Visual Studio Tools for Office

Opis kursa

Visual Studio Tools for Office (VSTO) je novi pristup u kreiranju Office - baziranih aplikacija, omogućava kreiranje .NET aplikacija baziranih na Microsoft Office sistemu (verzija Microsoft Office 2003 ili 2007). VSTO verzija 3.0  je komponenta VS 2008 okruženja. VSTO 3.0 omogućava kreiranje struktuiranih dokumenata u Word-u, Excel-u, PowerPoint-u i ostalim Office aplikacijama. Word uvodi novu grupu kontrola pod nazivom "kontrole sadržaja".

Ove kontrole su kontejneri koje možemo smeštati unutar dokumenata. Ovi kontejneri sadrže slike, tekst, liste i sličan sadržaj, a takođe je moguće povezivanje ovih kontejnera sa XML fajlom. Ove kontrole mogu da generišu događaje koji se mogu iskoristiti za dodavanje posebne funkcionalnosti dokumentu. Kontrolama sadržaja se direktno može pristupati iz VS2008 okruženja, a takođe se ove kontrole mogu dodavati u Word dokument unutar Visual studija. Host stavke i Host kontrole su klase koje obezbeđuju programski model za kastomizaciju Excel dokumenta korišćenjem VS2008 okruženja.  Host stavke su kontejneri za Windows kontrole ili Host kontrole. Excel-ove  Host kontrole obezbeđuju funkcionalnost osnovnih Excel objekata (liste objekata i  opsezi), ali takođe poseduju događaje, podršku za povezivanje sa izvorom podataka itd. U grupu Host kontrola spadaju Chart Control, ListObject Control, NamedRange Control, XmlMappedRange Control. Svim ovim kontrolama se može pristupati iz VS2008 okruženja i one se mogu dodavati u Excel dokument iz koda ili u dizajn modu. VSTO obezbeđuje Template koji omogućavaju automatizaciju PowerPoint-a,  programski kreiranje i formatiranje prezentacije, proširivanje PowerPoint karakteristika kao i kastomizaciju njegovog korisničkog interfejsa.

Sadžaj kursa:

  • Automatizacija Excel-a  korišćenjem  Excel-ovog  objektnog modela
  • Kastomizacija Excel-ovog korisničkog interfejsa
  • Automatizacija Word-a korišćenjem Word-ovog objektnog modela
  • Kastomizacija Word-ovog korisničkog interfejsa
  • Automatizacija PowerPoint-a korišćenjem PowerPoint objektnog modela
  • Kastomizacija PowerPoint korisničkog interfejsa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Zimski upisni rok je u toku!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde