Koji je Vaš odsek? Pogledajte plan IT professional A to Z programa školovanja

Ovde možete pogledati plan i program za odsek koji Vas interesuje. Da krenemo od dizajna.

Dizajn (Design A to Z)

Na odseku za dizajniranje savladaćete kompletan set alata potrebnih za profesionalno bavljenje dizajnom. Od grafike i digitalne fotografije, preko animacije pa sve do web dizajna.

Dodatno, dobićete razumevanje dizajna kao veštine, tako da ćete znati kako da iskoristite ličnu kreativnost u razvoju Vaših dizajn rešenja.

Plan i program IT professional A to Z za odsek dizajn sadrži nastavne jedinice:

Teorija dizajna

Obrađuju se pristup i razumevanje dizajna. Proučavaju se osnovni grafički elementi, od linije, preko površine do boja, kao i njihov psihološki uticaj. Radi se i na principima tipografije koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o pravilnom izboru fontova pri dizajniranju.

Cilj je da steknete sposobnost kreiranja ubedljivih dizajn ideja. Zašto? Sve počinje od ideje.

Pojedinačna znanja koje ćete savladati su: razumevanje vizuelne umetnosti, kako dobiti funkcionalan dizajn, najbolja načela vizuelnih umetnosti, najbolja načela dizajna, kako kontrolisati vizuelnu perceprciju, kako dizajnom izazvati psihološki uticaj, koji su elementi dizajna, kako izabrati i primenjivati boje u dizajnu, kako izabrati i primenjivati tipografiju (fontove) u dizajnu.

Crtanje: Vektorska grafika i praktična primena u programu Adobe Illustrator

Kako crtati pomoću računara? Pomoću vektorske grafike.

Na ovoj nastavnoj jedinici se obrađuju tehnike potrebne za crtanje svih obika, od jednostavnih do složenih. Praktična primena vektorskog crtanja se obrađuje u programu Adobe Illustrator. Osim konkretnih tehnika rada u Illustrator-u, radi se i na realnim dizajnerskim rešenjima.

Cilj je da Vaša mašta i kreativnost ne budu zauzdani tehničkim veštinama, nego da steknete sposobnost pretvaranja svake ideje u vizuelnu realnost.

Pojedinačne tehnike koje ćete savladati su, između ostalog: crtanje objekata, transformacija objekata, primena efekata na tekst, pravilna primena boja, kreiranje prelaza boja, primena mash efekta, pravilan izbor i primena crtačkih efekata, primena različitih “četkica”, primena  warp alata za obradu crteža, kreiranje 3d efekata, pretvaranje fotografije u crtež, priprema nacrtane grafike za štampu i za web…

Grafika: Rasterska grafika i praktična primena u programu Adobe Photoshop

Cilj rada na Grafici je da savladate veštine za obradu grafika, pripremu grafika za web, retuširanje i dodatne napredne obrade fotografija i drugih grafika.

Praktična primena obrade grafike se obrađuje u najkvalitetnijem i najpoznatijem grafičkom programu, Adobe Photoshop-u. Obrađuju se alati i filteri za rad u poslednjoj verziji Photoshop-a, Photoshop CS4, savladava se logika slojeva, manipulacija tekstom i bojom.

Pojedinačne tehnike koje ćete savladati su, između ostalog: obrada fotografija i sečenje, selektovanje i obrada elemenata unutar fotografije, kontrolisanje boja, promena boja u grafici, primena filtera, primena maski, kreiranje kompletnog web dizajn rešenja u slici, kreiranje plakata, kreiranje funkcionalne grafike, izbor i primena efekata…

Web dizajn

Na ovoj nastavnoj jedinici se obrađuje pravilna primena programa Adobe Dreamweaver, vodećeg alata za samostalno kreiranje Internet prezentacija.

Takođe, naučićete kako da postavite i održavate Internet sajtove.

Cilj je da razumete kako se dizajnira za Internet, šta je neophodno znati i primeniti, a šta nije, i da steknete tehničku stručnost da kreirate konkretne Internet strane.

