Kurs Advanced Services

Ovaj kurs donosi znanja i veštine koje su administratoru mreže neophodne za upravljanje naprednim servisima u Windows Serveru 2012, na nivou kompanijskog okruženja. Uspešnim savladavanjem ovog kursa ćete naučiti kako da konfigurišete i upravljate alatima visoke dostupnosti, file i skladišnim rešenjima, kao i mrežnim servisima u Windows Serveru 2012. 

Jedan od glavnih alata za upravljanje servisima je upravo Windows Server 2012, poznat i kao Windows Server 8. Reč je o šestom izdanju Windows Servera i predstavlja server verziju Windows 8 operativnog sistema. Ova verzija je naslednik Windows Server 2008 R2 verzija, a pre finalne verzije predstavljene developere preview i beta verzija koje su izdate tokom rada na sistemu. 

Kao što mu samo ime govori, Windows Server 2012 operativni sistem se koristi od 2012. godine i predstavlja jedan od najpouzdanijih sistema za održavanje mreža. S obzirom da je prošlo pet godina, Windows Server 2012 je dobio nekoliko service service packova, dok se podaci o pretnjama po sistem ažuriraju u redovnim intervalima. Ažuriranost sistema je od ključne važnosti po bezbenost sistema i na to se mora obratiti dodatna pažnja.

Tokom kursa bliže ćete se upoznati sa konfiguracijom infrastrukture Aktivnog direktorijuma i implementacijom backupa i oporavka nakon incidentnih situacija. Segment na koji se stavlja poseban fokus u uvom kursu su failover klasteri servera, network load balancing tehnologije i implementacija virtuelnih okruženja u sklopu failover clustering rešenja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Microsoft Administration Program i Network Administration Program.

Opis i cilj kursa Advanced Services

Tokom kursa Advanced Services, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima za rad sistem administratora. Kurs ima za cilja da korisniku detaljno predstavi tehnologije Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na napredne servise, njihovu integraciju sa drugim servisima Windows Servera 2012 i kako napredne servise implementirati u kompanijskom okruženju. 

Kurs treba polazniku da predstavi sve prednosti koje napredni servisi Windows Servera 2012 donose i da kroz primere pokaže njihovu realnu primenu. Uspešnim savladavanjem kursa, upoznaćete se sa svim važnijim naprednim servisima Windows Server 2012 okruženja, kao i sa načinima njihove implementacije i prednostima njihovog korišćenja u produkcionom okruženju. Cilj je da kao polaznik kursa Advanced Services nakon teorijskog savladavanja nastavnih jedinica i izradom praktičnih primera, budete sposobni da prepoznate situacije u realnom okruženju i implementirate odgovarajuće servise, kao rešenja za zahteve koji su pred vama postavljeni.

Kurs između ostalih obrađuje i sledeće teme: napredno konfigurisanje mrežne infrastrukture i mrežnih servisa, aktivni direktorijum, upravljanje identitetima korisnika, upravljanje dozvolama i zabranama, klaster servisi, upravljanje rezervnim kopijama… Naučićete više o funkcionisanju brojnih opcija poput BranchCache podešavanja. BranchCache povećava performanse aplikacija koje koriste jedan od sledećih protokola: HTTP ili HTTPS, Server message block (SMB), uključujući potpisani SMB traffic protokol i Background Intelligent Transfer Service (BITS). Kada klijent zatraži određene podatke, BranchCache vrši pretragu podataka na serveru.

Jedan od važnijih tema je svakako i oporavak od pada sistema. On podrazumeva oporavak nakon incidentnih situacija je metodologija koja opisuje korake koji se sprovode u cilju povraćaja podataka i servisa, kao i vraćanje servera u operativno stanje, nakon što nastupi kritičan događaj.  

Treba istaći i implementaciju Active Directory Rights Management servisa. Ova tehnologija zaštite informacija je dizajnirana da minimizuje mogućnost “curenja podataka”, a može se koristiti u kombinaciji sa enkripcionim tehnikama kako bi se podaci osigurali tokom njihovog transporta ili za vreme skladištenja. 

Pogledajte šta ćete čuti na kursu

Predavač Denis Ahmečković u videu govori o kursu u okviru koga se na pristupačan način možete upoznati sa naprednim tehnologijama i načinima administracije na Windows Serveru 2012. U videu ćete otkriti i kako je podeljen kurs i na koji način se obrađuje materija koja je neophodna za sticanje znanja za rad sa naprednim servisima. 

Kurs Advanced Services će Vam odgovoriti na pitanja

Šta spada u napredne mrežne servise?

U napredne mrežne servise, koji će biti obrađeni u ovom kursu, spadaju Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Domain Name System (DNS) i IP Address Management (IPAM). DHCP je serverska rola Windows Servera 2012, koja obezbeđuje da svi klijneti imaju odgovarajuće IP adrese i mrežna podešavanja. DHCP klijent je svaki uređaj na kome je pokrenut DHCP klijentski software i koji može da zatraži i prihvati podešavanja od DHCP servisa. DHCP klijenti mogu da budu računari, mobilni uređaji, štampači, switchevi itd.

