Algorithms Modeling and Programming

Cilj kursa

Savladavanje fundamentalnih principa programiranja koji su neophodna osnova za svako dalje programiranje i projektovanje. Kurs predstavlja ulaz u svet programiranja, upoznajući polaznika sa osnovnim elementima programskih jezika, njihovom sintaksom, tipovima podataka i kontrolnim strukturama.

Upoznavanje algoritamske postavke definisanog problema i izbor odgovarajućeg programerskog rešenja za implementaciju. Ovladavanje osnovnim strukturama podataka kao bitnim preduslovom za programiranje i modelovanje. Upoznavanje sa osnovnim principima na kojima se projektuju programski jezici, što omogućava lakši i brži prelazak sa jednog na drugi programski jezik.

Sadržaj kursa

 • Osnovni algoritmi (sekvencijalni, repetitivni i selekcija)
 • Algoritamske strategije
 • Pravilan izbor odgovarajućeg algoritamskog rešenja
 • Vremenska i prostorna kompleksnost algoritama
 • Sintaksa i semantika programskih jezika
 • Vrste progamskih jezika
 • Namena programskih jezika
 • Apstrakcija i programski jezici
 • Podela na jezike nižih, srednjih i viših nivoa
 • Predstavljanje mašinskog jezika (asemblera)
 • Ključne i rezervisane reči
 • Tipovi podataka
 • Podprogrami
 • Prenos parametara pri pozivu podprograma
 • Strukture podataka
 • Algoritmi pretraživanja
 • Algoritmi sortiranja (Heap sort, Bin sort, Quick sort)
 • Dinamički algoritmi
 • Tehnike programiranja
 • Izbor odgovarajuće tehnologije i programskog jezika
 • Faze razvoja softvera
 • Modeli razvoja softvera

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.