JavaScript Development – Savladaj najpopularniji programski jezik

JavaScript programiranje |  ITAcademy, Beograd
Nastava
u učionici
Trajanje
2 semestra
Fond časova
244 časova
PRIJAVITE SE

JavaScript je jedan od najpopularnijih skriptnih jezika na internetu. Zbog svojih karakteristika JavaScript je uz HTML i CSS jedan od 3 najvažnija jezika koje je neophodno savladati da biste izgradili uspešnu karijeru web programera. Koristi se za unapređivanje dinamike web stranica, odnosno kreiranje kompleksnih programa na sajtu. Programiranjem u JavaScriptu nastaju svi animirani grafički elementi, interaktivne mape i sve ostalo što možemo videti na svakom sajtu osim statičkih informacija.

Jednostavnost i lakoća učenja JavaScripta učinile su ovaj jezik idealnim za one koji se prvi put susreću sa programiranjem. Ovaj objektno zasnovan skriptni jezik izvršava se na strani korisnika (Client side) i pomoću njega možete unaprediti dizajn web stranice, kreirati cookie, pop-up prozore i još mnogo toga.

JavaScript omogućava i detektovanje browsera svakog posetioca sajta i na osnovu toga prikazuje specijalno dizajniranu web stranicu za određeni internet pretraživač. Takođe, zahvaljujući ovom jeziku, web stranica može da pročita da li je određena forma na sajtu pravilno popunjena. JavaScript podržavaju svi poznatiji browseri kao što su Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera i Chrome. Ovaj programski jezik koristi se još i za razvoj video-igrica, desktop i mobilnih aplikacija.

Sve veštine web programiranja na jednom mestu

Tokom školovanja na JavaScript Development programu usvojićete najsavremenije trikove i praktične veštine za rad u pomenutom skriptnom jeziku. Pored toga, kroz niz drugih kurseva upoznaćete se sa osnovama jezika HTML i CSS, kao i sa  MySQL bazama podataka. Uz to, saznaćete i kako da primenite korisne tehnike za izradu web animacija i klijentskih web aplikacija.

Po završetku školovanja na ovom programu bićete maksimalno obučeni za rad u najpopularnijim jezicima koje koriste web programeri. Stečena znanja će vam omogućiti da vrlo brzo pronađete posao iz snova i već na početku karijere zarađujete 800 evra mesečno.

Naplatite svoje znanje kroz kreiranje igrica, dizajn vizuelnih efekata ili sajtova

Stečena znanja tokom jednogodišnjeg školovanja na JavaScript Development programu otvoriće vam vrata različitih IT oblasti. Usvojene veštine moći ćete da naplatite za kreiranje igrica, dizajniranje vizuelnih efekata, unapređivanje dinačkih web stranica, pronalaženje i otklanjanje bagova za velike kompanije i još mnogo toga. Poznavanje najmodernijih tehnika za rad u JavaScriptu omogućiće vam da vrlo brzo pronađete posao iz snova i već na početku karijere zarađujete 800 evra mesečno.

JavaScript Development — plan i program 2018/2019.

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 SQL MySql & NoSql 32
2 IHC Introduction to HTML and CSS 24
3 JPF JavaScript Programming Fundamentals 36
4 JOO JavaScript Object Oriented Programming 24
5 CWA Client Web Application Development 24
6 EL1 English Language 1 online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
7 WAA Web Animation + Adobe Animate 24
8 SWP JS Server Web Programming 32
9 EF Express Framework 12
10 FL Frontend JS Libraries 24
11 SE Software Engineering 12
12 EL2 English Language 2 online

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na JavaScript Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Program JavaScript Development obuhvata 12 predmeta:

1. MySql & NoSql baze podataka

Ovaj kurs baviće se upoznavanjem polaznika sa MySql & NoSql bazama podataka. Tokom predavanja saznaćete zašto MySQL predstavlja najpopularniju bazu podataka koja ima široku primenu u oblasti web programiranja. Pored toga, naučićete i da NoSql ne predstavlja jedan proizvod ili tehnologiju već klasu proizvoda i kolekciju različitih, ponekad povezanih koncepata o načinima skladištenja i manipulacije podacima.

