ASP.NET programming

Cilj kursa

Osposobljavanje polaznika za samostalno kreiranje i održavanje Web aplikacija primenom ASP.NET 2.0 tehnologije. Posebna pažnja se poklanja pristupu i manipulaciji podacima iz baze podataka, nadzoru web aplikacije i sigurnosti web aplikacije. Detaljno su obrađena sva poboljšanja koja uvodi Visual Studio .NET 2005, a to su master strane, kontrole za navigaciju, kontrole za logovanje, web delovi, nove kontrole za prikaz i manipulaciju podacima iz baze koje omogućavaju unos i editovanje podataka bez pisanja koda. Tu su još obuhvaćeni i korisnički profili , podrška za pisanje klijentski skriptova, validacione kontrole, stilovi, teme itd. Obuhvaćeni su svi aspekti sa kojima se programer sreće u izradi realne web aplikacije čime se polaznika osposobljava za samostalnu izradu realnih poslovnih web aplikacija.

Sadržaj kursa

 • Uvod u ASP.NET
 • Programiranje Web aplikacije
 • Dogadjaji i postback
 • HTML serverske kontrole
 • Web serverske kontrole
 • Rad sa master stranama
 • Održavanje stanja u web aplikaciji
 • Nadzor  web aplikacije
 • Kontrole za navigaciju
 • Validacija korisničkog ulaza
 • Primena stilova i tema
 • Pisanje klijentskih skriptova
 • Korisničke kontrole
 • Razvoj web delova (Web parts)
 • Sigurnost web aplikacija
 • Kontrole za logovanje
 • Korisnički profili
 • Konektovanje na bazu podataka
 • Izvršavanje komandi nad bazom podataka
 • Izvršavanje diskonektovanih operacija
 • Rad sa parametarskim upitima i uskladištenim procedurama
 • GridView web serverska kontrola
 • DetailsView web serverska kontrola
 • FormView web serverska kontrola

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.