Computer Aided Design (CAD) - Postani AutoCAD ekspert

Na ovom programu naučićete napredne tehnike upotrebe softvera za crtanje i projektovanje uz pomoć računara – AutoCAD.

AutoCAD je program namenjen crtanju, projektovanju i drugim vidovima primene računara u inženjerskoj praksi. Kompjuterski podržano projektovanje (CAD) predstavlja moćnu alatku u rukama savremenog projektanta. Brzina i lakoća s kojom se crteži kreiraju ili modifikuju uz pomoć računara predstavljaju neizmerne prednosti u odnosu na klasičan način rada. Sve što se do juče moglo nacrtati na stari, dobro poznat način - danas možemo generisati uz pomoć AutoCAD-a.

AutoCAD je postao najfleksibilniji program za crtanje, primenljiv u svim oblastima rada. Dovoljno je reći da se AutoCAD koristi u svim oblastima crtanja, u više od 150 zemalja.

Najpoznatije oblasti u kojima se AutoCAD primenjuje su:

 • arhitektonski crteži svih vrsta,
 • dijagrami toka i organizacione šeme,
 • ponude i prezentacije,
 • grafikoni svih vrsta,
 • crteži iz oblasti elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva i aeronautike,
 • izrada topografskih i geografskih karata,
 • grafovi i druge vrste predstava matematičkih funkcija,
 • izrada logotipa i drugih vrsta umetničkih crteža.

Ako želite da postanete stručnjak u crtanju projekata zgrada, urbanog okruženja, pravljenja atraktivnih 3D modela i sl. i obezbedite sebi širok spektar poslova na kojima možete raditi, onda je ovo pravi program za vas.

Potreba za CAD specijalistima vrlo je velika u većini modernih kompanija koje se bave projektovanjem, proizvodnjom, planiranjem...

Korišćenje računara za izradu tehničke i proizvodne dokumentacije kao i građevinskih planova, nacrta i sl. smatra se zahtevnim projektantskim zadatkom koji je zbog toga poveren malobrojnim CAD stručnjacima. Brzina i preciznost izrade kao i jednostavna mogućnost manipulacije i arhiviranja gotovih dokumenata i njihovog kasnijeg ponovnog korišćenja predstavljaju glavne razloge koji CAD čine neizbežnim u poslovima projektovanja.

Cilj programa Computer Aided Design je da vas učini sposobnim za samostalan rad na poslovima izrade i ažuriranja tehničke dokumentacije koja se koristi kao deo projekta, izradi planova gradnje i nacrta u građevinarstvu kao i crtanja električnih šema i blok dijagrama.

Kako da crtate u drugoj dimenziji?

Na programu Computer Aided Design naučićete osnovne elemente potrebne za dvodimenzionalno (2D) crtanje u programu AutoCAD. Naučićete kako da maksimalno iskoristite novi grafički interfejs. Upoznaćete nove mogućnosti za tekst, standarde, bezbednost i objavljivanje na webu, upoznaćete brojne komande AutoCAD-a za crtanje i rasterizovanje 2D oblika, savladaćete tehnike kotiranja i doterivanja crteža, naučićete da koristite blokove, atribute i spoljašnje baze podataka za rad sa crtežima.

Osposobite se za 3D modelovanje

Na ovom smeru upoznaćete se sa raznim konceptima 3D modelovanja i prezentacije modela. Naučićete tehnike za kreiranje i menjanje solida i površinskih modela. Ovladaćete osnovama vizuelizacije kao što su: kreiranje stilova za prikaz, dodeljivanje materijala, definisanje osvetljenja i animacija kretanja oko modela i kroz njih. Takođe, naučićete kako da odštampate prikaze 3D modela na papiru ili da ih eksportujete u nekom elektronskom formatu.

Naučite 3ds Max modelovanje

Na ovom smeru osposobićete se za rad u programu 3ds Max, vodećem programu za 3D modelovanje i animaciju. Savladaćete modelovanje, sisteme čestica, 3D animaciju, prostorne deformacije, rad s materijalima i mapama, modifikatorima, svetlima i složenim objektima.

Zaposlite se u projektnom birou

CAD programi (Computer Aided Design) nezaobilazni su deo svakog projektnog biroa zbog svojih velikih i neprestano rastućih mogućnosti. Izrada 2D crteža i 3D modela, vizuelizacija i animacija postali su sastavni deo svakog projekta, dok komunikacija preko Interneta uveliko ubrzava proces projektovanja i poboljšava koordinaciju između projektanata, investitora i timova na terenu.

 

Computer Aided Design - plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 GEO Geometry 18
2 TEC Technical Drawing (with details) 18
3 NGP Descriptive Geometry and Perspective 18
4 MMO Manual Modeling 18
5 CQD Croquis Drawing 18
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 C2D Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D) 36
8 C3D 3D AutoCAD Modeling 24
9 3DM Introduction to 3ds Max 24
10 3MM 3ds Max Modeling 28
11 VIS Visualization 24
12 AVI Architectural Visualization 20
13 PRJ Project 12
14 EL2 English Language 2 online
15 FCE FCE/BEC Vantage* online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Computer Aided Design programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Program Computer Aided Design obuhvata 15 predmeta:

1. Geometry

Na ovom kursu se obrađuje geometrija i njena osnovna načela. Proučavaju se osnovni geometrijski elementi: tačka, linija, površina, trouglovi i mnogouglovi, kao i mnogi prostorni oblici (kocka, tetraedar, kupa, valjak, lopta). Polaznik kursa se pored osnovnih geometrijskih svojstava elemenata upoznaje i sa osnovnim elementima metrike. Ovaj kurs postavlja osnovu za nadgradnju znanja i uspešan rad sa CAD softverima i dizajnom koji se može primeniti u različitim oblastima arhitekture i informacionih tehnologija.