Pojedinačne tehnike i veštine koje ćete savladati su: kreiranje web sajta i web strane, kreiranje zaglavlja strane, formatiranje sadržaja,  kreiranje tabela, razumevanje URL putanja i postavljanje linkova, primena slika i multimedijalnog sadržaja, CSS stilovi i njihova primena, DIV tagovi i njihova primena, kako kreirati Template dizajn i Template strane, kako kreirati Internet forme, Javascript i kako primeniti najčešće korišćene JavaScript događaje, održavanje sajta…

Napredna digitalna fotografija

Savladaćete tehnike fotografije i snimanja.

Savladaćete tehnike postavljanja kompozicije, pronalaženja pravog trenutka, ugla snimanja i osvetljenja. Dodatno, proučićete različita kadriranja i tematike digitalne fotografije.

Cilj je da steknete sposobnost kreiranja digitalnih fotografija profesionalnog kvaliteta. Svako može da fotografiše. Ali mali broj ljudi, profesionalaca, zna kako da napravi odličnu fotografiju.

Savladaćete: primenu tehnologije digitalne fotografije, kompoziciju, snimanje, kadriranje, pravilan izbor i primena efekata pri snimanju, pravilno osvetljenje, snimanje pokreta, tajne snimanja portreta, tajne snimanja novinske fotografije…

Animacija: Flash animacija i praktična primena u programu Adobe Flash

Savladava se napredan rad u Adobe Flash-u, sa ciljem kreiranja svih vrsti animacija, od prostih do složenih.

Takođe, radi se i na animiranim projektima koji se dalje mogu iskoristiti kao delovi Internet prezentacija ili kao samostalni animirani filmovi.

Savladaćete: kompletno razumevanje Adobe Flash radnog okruženja, timeline i framerate animaciju kroz vreme, kreiranje, karakteristike i upotreba Flash simbola, kreiranje animacije, kreiranje događaja, kontrolisanje putanje objekata u okviru animacije, kreiranje kompletne animacije spremne za primenu na web-u ili nekom drugom mediju…

Engleski jezik

Na kursu English Language radićete prema dva od četiri programa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja engleskog jezika.

Pre Intermediate (Niži srednji) program, za samostalno korišćenje jezika u deskriptivne i narativne svrhe, kao i za upotrebljavanje jezika u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

Intermediate (Srednji) program, za razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Upper Intermediate( Viši srednji) program, za smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik, dok pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

Business English (Poslovni engleski) program, za vođenje pisane i usmene komunikacije u poslovnom okruženju.

Administracija mreža

Na odseku za administraciju mreža dobićete veštine i znanja potrebna za setovanje i održavanje mreže računara.

Savladaćete sistemsku i mrežnu administraciju u Windows 2008 Server okruženju, potrebnu za profesionalan rad na mestu sistem administratora u preduzećima. (Inače, ITAcademy je prva škola u regionu koja je organizovala obuku za aktuelan Windows 2008 server, umesto starog Windows 2003 servera.)

Plan i program IT professional A to Z za odsek administracija mreža sadrži nastavne jedinice:

Operativni sistemi Windows: Napredna upotreba

Savladavanje elemenata operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice.

Cilj je da razumete operativni sistem, kao softversku osnovu za administrativni rad sa korisnicima.

Savladaćete funkcionisanje operativnih sistema i sa aspekta projektanta i sa aspekta programera i sa aspekta korisnika. Razumećete kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema.

Konkretna znanja i veštine koje ćete steći su, između ostalog: enkripcija i bezbednost, ACL (Access Control List), NTFS, migracija, instalacija, fizičko i logičko particionisanje, podešavanje sistema, podešavanje virtuelne memorije, rad sa File-om boot.ini za multisistemske instalacije, uklanjanje hidden komponenti i programa, primena alata za rad sa hard diskom, primena alata za System Restore, konfigurisanje sistemskih postavki nakon instalacije, instalacija i konfiguracija novog hardvera, razumevanje procesa podizanja operativnog sistema, konfiguracija desktop okruženja, sharing file-ova, konfiguracija naprednog umrežavanja, konfiguracija sigurnosti za korisničke naloge, konfiguracija mrežne sigurnosti, konfiguracija za rad u mobilnom okruženju, održavanje i optimizacija operativnog sistema…

Hardver i održavanje računara

Cilj ovog kursa je sticanje znanja o hardverskoj i softverskoj platformi PC računara.

