NOVO na ITAcademy:

Frontend JavaScript Development – stekni najtraženije veštine na IT tržištu

Frontend JavaScript program na ITAcademy
Nastava
u učionici
Trajanje
2 semestra
Fond časova
248 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Certified Professional
W3Schools JavaScript Developer Certificate
Cambridge International A&AS Level Computer Science
PRIJAVITE SE

Razvoj interaktivnih web sajtova i web aplikacija jedno je od najtraženijih zanimanja današnjice, a nezadrživi razvoj web tehnologija i interneta samo će još više povećati potražnju za stručnjacima koji se bave frontend JavaScript programiranjem.

Frontend programeri zaduženi su za kreiranje, programiranje i prilagođavanje kompletnog vizuelnog identiteta sajta ili web aplikacije. Drugim rečima, njihov posao je da obezbede funkcionalnost i interaktivnost svih elementata koje vidite na jednoj web stranici. S druge strane, uloga frontend programera jeste i da osmisle dizajn korisničkog interfejsa koji će biti prilagođen različitim uređajima, ali i korisnicima.

Zbog svega toga, osobe koje se bave ovim poslom moraju da poznaju vodeće tehnologije za definisanje web sadržaja, među kojima su najznačajnije HTML, CSS i JavaScript, ali i da poseduju kreativnost koja će im pomoći da kreiraju interaktivan i funkcionalan dizajn.

Ukoliko vas ova oblast zanima, učenjem programskog jezika JavaScript i tehnika za frontend development napravićete značajan korak za ulazak u IT svet i usvojiti znanja koja ćete odmah moći da primenite u praksi i pronađete odlično plaćen posao koji odlikuje profesiju web programera.

Sve veštine web programiranja na jednom mestu

Tokom školovanja na programu Frontend JavaScript Development na ITAcademy usvojićete najnaprednija znanja i praktične veštine za web programiranje.

Kroz niz zanimljivih kurseva upoznaćete se sa HTML i CSS tehnologijama, savladati JavaScript programski jezik, izučavati napredne koncepte objektno orijentisanog programiranja, kao i tri danas najpopularnija JavaScript okvira za kreiranje kijentskog dela web aplikacija – Vue.js, Angular i React.

Ovaj program obrađuje i upotrebu Adobe Photoshop i Adobe Illustrator softvera za kreiranje vizuelnih elemenata, tehnike za manipulaciju DOM-om i bibliotekama JQuery i JQuery UI za dizajn interfejsa, a poseban deo posvećen je i kreiranju web igara pomoću JavaScripta.

Ukratko, po završetku školovanja na ovom programu bićete maksimalno obučeni za rad sa najpopularnijim tehnologijama i alatima koje koriste uspešni frontend JavaScript developeri.

Naplatite svoje znanje kroz kreiranje naprednih sajtova, web aplikacija, JavaScript igrica...

Stečena znanja tokom jednogodišnjeg školovanja na programu Frontend JavaScript Development otvoriće vam vrata različitih IT oblasti.

Usvojene veštine moći ćete da naplatite za kreiranje interaktivnih sajtova i web aplikacija, online igrica ili dizajniranje korisničkih interfejsa, a poznavanje najmodernijih tehnika za frontend development omogućiće vam da vrlo brzo pronađete siguran i odlično plaćen angažman, bilo kao deo tima u nekoj kompaniji, bilo kao freelancer.

Frontend JavaScript Development — plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 IFE Introduction to Frontend Development 12
2 HCF HTML & CSS Fundamentals 24
3 WSB Website Building 28
4 WRM Web Resource Management 32
5 JSF JavaScript Programming Fundamentals 36
6 EL1 English Language 1 online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
7 AJS Advanced JavaScript Programming 24
8 AWD Advanced Web Site UI Design and Animation 24
9 DA Data Access 16
10 JSA JavaScript Application Development 24
11 AGD Animation and Game Development 28
12 CCS Cambridge Computer Science* online
13 EL2 English Language 2 online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage** online

* Izborni predmet.
** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Personal Development ProgramU okviru školovanja na programu Frontend JavaScript Development besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština – Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 15 predmeta

1. Introduction to Frontend Development 

Kurs obrađuje osnovne koncepte računarskih mreža u kontekstu web aplikacija. Objašnjava detaljno četvoroslojni mrežni model i njegove protokole, sa fokusom na protokole aplikativnog i transportnog sloja. Uvodi polaznike u fundamentalne koncepte funkcionisanja web aplikacija, klijent–server modela i pratećih tehnologija.

