Object Oriented Programming - Core Windows Form Technologies

Cilj kursa

Shvatanje i razumevanje objektno orijentisanih principa, kao i razmišljanje na nivou objekata, koji su neophodan preduslov za uspešno objektno orijentisano programiranje. Dobro savladavanje osnova programskog jezika C#, jednog od danas najzastupljenijih programskih jezika, i njemu pripadajućih alata.

Sadržaj kursa

 • Objektno-orjentisana analiza i dizajn
 • Klase i objekti
 • Poruke
 • Enkapsulacija i skrivanje informacija
 • Nasleđivanje
 • Polimorfizam
 • Struktura programa u jeziku C#
 • Izuzeci i obrada izuzetaka
 • Kolekcije
 • Delegati i događaji
 • Ulazno-izlazni tokovi
 • Windows forme
 • Osnovne Windows kontrole
 • Dijalozi sa karticama
 • ADO.NET arhitektura
 • Uspostavljanje konekcije sa bazom podataka
 • Rad u konektovanom okruženju
 • Izvršavanje SQL komandi i uskladištenih procedura nad SQL bazom podataka
 • Objekat DataReader
 • Rad u diskonektovanom okruženju
 • Objekat DataAdapter
 • DataSet i DataTable
 • Filtriranje i sortiranje podataka u ADO.NET-u

 

 

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.