Kurs server administracija

Pohađanjem ovog kursa bićete u prilici da steknete korisna znanja i praktične veštine koje su vam potrebne za implementiranje bazične mrežne infrastrukture na Windows 2012 serverima. Ovaj kurs namenjen je polaznicima koji žele da izgrade uspešnu karijeru u oblasti IT administracije i pripreme se za konfiguraciju servisa potrebnih za uspostavljanje, upravljanje i održavanje infrastrukture Windows 2012 servera.

Server Windows 2012 zvanično je postao dostupan korisnicma u septembru 2012. godine kao šesta u nizu verzija softvera za administraciju. Za razliku od prethodne verzije Windows 2008 ovaj server je znatno unapređeniji i korisnicima donosi brojne inovacije.

Jedna od najznačanijih novina je Hyper-V koja pruža mnoge nove opcije među kojima je najznačanija virtualizacija mreže. Upravo zbog toga ovaj kurs će posebnu pažnju obratiti na pomenuti Hyper-V server, ali i na aktivne direktorijume (ADDS), mrežne servise i druge važne oblasti za buduće administratore servera.

Važno je istaći i da kurs server administracija pokriva obuku za polaganje MCSA i MCSE ispita 70-410. Durgim rečima, to znači da ćete osim novih tehnika koje ćete moći odmah da primenite u praksi, dobiti i priliku da steknete vredne sertifikate: Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) i Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). Kombinacijom usvojenih znanja i sertifkata koji predastavlja njihovu potvrdu imaćete sve što vam je neophodno da biste se bavili administracijom servera.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Microsoft Administration ProgramLinux Administration Program i Network Administration Program.

Opis i cilj kursa server administracija

Na ovom kursu biće vam približen rad sa Windows 2012 server operativnim sistemom. Sam kurs sadrži proces planiranja i izgradnje infrastrukture na Windows 2012 serveru. Tokom predavanja imaćete priliku da se upoznate sa procesom instalacije i inicijalne konfiguracije servera na mreži.

Osim toga, kurs server administracija bavi se instalacijom, ali i konfigurisanjem najbitnijih mrežnih servisa kao što su DNS, DHCP i AD. Polaznici se u okviru ovog kursa bave i administracijom i deljenjem resursa na mreži i podešavanjem sigurnosnih parametara na deljenim resursima.

Da biste pohađali ovaj kurs, aktivno učestvovali u predavanjima i efikasno razvijali nove veštine nisu vam neophodna bilo kakva predznanja koja se tiču administracije servera. Kompletan kurs podeljen je u 11 tematskih celina kroz koje će vas iskusni predavači voditi korak po korak do najkompleksnijih znanja iz ove oblasti IT-ja.

U početku naučićete kako se instalira Windows 2012 server, kao i koje sve veštine su vam potrebne za konfigurisanje servera, uloga i dodataka. Nakon toga očekuje vas deo koji će se baviti podešavanjem diskova i skladišta, a zatim i predavanja posvećena deljenjem resursa na mreži i podešavanja prava pristupa.

Zatim ćete naučiti kako se upravlja štampačima i drajverima, kao i kako se izvršava udaljena administracija servera. Drugi deo kursa biće posvećen vašim upoznavanjem sa pojmovima kao što su IPv4 i IPv6, ali i predstavljanju DHCP-a i DNS-a. Na kraju kursa usvajaćete korisne veštine koje se tiču korisničkih i računarskih naloga, grupa i organizacionih jedinica.

Cilj ovog kursa je da polaznicima prikaže značaj servera na mreži i približi im rad samog Windows 2012 server operativnog sistema i mrežnih servisa na njemu. Međutim to nije sve, kurs će vas uvesti u svet centralizovane administracije mreže i mrežnih resursa. Nakon uspšeno završenog kursa imaćete komletnu sliku o aktivnim direktorijumima, prevođenju imena računara u IP adresu, automatsku dodelu IP adrese na mreži, postavljanju sigurnosnih pravila prilikom deljenja resursa na mreži i još mnogo toga.

Šta vas očekuje tokom kursa?

