Microsoft Development program obrazovanja – najbolje iz oba sveta: sinergija Web i Desktop tehnologija

Microsoft Development program obrazovanja
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
268 časova
Diplome i sertifikacija
Microsoft Technology Associate:
MTA: Developer
Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Web Applications
MCSA: Universal Windows Platform
Microsoft Certified Solutions Developer:
MCSD: App Builder
Cambridge International A&AS Level Computer Science
ITAcademy Certified Developer for Microsoft Technologies
LINK English
LINK German
PRIJAVITE SE

Microsoft Development program obrazovanja omogućiće vam da se upoznate sa osnovama projektovanja, implementacije, razvoja i izrade desktop aplikacija, kao i naprednih web aplikacija i sajtova. Na ovom programu naučićete da koristite .NET tehnologiju i ovladaćete osnovama web programiranja.

Tokom programa koristićete razvojna okruženja Visual Studio i MS SQL Server i osposobiti se za rad u njima. Nakon završetka, bićete u mogućnosti da programirate za Microsoft Windows platforme, kao i u online okruženju koristeći ASP.NET tehnologije.

Osposobite se za rad u Windows i Web okruženju

Preuzmite znanja koja su Vam potrebna kako biste kreirali i razvijali aplikacije na Windows i Web platformama. Microsoft Development program obrazovanja pruža Vam mnoštvo tehnika Windows programiranja kroz .NET specijalizovane klase za kreiranje windows forms i WPF aplikacija, kao i rukovanje njima. Uz to, kreiraćete napredne web aplikacije, uz pomoć Microsoft MVC frameworka i Web Forms tehnologija. Takođe, proučavaćete tehnike za kreiranje kompleksnih, frekventnih i skalabilnih web aplikacija, kao i RIA aplikacija uz pomoć Microsoft Silverlight tehnologije.

Softversko inženjerstvo u cilju profesionalnog razvoja

U okviru ovog programa obučićete se za razvoj, upravljanje i održavanje softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima, oslanjajući se na discipline računarske nauke, računarskog inženjerstva, menadžmenta, projektnog menadžmenta (upravljanja projektom), upravljanja kvalitetom, softverske ergonomije i sistemskog inženjerstva.

Windows Communication Foundation tehnologija Vama na usluzi

Na ovom programu obradićete tematiku izgradnje i modifikacije Windows i web servisa kroz Windows Communication Foundation tehnologiju. Pored tehnika za kreiranje i kontrolu web servisa na serverskoj strani, bićete u prilici da se upoznate sa tehnikama konzumacije web servisa od strane klijenta. 

Microsoft Development – plan i program

SEMESTER I

No. Code Class No. of classes
1 ITP Introduction to Programming in C# 28
2 AP Advanced Programming in C# 20
3 DAD Desktop (Windows) Application Development 40
4 SQL SQL Programming and Administration 24
5 MDA Microsoft Data Access 32
6 MWD Introduction to Microsoft Web Development** 32
7 HJC Programming HTML5 with JavaScript and CSS3 online
8 EL1/GL1 English Language 1 / German Language A1* online

SEMESTER II

No. Code Class No. of classes
9 WAD Web Application Development – ASP.NET Core MVC 44
10 MWS Microsoft Web Services 32
11 SWE Software Engineering 12
12 BT Blockchain Technologies 4
13 CCS Cambridge Computer Science** online
14 EL2/GL2 English Language 2 German Language A2* online
15 PRJ Project /
16 FCE FCE/BEC Vantage*** online

* Polaznici biraju koji od navedenih jezika žele da izučavaju i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.
** Izborni predmet.
*** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Ovaj program obuhvata 16 predmeta

1. Introduction to Programming in C#

Kurs pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem C# programskog jezika. Polaznici se upoznaju sa osnovama C# jezika, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, operatori, nizovi, kontrola toka, petlje, objekti, klase, metode, izuzeci, enumeracije... Cilj ovog C# kursa je upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije .NET Framework, kao i savladavanje osnovnih postulata C# programskog jezika.

2. Advanced Programming in C#

Cilj kursa Advanced Programming in C# je da vas pripremi za korišćenje naprednih koncepata C# programiranja. Kurs se bavi i kolekcijama, kao i različitim vrstama generičkih tipova podataka. Polaznici će naučiti kako da koriste refleksiju, te kako da korišćenjem dinamičkog programiranja obavljaju generisanje koda tokom izvršavanja aplikacija.

3. Desktop (Windows) Application Development

Objašnjava osnove i napredne tehnike Windows programiranja kroz .NET platformu i specijalizovane klase za kreiranje Windows Forms i WPF aplikacija i rukovanje njima. Cilj predmeta je osposobljavanje korisnika za samostalno kreiranje ili modifikaciju Windows Forms ili Windows Presentation Foundation aplikacija.

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod ovog SQL kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove ADO.NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno-relacionog mapiranja posvećen je značajan deo, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework. Dakle, polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF tehnologije, šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima.

