Microsoft Administration – želite li odlično plaćen posao sistemskog ili mrežnog administratora

img
Nastava
tradicionalna ili online
Trajanje
2 semestra
Fond časova
340 časova
Diplome i sertifikacija
MTA - Microsoft Technology Associate:
MTA: IT Infrastructure
MTA: Database
MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:
MCSA: Windows Server
MCSA: SQL Server
MCSA: Windows
MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert:
MCSE: Server Infrastructure
MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:
MCTS: Windows Server
MCTS: SQL Server
CompTIA A+ Certified IT Technician
PRIJAVITE SE

Na Microsoft Administration programu upoznaćete se sa načinima umrežavanja i tipovima mreža.

Savladaćete fundamentalne elemente operativnih sistema i upoznati se sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice. Naučićete osnovne i napredne elemente sistemske i mrežne administracije na Windows Server platformama, kao i osnovne elemente administracije Linux/Unix sistema.

Pored ovoga, upoznaćete se sa Windows i Linux operativnim sistemima. Shvatićete kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema. Steći ćete znanja neophodna za instalaciju, konfiguraciju i održavanje operativnih sistema Windows i Linux.

Koristićete oficijelni Microsoft Lab alat za učenje koji omogućava praktičnu primenu stečenog znanja u specijalnom virtuelnom okruženju i rad sa najsavremenijim proizvodima i tehnologijama iz Microsofta.

Cilj programa je sticanje naprednih znanja o sistemskoj i mrežnoj administraciji u Windows Server okruženju. Na ovom programu obrađuju se, između ostalih oblasti, instalacija Windows servera, podizanje aktivnog direktorijuma i podešavanja prava pristupa u mrežnom okruženju.

Dodatno, proći ćete i obuku za hardversko održavanje sistema — PC servisiranje. Naučićete da administrirate bazu podataka, izgrađujete mrežnu infrastrukturu, zaštitite mrežu i radite na bazama podataka.

Budite profesionalac u Windows server okruženju

Na Microsoft Administration programu obrađuju se konfigurisanje i podešavanje DHCP servisa, statičkih i dinamičkih DNS servisa, planiranje i upravljanje mrežom. Na ovaj način, steći ćete napredna znanja mrežne administracije u Windows server okruženju.

Naučite da servisirate i održavate PC računare

Stičete znanja o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. Nakon završenog programa, bićete u mogućnosti da razumete trendove projektovanja PC računara, kao i da ih samostalno servisirate i održavate.

Sistem administrator za samo godinu dana

Dobićete napredna znanja o administraciji aktivnog direktorijuma u Windows server okruženju. Obrađivaćete, između ostalih oblasti, podizanje aktivnog direktorijuma, kreiranje objekata aktivnog direktorijuma i podešavanja prava pristupa u grupnom okruženju. Naučićete sve što je potrebno kako biste bili kvalitetan i uspešan sistem administrator.

 

Microsoft Administration — plan i program

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OSW Operating Systems Windows 8 20
2 CN Computer Networks 16
3 SA Server Administration 32
4 LX Linux Operating System 24
5 PC PC System Building and Maintenance 24
6 NT Network Server Services 32
7 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 DBS Database and SQL Administration 16
9 AS Advanced Services 32
10 DI Domain Infrastructure 32
11 ES Exchange Server 24
12 AI Advanced Infrastructure 32
13 NIP Network Infrastructure Protection 20
14 DAI Desktop and Application Infrastructure 20
15 E2 English Language 2 online
16 FCE FCE/BEC Vantage* online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Administration programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Program Microsoft Administration obuhvata 16 predmeta:

1. Operating Systems Windows 8

Kurs obezbeđuje polaznicima znanja iz oblasti instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows 8 operativnog sistema. Takođe, poredi OS Windows 8 sa prethodnim generacijama programa, kao što je Windows 7 i ukazuje na osnovne razlike, njegove novitete i prednosti. Kurs osposobljava polaznike da koriste sve komponente i pogodnosti ovog operativnog sistema, kao i da samostalno administriraju Windows 8 računare na mreži.