Pogledajte video i uverite se šta vas očekuje na predavanjima. Proverite zašto je važno da pohađate kurs server administracije i saznajte kako su osmišljena predavanja, odnosno gde ćete sve moći da iskorisitite stečena znanja. Pored toga, tokom ovog videa imaćete priliku i da čujete koje konkretne veštine ćete usvojiti i gde ćete moći da ih primenite. 

Kurs server administracija će vam odgovoriti na pitanja:

Šta predstavlja server?

Server je specifična vrsta računara koji ima ulogu da opslužuje računare koji se nalaze u jednoj mreži. Kakve su to funkcije? Imamo jednu mrežu kojoj u povezani klasični PC računari od strane korisnika tj. zaposlenih u nekoj kompaniji. Tom mrežom upravlja jedan server, računar obično jače konfiguracije (jači procesor, veća količina radne memorije, veća količina prostora za skladištenje) koji pomoću svog operativnog sistema ogranizuje sve ostale korisnike (korisnička imena, lozinke), postavlja dozvole, ograničenja i zabrane.

Može da upravlja i uređajima kao što su mrežni štampači, dakle moguće je nekim korisnicima dati pravo da štampaju, dok se drugima to može zabraniti ili vremenski ograničiti. Sve ove funkcije se vrše pomoću operatvnog sistema pod nazivom Windows Server.

2. Šta je Windows Server?

Windows Server je operativni sistem od strane kompanije Microsoft koji je specijalno napravljen da bi se instalirao i koristio u server okruženju tj. za server računare. Dakle ovaj operativni sistem nije u suštini za kućno nego za poslovno korišćenje unutar manje ili veće mreže neke kompanije.

Ovo ne isključuje mogućnost da se iskoristi u nekoj kućnoj mreži. Windows Server 2012 verzija koju ćemo koristiti u ovom kursu zahteva obično jači računar od prosečnog PC računara za optimalno korišćenje i može se instalirati u dva režima: Core gde se sve radnje obavljaju pomoću command-line interfejsa, dakle samo putem tastature i unošenjem komandi, i režim koji predstavlja pun grafički sistem.

3. Kakva se konfiguracija računara koristi za Windows Server 2012?

Računarske komponente koje se koriste za računar koji je predviđen da bude server su najčešće drugačije od ostalih računara u kompaniji. Drugačije su u smislu funkcije koju svaki server mora da obavlja i njegove svakodnevne uloge.

Server putem operatvnog sistema obavlja veliki broj usluga i stoga mora da je podržan odgovarajućom konfiguracijom u vidu Xeon procesora koji je konstruisan upravo za servere, velikom količinom radne memorije koja ima ECC – Error-correcting Code (tipom memorije koja može da otkrije greške u prenosu podataka) i naravno većim skladištem podataka (više hard diskova povezanih u nekom od RAID – Redundant Array of Independent Disks tehnologija skladištenja). Takođe server za manje kompanije i manji broj korisnika može da se sastavi i od klasičnog procesora (za kućne PC računare) i obične DDR 3 ili DDR 4 radne memorije.

Kurs server administracija

4. Šta su role i dodaci?

Role ili uloge su različite dodatne funkcije koje se dodaju operativnom sistemu Windows Server u cilju proširivanja mogućnosti sistema. One se postavljaju koristeći Server Manager koji služi za celokupno upravljanje serverom, ali samo kada je sistem instaliran kao grafičko okruženje.

U Core režimu se instaliraju putem komandi. Dodaci predstavljaju pod funkcije koje se instaliraju vrlo često uz rolu. Ovi dodaci povećavaju funkcionalnost same role tj. uloge i unapređuju njene mogućnosti. Takođe se instaliraju uz pomoć Server Manager-a ili preko komandi.

5. Kako funkcioniše deljenje resursa na mreži?

Server unutar kompanije vrši funkciju upravljanja svih umreženih korisničkih računara, davanje privilegija, uvođenje zabrana i ograničenja. Jedan od resursa koji se mogu deliti jesu folderi sa podacima unutar njih. Dakle putem operativnog sistema Windows Server možemo postaviti folder na mreži i dati mu određene karakteristike koje mogu biti dozvole ili zabrane pristupa od određenih korisnika, detaljne mogućnosti izmene podataka unutar tog foldera od korisnika do korisnika.

