Odsek za programiranje na školovanju IT professional A to Z

Na odseku za programiranje naučićete da programirate i desktop i Internet aplikacije.

Savladaćete upotrebu dva najaktuelnija programska jezika: C# i PHP. Pri tom, PHP je idealan programski jezik za učenje, tako da ćete na ovom jeziku savladati realno programiranje, a onda još lakše savladati i C#.  Osim ova dva programska jezika, savladaćete rad sa bazama podataka i tri osnovne Internet tehnologije, HTML, CSS i Javascript.

Sve ove tehnologije se dopunjuju jedna na drugu, tako da ćete kao rezultat školovanja biti opremljeni za višestran profesionalan rad u programiranju.

Plan i program IT professional A to Z za odsek programiranje sadrži nastavne jedinice:

 • Programiranje i algoritamsko modelovanje

  Savladavanje principa programiranja neophodnih za svako programiranje i projektovanje. Ovo je ulaz u svet programiranja, upoznavanje sa jezikom programiranja, tipovima podataka i kontrolnim strukturama.

  Cilj je da razumete programiranje na suštinskom nivou, počnete da razmišljate kao programer i savladate konkretne tehnike programiranja koje će Vas služiti u radu sa bilo kojim programskim jezikom.

  Konkrente veštine i znanja koja ćete savladati su, između ostalog: primena algoritama (sekvencijalni, repetitivni i selekcija), primena algoritamskih strategija, pravilan izbor odgovarajućeg algoritamskog rešenja, razumevanje vremenske i prostorne kompleksnosti algoritama, razumevanje sintakse i semantike programskih jezika, razumevanje podele na jezike nižih, srednjih i viših nivoa, razumevanje funkcionisanja mašinskog jezika (asemblera), primena ključnih i rezervisanih reči, primena tipova podataka, kreiranje podprograma, prenos parametara pri pozivu podprograma, strukture podataka, algoritmi pretraživanja, algoritmi sortiranja (Heap sort, Bin sort, Quick sort), dinamički algoritmi, najefektnije tehnike programiranja, izbor odgovarajuće tehnologije i programskog jezika, faze i modeli razvoja softvera…

 • Objektno programiranje i praktična primena u jeziku C#

  Objektno programiranje je način programiranja gde se pravilnom podelom programa na osnovne delove softver razvija na način koji obezbeđuje maksimalnu fleksibilnost, minimalno vreme potrebno za razvoj i brzo izvršavanje.

  Cilj ove nastavne jedinice je shvatanje i razumevanje objektno orijentisanih principa, kao i razmišljanje na nivou objekata, koji su neophodan preduslov za uspešno objektno orijentisano programiranje.

  Konkretna primena objektnog programiranja se obrađuje u programskom jeziku C#, jednim od najzastupljenijih programskih jezika, i njemu pripadajućih alata.

  Konkretne tehnike i znanja koje ćete savladati su: objektno-orjentisana analiza i dizajn, klase i objekti, poruke, enkapsulacija i skrivanje informacija, nasleđivanje, polimorfizam, struktura programa u jeziku C#, izuzeci i obrada izuzetaka, kolekcije, delegati i događaji, ulazno-izlazni tokovi, Windows forme, osnovne Windows kontrole, dijalozi sa karticama, ADO.NET arhitektura, uspostavljanje konekcije sa bazom podataka, rad u konektovanom okruženju, izvršavanje SQL komandi i uskladištenih procedura nad SQL bazom podataka, objekat DataReader, rad u diskonektovanom okruženju, objekat DataAdapter, DataSet i DataTable, filtriranje i sortiranje podataka u ADO.NET-u…

  (nastavak plana i programa ispod) • Relacione baze podataka

  Rad sa bazom podataka je svakodnevni deo programerskog posla.

  Na ovoj nastavnoj jedinici savladaćete primenu tehnika projektovanja šema baza podataka i rada sa bazom podataka na konceptualnom i implementacionom nivou.

  Konkretna znanja i veštine koja ćete steći su: razumevanje razlike između podataka i informacija, kako upravljati podacima, šta je pravilan koncept baza podataka, šema i instanca, logička i fizička nezavisnost podataka, primena modela podataka, pravilan izbor jezika za rad sa bazama podataka, pravilan izbor sistema za upravljanje bazom podataka, komponente i arhitektura sistema za upravljanje bazom podataka, model entiteti-veze, dijagram entiteti-veze, primena specijalne vrste veza (specijalizacija, generalizacija, agregacija), primena relacionog modela, atributi i ključ, kako stvoriti uslove integriteta, kako transformisati model entiteti-veze u relacioni model, relacioni upitni jezici, relaciona algebra, normalne forme, fizička struktura baze podataka, indeksne strukture, održavanje baze podataka, kreiranje formi i tabela, kreiranje upita i generisanje izveštaja…

 • Tehnologije za prikaz Internet strana: HTML i CSS

  HTML i CSS su osnovne tehnologije za prikaz Internet strana.