2. Computer Networks

Kurs obrađuje sve aspekte mrežnih tehnologija uključujući i osnove umrežavanja, vrste mrežnih protokola i mreža, rutiranje saobraćaja, bežične mreže, rešavanje mrežnih problema i praćenje rada mreže. Polaznici će steći sveobuhvatna znanja potrebna za administraciju računarskih mreža u Windows i Linux okruženju, a nakon što uspešno završe kurs moći će i da potpuno samostalno rade podešavanja mreže i rešavaju probleme u njenom radu.

3. Server Administration

Ovaj kurs donosi znanja i veštine potrebne za implementiranje bazične mrežne infrastrukture na Windows serverima. Oblasti koje su najzastupljenije u kursu su aktivni direktorijum (ADDS), mrežni servisi, Hyper-V server.

4. Linux Operating System

Na ovom kursu polaznici će savladati fundamentalne elemente operativnih sistema i upoznavati se sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice. Jedan od njih svakako je OS Linux. Upravo na primeru Linuxa, polaznicima će se objašnjavati karakteristike i funkcije operativnih sistema. Takođe, na kursu će steći i konkretna znanja koja su im potrebna za instalaciju, konfiguraciju i održavanje Linux OS-a.

5. PC System Building and Maintenance

Cilj ovog kursa je sticanje znanja o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. U okviru ovog kursa naglasak je na hardveru, na interfejsima, na razumevanju trendova u projektovanju PC računara. Polaznici će na njemu steći i veštine za samostalno servisiranje i održavanje savremenih PC računara.

6. Network Server Services

Želite li da naučite da upravljate Windows serverom? Ovaj kurs donosi znanja i veštine neophodne za uspešnu administracijau Windows servera i mrežnih servisa na njemu. Neke od oblasti koje se obrađuju na kursu su: automatizacija instalacije operativnih sistema i aplikacija, upravljanje korisnicima i grupama u aktivnom direktorijumu uz pomoć grupnih polisa, udaljeni pristup, VPN tuneli, mrežne polise, podizanje nivoa bezbednosti, praćenje, automatsko instaliranje zakrpa...

7. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
 • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

8. Database i SQL Administration

Osposobljavanje polaznika za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz oblasti baza podataka i savladavanje tehnika za projektovanje šeme relacione baze podataka, dizajniranje SQL server baze podataka, održavanje i administraciju SQL servera. Stiče se zaokruženo znanje programera u kreiranju projekata ili aplikacija povezanih sa pripadajućom bazom podataka.

9. Advanced Services

Ovaj kurs vam pruža znanja i veštine da isplanirate, postavite i konfigurišete napredne servise ne Windows serveru u mrežnom okruženju većih razmera. Kurs, između ostalog, obrađuje i sledeće teme: napredno konfigurisanje mrežne infrastrukture i mrežnih servisa, aktivni direktorijum, upravljanje identitetima korisnika, upravljanje dozvolama i zabranama, klaster servisi, upravljanje rezervnim kopijama, oporavak od pada sistema.

10. Domain Infrastructure

Na ovom kursu polaznici usvajaju sveobuhvatna znanja znanja i veštine koji su potrebni za planiranje, dizaniranje i implementaciju fizičke i logičke infrastrukture aktivnog direktorijuma. Samo neke od oblasti koje su zastupljene na ovom kursu su rezolucija imena, integracija aplikacija, optimizacija sistema, automatizacija oporavka nakon problema, održavanje mrežnih servisa...

11. Exchange Server

Osnovni cilj ovog kursa je da se polaznici najpre upoznaju sa Microsoft Exchange Server sistemom i da zatim savladaju proces instalacije, administriranja, konfigurisanja i backupovanja Exchange Servera. Nakon što uspešno privedu kraju pohađanje ovog kursa, polaznici će moći samostalno da instaliraju, kontrolišu rad i otklanjaju probleme u radu ovog servera.