Upoznavanje polaznika sa pojmom web aplikacije, njenog kreiranja, izvršavanja i korišćenja. Prezentovanje i osnovna upotreba različitih programa za planiranje i dizajniranje projekata, kreiranje prototipa i grafičkog korisničkog interfejsa. Nakon kompletiranog kursa, polaznik će biti u stanju da prepozna i interpretira infrastrukturu web aplikacije, da razdvoji njene elemente i slojeve i definiše osnove sopstvenog projekta.

2. HTML & CSS Fundamentals

Nastavne jedinice ovog kursa sadrže sve gradivne blokove potrebne za kreiranje ili modifikaciju HTML strana. Obrađena su osnovna, sintaksna pravila jezika HTML, kao i kreiranje web prezentacija pomoću ovog jezika. Tokom kursa, detaljno se objašnjava povezivanje strana postavljanjem linkova, kopiranje prezentacije na server, pojmovi relativnih i apsolutnih putanja, tabele, offline i online HTML forme, metatagovi, atributi, CSS, osnovna pravilia i stilizacija elemenata, boje i tipografija.

3. Website Building

Kurs predstavlja nadogradnju na gradivo iz oblasti HTML-a i CSS-a. Elementarna znanja unapređuju se specifičnim tehnologijama i konceptima, poput „responsive” dizajna, naprednih HTML elemenata (audio i video tagova, novih input tagova), kao i naprednog upravljanja CSS-om, koje podrazumeva napredne selektore, transformacije i animacije, kao i tehnologije Less i Sass.

Cilj kursa je unapređivanje postojećeg znanja polaznika iz oblasti HTML-a i CSS-a. Nakon odslušanog kursa, polaznik će moći da reši sve probleme koji se tiču statičkih elemenata prezentacije, kao i da uspešno odgovori na većinu izazova postavljenih zahtevima modernog web dizajna.

4. Web Resources Management 

Cilj kursa je da osposobi polaznika za upotrebu programa Adobe Photoshop i Adobe Illustrator u svrhu obrade resursa web aplikacije. Polaznik će, nakon odslušanog kursa, biti u stanju da samostalno kreira sliku ili je uveze u aplikaciju, kao i da nacrta sliku pomoću programa za vektorsko crtanje, koristeći je dalje kao grafički resurs. Aktuelni resurs će moći da modifikuje kroz različite alate dostupne u okviru dva programa koje kurs obrađuje, a zatim da sačuva resurs u formatu koji zadovoljava tražene standarde.

5. JavaScript Programming Fundamentals 

Sadržaj ovog kursa čine osnovni gradivni blokovi programiranja i programskog jezika JavaScript. JavaScript je programski jezik bez koga nije moguće kreirati klijentski deo web aplikacija pa je neophodno da se ovaj jezik dobro upozna kako bi se na takvim aplikacijama moglo raditi. Iako sintaksno nije previše zahtevan, JavaScript je i dalje programski jezik baziran na tradicionalnim programerskim konceptima, koji se zbog toga i proučavaju na ovom kursu.

6. English Language 1

Na ovom predmetu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
  • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Advanced JavaScript Programming 

Kurs nastavlja obradu programskog jezika JavaScript kroz napredne tehnike njegovog korišćenja. Najvažnija tema ovog kursa je objektno orijentisano programiranje pomoću JavaScripta. To podrazumeva proučavanje klasa i objekata, ali takođe i upotrebu dizajn šablona i drugih naprednih objektno orijentisanih koncepata. Osim JavaScripta, kurs obrađuje i TypeScript – strogo tipizirani programski jezik izveden iz JavaScripta, ali napravljen po aktuelnim standardima, koji je nezaobilazan u najpoznatijim JavaScript okvirima (poput Angulara ili Reacta).

8. Advanced Website UI Design and Animation 

Kurs obrađuje koncepte kreiranja klijentskog dela web aplikacije ili njenih delova pomoću JavaScripta i pratećih tehnologija. Sadržaj ovog kursa u potpunosti zaokružuje celinu kreiranja web aplikacije i sadrži rešenja za različite vrste zahteva. Tokom kursa, akcenat je na radu sa HTML sadržajem strane pomoću DOM tehnologije, i to kroz različite pristupe – čistog JavaScripta do korišćenja popularne biblioteke JQuery. Osim osnovnog upravljanja ugrađenim HTML elementima, kurs obrađuje i rad sa naprednim kontrolama kroz biblioteku JQuery UI.

