Data access kurs

Rad sa podacima predstavlja osnovu gotovo svake aplikacije, bez obzira na njen tip i veličinu. U kursevima koji su se bavili razvojem desktop i web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologija, prikazano je kako se podacima rukuje kroz upotrebu različitih tipova aplikacija. Međutim, ovaj kurs kao i sve njegove lekcije baviće se obrađivanjem tehnika za upravljanje podacima kroz aplikacije koje se razvijaju korišćenjem Microsoft tehnologija.

Tokom kursa upoznaćete se sa svim neophodnim pojmovima koji će vam u budućnosti biti od ogromnog značaja u vašoj IT karijeri. Saznaćete da se pojam perzistencije odnosi na mogućnost čuvanja objekta i nakon prestanka izvršavanja aplikacije. S obzirom da gotovo sve aplikacije imaju potrebu da kreirane objekte sačuvaju za kasniju upotrebu iz brojnih razloga poznavanje osnovne uloge perzistencije biće vam od velikog značaja.

Nakon toga očekuje vas detaljno upoznavanje sa pojmom ADO.NET koji predstavlja osnovni skup softverskih komponenti koje programeri mogu da koriste kako bi pristupili podacima u aplikacijama koje funkcionišu preko Microsoft tehnologije.

Tehnike rada kojima ovladate tokom kursa omogućiće vam da rukujete s podacima u povezanom i nepovezanom okruženju, kao i da radite sa EF modelima. Osim toga naučićete šta je problem konkuretnosti, kako nastaje i na koji način ćete moći da ga prevaziđete. Sva stečena znanja predstavljaće vam vrednu referencu prilikom traženja visoko plaćenog posla u IT sektoru.

Opis i cilj kursa Data access

Polaznici ovog kursa tokom predavanja upoznaće osnovne tehnike rada sa podacima uz upotrebu Microsoft tehnologija. Kurs će se između ostalog baviti i načinom obrade osnova ADO.NET okvira koji se koriste za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju.

Ovakav pristup posebno je pogodan za korišćenje u web aplikacijama s obzirom na to da se podaci ne čuvaju u memoriji duže nego što je potrebno.

Pored toga u kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitom obliku - LINQ. Inače, ovaj pojam omogućava standardni, objedinjeni pristup za pretragu i modifikovanje podataka koji može da podrži praktično bilo koji tip podataka.

Takođe, značajan deo kursa posvećen je i pojmu objektno-relacionog mapiranja, a poseban akcenat na predavanjima biće i na korišćenju Entity Framework-a. Osnovna svrha pomenutog Entity Framework-a odnosno EF-a jeste da omogući rukovanje podacima kao da su objekti.

Ukoliko se opredelite za pohađanje ovog kursa naučićete kako se rukuje podacima kroz primenu EF tehnologije, šta je to Code-First pristup, kao i koje su napredne tehnike za rad sa podacima. Da biste bili spremni da razvijate nove veštine tokom ovog kursa biće vam neophodno da posedujete osnovna predznanje sa kurseva Introduction to Programming in C# i SQL programiranje i administracija.

Kurs Data Access je podeljen u 6 celina od kojih je svaka zamišljena tako da polazniku pruža ona znanja koja će mu omogućiti da sa lakoćom savlada naredne lekcije i što bolje se pripremi za uspešnu karijeru u oblasti informacionih tehnologija. Iskuni stručnjaci koji iza sebe imaju veliko iskustvo u prenošenju znanja vodiće vas kroz predavanja i pojednostavljivaće vam svaki pojam kako bi što efikasnije savladali neophodno gradivo.

Praktična znanja i korisne veštne koje steknete tokom kursa osposobiće vas za rad sa podacima unutar desktop i web Windows aplikacija, ali što je još važnije pruže će vam vrednu podlogu za dalje usavršavanje u najperspektivnijoj oblasti 21. veka.

Kurs Data access će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je perzistencija?

Pojam perzistencije, odnosi se na mogućnost čuvanja podataka i nakon prestanka izvršavanja aplikacije. Gotovo sve aplikacije imaju ovakvu potrebu, da objekte koji su kreirani, sačuvaju, za kasniju upotrebu. Razlozi za ovako nešto su brojni. Aplikacija može baratati podacima o zaposlenima, konfiguracionim podacima aplikacije, podacima o statistici korišćenja, te se može reći da su potrebe praktično neograničene.

U toku izvršavanja aplikacije, podaci postoje unutar radne memorije koja je takozvana transient ili volatile memorija, pa se može reći da su takvi podaci samo privremeno sačuvani. U slučaju nestanka napajanja, ovakve memorije nisu u mogućnosti da sačuvaju svoje stanje, tako da dolazi do gubitka podataka. Stoga je podatke neophodno sačuvati na neku vrstu memorije koja ima mogućnost njihovog čuvanja, čak i nakon gubitka napajanja. U takvoj situaciji govori se perzistenciji.

2. Šta je baza podataka?

Baza podataka je kolekcija strukturiranih informacija. Osnovna uloga baze je da upravlja velikom količinom podataka i da na organizovan i strukturiran način omogući korisniku rukovanje podacima.

Sistem za upravljanje bazom podataka (database management system, ili skraćeno DBMS) je program koji omogućava korisniku kreiranje i održavanje baza podataka. Takav sistem korisniku omogućava pisanje naredbi za čitanje, modifikovanje, brisanje i unos podataka, odnosno sve one operacije koje omogućavaju manipulaciju podacima. Sistem za upravljanje relacionom bazom podataka naziva se Relational DataBase Management System ili skraćeno RDBMS. Postoji nekoliko vodećih sistema za upravljanje bazama podataka, od kojih su najpoznatiji Microsoft Sql Server, MySQL, PostgreSQL i Oracle Database 12c.

3. Šta je ADO.NET?

Pre .NET platforme, programeri su za pristup podacima koristili tehnologije kao što su ODBC, OLE DB i ActiveX Data Object (ADO). Sa predstavljanjem .NET platforme, Microsoft je kreirao nov način za rad sa podacima, nazvan ADO.NET.

ADO.NET je set klasa koje izlažu servise za pristup podacima .NET programerima, na taj način obezbeđujući bogat set komponenata za kreiranje distribuiranih i sadržajno bogatih aplikacija. ADO.NET je integralni deo .NET okvira i omogućava pristup podacima u relacionom, XML ili aplikativnom obliku. ADO.NET je kreiran kako bi podržao diskonektovan pristup podacima, tesnu integraciju sa XML-om i mogućnost kombinovanja podataka iz više izvora, a sve to na osnovi .NET platforme.

Kurs Data access

4. Šta je Objektno relaciono mapiranje?

Pojam objektno-relaciono mapiranje se odnosi na programske tehnike koje obavljaju konvertovanje podataka između nekompatibilnih sistema za predstavljanje podataka. Na primer, neki podaci mogu biti predstavljeni u tekstualnom XML formatu, dok drugi mogu biti predstavljeni u formi objekata nekog programskog jezika. Česta je praksa da se jedan format za predstavljanje podataka koristi za obradu, a drugi za skladištenje ili prenos podataka. Aplikacije uglavnom rukuju isključivo podacima u obliku objekata, dok su podaci u bazi u nešto dugačijem obliku.

Objektno-relaciono mapiranje ili skraćeno ORM, predstavlja mehanizam koji omogućava kreiranje mapiranja između podataka i objektno orjentisanih entiteta softverske arhitekture. Drugim rečima, objektno relaciono mapiranje omogućava programerima da podacima rukuju korišćenjem objekata i klasa.

5. Šta je entitet?

Iz perspektive aplikacije koja koristi podatke, entitet je pojam koji se odnosni na podatke povezane sa određenim objektom aplikacije. Na primer, pojam entiteta se može razmatrati na primeru klase sa nazivom Employee, koja se koristi za modelovanje pojma zaposlenog. Takva klasa bi imala svojstva koja bi bliže određivala pojam zaposlenog.

Sa stanovišta objektno-relacionog programiranja, ovako modelovan pojam je kompletan, zato što enkapsulira sve svoje osobine. Tako se objekti takve klase mogu nazvati entitetima. Ipak, u bazi podataka, podaci o jednom zaposlenom mogu biti rasuti preko više povezanih tabela. Tako bi u bazi podataka entitet bio jedan red u tabeli, ali sa informacijama iz redova svih povezanih tabela, koji bi određivao pojam jednog zaposlenog.

6. Šta je Entity Framework?

ADO.NET Entity Framework je ultimativna Microsoft tehnologija za razvoj aplikacija koje rukuju podacima. Entity Framework u kombinaciji sa razvojnim okruženjem Visual Studio obezbeđuje sveobuhvatni ekosistem koji omogućava razvoj širokog spektra aplikacija, uključujući desktop, web, cloud i service aplikacije.

Entity Framework je primarno alat za vršenje objektno-relacionog mapiranja, koji automatski obezbeđuje, apstraktni pogled nad podacima. Tako EF pojednostavljuje pristup podacima, oslobađajući programera potrebe za direktnim obraćanjem bazi podataka. Za razliku od toga, podacima je moguće pristupiti pisanjem upita nad strogo tipiziranim klasama, a EF će u pozadini obaviti svu neophodnu interakciju sa skladištem. Drugim rečima, korišćenjem Entity Framework-a program sve vreme rukuje različitim objektima klasa, a o samom načinu perzistencije se brine Entity Framework.

7. Šta je LINQ?

LINQ predstavlja standardni, objedinjeni pristup za pretragu i modifikovanje podataka koji može da podrži praktično bilo koji tip podataka. Tako LINQ dozvoljava pretragu podataka u različitim oblicima, uključujući relacione baze, XML dokumenta, pa čak i strukture podataka smeštene u radnoj memoriji.

LINQ je prvi put predstavljen u verziji 3.5 .NET okvira, a Microsoft je i u novijim verzijama .NET okvira nastavio na unapređivanju ove tehnologije. LINQ obezbeđuje zajedničku sintaksu za pretragu bilo kojeg izvora podataka, tako da se pretraga podataka XML dokumenta obavlja na identičan način kao i pretraga SQL baze podataka, ADO.NET DataSet-a, kolekcije u radnoj memoriji, ili podataka bilo kojeg drugog skladišta.

Plan i program predavanja

1. Osnove rada sa podacima

 • Uvod u rad sa podacima 
 • Rukovanje podacima u povezanom okruženju 
 • Rukovanje podacima u nepovezanom okruženju 

2. LINQ

 • Osnove LINQ tehnologije 
 • LINQ to SQL

3. Rad sa EF modelom

 • Uvod u Entity Framework 
 • Rukovanje EDM-om 

4. Manipulacija podacima korišćenjem EF-a

 • Osnove rada sa podacima korišćenjem EF-a 
 • Pregled podataka 
 • Rukovanje uskladištenim procedurama 
 • Rukovanje pogledima 
 • CRUD operacije 
 • Korišćenje EF-a u nepovezanom okruženju 

5. EF Code First

 • Uvod u Code First 
 • Konfigurisanje klasa modela 
 • Rukovanje promenama u modelu 

6. Konkurencija, transakcije i performanse u EF-u

 • Konkurencija 
 • Transakcije 
 • Performanse

Polaznici kursa Data access

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.