Kurs Računarskih mreža (Computer networks)

U korporativnom okruženju računar kao samostalni uređaj ima sve manje bitnu ulogu s obzirom da su sve računarske komunikacije i razmene podataka zasnovane upravo na računarskim mrežama. Ovaj kurs ima za cilj da vas uvede u svet računarskih mreža, od njihovog nastanka, preko osnova, pa sve do savremenih koncepata njihovog korišćenja u savremenom digitalnom svetu.

Uloga računarskih mreža u početku bila je isključivo pružanje mogućnosti definisanoj grupi računara da pristupe zajedničkim podacima odnosno fajlovima. Međutim, vremenom računarske mreže su sve više dobijale na značaju, pa danas mrežni inženjeri preko njih imaju priliku da obezbede različite tipove saobraćaja koji podrazumeva razmenu multimedijlanog sadržaja, kao i različitih tipova podataka.

Računarske mreže predstavljaju skup elementarnih komponenata kao što su klijent, server, hub, svič, ruter i mediji čija je uloga da sve njih poveže u jednu celinu. Svaka računarska mreža je zapravo skup definisanih procedura i protokola na osnovu kojih će jedan takav sistem da funkcioniše.

Danas postoje brojne različite vrste računarskih mreža koje se klasifikuju po raznim parametrima, načinima primene i njihovoj nameni. Znanja koja steknete kao polaznik kursa računarskih mreža omogućiće vam da upravljate njima i konfigurišete segmente od kojih zavisi čitavo njihovo funkcionisanje. Usvojene veštine moći ćete da primenite u svakoj većoj kompaniji čije poslovanje se u velikoj meri oslanja na upotrebu računara.


Opis i cilj kursa računarske mreže

Kurs pod nazivom računarske mreže odnosno computer networks osmišljen je tako da polaznicima pruža praktična znanja i korisne veštine uz pomoć kojih će moći da rade na dizajnu i razvoju Ethernet i wireles mreža. Kao polaznik ovog kursa imaćete priliku da se u uvodnim predavanjima upoznate sa terminologijom mrežnih tehnologija.

Kasnije tokom kursa moći ćete da kroz prikaz, razvoja i načina korišćenja mrežne opreme saznate sve o hardverskom aspektu računarskih mreža. Pored toga, ovaj kurs bavi se i obrađivanjem osnovnih elemenata računarske opreme i tehnologije, kao i standardnih mrežnih servisa i protokola. Na kraju kursa kada već steknete osnovno znanja predavači će vas upoznati i sa svim naprednim temama u pogledu korišćenja i razvoja računarskih mreža.

Da biste pohađali pomenuti kurs i efektivno usavršavali svoje veštine potrebno vam je samo najosnovnije poznavanje operativnih sistema na korisničkom nivou. Pored toga, poželjno je, ali ne i neophodno da poznajete osnove hardvera, dok će vam iskustvo u radu u komandno-linijskom okruženju takođe olakšati učenje iako nije potrebno za pohađanje kursa.

Osnovni cilj kursa jeste da polaznicima pruži veštine, kao i odgovore na pitanja i probleme, sa kojim će se susretati tokom upoznavanja sa računarskim mrežama. Plan i program kursa osmišljen je tako da polaznicima detaljno predstavi teorijske osnove mreža i u skladu sa tim, na adekvatan način, prikaže načine upotrebe i konfigurisanja pojedinih segmenata.

Svaka oblast kursa koju ćete obrađivati za cilj ima da istakne prednosti i mane određenih mrežnih tehnologija. Na taj način nakon uspešnog savladavanja ovog kursa razumećete osnovne koncepte računarskih mreža.

Ideja je da polaznik stekne potrebna znanja iz domena povezivanja, konfiguracije, upravljanja i razumevanja mrežnog okruženja i da sam ume da implementira sva rešenja koja u produkcionom okruženju mogu da mu zatrebaju. Polaznici će naučiti kako da procene koji alat, koje podešavanja i koje metode najviše odgovaraju konkretnim zahtevima i konkretnom okruženju.


Pogledajte šta će vam omogućiti stečena znanja na kursu

Predavač Denis Ahmečković predstavlja vam osnovne nastavne jedinice kojima će se baviti kurs računarskih mreža. Pored toga u video možete saznati zašto je važno da steknete znanja koja vam nudi ovaj kurs, kao i na koji način usvojne veštine možete da primenite za izgradnju što uspešnije karijere u obalsti informacionih tehnologija.

Kurs računarske mreže odgovoriće vam na pitanja:

1. Koliki je značaj umrežavanja računara u sferi poslovanja?

Ogroman. Danas u vreme konstantnog povećavanja brzine interneta, rada i učenja na daljinu, rasprostriranje mnogih kompanija u više država, razmena podataka između zaposlenih unutar jedne ili više kancelarija dovodi samo do zaključka da je neophodno kreirati dobru mrežnu infrastrukturu radi kvalitetnog poslovanja. Bilo koja privatna kompanija koja se bavi proizvodnjom softvera, hardvera, koja obavlja pravne poslove ili se bavi obrazovanjem mora imati kvalitetno i odgovarajuće kreirano mrežno okruženje i što novije mrežne tehnologije da bi se neophodna razmena podataka što brže i izvršavala.