  Cilj ove nastavne jedinice je da se osposobite za izgradnju statičkih web stranica. Takođe, nakon ovog kursa stičete uslove za početak učenja serverskih i klijentskih jezika i tehnologija koje podrazumevaju implementaciju u HTML-u (PHP, ASP, JSP, JavaScript).

  Konkretna znanja koja ćete dobiti su: razumevanje web servera i http-a,  osnovni elementi HTML tagova i sistema tagova uopšte, rukovanje prostim tagovima za označavanje, rukovanje kompleksnim tagovima (atributi tagova), upravljanje eksternim resursima (slike, skripte, stilovi), kreiranje web kontrola i formi, primena događaja, CSS i CSS konvencije, kontejneri (tabele, div...), stilizacija HTML-a, SEO tehnike odnosno tehnike optimizacije za Internet pretraživače, modeliranje web projekta…

 • Za kreiranje dinamičkih Internet sajtova i web aplikacija: PHP programiranje

  PHP je vodeći programski jezik za kreiranje dinamičkih Internet sajtova i web aplikacija.

  Savladaćete arhitekturu, funkcionisanje i sintaksu PHP jezika. Pored samog jezika, upoznaćete se i sa implementacijom PHP skripti u HTML strane, komunikacijom sa ulazom i izlazom, deployment-om dokumenata i projekata na Web server i osnovama administracije Web servera u kontekstu PHP-a.

  Upoznaćete se i sa primenom objektnog programiranja pomoću PHP jezika, kao deo prakse profesionalnih PHP programera.

  Cilj je da postanete sposobni za izgradnju dinamičkih Internet sajtova, kompleksnih PHP web aplikacija i CMS-ova.

  Konkretne veštine koje ćete steći su: instalacija PHP-a u Linux-u i Windows-u, razumevanje PHP infrastrukture, primena tipova, sintakse i operatora, primena nizova, kontrola toka, kreiranje funkcija, IO (File-ovi, ftp server), tehnike validacije i rukovanje greškama i izuzecima, osnove OOP-a i OPHP-a, pravilno kreiranje arhitekture web sistema (layer strukture, paterni), implementiranje PHP koda u HTML, PHP funkcionalnost u HTML-u, kreiranje formi (post/get), kontrolisanje stanja (session, cookies), rukovanje podacima, rukovanje mail serverom, kontrolisanje i kreiranje grafika (GD) pomoću PHP-a, MVC patern, kreiranje PHP servisa, portala i sistema za rukovanje modulima B2B, B2C, CMS…

 • JavaScript programiranje

  JavaScript je idealan kompanjon prethodnim trima tehnologijama za kreiranje kompletnog korisničkog iskustva na Internet sajtovima (HTML, CSS, PHP + Javascript).

  Cilj ove nastavne jedinice je da savladate JavaScript tehnologiju za korisničku kontrolu događaja na web stranama.

  Savladaćete JavaScript implementaciju u HTML stranama. Znaćete da kreirate web stranice sa klijentskom dinamikom. Osim toga, kao polaznik se uvodite u sintaksu svih programskih jezika koji za osnovu imaju programski jezik C.

  Konkretne veštine i znanja koja ćete savladati su: implementacija JavaScripta u HTML, tipovi podataka, sintaksa i operatori, nizovi, kontrola toka, funkcije, HTML događaji, HTML DOM model, rukovanje stanjem (cookies)…

 • Engleski jezik

  Na kursu English Language radićete prema dva od četiri programa, u zavisnosti od Vašeg trenutnog nivoa znanja engleskog jezika.

  Pre Intermediate (Niži srednji) program, za samostalno korišćenje jezika u deskriptivne i narativne svrhe, kao i za upotrebljavanje jezika u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.

  Intermediate (Srednji) program, za razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

  Upper Intermediate (Viši srednji) program, za smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik, dok pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.

  Business English (Poslovni engleski) program, za vođenje pisane i usmene komunikacije u poslovnom okruženju.

Da li ste pročitali celu priču?

Saznajte više o ovom jedinstvenom programu ovde.

Upis je otvoren u 10 časova 3.12.2009. Ako želite da se prijavite, požurite

Upisna strana je otvorena 3.12.2009 u deset časova ujutru po centralnom evropskom vremenu.

Upis je ograničen, pošto je školarina za ovo posebno školovanje 75% niža od regularne BusinessAcademy školarine.


Da se prijavite, idite na prijavnu stranu.