C# kurs programiranja

Kurs C# programiranja omogućiće vam da steknete veoma korisna znanja i veštine jednog od najzastupljenijeg programskog jezika u IT svetu. C# (Si šarp) spada među mlađe programske jezike s obzirom da je njegova prva verzija premijerno prikazana 2002. godine kao sastavni deo Microsoft razvojnog okruženja. U unapređenim verzijama ovog programskog jezika dodavane su brojne funkcije koje korisnicima omogućavaju programiranje bez velike upotrebe izvornog koda.

Ovakav način pisanja programa znatno je olakšao posao programerima koji rade u C#. Pored toga, važno je istaći da je ovaj programski jezik opšte primene i namenjen je kreiranju softvera za .NET Framework platformu.

C# je nastao kao unapređena verzija programskih jezika Java, C, i C++. Najveća prednost programiranja u C# u odnosu na jezike iz kojih je proistekao je znatno lakša upotreba. Sve što vam je potrebno da biste napisali jedan program u C# je običan tekstualni editor poput Notepada, kao i instaliran program .NET Framework na vašem računaru. Ovaj program predstavlja veliku biblioteku alata koju možete koristiti uz pomoć preko 20 različitih programskih jezika.

S obzirom da je .NET Framework prilagođen za brojne operativne sisteme, pisanje kodova u C# omogućiće vam da kreirate softvere za Windows, Linux, iOS, OSX, Android i BSD okruženje.

Takođe, važno je napomenuti i da C# spada među case sensitive jezike, koji prave razliku između malih i velikih slova. Osim toga, ovaj programski jezik pripada i grupi takozvanih strongly typed, odnosno strogo tipiziranih jezika, koji zahtevaju eksplicitno identifikovane tipove u kodu.

Napomena: U zavisnosti od izabranog programa, online polaznici će pored ovog kursa pohađati i kurs Advanced Programming in C#. Pomenuti kurs će vas osposobiti za korišćenje naprednih koncepata C# programiranja. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Development ProgramMicrosoft Web Apps Development ProgramSoftware Development ProgramSoftware Engineering ProgramMicrosoft Mobile Apps Development.

Opis i cilj kursa Introduction to programming in C#

Kurs Introduction to Programming in C# pruža uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem programskog jezika C#. Polaznici se upoznaju sa osnovama C# jezika i sa osnovnim skupom biblioteka koje su sastavni deo .NET platforme.

Uvodni deo kursa posvećen je osnovnoj leksičkoj strukturi i pravilima pisanja C# koda. Polaznici mogu da nauče šta su promenljive i kako se različiti tipovi podataka predstavljaju u C# jeziku. Posebna pažnja je posvećena i pristupima za obavljanje operacija nad podacima. Sve to na kraju polaznicima omogućava da napišu svoje prve C# programe. Kurs zatim ilustruje kako se osnovne funkcionalnosti programa mogu grupisati unutar različitih metoda tako da se poboljša ponovna upotrebljivost koda.

Posebno značajna oblast svakog programskog jezika jeste i kontrola toka, pa se unutar kursa Introduction to Programming in C#, kroz nekoliko lekcija, polaznici upoznaju sa osnovnim načinima za kontrolisanje toka izvršavanja C# programa.

C# je jedan od objektno orijentisanih jezika, pa tako pojmovi objekata, klasa, struktura i enumeracija u njemu zauzimaju veoma važno mesto. Stoga se u kursu Introduction to Programming in C# obrađuju upravo spomenuti pojmovi, pa polaznici imaju priliku da nauče da ih samostalno kreiraju, ali i da koriste klase, strukture i enumeracije koje su ugrađene u .NET platformu.

Na kraju, kako bi se osiguralo kreiranje funkcionalnog i upotrebljivog koda, kurs Introduction to Programming in C# se bavi i pojmovima detekcije, pronalaženja i obrade grešaka u C# programima. U kursu se koristi jedno od najmoćnijih razvojnih okruženja namenjenih razvijanju širokog spektra različitih tipova aplikacija – Visual Studio. Ovo okruženje je apsolutni standard kada je reč o razvoju .NET aplikacija, pa tako polaznici od samog početka imaju priliku da se pripremaju za realno produkciono okruženje, sa kojim se mogu susresti na prvoj radnoj poziciji.