6. Introduction to Microsoft Web Development

Kurs pokriva osnovne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologija, sa posebnim akcentom na korišćenje ASP.NET Web Forms tehnologije. U kursu su obrađene tehnike za kreiranje i konfigurisanje, bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

7. Programming HTML5 with JavaScript and CSS3

Kurs obrađuje tehnologije HTML5, CSS3 i JavaScript, koje su osnova za razvoj Web i Store Microsoft aplikacija. Tako će polaznici naučiti kako da implementiraju i manipulišu strukturom jednog HTML dokumenta i njegovim objektima. Kurs prikazuje i kako se CSS jezik može koristiti za selektovanje i stilizovanje elemenata, ali i za kreiranje animiranog i prilagodljivog korisničkog interfejsa. Na kraju, kurs obrađuje i osnove jezika JavaScript, i njegovo korišćenje za manipulisanje strukturom i podacima HTML dokumenta.

8. English Language 1 / German Language A1

U okviru kursa English Language 1 najpre ćete raditi test procene svog trenutnog znanja engleskog jezika, a na osnovu ostvarenog rezultata biće vam dodeljen jedan od 5 nivoa gradiva (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) koji će vam pomoći da usavršite svoje znanje, ovladate novim spektrom funkcija ovog jezika u pisanoj i usmenoj formi i poboljšate njegovo razumevanje i korišćenje.

Polaznici mogu izabrati i kurs Nemački jezik A1, koji je početni nivo učenja nemačkog jezika i čiji je cilj da se polaznici snađu u jednostavnim komunikacijskim situacijama u svakodnevnom životu.

9. Web Application Development – ASP.NET Core MVC

Kurs pokriva osnovne i napredne aspekte razvoja web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologije ASP.NET MVC. Pored osnovnih pojmova MVC softverskog okvira, kurs obrađuje pojmove kao što su bezbednost, rutiranje, lokalizacija, keširanje i klijentsko programiranje. Na taj način se polaznici upoznaju sa potrebnim tehnikama za kreiranje i konfigurisanje bezbednih, modernih web aplikacija koje rukuju podacima.

10. Microsoft Web Services

Kurs Microsoft Web Services bavi se razvojem servisno orijentisanih aplikacija korišćenjem SOAP arhitekture. Polaznici će naučiti kako se kreiraju distribuirane aplikacije, koje se izvršavaju na više različitih računara, ali i na platformi. Kurs obrađuje tehnologiju Windows Communication Foundation za kreiranje servisa po SOAP protokolu. Gradivo kursa pokriva kreiranje WCF servisa, različite tehnike za njihovo hostovanje i konzumiranje, kao i opsežno uputstvo za njihovo konfigurisanje.

11. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

12. Blockchain Technologies

Na ovom kursu polaznici stiču osnovna znanja iz oblasti blokčejn tehnologije, upoznaju se sa pojmom i vrstama kriptovaluta, sa ulogom i značajem ovog koncepta u savremenoj ekonomiji kao i sa njenim perspektivama i trendovima razvoja. Polaznici će takođe imati priliku da se upoznaju sa blokčejn bezbednošću, blokčejn arhitekturom kao i sa mogućnošću primene ove tehnologije u svojstvu start-up projekta.

13. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

14. English Language 2 / German Language A2

Na osnovu programa koji ste pohađali u okviru kursa English Language 1, u okviru kursa English Language 2 možete preći i naredni nivo gradiva (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate ili Upper-Intermediate) i tako dodatno usavršiti svoje znanje ovog jezika.

Kurs nemačkog jezika za nivo A2 osmišljen je tako da steknete potrebno znanje iz gramatike koje je predviđeno za ovu fazu učenja jezika, da proširite svoj vokabular neophodan za svakodnevnu komunikaciju, kao i da budete u mogućnosti da iskažete svoje mišljenje o svakodnevnim društvenim temama.

15. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE)/Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na praktičnim primerima, minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje je zasnovano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao.

Program je organizovan oko razvijanja aplikacija na Windows i Web platfromama, upravljanja i održavanja softvera, kao i usvajanja tehnika za kreiranje kompleksnih, frekventnih i skalabilnih web aplikacija. Posebna prednost koja se stiče programom jeste usvajanje pogleda sa dve strane: iz pozicije programera i iz pozicije korisnika. 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKATI

Za Microsoft Development program raspoloživa su 3 nivoa Microsoft sertifikacije:

MTA - Microsoft Technology Associate:

  • MTA: Developer 

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

  • MCSA: Web Applications
  • MCSA: Universal Windows Platform

MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer:

  • MCSD: App Builder

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Web Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

  • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Development programu
  • ITAcademy Certified Developer for Microsoft Technologies sertifikat 

 

Da li ima mesta na Microsoft Development programu? Proverite, upisni rok je u toku:

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.
Kontakt telefon: +381 (0)11 4011 200.