U okviru ovog kursa naglasak je na hardveru, na interfejsima, na razumevanju trendova u projektovanju PC računara. Cilj kursa je i sticanje veština za samostalno servisiranje i održavanje savremenih PC računara.

Konkretna znanja i veštine koje ćete savladati su: razumevanje komponenti PC računara, hardver i osnovne hardverske komponente, arhitektura procesora, protočna obrada (Pipeline), matične ploče, 32-bitni procesori, 64-bitni procesori, čipsetovi, radna memorija, keš memorija, interfejsi (AGP, PCI, PCI Express, USB, SATA, RAID...), mass storage uređaji i medijumi, hard diskovi, optički mediji i uređaji (CD, DVD, HD DVD, Blu-ray,...), IDE interfejsi, sklapanje i rasklapanje PC računara, postavljanje i zamena hardvera, održavanje i čišćenje računara, prikaz serverskih konfiguracija, podešavanje parametara PC računara, dijagnostika hardverskih komponenti…

Računarske mreže

Sticanje znanja neophodnih za administriranje mreže. Podešavanje TCP/IP parametara, shar-ovanje, mapiranje i rad sa mrežnom opremom.

Cilj je da znate da kreirate i održavate mrežu između velikog broja računara.

Polaznici se upoznaju sa razlozima umrežavanja, odnosno deljenjem resursa, tipovima i topologijom mreža, osnovnim medijumima za realizaciju mreže, odnosno povezivanjem čvorova u mreži.

Detaljno se izučava OSI model i njegova primena.

Konkretna znanja koja ćete savladati su: kako pravilno podeliti resurse među većim brojem računara, instalacija LAN i WAN mreže, radne grupe i domeni, strukturno kabliranje, kablovska i konektorska oprema, horizontalno i vertikalno kabliranje, mrežne arhitekture (ethernet, token ring...), mrežne topologije (bus, star, ring, mesh, hibridne...), OSI model sa detaljnim opisom OSI nivoa, razumevanje OSI modela, IP adresiranje, klasno IP adresiranje, besklasno IP adresiranje, mrežni protokoli, TCP/IP familija protokola, mrežne komande (ipconfig, ping, net, pathping...), otklanjanje kvarova, mrežna oprema (switch, router), osnovi rada switch-eva, osnovi rada router-a i rutiranja, algoritmi rutiranja, nadzor mreže, praćenje trendova rada mreže, propusni opseg mreže, upravljanje mrežom, bežične mreže…

Sistemska administracija

Cilj rada na ovoj nastavnoj jedinici je sticanje naprednih znanja o administraciji aktivnog direktorijuma u Windows 2008 server okruženju.

Aktivni direktorijum je specijalna baza koja služi za kontrolu svih računara, korisničkih naloga i pravila pristupa mreži u okviru glavne mreže, kojoj se pristupa preko Windows 2008 servera.

Na ovom kursu se, između ostalog, obrađuju oblasti podizanja aktivnog direktorijuma, kreiranje objekata aktivnog direktorijuma, podešavanja prava pristupa u grupnom okruženju.

Konkretne veštine i tehnike koje ćete savladati su: razumevanje koncepta aktivnog direktorijuma, instalacija aktivnog direktorijuma, razumevanje mrežnih resursa, mrežnih servisa i mrežnih protokola, konfigurisanje AD DS Domain Controller uloga, integracija aktivnog direktorijuma i DNS- a, podizanje aktivnog direktorijuma, konfigurisanje objekta AD, automatizacija AD DS Object Management, strategija korišćenja grupa, AD DS replikacija, podešavanje grupnih polisa, podešavanje security polisa, nadgledanje aktivnog direktorijuma, back up AD, restoring AD, razumevanje Public Key infrastrukture, konfigurisanje AD Certificate servisa, konfigurisanje AD Federation servisa, konfigurisanje AD Lightweight Directory servisa...

Mrežna administracija

Sticanje naprednih znanja o mrežnoj administraciji u Windows 2008 Server okruženju.

Obrađuju se oblasti konfigurisanja i podešavanja DHCP servisa, statičkih i dinamičkih DNS servisa, planiranje i upravljanje mrežom.