2. Introduction to HTML and CSS

Polaznici se upoznaju sa osnovama HTML i CSS jezika, uče da kreiraju dokumenta za web i da pišu ispravan, čist i pristupačan kod. Predmet objašnjava kreiranje HTML stranica, pisanje i postavljnje tagova, unošenje teksta, slika, lista, linkova, tabela i drugih elemenata sadržaja stranica. Osim toga, polaznici će naučiti šta predstavlja CSS opis, od čega se sastoji, kako se može koristiti, kako se i gde postavlja. Ovaj kurs predstavlja osnovu za nadgradnju znanja iz oblasti web dizajna i/ili web programiranja.

3. JavaScript programming fundamentals

Ovaj kurs bavi se elementarnim komponentama programiranja i programskog jezika JavaScript. Njegovim pohađanjem, polaznik se upoznaje sa pojmovima: prevođenje i izvršavanje programa, promenljiva, operator, grananje, petlja, funkcija i slično. Osim samog programiranja, polaznik će tokom kursa biti upoznat i sa pratećim tehnikama, poput intrepretacije, prevođenja, testiranja i dokumentovanja jednog programa.

Cilj ovog kursa je osposobljavanje polaznika za kreiranje i startovanje smislenih programa napisanih u JavaScriptu, kao i upoznavanje sa okruženjima za kreiranje i izvršavanje ovakvih programa. Uspešno savladavanje prezentovanog gradiva omogućiće polazniku razumevanje mnogih drugih, konceptualno sličnih programskih jezika.

4. JavaScript Object Oriented Programming

Objektno orijentisani koncept programiranja je jedan od najzastupljenijih oblika programiranja danas. JavaScript nudi širok spektar opcija za ovu vrstu programiranja i one su detaljno obrađene u ovom kursu. Osim elementarnog objektnog programiranja, kurs obrađuje i napredne tehnike, poput asinhronog programiranja, rukovanja događajima i callback funkcijama.

Cilj kursa je polaznikovo potpuno razumevanje objektno orijentisanog programiranja u kontekstu JavaScripta i izvan njega. Ostvarivanjem ovog cilja, polaznik će moći da projektuje i implementira objektno napisane programe i da rešava probleme u objektno orijentisanom maniru.

5. Client Web Application Development

JavaScript je programski jezik čiji je nastanak u bliskoj vezi sa klijentskim web programiranjem. U ovom kursu fokus je na interakciji između JavaScripta i HTML-a, u cilju kreiranja bogatih, dinamičkih klijentskih web aplikacija. Kurs obuhvata proučavanje implementacije JavaScripta u HTML-u, rad sa DOM tehnologijom, upravljanje podacima na klijentu, asinhrono dobavljanje podataka sa servera i perzistentnu konekciju pomoću web soketa.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za uvođenje dinamike u HTML. Nakon završavanja kursa polaznik će moći samostalno da uvede JavaScript kod u web stranicu, da kreira aplikacije koje će manipulisati elementima web stranice, uzimati ulaz od korisnika, preuzimati, čuvati i prikazivati podatke dobijene sa servera.

6. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • English Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • English Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Web Animation + Adobe Animate

Rad sa grafikom je jedna od primarnih grana klijentskog web programiranja u JavaScriptu. Web animation kurs obrađuje ovu oblast od jednostavnih, elementarnih koncepata – DOM-a, CSS transformacija i animacija, osnovne upotrebe Canvas elementa i osnovnih funkcija za rad sa vremenom – sve do naprednog rada sa grafikom, kroz WebGL, event handling i frame-based animaciju.

