Odsek za mrežnu administraciju na školovanju IT professional A to Z

Na odseku za administraciju mreža dobićete veštine i znanja potrebna za setovanje i održavanje mreže računara.

Savladaćete sistemsku i mrežnu administraciju u Windows 2008 Server okruženju, potrebnu za profesionalan rad na mestu sistem administratora u preduzećima. (Inače, ITAcademy je prva škola u regionu koja je organizovala obuku za aktuelan Windows 2008 server, umesto starog Windows 2003 servera.)

Plan i program IT professional A to Z za odsek administracija mreža sadrži nastavne jedinice:

 • Operativni sistemi Windows: Napredna upotreba

  Savladavanje elemenata operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice.

  Cilj je da razumete operativni sistem, kao softversku osnovu za administrativni rad sa korisnicima.

  Savladaćete funkcionisanje operativnih sistema i sa aspekta projektanta i sa aspekta programera i sa aspekta korisnika. Razumećete kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema.

  Konkretna znanja i veštine koje ćete steći su, između ostalog: enkripcija i bezbednost, ACL (Access Control List), NTFS, migracija, instalacija, fizičko i logičko particionisanje, podešavanje sistema, podešavanje virtuelne memorije, rad sa File-om boot.ini za multisistemske instalacije, uklanjanje hidden komponenti i programa, primena alata za rad sa hard diskom, primena alata za System Restore, konfigurisanje sistemskih postavki nakon instalacije, instalacija i konfiguracija novog hardvera, razumevanje procesa podizanja operativnog sistema, konfiguracija desktop okruženja, sharing file-ova, konfiguracija naprednog umrežavanja, konfiguracija sigurnosti za korisničke naloge, konfiguracija mrežne sigurnosti, konfiguracija za rad u mobilnom okruženju, održavanje i optimizacija operativnog sistema…

 • Hardver i održavanje računara

  Cilj ovog kursa je sticanje znanja o hardverskoj i softverskoj platformi PC računara.

  U okviru ovog kursa naglasak je na hardveru, na interfejsima, na razumevanju trendova u projektovanju PC računara. Cilj kursa je i sticanje veština za samostalno servisiranje i održavanje savremenih PC računara.

  Konkretna znanja i veštine koje ćete savladati su: razumevanje komponenti PC računara, hardver i osnovne hardverske komponente, arhitektura procesora, protočna obrada (Pipeline), matične ploče, 32-bitni procesori, 64-bitni procesori, čipsetovi, radna memorija, keš memorija, interfejsi (AGP, PCI, PCI Express, USB, SATA, RAID...), mass storage uređaji i medijumi, hard diskovi, optički mediji i uređaji (CD, DVD, HD DVD, Blu-ray,...), IDE interfejsi, sklapanje i rasklapanje PC računara, postavljanje i zamena hardvera, održavanje i čišćenje računara, prikaz serverskih konfiguracija, podešavanje parametara PC računara, dijagnostika hardverskih komponenti…

  (nastavak plana i programa ispod) • Računarske mreže

  Sticanje znanja neophodnih za administriranje mreže. Podešavanje TCP/IP parametara, shar-ovanje, mapiranje i rad sa mrežnom opremom.

  Cilj je da znate da kreirate i održavate mrežu između velikog broja računara.

  Polaznici se upoznaju sa razlozima umrežavanja, odnosno deljenjem resursa, tipovima i topologijom mreža, osnovnim medijumima za realizaciju mreže, odnosno povezivanjem čvorova u mreži.

  Detaljno se izučava OSI model i njegova primena.