Konkretne veštine i znanja koje ćete savladati su: instalacija i konfigurisanje servera, kako organizovati mrežu, razumevanje TCP/IP protokola, korišćenje administrativnih alata u Win Server 2008, konfigurisanje i rešavanje problema sa DNS-om, konfigurisanje i rešavanje problema sa WINS-om, konfigurisanje i rešavanje problema sa DHCP-om, konfigurisanje i rešavanje problema sa IPv6 TCP/IP-om, konfigurisanje Ipsec, konfigurisanje i upravljanje storage tehnologijom, konfigurisanje RRA, konfigurisanje mrežnih štampača, oporavak iz havarija (problem recovery)…

Engleski jezik

Na kursu English Language radićete prema dva od četiri programa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja engleskog jezika.

Pre Intermediate (Niži srednji) program, za samostalno korišćenje jezika u deskriptivne i narativne svrhe, kao i za upotrebljavanje jezika u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

Intermediate (Srednji) program, za razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Upper Intermediate( Viši srednji) program, za smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik, dok pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

Business English (Poslovni engleski) program, za vođenje pisane i usmene komunikacije u poslovnom okruženju.

Programiranje

Na odseku za programiranje naučićete da programirate i desktop i Internet aplikacije.

Savladaćete upotrebu dva najaktuelnija programska jezika: C# i PHP. Pri tom, PHP je idealan programski jezik za učenje, tako da ćete na ovom jeziku savladati realno programiranje, a onda još lakše savladati i C#.  Osim ova dva programska jezika, savladaćete rad sa bazama podataka i tri osnovne Internet tehnologije, HTML, CSS i Javascript.

Sve ove tehnologije se dopunjuju jedna na drugu, tako da ćete kao rezultat školovanja biti opremljeni za višestran profesionalan rad u programiranju.

Plan i program IT professional A to Z za odsek programiranje sadrži nastavne jedinice:

Programiranje i algoritamsko modelovanje

Savladavanje principa programiranja neophodnih za svako programiranje i projektovanje. Ovo je ulaz u svet programiranja, upoznavanje sa jezikom programiranja, tipovima podataka i kontrolnim strukturama.

Cilj je da razumete programiranje na suštinskom nivou, počnete da razmišljate kao programer i savladata konkretne tehnike programiranja koje će Vas služiti u radu sa bilo kojim programskim jezikom.

Konkrente veštine i znanja koja ćete savladati su, između ostalog: primena algoritama (sekvencijalni, repetitivni i selekcija), primanea algoritamskih strategija, pravilan izbor odgovarajućeg algoritamskog rešenja, razumevanje vremenske i prostorne kompleksnosti algoritama, razumevanje sintakse i semantike programskih jezika,  razumevanje podele na jezike nižih, srednjih i viših nivoa, razumevanje funkcionisanja mašinskog jezika (asemblera), primena ključnih i rezervisanih reči, primena tipova podataka, podprogrami, prenos parametara pri pozivu podprograma, strukture podataka, algoritmi pretraživanja, algoritmi sortiranja (Heap sort, Bin sort, Quick sort), dinamički algoritmi, tehnike programiranja, izbor odgovarajuće tehnologije i programskog jezika, faze i modeli razvoja softvera…

Objektno programiranje i praktična primena u jeziku C#

Objektno programiranje je način programiranja gde se pravilnom podelom programa na osnovne delove softver razvija na način koji obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, minimalno vreme potrebno za razvoj i brzo izvršavanje.

Cilj ove nastavne jedinice je shvatanje i razumevanje objektno orijentisanih principa, kao i razmišljanje na nivou objekata, koji su neophodan preduslov za uspešno objektno orijentisano programiranje.

Konkretna primena objektnog programiranja se obrađuje u programskom jeziku C#, jednim od najzastupljenijih programskih jezika, i njemu pripadajućih alata.

Konkretne tehnike i znanja koje ćete savladati su: objektno-orjentisana analiza i dizajn, klase i objekti, poruke,enkapsulacija i skrivanje informacija, nasleđivanje, polimorfizam, struktura programa u jeziku C#, izuzeci i obrada izuzetaka, kolekcije, delegati i događaji, ulazno-izlazni tokovi, Windows forme, osnovne Windows kontrole, dijalozi sa karticama, ADO.NET arhitektura, uspostavljanje konekcije sa bazom podataka, rad u konektovanom okruženju, izvršavanje SQL komandi i uskladištenih procedura nad SQL bazom podataka, objekat DataReader, rad u diskonektovanom okruženju, objekat DataAdapter, DataSet i DataTable, filtriranje i sortiranje podataka u ADO.NET-u…

Relacione baze podataka

Rad sa bazom podataka je svakodnevni deo programerskog posla.

Na ovoj nastavnoj jedinici savladaćete primenu tehnika projektovanja šema baza podataka i rada sa bazom podataka na konceptualnom i implementacionom nivou.

Savladaćete tehnike za projektovanje šeme relacione baze podataka.

Konkretna znanja i veštine koja ćete steći su: razumevanje razlike između podataka i informacija, kako upravljati podacima, šta koncept baza podataka, šema i instanca, logička i fizička nezavisnost podataka, primena modela podataka, pravilan izbor jezika za rad sa bazama podataka, pravilan izbor sistema za upravljanje bazom podataka, komponente i arhitektura sistema za upravljanje bazom podataka, model entiteti-veze, dijagram entiteti-veze, primena specijalne vrste veza (specijalizacija, generalizacija, agregacija), primena relacionog modela, atributi i ključ, kako stvoriti uslove integriteta, kako transformisati modela entiteti-veze u relacioni model, relacioni upitni jezici, relaciona algebra, normalne forme, fizička struktura baze podataka, indeksne strukture, održavanje baze podataka, kreiranje formi i tabela, kreiranje upita i generisanje izveštaja…

HTML i CSS

HTML i CSS su osnovne tehnologije za prikaz Internet strana.

Cilj ove nastavne jedinice je da se osposobite za izgradnju statičkih web stranica. Takođe, nakon ovog kursa stičete uslove za početak učenja serverskih i klijentskih jezika i tehnologija koje podrazumevaju implementaciju u HTML-u (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

Konkretna znanja koja ćete dobiti su: razumevanje web servera i http-a,  osnovni elementi HTML tagova i sistema tagova uopšte, rukovanje prostim tagovima za označavanje, rukovanje kompleksnim tagovima (atributi tagova), upravljanje eksternim resursima (slike, skripte, stilovi), kreiranje web kontrola i formi, primena događaja, CSS i CSS konvencije, kontejneri (tabele, div...), stilizacija HTML-a, SEO tehnike odnosno tehnike optimizacije za Internet pretraživače, modeliranje web projekta…

PHP programiranje

PHP je vodeći programski jezik za kreiranje dinamičkih Internet sajtova i web aplikacija.

Savladaćete arhitekturu, funkcionisanje i sintaksu PHP jezika. Pored samog jezika, upoznaćete se i sa implementacijom PHP skripti u HTML strane, komunikacijom sa ulazom i izlazom, deployment-om dokumenata i projekata na Web server i osnovama administracije Web servera u kontekstu PHP-a.

Upoznaćete se i sa primenom objektnom programiranja pomoću PHP jezika, kao deo prakse profesionalnih PHP programera.

Cilj je da postanete sposobni za izgradnju dinamičkih Internet sajtova, kompleksnih PHP web aplikacija i CMS-ova.

Konkretne veštine koje ćete steći su: instalacija PHP-a u Linux-u i Windows-u, razumevanje PHP infrastrukture, primena tipova, sintakse i operatora, primena nizova, kontrola toka, kreiranje funkcija, IO (File-ovi, ftp server), tehnike validacije i rukovanje greškama i izuzecima, osnove OOP-a i OPHP-a, pravilno kreiranje arhitekture web sistema (leyer strukture, paterni), implementiranje PHP koda u HTML, PHP funkcionalnost u HTML-u, kreiranje formi (post/get), kontrolisanje stanja (session, cookies), rukovanje podacima, rukovanje mail serverom, kontrolisanje i kreiranje grafika (GD) pomoću PHP-a, MVC patern, kreiranje PHP servisa, portala i sistema za rukovanje modulima B2B, B2C, CMS…

JavaScript programiranje

JavaScript je idealan kompanjon prethodnim trima tehnologijama za kreiranje kompletnog korisničkog iskustva na Internet sajtovima (HTML, CSS, PHP + Javascript).

Cilj ove nastavne jedinice je da savladate JavaScript tehnologiju za korisničku kontrolu događaja na web stranama.