DNS je jedan od najvažnijih servisa svake mreže, iz razloga što mnoge druge aplikacije i servisi, uključujući i Aktivni direktorijum, zavise od njegovog ispravnog funkcionisanja. Kao i svim drugim važnim mrežnim servisima i DNS-om je potrebno upravljati, kako bi ovaj servis svoju funkciju obavljao na ispravan način. Razvojem IPv6 i povećanjem broja uređaja kojima je neophodna IP adresa, računarske mreže su postale vrlo kompleksne za upravljanje. Održavanje ažurirane liste statičkih IP adresa koje su izdate, najčešće se svodi na manuelne aktivnosti, koje mogu da dovedu do grešaka. Za organizaciju upravljanja IP adresama, Windows Server 2012 donosi IP Address Management (IPAM).

Šta je servis Aktivnog direktorijuma i koja je njegova uloga?

Korišćenjem Active Directory Domain Services (AD DS) servisa, moguće je formirati pouzdanu, bezbednu i sasvim upravljivu infrastrukturu, namenjenu mrežnim korisnicima, a koja podržava i upotrebu svih aplikacija, koje za svoje funkcionisanje zahtevaju prisustvo servisa Aktivnog direktorijuma. AD baza podataka sadrži informacije o korisničkim identitetima, računarima, grupama, servisima i svim resursima u okviru mreže.

Domen kontroler Aktivnog direktorijuma poseduje i servis za autentikaciju korisničkih i računarskih naloga kada se prijavljuju na domen. Aktivni direktorijum čuva sve informacije o postojećim entitetima u domenu, zbog čega korisnici i računari moraju da kontaktiraju domen kontroler kada počinju svoj rad u mreži. Aktivni direktorijum se sastoji kako od fizičkih, tako i za logičkih komponenti.

Šta je i čemu služi Dynamic Access Control?

Windows Server 2012 donosi još jedan novi alat – Dynamic Access Control, koji možete da koristite za upravljanje pristupom resursima, a ujedno vršiti kontrolu i obezbeđivanje takve vrste pristupa. Pre nego što započnete implementaciju ovog alata, neophodno je da razumete kako on funkcioniše i koje komponete koristi u svom radu.

Dynamic Access Control predstavlja nekoliko naprednih alata koji dolaze uz Windows Server 2012 i koji imaju zadatak da funkcionišući zajedno, podignu nivo upravljanja autorizacijom na Windows Server 2012 file serverima. Dynamic Access Control je novi mehanizam kontrole pristupa, koji omogućava administratorima da definišu centralne pristupne polise, koje mogu da budu primenjene na svaki file server u kompanijskoj mreži.

Kurs Advanced Services

Koja je uloga digitalnih sertifikata, sertifikacionih autoriteta i kako se implementiraju?

Certification Authority (CA), odnosno sertifikacioni autoritet je telo odnosno entitet koji izdaje i upravlja sertifikatima za korisnike, servise i računare. Razvojem CA uvodite PKI rešenje u svoju kompaniju. Certification authority je dobro dizajniran i vrlo pouzdan servis, koji obezbeđuje korisnicima i računarima sertifikate, upravlja CRL-ovima i (opciono) odgovara na OCSP zahteve.

CA možete da instalirate u svom okruženju implementacijom AD CS role u Windows Serveru 2012. Digitalni sertifikati se koriste kao dokaz identiteta korisnika (ili nekog drugog entiteta) i sastoje se od elektronskih kredencijala koji su povezani sa javnim i privatnim ključem, koji se koriste da izvrše autentikaciju korisnika i drugih uređaja (kao što su web servisi i e-mail serveri). Digitalni sertifikati takođe obezbeđuju da se software ili kôd koji se pokreće budu iz proverenih izvora.

Šta je Active Directory Rights Management servis?

AD RMS je tehnologija zaštite informacija koja je dizajnirana da minimizuje mogućnost “curenja podataka” (data leakage). Data leakage je neovlašćen prenos podataka, do osoba unutar ili van organizacije, koje ne bi trebalo da imaju pristup tim podacima. AD RMS se integriše sa postojećim Microsoftovim proizvodima i operativnim sistemima uključujući i Windows Server operativne sisteme, Microsoft Exchange server, Microsoft SharePoint Server i Microsoft Office Suit.

Primarna svrha korišćenja AD RMS-a je kontrola distribuiranja osetljivih i poverljivih informacija. Rights Management servis je moguće koristiti u kombinaciji sa enkripcionim tehnikama, kako bi se podaci osigurali tokom njihovog transporta ili za vreme skladištenja. AD RMS root certification klaster je prvi AD RMS server koji se implementira u forestu.