  Konkretna znanja koja ćete savladati su: kako pravilno podeliti resurse među većim brojem računara, instalacija LAN i WAN mreže, radne grupe i domeni, strukturno kabliranje, kablovska i konektorska oprema, horizontalno i vertikalno kabliranje, mrežne arhitekture (ethernet, token ring...), mrežne topologije (bus, star, ring, mesh, hibridne...), OSI model sa detaljnim opisom OSI nivoa, razumevanje OSI modela, IP adresiranje, klasno IP adresiranje, besklasno IP adresiranje, mrežni protokoli, TCP/IP familija protokola, mrežne komande (ipconfig, ping, net, pathping...), otklanjanje kvarova, mrežna oprema (switch, router), osnovi rada switch-eva, osnovi rada router-a i rutiranja, algoritmi rutiranja, nadzor mreže, praćenje trendova rada mreže, propusni opseg mreže, upravljanje mrežom, bežične mreže…

 • Detaljna sistemska administracija

  Cilj rada na ovoj nastavnoj jedinici je sticanje naprednih znanja o administraciji aktivnog direktorijuma u Windows 2008 server okruženju.

  Aktivni direktorijum je specijalna baza koja služi za kontrolu svih računara, korisničkih naloga i pravila pristupa mreži u okviru glavne mreže, kojoj se pristupa preko Windows 2008 servera.

  Na ovom kursu se, između ostalog, obrađuju oblasti podizanja aktivnog direktorijuma, kreiranje objekata aktivnog direktorijuma, podešavanja prava pristupa u grupnom okruženju.

  Konkretne veštine i tehnike koje ćete savladati su: razumevanje koncepta aktivnog direktorijuma, instalacija aktivnog direktorijuma, razumevanje mrežnih resursa, mrežnih servisa i mrežnih protokola, konfigurisanje AD DS Domain Controller uloga, integracija aktivnog direktorijuma i DNS-a, podizanje aktivnog direktorijuma, konfigurisanje objekta AD, automatizacija AD DS Object Management, strategija korišćenja grupa, AD DS replikacija, podešavanje grupnih polisa, podešavanje security polisa, nadgledanje aktivnog direktorijuma, back up AD, restoring AD, razumevanje Public Key infrastrukture, konfigurisanje AD Certificate servisa, konfigurisanje AD Federation servisa, konfigurisanje AD Lightweight Directory servisa..

 • Detaljna mrežna administracija

  Sticanje naprednih znanja o mrežnoj administraciji u Windows 2008 Server okruženju.

  Obrađuju se oblasti konfigurisanja i podešavanja DHCP servisa, statičkih i dinamičkih DNS servisa, planiranje i upravljanje mrežom.

  Konkretne veštine i znanja koje ćete savladati su: instalacija i konfigurisanje servera, kako organizovati mrežu, razumevanje TCP/IP protokola, korišćenje administrativnih alata u Win Server 2008, konfigurisanje i rešavanje problema sa DNS-om, konfigurisanje i rešavanje problema sa WINS-om, konfigurisanje i rešavanje problema sa DHCP-om, konfigurisanje i rešavanje problema sa IPv6 TCP/IP-om, konfigurisanje Ipsec, konfigurisanje i upravljanje storage tehnologijom, konfigurisanje RRA, konfigurisanje mrežnih štampača, oporavak iz havarija (problem recovery)…

 • Engleski jezik

  Na kursu English Language radićete prema dva od četiri programa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja engleskog jezika.

  Pre Intermediate (Niži srednji) program, za samostalno korišćenje jezika u deskriptivne i narativne svrhe, kao i za upotrebljavanje jezika u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

  Intermediate (Srednji) program, za razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

  Upper Intermediate (Viši srednji) program, za smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik, dok pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

  Business English (Poslovni engleski) program, za vođenje pisane i usmene komunikacije u poslovnom okruženju.

Da li ste pročitali celu priču?

Saznajte više o ovom jedinstvenom programu ovde.

Upis je otvoren u 10 časova 3.12.2009. Ako želite da se prijavite, požurite

Upisna strana je otvorena 3.12.2009 u deset časova ujutru po centralnom evropskom vremenu.

Upis je ograničen, pošto je školarina za ovo posebno školovanje 75% niža od regularne BusinessAcademy školarine.


Da se prijavite, idite na prijavnu stranu.