Cilj kursa Introduction to Programming in C# jeste upoznavanje polaznika sa pojmom .NET platforme i savladavanje osnovnih postulata programskog jezika C#. Polaznici uče osnovna sintaksna pravila i konstrukcije C# jezika, kao i način korišćenja brojnih biblioteka koje su sastavni .NET-a. Na taj način se polaznici osposobljavaju za samostalno pisanje funkcionalnog i sintaksno ispravnog C# koda.

Kurs Introduction to Programming in C# će vam odgovoriti na pitanja

1. Šta je C#?

C# je programski jezik koji pripada porodici C jezika, što praktično znači da je njegova sintaksa slična sintaksi C jezika. S obzirom na to da ovoj porodici pripadaju i jezici C++ i Java, može se reći da postoji dosta sličnosti između jezika C# i ovih jezika. C# je najmlađi od spomenutih jezika, te je tako razvijen po ugledu na jezike C, C++ i Java, kao unapređena verzija, jednostavnija za programiranje. C# je jedan od jezika višeg nivoa.

Takvi jezici omogućavaju znatno produktivnije i udobnije stvaranje softverskih proizvoda. Programski jezik C# osnovna je tema kursa Introduction to Programming in C#. Kurs polaznike postepeno uvodi u zanimljivi svet programiranja korišćenjem C# jezika, obrađujući osnovne postulate i sintaksna pravila ovoga jezika.

2. Šta je .NET?

Poznavanje programskog jezika C# jedan je od preduslova za razvijanje aplikacija. Drugi preduslov se ogleda u poznavanju osnovnih osobina .NET platforme. .NET platforma može da se doživljava dvojako, kao izvršno okruženje koje omogućava programima napisanim C# jezikom da budu izvršeni na nekom računaru, ali i kao veliki skup gotovih funkcionalnosti (biblioteka) koje su na raspolaganju programerima prilikom pisanja programa.

Tako je .NET platforma, primarno, jedna vrsta virtuelnog izvršnog okruženja, koja programe napisane jezicima višeg nivoa prevodi u mašinski jezik. Pored toga, .NET poseduje i veliki broj različitih biblioteka, koje olakšavaju programiranje. Kurs Introduction to Programming in C# bavi se osnovnim osobinama .NET platforme i  ilustruje korišćenje različitih ugrađenih biblioteka, koje programerima pomažu prilikom razvijanja aplikacija.

3. Šta je Visual Studio?

Kompanija Microsoft se pobrinula za to da razvoj aplikacija korišćenjem .NET platforme i nekog od .NET jezika učini što udobnijim i lakšim. Najproduktivnije stvaranje .NET aplikacija omogućava posebno razvojno okruženje koje je specijalno razvila kompanija Microsoft. Reč je o razvojnom okruženju Visual Studio.

Visual Studio je okruženje za kreiranje, modifikaciju, testiranje i objavljivanje različitih vrsta projekata. Reč je o razvojnom okruženju koje nije ograničeno na razvoj Windows aplikacija, pa je tako uz njegovo korišćenje moguće kreirati Android, iOS, Windows, web i cloud aplikacije.

Visual Studio se tokom godina pokazao kao vrhunski alat za izgradnju .NET aplikacija. On poseduje opcije za dizajniranje aplikacija putem grafičkog interfejsa, kao i za programiranje njene funkcionalnosti uz pomoć programerskog interfejsa. Takođe, Visual Studio poseduje pregršt dodatnih sistema i funkcionalnosti koje olakšavaju stvaranje aplikacije.

Kurs C# programiranja - IT Akademija Beograd

4. Koji su osnovni elementi C# programa?

Programi napisani C# jezikom sastoje se iz različitih elemenata koji poseduju svoje specifične namene. Drugim rečima, struktura jednog programa sačinjena je iz različitih elemenata, koji pravilnim kombinovanjem proizvode željenu logiku. Tako će tokom kursa Introduction to Programming in C# polaznici moći da se upoznaju sa različitim tipovima podataka i promenljivih. Naučiće kako se u C# programu predstavljaju tekstualni, numerički, logički i razni drugi tipovi podataka. Kurs se bavi i različitim operatorima i izrazima, kao i nizovima i različitim konstrukcijama za kontrolu toka jednog programa. Pored kontrole toka, tokom trajanja kursa Introduction to Programming in C# polaznici će naučiti i različite načine za kreiranje petlji.