Cilj kursa je uvođenje polaznika u svet grafike i animacije kroz JavaScript tehnologije dostupne kroz web browser. Nakon njegovog kompletiranja polaznik će moći da samostalno implementira različite mehanizme za upravljanje grafičkim sadržajima i da kreira jednostavnije igre koje se izvršavaju u web browseru.

8. JS Server Web Programming

U kursu JS Server Web Programming obrađeni su svi elementi neophodni za izgradnju serverskog dela web aplikacije pomoću JavaScripta. Kako pojam web aplikacije podrazumeva uvek serversku i klijentsku stranu za pokrivanje kompletnog toka aplikacije, potrebno je poznavati ih obe. Kurs obuhvata proučavanje osnovnih mrežnih koncepata, transportnih i aplikativnih protokola, koncepte upravljanja podacima i rad sa fajlovima. Kurs, takođe, obrađuje rad u konkretnim tehnologijama kao što su: node.js, mysql, redis i git.

Cilj kursa je detaljno upoznavanje polaznika sa serverskim web tehnologijama kroz node.js i prateće tehnologije. Nakon njegovog kompletiranja polaznik će biti u stanju da samostalno kreira serverski deo web aplikacije, web servis ili automatizovani serverski program. Polaznik će, takođe, biti upućen u mrežne protokole, rad sa različitim sistemima za upravljanje bazama podataka i korišćenje alata za kolaboraciju.

9. Express framework

Kurs proučava Express framework, jedan od vodećih frameworka za kreiranje web aplikacija i servisa baziranih na JavaScript tehnologiji node.js. Ovaj framework donosi nova rešenja i tehnologije, a tehnologije koje su u node.js već dostupne na nekom nižem nivou izlaže developeru na višem nivou. Ovaj framework pojednostavljuje korišćenje node.js biblioteka i omogućava developeru da se fokusira na samu izradu aplikacije.

Cilj kursa je osposobljavanje polaznika za rad u Express frameworku, kako bi, nakon kompletiranja kursa, bio sposoban za samostalno kreiranje kompletnih web aplikacija ili sajtova kombinovanjem ove i drugih JavaScript tehnologija.
Po završenom kursu polaznik će moći da brzo i efikasno pravi web aplikacije i web servise, kao i da piše i izvršava testove nad ovim aplikacijama.

10. Frontend JS Libraries

JavaScript je jedan od jezika sa najvećim brojem pratećih frameworka, što je posledica njegovog širokog dijapazona upotrebe i fleksibilnosti. Ovaj kurs obrađuje neke od najkorišćenijih frameworka, većinom orijentisanih na browserske aplikacije. Frameworci sa kojima će se polaznici sresti u ovom kursu kreću se od višenamenskih, poput: jquery i angular, do specijalizovanih, poput create.js i three.js. Kurs, takođe, obrađuje popularnu, strogo tipiziranu varijaciju JavaScripta – jezik TypeScript.

Cilj kursa je upućivanje polaznika u različite tehnologije za pravljenje klijentskih web aplikacija i browserskih igara. Nakon njegovog kompletiranja polaznik će, zbog poznavanja različitih frameworka i pratećih tehnologija, biti konkurentan na različitim JavaScript tržištima.

11. Software Engineering

Ovaj predmet predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

12. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

Kako izgledaju predavanja?

Predavanja na ovom programu koncipirana su tako da ih mogu pratiti svi polaznici bez obzira na predznanje. Tokom časova fokus će biti na praktičnim i teoretskim veštinama potrebnim za rad u JavaScriptu, uz neophodni minimum teorije. Korisna znanja usvajaćete sa lakoćom, s obzirom da su lekcije osmišljene tako da vas korak po korak uvode ka najkompleksnijim programerskim trikovima. 

Da li ima mesta na JavaScript Development programu? Proverite, upisni rok je u toku

upis na Java kurseve | Škola za Java programiranjeDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.