Savladaćete JavaScript implementaciju u HTML stranama. Znaćete da kreirate web stranice sa klijentskom dinamikom. Osim toga, kao polaznik se uvodite u sintaksu svih programskih jezika koji za osnovu imaju programski jezik C.

Konkretne veštine i znanja koja ćete savladati su: implementacija JavaScripta u HTML, tipovi podataka, sintaksa i operatori, nizovi, kontrola toka, funkcije, HTML događaji, HTML DOM model, rukovanje stanjem (cookies)…

Engleski jezik

Na kursu English Language radićete prema dva od četiri programa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja engleskog jezika.

Pre Intermediate (Niži srednji) program, za samostalno korišćenje jezika u deskriptivne i narativne svrhe, kao i za upotrebljavanje jezika u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

Intermediate (Srednji) program, za razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Upper Intermediate( Viši srednji) program, za smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik, dok pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

Business English (Poslovni engleski) program, za vođenje pisane i usmene komunikacije u poslovnom okruženju.

E-biz

Na odseku za elektronsko poslovanje steći ćete znanja i veštine za naprednu upotrebu računara u kreiranju profita za preduzeće. Ovo je mlada disciplina za kojom raste tražnja, a e-biz stručnjaci dobijaju priliku za sve većim zaradama i autoritetom u preduzećima.

Plan i program IT professional A to Z za odsek e-biz sadrži nastavne jedinice:

Informacione i Internet tehnologije

Steći ćete znanja neophodna za izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i tehnologija programiranja.

Cilj je da razumete koje opcije imate pred sobom kada primenjujete e-biz rešenja u preduzeću i kako da od raspoloživih tehnologija kreirate procese koji će direktno doneti uštedu troškova ili povećenje prometa za preduzeće.

Konkretna znanja i veštine koje ćete savladati su: razumevanje osnovnih informacionih tehnologija u službi preduzeća, vrste softvera i tehnike za pravilan izbor, komunikacione tehnologije (modem, ISDN, xDSL, satelitske veze), Internet tehnologije i Internet servisi, kolaboracija i saradnja na daljinu pomoću tehnologija Video Conferencing i Video On Demand, pravilna interakcija između čoveka i računara, praksa pravilnog korisničkog interfejsa, upotreba računara u poslovnom okruženju, računari u obrazovanju, računarski zasnovana obuka i učenje, realna svrha i uloga IT-a u organizacijama, razvoj i značaj lokalizovanih verzija softvera, primena bežičnih standarda komunikacije, upotreba satelitskih mreža, softverska podrška za mobilno i bežično računarstvo…

E-biznis

Na ovoj nastavnoj jedinici se obrađuje primena elektronskog poslovanja.

Takođe, obrađuju se pojmovi EDI, EAN i CRM, ali i e-poslovanje u bankarstvu i državnoj upravi.

Tokom kursa dobijate prikaz praktične primene elektronskog poslovanja u preduzećaim. Dodatna pažnja je posvećena pravnim aspektima i pitanjima zaštite e-poslovanja.

Konkretni moduli koje ćete savladati su: opšte e-poslovanje, e-poslovanje u trgovini, e-poslovanje u bankarstvu i državnoj upravi, praktična primena e-poslovanja, pravni aspekti i zaštita e-poslovanja, mobilno i e-poslovanje u Srbiji…

Menadžment i poslovna organizacija

Upoznaćete se sa primenom menadžmenta i menadžment prakse, organizacijom i radom timova, principima i metodama upravljanja projektima i informacijama.

Cilj je da savladate veštinu efektnog upravljanja timovima, projektima i uticaja na kolege, klijente i partnere.

Konkretna znanja i veštine koje ćete dobiti su: menadžment i strateški menadžment, kako kreirati viziju, misiju, ciljeve, strategiju, tehnike planiranja, organizacije, implementacije, kontrole i delegiranje, kako kontrolisati uticaj unutrašnjih i spoljnih faktora u preduzeću, kako primeniti sistem kvaliteta, kako kontrolisati kvalitet Total Quality menadžmentom, kako kreirati efektne poslovni procese, strategije za upravljanje promenama, tehnike efektnog odlučivanja, upravljanje ljudskim resursima, pregovaranje, rešavanje konflikata, ocenjivanje i vrednovanje, motivacija, nagrađivanje, kako steći poziciju lidera, kako kontrolisati produktivnost i profit, kako organizovati upravljanje informacijama, kako izabrati i primeniti menadžment informacioni sistem, kako uspostaviti sistem merenja rezultata…

Prodaja i rukovođenje odnosima sa klijentima

Savladaćete proces prodaje kroz sve prodajne situacije i aktivnosti koje vode do konačnog plasmana proizvoda ili usluga potrošaču. Dodatno, savladaćete primenu strategija za odnose sa klijentima koje kreiraju maksimalnu dobit za preduzeće zahvaljujući povećanoj prodaji postojećim klijentima.

