Direct Marketing

Opis kursa

Direktni marketing je forma marketinga koja nastoji da marketinške poruke šalje direktno potrošačima, koristeći komunikacione kanale kao što su pisma, telefoni, Internet. U porastu su Online direkt marketing kampanje, pa su sve češće prisutne i email i SMS kampanje. Na kursu se razmatraju dva uzajamno povezana koncepta, baze podataka u marketingu i direktna pošta.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom direktnog marketinga i planiranjem i strukturom direktnog marketinga. Obrađuje se baza podataka i njeno formiranje.