Koja je uloga Failover klasteringa?

Obezbeđivanje visoke dostupnosti  je važno za organizacije, koje žele da pruže neprekidan rad servisa svojim korisnicima. Visoka dostpunost (high availability) je termin koji opisuje mogućnost da sistem ili uređaj bude dostupan uvek kada je to potrebno. Failover klastering je tehnologija visoke dostupnosti, u kojoj jedna instanca servera ili aplikacije koja se izvršava na računaru, može u slučaju problema sa tim računarom da bude prebačena na drugi računar u okviru failover klastera. Failover klasteri u Windows Server 2012 obezbeđuju rešenja visoke dostupnosti za mnoge serverske role i aplikacije. Impelmentacijom failover klastera, možete da upravljate dostupnošću aplikacija ili servisa, ukoliko se sa jednim ili više računara u failover klasteru dogodi problem u njegovom funkcionisanju ili sa njegovom dostupnošću.

Kako se sistem oporavlja nakon katastrofe?

U organizacijama postoji neprekidna opasnost od gubitka podataka. Uzroci gubitka mogu da budu nenamerno brisanje, problemi sa file sistemom ili hardverom, zlonamerni korisnici, prirodne katastrofe itd. Zbog toga, organizacije moraju da imaju dobro definisanu i testiranu strategiju oporavka, koja će im pomoći da povrate servere i podatke u funkcionalno i operativno stanje, u što kraćem roku. Oporavak nakon katastrofalnih situacija je metodologija koja opisuje korake koje je potrebno sprovesti u trenucima kada nastupi kritičan događaj.

Ovi koraci se sprovode u cilju povraćaja podataka i servisa, kao i vraćanje servera u operativno stanje. Pri kreiranju plana oporavka nakon katastrofe, potrebno je uravnotežiti cenu koštanja posledica pojedinih kritičnih događaja sa cenom koštanja zaštite od incidentnih situacija u organizaciji. Pre implementacije strategije za oporavak od kritičnih situacija, organizacija mora da identifikuje svoje potrebe za oporavkom od takvih situacija.

Plan i Program predavanja

1. Implementacija naprednih mrežnih servisa

 • Podešavanje naprednih DHCP funkcija
 • Podešavanje naprednih DNS funkcija
 • Implementacija IP Address Managementa

2. Implementacija naprednih File servisa

 • Implementacija iSCSI skladišta
 • BranchCache podešavanja
 • Optimizacija skladišta podataka

3. Implementacija Dynamic Access Controla

 • Uvod u Dynamic Access Control
 • Planiranje Dynamic Access Controla
 • Razvoj Dynamic Access Controla

4. Implementacija distribuiranih Active Directory Domain servisa

 • Predstavljanje distribuiranih AD DS okruženja
 • Razvoj distribuiranih AD DS okruženja
 • Podešavanje AD DS poverenja

5. Implementacija Active Directory Domain Services siteova i replikacija

 • AD DS replikaciona rešenja
 • Podešavanja AD DS siteova
 • Podešavanje i nadzor AD DS replikacije

6. Implementacija Active Directory Certificate servisa

 • Public key infrastructure
 • Implementacija Certification Authority-ja
 • Razvoj i upravljanje šablonima sertifikata
 • Distribucija i opoziv sertifikata
 • Oporavljanje sertifikata

7. Implementacija Active Directory Rights Management servisa

 • Osnovne AD Rights Management servisa
 • Implementacija i upravljanje AD RMS infrastrukturom
 • Podešavanje zaštite AD RMS sadržaja
 • Podešavanje spoljnog pristupa AD RMS-u

8. Implementacija Active Directory Federation servisa

 • Osnove Active Directory Federation servisa
 • Implementacija AD FS-a
 • Implementacija AD FS-a u jednoj organizaciji
 • Implementacija AD FS-a u B2B federaciji

9. Implementacija Network Load Balancinga

 • Osnove i podešavanja Network Load Balancinga
 • Planiranje implementacije NLB-a

10. Implementacija Failover Clusteringa

 • Osnove Failover Clusteringa
 • Preduslovi za implementaciju Failover klastera
 • Podešavanje visokodostupnih aplikacija i servisa
 • Održavanje Failover klastera
 • Implementacija multi-site failover klastera

11. Implementacija Failover Clusteringa i Hyper-V okruženja

 • Integracija Failover clusteringa i Hyper-V rešenja
 • Implementacija Hyper-V virtuelnih mašina na failover klasterima
 • Premeštanje Hyper-V virtuelnih mašina
 • Upravljanje Hyper-V virtuelnim okruženjima korišćenjem VMM-a

12. Implementacija oporavka nakon incidenta

 • Oporavak nakon incidenta
 • Implementacija Windows Server Backupa
 • Oporavak servera i podataka

Kurs Advanced Services

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde