German Language 1 / German Language 2

Poznavanje nemačkog jezika otvoriće vam vrata velikih kompanija širom sveta, pružiti mogućnost saradnje sa inostranim klijentima, a uz to će vam biti dostupnija i bogata IT literatura. Nije nepoznata činjenica da, osim komunikacije na engleskom, veliki deo IT zajednice komunicira upravo na nemačkom jeziku, pa ako želite da konstantno napredujete i usavršavate se, radite na open-source projektima, budete u toku sa najaktuelnijim trendovima i pravilima poslovanja i jednostavno budete deo veće IT zajednice, poželjno je da posedujete određeno znanje nemačkog jezika.   

Upravo zato, pored sveobuhvatne obuke za sticanje cenjenih IT znanja i veština, na ITAcademy dobijate i mogućnost da potpuno besplatno usavršite nemački jezik. 

U prvom semestru, u okviru kursa German Language 1, najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja nemačkog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od pet nivoa gradiva (German Language A1, German Language A2, German Language B1, German Language B2, German Language C1), koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i upotrebu.

Nakon programa koji ste pohađali u prvom semestru, možete preći na naredni nivo gradiva u drugom semestru i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.*

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerPrint & Graphic Design ProgramIT Management ProgramContent & SEO ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

Pogledajte koje nivoe nemačkog jezika možete pohađati na ITAcademy u skladu sa postojećim nivoom svog znanja:

1. GERMAN LANGUAGE A1

Opis i cilj kursa

Ovo je početni nivo učenja nemačkog jezika, čiji je cilj snalaženje u jednostavnim komunikacijskim situacijama sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu. Polaznici će usavršiti osnovna gramatička pravila, naučiće da razlikuju vrste reči, prepoznaju rod imenica i odrede padež, menjaju glagole kroz lica u prezentu, preteritu, perfektu i futuru I. 

Na ovom kursu koriste se i audio-zapisi i audio-testovi, a učenje jezika na ovom nivou omogućiće polaznicima da razumeju sagovornike sa nemačkog govornog područja ukoliko govore jasno i sporije.

2. GERMAN LANGUAGE A2

Opis i cilj kursa

Na drugom nivou kursa nemačkog jezika polaznici će proširiti svoje znanje iz gramatike, kao i svoj vokabular za svakodnevnu komunikaciju i vođenje dijaloga. Gramatički deo prate tekstovi koji polaznicima pomažu da lakše shvate primenu novonaučenih gramatičkih pravila. Tekstovi sadrže osnovnu leksiku, predviđenu za ovaj nivo učenja jezika, i omogućavaju lakše sporazumevanje u svakodnevnim situacijama.

Cilj ovog kursa jeste upoznavanje polaznika sa novim oblicima rečenica u nemačkom jeziku, pridevskom deklinacijom, komparacijom prideva, pasivom i potencijalom. 

3. GERMAN LANGUAGE B1

Opis i cilj kursa

Ovaj kurs usmeren je na polaganje ispita za sticanje jezičkog sertifikata B1 nivoa Gete instituta. Zato će se polaznici sresti sa veoma aktuelnim tekstovima najraznovrsnijih tema i pomoću multimedijalnih zapisa, koji prate čitav kurs, postepeno širiti i bogatiti vokabular. Između ostalog, cilj kursa jeste da gramatičke oblasti koje se prelaze podrže i potpomognu usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, morfosintakse i leksikologije nemačkog jezika. 

Tokom kursa posebna pažnja je posvećena paralelnom razvijanju kompetencija (čitanje sa razumevanjem, slušanje sa razumevanjem i pisanje) koje su neophodne za ovladavanje vokabularom B1 nivoa. 

4. GERMAN LANGUAGE B2

Opis i cilj kursa

B2 nivo je opšteprihvaćen stepen poznavanja stranog jezika po Zajedničkom evropskom referentnom okviru za žive jezike (GER). Ovaj nivo podrazumeva samostalnu upotrebu jezika u svakodnevnoj komunikaciji uz sadržaje koji su u vezi sa opštim temama, kao što su posao, studiranje, planovi i navike itd., i vokabular koji prati ovu tematiku. 

Na ovom kursu polaznici će se pripremiti za polaganje ispita za sticanje jezičkog sertifikata B2 nivoa Gete instituta. Uz to, kurs je koncipiran tako da polaznicima ukazuje na tehnike pisanja i usmerava ih na bitne i manje bitne stvari prilikom čitanja teksta, te im omogućava da bez problema polože ispit za B2 nivo. 

5. GERMAN LANGUAGE C1

Opis i cilj kursa

Ovaj kurs će vas postepeno pripremiti za polaganje za jezički sertifikat nivoa C1 u okviru Gete instituta. Kurs je podeljen na 5 nivoa, a uz lekcije i aktuelne tekstove koji su propraćeni video-snimcima i audio-zapisima savladaćete nemački jezik do nivoa C1, kako na pisanom tako i na govornom nivou. 

Usvajanje kompleksnih izraza i pravila pisanja, kao i gramatičkih pravila, bogaćenje vokabulara i čitanje, pisanje i slušanje sa razumevanjem je cilj kursa German Language C1. Zato ćete se na kursu susretati sa multimedijalnim materijalima, koji će vam ujedno biti i oslonac u rešavanju testova napredovanja. Takođe, cilj ovog kursa jeste i da vas podstakne, usmeri i ohrabri za polaganje za jezički sertifikat iz nemačkog jezika na nivou C1.

6. IT GERMAN LANGUAGE

Opis i cilj kursa

Na kursu IT German Language steći ćete elementarno znanje i vokabular neophodan za snalaženje u poslovnom okruženju. Upoznaćete se sa najrazličitijim aktuelnim temama koje dolaze iz sveta informacionih tehnologija – arhitektura računara, moderni programski jezici i računarske mreže samo su neke od njih. Tekstovi su različitih nivoa težine, a teme su odabrane tako da svima budu zanimljive, te ćete na taj način imati priliku da gradivo savladate bez ikakvih poteškoća. Kako biste unapredili govorne sposobnosti, vokabular i slušanje sa razumevanjem, imaćete priliku da učestvujete u intervjuima i da pratite multimedijalne materijale (video-snimke i audio-zapise) kojima su potkovane sve lekcije.

Zahvaljujući načinu na koji su lekcije koncipirane, ovaj kurs će vas podstaći i ohrabriti da postepeno koristite kompleksan vokabular na temu informacionih tehnologija. Pored usavršavanja usmene i pismene poslovne korespondencije, cilj ovog kursa jeste i osposobljavanje polaznika da aktivno učestvuju na inostranoj IT poslovnoj sceni.

* Napomena: Polaznici koji nakon testiranja dobiju obuku na nivou C1 u narednom semestru prelaze na naredni nivo i dobijaju kurs IT German Language.

German Language

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se