Windows Workflow Foundation

Opis kursa

Microsoft  Windows Workflow Foundation (WWF)  je programski model, programska mašina i skup alata koji omogućavaju brzi razvoj Workflow aplikacija za Windows operativni sistem. WWF koristi koncept programskog modelovanja procesa u realnom svetu. Ovakav model omogućava programerima da razviju rešenja koja rade sa tim procesima. Korišćenjem aktivnosti može se izvršiti modelovanje procesa počev od vrlo visokog- apstraktnog nivoa pa sve do upravljanja komunikacijom između korisnika i aplikacije.

Sadržaj kursa:

 • Kreiranje i Host-ovanje Workflow-ova
 • Uvod u Windows Workflow Foundation
 • Kreiranje sekvencijalnog Workflow-a
 • Kreiranje  Workflow-a mašine stanja
 • Modifikacija Workflow -a u realnom vremenu
 • Primena uslova i pravila
 • Implementacija kontrole toka
 • Definisanje i izvršavanje skupa pravila
 • Povezivanje pravila unapred
 • Menjanje pravila u realnom vremenu
 • Komuniciranje  sa Workflow-ovima
 • Pozivanje metoda iz Host procesa
 • Obrada događaja iz Host procesa
 • Korišćenje servisa iz Workflow-a
 • Objavljivanje Workflow kao servisa
 • Kreiranje i konfigurisanje korisničkih aktivnosti
 • Kreiranje korisničke aktivnosti
 • kreiranje kompozitnih korisničkih aktivnosti
 • Kastomizacija serijalizacije aktivnosti
 • Definisanje korisničkog rasporeda aktivnosti
 • Kreiranje i upravljanje Runtime servisima
 • Kreiranje korisničkog Runtime servisa
 • Hidratacija i dehidratacija Workflow-a
 • Posmatranje Workflow-ova
 • Praćenje Workflow-ova
 • Upravljanje greškama, otkazima, transakcijama i kompenzacijama
 • Obrada grešaka
 • Obrada otkaza
 • Kreiranje transakcija i upravljanje transakcijama
 • Kreiranje i upravljanje kompenzacijama

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.