Microsoft Windows Development – kako da kreirate desktop aplikacije

Na ovom programu ćete se osposobiti za projektovanje, implementaciju, razvoj i izradu desktop aplikacija u najnovijim Microsoft alatima, kao što su Visual Studio, SQL Server i dr. Cilj programa je da se upoznate sa mehanizmom rada Windows operativnog sistema i njegovim tajnama. Po završetku programa znaćete da napišete potpuno funkcionalnu Windows aplikaciju.

Znanje izrade Windows aplikacija u modernom poslovnom svetu, gde preovlađuju korisnici Windows operativnog sistema može se pokazati presudnim za unapređenje i razvoj Vaše karijere.

Kreirajte i razvijajte Windows aplikacije

Dobićete znanja osnovnih, kao i naprednih tehnika Windows programiranja kroz .NET specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija. Osposobićete se za samostalno kreiranje ili modifikaciju ovih aplikacija.

Rukujte podacima u okviru baza podataka

Iz različitih tipova izvora uz pomoć ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework tehnologija naučićete kako pravilno da rukujete podacima. Upoznaćete se sa Microsoft tehnologijama koje će Vam omogućiti samostalno kreiranje, preuzimanje, brisanje i modifikovanje podataka unutar baze podataka.

Planirajte realizaciju Microsoft Enterprise aplikacije

Bićete u stanju da samostalno osmislite najbolje rešenje za izvršavanje aplikacije, testirate aplikaciju, kreirate sopstvene sisteme za praćenje rada aplikacije i realizujete implementaciju njenog bezbednosnog sistema.

 

Microsoft Windows Development - plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OOP Introduction to Object Oriented Programming 20
2 ITP Introduction to Programming in C# 32
3 IHC Introduction to HTML and CSS 24
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 WAD Introducion to Web Application Development 32
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 SWE Software Engineering 12
8 WAD Windows Application Development 40
9 DAA Data Access 32
10 SCA Service Communication Application 32
11 DDW Designing and Developing Windows Applications 40
12 CCS Cambridge Computer Science* online
13 EL2 English Language 2 online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage**
online

*Izborni predmet.

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Windows Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

Program Microsoft Windows Development obuhvata 15 predmeta:

1. Introduction to Object Oriented Programming

Kurs predstavlja osnovne ideje i koncepte objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj. Tokom kursa se obrađuju apstraktno programiranje, objektno orijentisanane tehnike u programiranju i načini razmišljanja, razlike u odnosu na proceduralne i modularne jezike, apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija. Osnovni cilj kursa je da kod polaznika postavi čvrste teorijske osnove za praktičnu nadgradnju u vidu projektovanja i pisanja objektno orijentisanog softvera.

2. Introduction to Programming in C#

Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Kurs se bazira na .NET framework okruženja. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

3. Introduction to HTML and CSS

Polaznici se upoznaju sa osnovama HTML i CSS jezika, uče da kreiraju dokumenta za web i da pišu ispravan, čist i pristupačan kod. Kurs objašnjava kreiranje HTML stranica, pisanje i postavljnje tagova, unošenje teksta, slika, lista, linkova, tabela i drugih elemenata sadržaja stranica. Osim toga, polaznici će naučiti šta predstavlja CSS opis, od čega se sastoji, kako se može koristiti, kako se i gde postavlja. Ovaj kurs predstavlja osnovu za nadgradnju znanja iz oblasti web dizajna i/ili web programiranja.

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Introduction to Web Application Development

Bavi se osnovnim pojmovima web programiranja, kao kroz ASP.NET tehnologiju. Unutar kursa obrađuju se tehnike za izradu dinamičkih web sajtova i web aplikacija, rukovanje podacima iz web aplikacije, konzumacija web servisa iz web aplikacije, kao i tehnike za asinhronu komunikaciju između klijenta i servera (AJAX). Kurs takođe obrađuje i osnove HTML-a. Cilj kursa je osposobljavanje polaznika da nakon odslušanog kursa može samostalno da kreira web aplikaciju u Microsoft ASP.NET tehnologiji.

6. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
 • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

8. Windows Application Development

Objašnjava osnove i napredne tehnike Windows programiranja kroz .NET platformu i specijalizovane klase za kreiranje Windows forms i wpf aplikacija i rukovanje njima. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje ili modifikaciju Windows forms ili Windows presentation foundation aplikacija.

9. Data Access

Ovaj kurs, pre svega, treba da osposobi polaznika da samostalno kreira aplikacija koje komuniciraju sa bazama podataka i upozna ga sa konceptima okruženja za razvijanje aplikacije koje rade sa bazama podataka različitih tipova pomoću Entity Frameworka.

10. Service Communication Application

Obrađuje tematiku izgradnje i modifikacije Windows i web servisa kroz Windows Communication Foundation tehnologiju. Pored tehnika za kreiranje i kontrolu web servisa na serverskoj strani, kurs obrađuje i tehnike konzumacije web servisa od strane klijenta. Kurs ima za cilj da osposobi korisnika za kreiranje Windows servisa, kao i web servisa putem Windows Communication Foundation tehnologije.

11. Designing And Developing Web Applications

Kurs opisuje metodologije izgradnje projektnih rešenja za Microsoft web aplikacije. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno planiranje realizacije Microsoft Enterprise aplikacije.

12. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
 • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

14. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Ovaj program se realizuje u efektivnoj e-Learning varijanti koja štedi vreme.

Predavanja su prilagođena predznanju polaznika i prevashodno su bazirana na praktičnom radu.

Znanja se stiču kroz kreiranje i razvijanje Windows aplikacija kroz .NET, rukovanje podacima uz pomoć ADO.NET, LINQ, WCF Data Services i Entity Framework tehnologija i, najzad, realizaciju Microsoft Enterprise aplikacije i njeno testiranje. Ovaj program se u domenu praktičnih zadataka ne razlikuje od onoga što u svakodnevnom životu očekuje jednog IT profesionalca.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKATI

Za Microsoft Windows Development program raspoloživa su 3 nivoa Microsoft sertifikacije:

MTA - Microsoft Technology Associate:

 • MTA: Developer

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

 • MCTS: Visual Studio

MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer:

 • MCSD: Windows Store Apps
 • MCSD: Web Applications

Posedovanje ovih sertifikata predstavlja dokaz da ste naučili da programirate aplikacije koje uključuju korišćenje podataka iz baze, kao i čuvanje podataka u bazi primenom ADO.NET tehnologije. Imaćete potrebno znanje da samostalno kreirate različite vrste poslovnih aplikacija i sistema koristeći C# programski jezik, .NET platformu i savremene sisteme za upravljanje bazama podataka.

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Windows Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

 • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Ovi sertifikati omogućiće Vam da postanete specijalista za Windows (desktop) aplikacije.

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Windows Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Windows Development programu
 • ITAcademy Certified Windows Application Developer sertifikat

 

Da li ima mesta na Microsoft Windows Development programu? Proverite, upisni rok je u toku

upisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.