2. Zašto je važno poznavati računarske mreže?

Zbog toga što danas gotovo svaka kompanija poseduje mrežu međusobno povezanih računara i preko te mreže se vrši komunikacija i prenos podataka. Veličina ovakve mreže zavisi koliko je velika kompanija, koliko ima zaposlenih, kancelarija, sa koliko resursa funkcioniše i posluje. Za posao Network ili IT administratora potrebno je odlično znanje mreža, njenih novih tehnologija, moraju se znati topologije, mrežni protokoli, tipovi kablova i kako se jedna mreža organizuje sa softverske strane, dakle preko odgovarajućih operativnih sistema, njegovih servisa, instaliranih aplikacija.

3. Šta predstavljaju računarske mreže?

Računarske mreže se mogu predstaviti kao zbir različitih elemenata koji omogućavaju prenos manje i veće količine podataka između računara koji se u takvim mrežama nalaze. Da bi se računar našao u bilo kakvoj mreži potreban mu je uređaj koji može da šalje i prima podatke i potrebna mu je veza sa drugim računarom/računarima. Dakle već dva računara mogu činiti jednu računarku mrežu. Ovo je uglavnom slučaj kod kućnih mreža, međutim u poslovnim sredinama računarsku mrežu čine veći broj umreženih računara. Zahvaljujući modernijim tehnologijama, boljim i kvalitetnijim kablovima i mrežnim protokolima koji to moraju ispratiti danas se preko mreža mogu ostvariti prenosi ogromne količine fajlova i to pri velikim brzinama.

Kurs računarske mreže

4. Kako funkcioniše jedna računarska mreža?

Prenos svih podataka idu fizički u vidu električnih impulsa od objekta odakle se šalju podaci do objekta do kojih ti isti podaci stižu. Ceo proces ide preko bakarnih žica, zatim pomoću modernijeg medijuma kao što su kablovi. Da bi se ostvarila povezanost dva računara kroz mrežu potrebno je da ispunjavaju kako hardverske tako i odgovarajuće softverske uslove. Hardverski uslovi predstavljaju korišćenje ispravnog uređaja (modem, router) i operativnog sistema i aplikacije pomoću koje će se nadgledati prenos podataka preko jedne računarske mreže.

5. Šta su pasivni i aktivni delovi računarske mreže?

Pasivni i aktivni delovi predstavljaju fizičke komponente koji su obavezan deo svake računarske mreže. Pasivni su oni delovi koji ne sadrže nikakve pokretne delove niti je za njihovo funkcionisanje potrebna električna mreža. Dakle tu spadaju bakarne žice, različiti tipovi kablova, konektori koji se međusobno povezuju, a u kombinaciji sa aktivnim delovima kreiraju put kojim se kreću podaci. Aktivni delovi su modemi, routeri, swtich-evi, hub-ovi koji predstavljaju uređaje sa pokretnim delovima i koji moraju da budu priključeni na električnu energiju da bi radili. Oni upravljaju podacima koji se prenose preko cele računarske mreže i obezbeđuju njihovu sigurnost.

6. Kako se vrši komunikacija kod računarskih mreža?

Vrši se pomoću različitih topologija i koristeći različite vrste protokola. Topologija mreža predstavlja više vrsta rasporeda aktivnih i pasivnih delova. U zavisnosti kakva je mreža u pitanju i gde se ona želi kreirati postoji Point-to- Point topologija koja je vrlo jednostavna i povezuje dva ili više računara od jednog do drugog gde je veza konstantno aktivna. Tu su i BUS, Star, Ring i Mesh topologija koje na različite načine omogućavaju povezivanje više računara, dakle ili preko jednog kabla koji povezuje sve računare u liniji, preko Switch-a ili hub-a koji povezuje sve računare itd.

7. Kakva pravila koristi računarska mreža?

Računarska mreža da bi pravilno funkcionisala mora da poštuje određena pravila i standarde u komunikaciji koja su vremenom kreirana u računarskim komunikacijama. Ovo su protokoli koji imaju u sebi mehanizme za identifikaciju povezanih uređaja i prenose podatke putem paketa. Svaki prenos podataka preko mreže se vrši pomoću ugrađenih pravila. Danas postoji veliki broj različitih protokola. Kod računarskih mreža najvažniji su TCP – Transmission Control Protocol, IP – Internet Protocol, UDP – User Datagram Protocol, ICMP – Internet Control Message Protocol, ARP – Adress Resolution Protocol.

Plan i program predavanja

1. Osnove i vrste računarskih mreža

 • Uvod u računarske mreže 
 • Principi rada računarskih mreža

2. Pasivni i aktivni delovi računarskih mreža

 • Pasivne mrežne komponente i strukturno kabliranje konekcije, kontrola pristupa i adresne liste 
 • Upoznavanje sa aktivnom mrežnom opremom

3. Komunikacija u računarskim mrežama

 • Topologija i geografska podela mreža, vrste saobraćaja u mrežama. Upravljanje bandwidthom i ograničenjima 
 • Mrežne komunikacione metode i tehnologije

4. Mrežni modeli i protokoli

 • Šta je osnovni mrežni protokol i kako funkcioniše? 
 • TCP/IP i OSI modeli

5. Logički koncepti i segmentacija mreža

 • IP adresiranje 
 • Subnetting i Supernetting 
 • Rutiranje mrežnog saobraćaja

6. Bežične mreže

 • Tehnologija i protokoli bežičnog umrežavanja

Polaznici kursa računarske mreže

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.