5. Šta su metode?

Metode su neki od najznačajnijih elemenata programa napisanih C# jezikom. Može se reći da programski kod koji obavlja neku logiku mora postojati isključivo unutar neke metode.

Metoda je zapravo blok koda, koji je grupisan u celinu, čiji je cilj rešavanje jednog problema. Na primer, zadatak jedne metode u C# programu može biti sabiranje dva broja. Za obavljanje svog posla metode mogu da prihvataju određene parametre, što bi, na primeru spomenute metode za sabiranje dva broja, bili sabirci. Potom, metoda unutar svoga tela koristi prosleđene parametre kako bi došla do rezultata. Metoda svoj rezultat može da emituje kao povratnu vrednost.

Ovo je bio samo jedan jednostavan primer toga kako metode u C# programu mogu izgledati. Kurs Introduction to Programming in C# detaljno se bavi različitim osobinama metoda.

6. Šta su objekti i klase?

C# je objektno orijentisani programski jezik. To znači da je u njemu moguće tretirati komponente programa kroz klase, odnosno kroz njihove instance. Štaviše, u programskom jeziku C# jedino je ovaj tretman programa i moguć, jer je, zapravo, osnovna jedinica mere – objekat.

Klasa (class) predstavlja šemu jednog objekta koja u sebi nosi njegove apstraktne karakteristike. Ove karakteristike, pre svega, predstavljaju ono što će objekat moći da radi i to koje će podatke objekat moći da sadrži. One, jednostavno, opisuju objekat sa svim njegovim karakteristikama.

Objekat ili instanca klase jeste jedan primerak nečega, napravljen prema određenom uzorku (klasi). Svaka ptica jeste jedan objekat (instanca) pomenute klase ptica, dok je svaki čovek – objekat klase čovek.

Priča o klasama i objektima vrlo je opširna, te zato ova tema zauzima centralno mesto unutar kursa Introduction to Programming in C#.

7. Šta su izuzeci?

Prilikom izvršavanja aplikacije često postoji verovatnoća da dođe do nepravilnosti. Ove nepravilnosti mogu se dogoditi iz više razloga, ali se ovi razlozi najčešće svode na nepravilno napisanu programsku logiku ili pojavljivanje nepredviđenog slučaja u toku izvršavanja (što je zapravo isto, u nekom generalnom kontekstu). Obaveza programera je da predvidi i obezbedi ovakve devijacije u programu, kako bi sprečio nepravilan rad ili čak prestanak rada aplikacije.

Tehnologija kojom se ovo postiže podrazumeva korišćenje izuzetaka. Izuzetak je zapravo objektna reprezentacija neke greške, do koje može doći prilikom izvršavanja programa. Adekvatna obrada izuzetaka spada u jedan od najznačajnijih segmenata razvoja .NET aplikacija. Stoga je u kursu Introduction to Programming in C# posebna pažnja posvećena ovoj problematici.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Svet programiranja

 • Uvod u programiranje
 • Algoritmi
 • Rešavanje problema u kompjuterskom programiranju

Modul 2 – Uvod u C# i .NET

 • Uvod u C# i .NET
 • Kreiranje prve C# aplikacije
 • Visual Studio
 • Uvod u sintaksu C# jezika

Modul 3 – Tipovi podataka i operatori

 • Tipovi podataka
 • Promenljive
 • Operatori i izrazi

Modul 4 – Metode

 • Kreiranje i pozivanje metoda
 • Parametri metoda

Modul 5 – Kontrola toka i nizovi

 • Uslovno izvršavanje
 • Petlje
 • Nizovi

Modul 6 – Objektno orijentisano programiranje

 • Klase i objekti
 • Referentni i vrednosni tipovi
 • Prostori imena
 • Strukture
 • Enumeracije
 • Kontrola pristupa i vidljivost
 • Postulati OOP-a

Modul 7 – Detekcija i obrada grešaka

 • Softverske greške i izuzeci
 • Debugging

Modul 8 – Rad sa brojevima, tekstom, datumom i vremenom

 • Brojevi
 • Tekst
 • Datumi i vreme

C# kurs - IT akademija Beograd

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se