Steći ćete znanja o ulozi menadžera prodaje, njegovim aktivnostima, odgovornostima, načinima upravljanja i ciljevima prodaje.

Cilj kursa je da naučite kako da izgradite partnerski odnos sa klijentima, povećate lojalnost i zadovoljstvo klijenata, a time i visoku profitabilnost sopstvene kompanije, kako da prepoznate potrebe kupca i da sa različitim tipovima sagovornika uspešno zaključite prodajni proces, rešite moguće reklamacije i održite kontakt sa klijentima i nakon prodaje.

Dodatno, steći ćete znanja o tome kako voditi prodajni tim u svim fazama rada počev od selekcije prodavaca preko njihove obuke i razvoja do rukovođenja i motivacije prodajnog tima. Upoznajete se sa psihologijom, osobinama koje odlikuju dobrog prodavca, njegovim aktivnostima i sa celokupnim procesom prodaje preko otvaranja do prezentacije i zaključivanja prodaje.

Konačni, naučićete kako da izaberete pravi alat za Vaš biznis da bisite obezbedili napredak i rast, a u isto vreme održali visok stepen zadovoljenja potreba klijenata i njihovog zadovoljstva.

Menadžment projekata i praktična primena u MS projektu

Upravljanje projektima podrazumeva upravljanje svim njegovim elementima pojedinačno, ali i samim projektom kao celinom.

Na ovoj nastavnoj jedinici savladaćete tehnike istraživanja i postavke projekta, raspoređivanje zadataka, kreiranje realnog kalendara izvršavanja, dodeljivanje resursa i troškova.

Cilj je da naučite da planirate, sprovodite, raspoređujete zadatke i resurse, koordinirate, pratite napredak čitavog projekta, i, na kraju, da vršite procenu i analizu završenog projekta.

Upoznaćete se sa metodama i alatima za planiranje i upravljanje projektima, kao i sa praćenjem i analizom napretka projekta, koordinacijom, procenom i kontrolom realizacije projekta i tehnikama donošenja odluka.

Naučićete kako da primenjujete jedan od najzastupljenijih softverskih alata za upravljanje projektima - MS Project, koji je namenjen planiranju, praćenju i kontroli realizacije manjih i srednjih projekata.

Marketing in IT

Ova nastavna jedinica obuhvata oblasti internet marketing, strateški internet marketing i istraživanja na Internetu.

Posebno se naznačava razlika između Offline i Online marketinga, bitnost imidža i identiteta na Internetu, demografskih karakteristika, profila, kategorije i aktivnosti korisnika na Internetu.

Izučava se sajber prostor i provajding, odnos obrazovanja i Interneta, direktni marketing i prodaja na Internetu, kao i proizvodi i usluge pogodni za prodaju na Internetu, uz osvrt na principe gradnje Web sajta koji prodaje i aktivnosti posle prodaje.

Konkretne veštine i znanja koje ćete steći su: izbor i primena strategije Internet marketinga, kako sprovesti konkurentno istraživanje na Internetu, offline i online marketing, kako izgraditi imidž i identitet na Internetu, primena direktnog marketinga i prodaje na Internetu, kako kreirati proizvod i usluge pogodne za prodaju na Internetu, kako kreirati web sajt koji prodaje…

Engleski jezik

Na kursu English Language radićete prema dva od četiri programa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja engleskog jezika.

Pre Intermediate (Niži srednji) program, za samostalno korišćenje jezika u deskriptivne i narativne svrhe, kao i za upotrebljavanje jezika u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

Intermediate (Srednji) program, za razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

Upper Intermediate( Viši srednji) program, za smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik, dok pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

Business English (Poslovni engleski) program, za vođenje pisane i usmene komunikacije u poslovnom okruženju.