12. Advanced Infrastructure

U ovom kursu polaznici će se baviti planiranjem i implementacijom nekih od najnaprednijih rešenja kada su servisi i mrežna infrastruktura u pitanju. Samo neke od tema koje će polaznici obrađivati tokom ovog kursa su: virtualizacija, kriptografija, infrastruktura javnih i privatnih ključeva...

13. Network Infrastructure Protection

Sticanje znanja neophodnih za zaštitu mrežne infrastrukture. Razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu. Upoznavanje sa načinima predupređivanja i alatima za borbu protiv mrežnih napada. Uočavanje bezbednosnih propusta. Osposobljavanje za samostalno podešavanje programa za borbu protiv mrežnih napada. Načini softverske i hardverske kontrole prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

14. Desktop and Application Infrastructure

Ovaj kurs osposobljava polaznike za planiranje, implementaciju i održavanje Windows mrežne infrastrukture, kao i za upravljanje fizičkom i virtuelnom aplikativnom infrastrukturom. Polaznici će naučiti kako da upravljaju apliacijama u fizičkom i virtuelnom akruženju, ali i u cloudu, kako na Windows, tako i na Windows server operativnom sistemu.

15. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
 • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Predavanja su zanimljiva i prilagođena predznanju polaznika. Akcenat je na praktičnom radu: zadaci simuliraju realno okruženje u kome ćete raditi kao IT profesionalac. Zato ćete proći neophodne segmente. Imaćete u prstima sklapanje i rasklapanje računara, kao i sve faze u postavci, održavanju i zaštiti mreža na Linux sistemima.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKACIJA

Microsoft sertifikati reprezentuju širok i raznolik spektar poslovnih funkcija i odgovornosti. Stičući specifične akreditacije obezbeđujete objektivnu validaciju sposobnosti da uspešno izvršite kritične IT funkcije. Okružena industrijskim profesionalcima širom sveta, Microsoft sertifikacija ostaje jedna od najefikasnijih načina da dostignete ciljeve uspešne karijere, i najbolji način za kompanije da razviju i zadrže dragocene IT kadrove.

Odlične plate se podrazumevaju.

ITAcademy je ovlašćeni Microsoft Partner i Microsoft Learning partner. Za ovu godinu ITAcademy vam je obezbedila mogućnost sticanja najnovijih Microsoft sertifikata koji će biti najtraženiji u narednih 4-6 godina:

MTA - Microsoft Technology Associate:

 • MTA: IT Infrastructure
 • MTA: Database

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

 • MCSA: Windows Server
 • MCSA: SQL Server
 • MCSA: Windows

MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert:

 • MCSE: Server Infrastructure

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

 • MCTS: Windows Server
 • MCTS: SQL Server

CompTIA SEFTIFIKACIJA

Za sve koji žele steći znanje neophodno za instaliranje softvera i hardvera, održavanje i otklanjanje kvarova na računarima obezbedili smo obuku po programu CompTIA A+ (Computer Technology Industry Association).

Ovaj program će vas dovesti do prestižnog međunarodnog priznatog sertifikata, ali isto tako on predstavlja i pripremu za praktičan rad. Program CompTIA A+ obuhvata instalaciju softvera i hardvera, sistemska podešavanja, kao i održavanje i otklanjanje kvarova na PC računarima.

CompTIA A+ je najjače stručno zvanje za PC tehničare. Kompanije kao što su Microsoft, Hewlett-Packard i Cisco zahtevaju CompTIA A+ sertifikaciju za svoje tehničare, a CompuCom i Ricoh ovu sertifikaciju zahtevaju kao neophodan i glavni uslov pri zapošljavanju. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

 • CompTIA A+ Certified IT Technician

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Administration programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Administration programu
 • ITAcademy Certified Computer System Administrator sertifikat

 

Da li ima mesta na Microsoft Administration programu? Proverite, upisni rok je u toku

upis Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.