Na primer neki korisnici će moći da pristupe folderu i njegovom sadržaju, ali neće moći da menjaju niti da dodaju nov sadržaj. Deljeni resurs može biti štampač na kojem se mogu postaviti takođe dozvole, zabrane i vremenska ograničenja za svakog korisnika ili grupu korisnika posebno.

6. Šta predstavlja DHCP i DNS?

Kod servera postoji veliki broj funkcija, servisa, uloga koji su već instalirani i aktivni nakon instalacije samog operativnog sistema, ali tu je i određeni broj koji se mora naknadno dodati preko Server Manager-a. Jedan od najvažnijih servisa pomoću kojih funkcioniše jedna mreža jeste DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol i DNS – Domain Name System.

DHCP je servis koji omogućava serveru da automatski dodeljuje IP adrese korisničkim računarima – klijentima. IP adrese se definišu u okviru postavljenog opsega koji se naziva Scope. DNS sa druge strane definiše same IP adrese sa njihovim imenima. Dakle DNS se bavi prevođenjem IP adresa u odgovarajuća imena i obrnuto.

7. Šta je aktivni direktorijum?

Aktivni direktorijum je glavni direktorijum operativnog sistema Windows Server i sadrži sve podatke o korisnicima, računarima, domenima i svim ostalim resursima koji se koriste pri izradi i funkcionisanju jedne mreže. Sve radnje koje se obavljaju unutar jednog servera idu preko ovog direktorijuma.

Da bismo server postavili u domen kontroler (glavni server koji upravlja svim domenima i poddomenima) moramo prvo instalirati ulogu aktivnog direktorijuma preko Server Manager-a. Detaljan postupak videćemo u okviru ovog kursa.

Plan i program predavanja

1. Instalacija Windows 2012 servera

 • Instalacioni uslovi 
 • Instalacija Windows 2012 servera 
 • Upgrade (inoviranje) i migracija 

2. Konfigurisanje servera, uloga i dodataka

 • Konfigurisanje servera 
 • Napredna podešavanja i Server Manager 
 • Uloge (Role) i dodaci (Features) 

3. Podešavanje diskova i skladišta

 • Lokalna skladišta podataka (Storage) 
 • Podešavanje diskova 
 • Upravljanje diskovima 
 • Kreiranje virtualnih diskova i volumena 

4. Deljenje resursa na mreži i podešavanje prava pristupa

 • File Share 
 • NTFS i Share dozvole i zabrane 
 • Efektivne dozvole, rezervne kopije i kvote 

5. Štampači

 • Štampači 
 • Deljenje štampača i upravljanje drajverima 
 • Konfigurisanje bezbednosti na štampačima 

6. Udaljena administracija i Server Manager

 • Udaljeni pristup 
 • Upravljanje serverima 

7. IPv4 i IPv6 adresni prostor

 • Mrežni servisi 
 • Podela i dodela IP adresa 
 • Predstavljanje IPv6 
 • Koegzistencija sa IPv6 
 • IPv6 tunneling tehnologije 
 • Prelazak sa IPv4 na IPv6 i troubleshooting 

8. DHCP

 • Predstavljanje DHCP-a 
 • Postavljanje DHCP servera na mrežu 

9. DNS

 • Predstavljanje DNS-a 
 • DNS keširanje i prosleđivanje upita 
 • Reverzna rezolucija imena 
 • DNS zone 
 • DNS zapisi i replikacija 

10. Aktivni direktorijum

 • Predstavljanje Aktivnog Direktorijuma 
 • Dodavanje domen kontrolera i poddomena 
 • Nadogradnja i brisanje domena 

11. Korisnički i računarski nalozi, grupe i organizacione jedinice

 • Kreiranje i upravljanje korisničkim nalozima u domenu 
 • Računarski objekti i članstva u domenu 
 • Kreiranje i upravljanje organizacionim jedinicama 
 • Grupe

Polaznici kursa server administracija

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde