Relational Database

Cilj kursa

Osposobljavanje polaznika za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz oblasti baza podataka i savladavanje tehnika za projektovanje šeme relacione baze podataka. Ovladavanje tehnikama za projektovanje šeme baze podataka putem ER modela i prevođenje takve šeme u relacioni model.

Sadržaj kursa

 • Razlika: podaci i informacija
 • Upravljanje podacima
 • Koncept baza podataka
 • Šema i instanca
 • Logička i fizička nezavisnost podataka
 • Modeli podataka
 • Jezici za rad sa bazama podataka
 • Pregled sistema za rad sa bazama podataka
 • Sistemi za upravljanje bazom podataka
 • Komponente i arhitektura sistema za upravljanje bazom podataka
 • Model entiteti-veze
 • Dijagram entiteti-veze
 • Specijalne vrste veza (specijalizacija, generalizacija, agregacija)
 • Relacioni model
 • Atributi i ključ
 • Uslovi integriteta
 • Transformacija modela entiteti-veze u relacioni model
 • Relacioni upitni jezici
 • Relaciona algebra
 • Normalne forme
 • Fizička struktura baze podataka
 • Indeksne strukture
 • Održavanje baze podataka
 • Programi za rad sa bazama podataka
 • Kreiranje formi i tabela
 • Kreiranje upita i generisanje izveštaja

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.