9. Data Access 

Ovaj kurs se bavi podacima u JavaScriptu – njihovom strukturom, manipulacijom i skladištenjem. Iako klijentski deo web aplikacije nije predviđen za trajno čuvanje podataka, zbog čega za tako nešto, inicijalno, i ne postoje bogate tehničke mogućnosti, podaci i njihova dinamika jesu bitan faktor u realizaciji aplikacije.

Postoje različita rešenja kojima se prevazilaze ovi problemi i ta rešenja su prezentovana u ovom kursu. Konkretno, kurs obrađuje problematiku razumevanja podataka u JavaScriptu (kroz koncepte XML-a i JSON-a, kao najpopularnijih strukturnih formata za predstavljanje podataka danas), lokalnog čuvanja podataka (kroz raspoloživa sredstva izložena od strane web pregledača) i, konačno, trajnog čuvanja podataka na serveru, kroz različite modele komunikacije, kao što su AJAX ili WebSocket.

10. JavaScript Application Development 

Za kreiranje klijentskog dela web aplikacije neophodno je poznavanja različitih tehnologija i oblasti. Uz ispunjen ovaj preduslov, posao frontend web developera ne mora biti težak. Zbog toga ovaj kurs zahteva solidno poznavanje JavaScripta i više se fokusira na proizvod koji se pomoću njega može napraviti nego na fundamentalne koncepte jezika.

Međutim, na početku kursa se ipak podsećamo najvažnijih jezičkih i tehnoloških pravila, bez kojih je njegovo praćenje nemoguće. Veći deo ovog kursa bavi se gotovim proizvodima za proizvodnju web aplikacija. To su najpoznatiji okviri današnjice: Vue, Angular i React. I, iako na tržištu nije neophodno poznavati sva tri, bez poznavanja bar jednog od njih, posao web developera danas je nezamisliv.

11. Animation and Game Development

Kurs obrađuje problematiku kreiranja igara u web pregledaču pomoću JavaScripta. Polazniku obezbeđuje osvrt na fundametalne grane JavaScripta, neophodne za kontrolu vremenske linije i animaciju, poput DOM metoda i događaja, kao i funkcija za rad sa vremenom i komunikacije sa serverom za potrebe toka igre kroz tehnologiju WebSocketa.

Cilj kursa je da polaznika pripremi na najzahtevnije zadatke u oblasti JavaScript programiranja. Nakon njegovog kompletiranja, polaznik će moći samostalno da kreira i objavljuje igre pomoću JavaScripta, da kreira različite vrste grafičkih aplikacija sa bogatim korisničkim iskustvom, kao i da kontroliše interakciju između aplikacije i servera pomoću WebSocketa.

12. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku se obrađuju bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu kurs bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2

Na predmetu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

  • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
  • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

14. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta, koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije, koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita, na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio-industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja „odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da su vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj varijanti, u najmodernijim učionicama i računarskim laboratorijama na ITAcademy.

Ovaj program ne zahteva nikakvo tehničko predznanje – predavanja su koncipirana tako da ih mogu pratiti svi polaznici, bez obzira na prethodno iskustvo. Tokom časova fokus će biti na praktičnim veštinama potrebnim za rad sa tehnologijama i alatima za frontend programiranje, uz neophodni minimum teorije. Na predavanjima se koriste projektori, video-bimovi i moderni multimedijalni alati za izvođenje nastave. Korisna znanja usvajaćete sa lakoćom, s obzirom na to da su lekcije osmišljene tako da vas korak po korak vode ka naprednim programerskim konceptima.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKAT

Nakon završenog Frontend JavaScript Development programa možete polagati ispit 70-480 – Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 za sticanje prestižne Microsoft sertifikacije:

  • MCP – Microsoft Certified Professional

W3SCHOOLS SERTIFIKAT

U okviru ovog programa usvojićete znanja koja će vam omogućiti da steknete i sertifikat koji dodeljuje W3Schools – najveći sajt za web developere na svetu:

  • W3Schools JavaScript Developer Certificate

CAMBRIDGE SERTIFIKAT

Polaznici programa Frontend JavaScript Development imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Frontend JavaScript Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Frontend JavaScript Development programu
  • ITAcademy Certified Frontend JavaScript Developer sertifikat

 

Da li ima mesta na Frontend JavaScript Development programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.