2. Technical Drawing

Na kursu se obrađuju tehnike i modeli tehničkog crtanja. Proučavaju se standardizacija, projektovanje, presek, kotiranje, tolerancija i izrada sklopnih crteža. Polaznik kursa se osposobljava za uspešnu primenu tehničkog crtanja, bolje razumevanje prostora i rad u različitim softverskim CAD paketima.

3. Descriptive Geometry and Perspective

Na kursu se polaznik upoznaje sa osnovnim elementima nacrtne geometrije. Između ostalog, proučava i upotrebu linije i ravni u prostoru, kao i prostorne oblike, a upoznaje se i sa crtanjem u kosoj projekciji kao i sa crtanjem u perspektivi. Ovo je fundamentalni predmet koji postavlja osnove za dalju nadgradnju znanja iz oblasti arhitekture, dizajna, CAD-a i projektovanja.

4. Manual Modeling

Na kursu Manual Modeling polaznici uviđaju i usvajaju logiku modelovanja kroz pravljenje maketa, zatim, kroz obrađivanje i primenu stečenog znanja o linearnim i površinskim elementima, zakrivljenim površinama, ali i kroz modelovanje terena i razvijanje mreže obekata.

5. Croquis Drawing

Ovaj kurs potpuno osposobljava polaznike da samostalno crtaju i vizuelno predstave svoje ideje. Na njemu će naučiti da primenjuju sve gradivne elemente crteža prilikom realizacije svojih ideja. Kurs ih upoznaje ne samo sa prirodom crteža i tehnikama koje će im pomoći da oslobode ruku, već i sa konkretnom primenom kroki crteža u različitim disciplinama i granama dizajna. Savladaće osnovne principe dobre kompozicije, gradivne elemente crteža i crtanje perspektive.

6. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
 • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Two-Dimensional Drawing (AutoCAD 2D)

Osposobljava polaznike za izradu crteža na računaru pomoću programa AutoCAD. Upoznaje ih sa načinima upotrebe alata za crtanje i modifikovanje 2D objekata, korisničkim okruženjem, radom sa tekstom na crtežu, blokovima, kotiranjem, dobijanjem podataka o objektima i štampanjem crteža. Po uspešnom završetku ovog kursa, polaznici će moći samostalno da rade crteže u programu AutoCAD, uređuju ih i štampaju.

8. 3D AutoCAD Modeling

Postanite stručnjak za trodimenzionalno modelovanje u programu AutoCAD i ovladajte svim potrebnim alatima u tu svrhu. Na ovom kursu se obrađuju modelovanje jednostavnih i složenih oblika, upotreba osnovnih prostornih oblika, izvodnih i zakrivljenih površina, načini primene materijala i mapa, vrste i primena svetala, postavljanje kamera i rendering.

9. Introduction to 3ds Max

Kurs uvodi polaznike u svet 3ds Max programa i obučava ih da uspešno koriste alate za kreiranje, selekciju i modifikaciju objekata u ovom programu. Krajnji cilj kursa je da polaznici nauče da u svakodnevnom radu primenjuju znanja o načinu primene materijala, mapa i svetala na objekte, ali i da znaju da renderuju slike i rade animaciju.

10. 3ds Max Modeling

Svrha je da polaznici kroz rad na praktičnim primerima ovladaju svim alatima i pogodnostima za modelovanje u programu 3ds Max kako bi što tačnije i realističnije predstavljali oblike koje modeluju. Neki od pojmova koji se obrađuju na ovom kursu su poligonalno i spline modelovanje, kao tipski oblici u modelovanju.

11. Visualization

Polaznici stiču znanje i iskustvo u radu sa osnovnim alatima za vizuelizaciju u programu 3ds Max i njegovim dodacima, kao i u primeni materijala, svetla i kamere u vizuelizaciji. Osim toga, upoznaće se i sa osnovama i načinima renderovanja.

12. Architectural Visualization

Upoznaje polaznike sa osnovnim alatkama za vizuelizaciju u programima Autodesk Architecture i 3ds Max, kao i njihovim dodacima. Osim toga, polazici uče i kako da koriste svetlo i materijale u arhitektonskoj vizuelizaciji i kako da ih prikažu što realnije.

13. Project

14. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
 • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja preko e-learning platofrme su interesantna i prilagođena predznanju polaznika. Ono što je značajno jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično, na mnoštvu zanimljivih primera. Zadaci obuhavaćeni ovim programom spremaju polaznike za realne zahteve profesionalnog tržišta kao što su 2D crtanje i 3D modelovanje, kotiranje i mapiranje.

NOVO na ITAcademy: Program tradicionalne nastave za CAD

Zbog velikog interesovanja za CAD pokrenuli smo i poseban program tradicionalne nastave.

Ovaj program realizuje se u savremenim računarskim laboratorijama sa računarima najnovije generacije, po standardu međunarodnog ispitnog centra Cambridge univerziteta. Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse, po posebno prilagođenom planu i programu za direktnan rad sa polaznicima. Učenje je bazirano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

ITAcademy je autorizovani Autodesk Training Center (Autodesk ATC), što vam omogućava da nakon školovanja na ovom programu steknete prestižne sertifikate ove kompanije iz oblasti dizajna i projektovanja:

 • AutoCAD Certified User/Professional
 • Autodesk 3ds Max Certified User/Professional

Takođe, nakon kompletiranja Computer Aided Design programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Computer Aided Design programu
 • ITAcademy Certified Computer Aided Designer sertifikat

 

Da li ima mesta na Computer Aided Design (CAD) programu?
Proverite, upisni rok je u toku

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.