Kurs Network server services

U računarskim mrežama, Network service predstavlja aplikaciju koja omogućava čuvanje podataka, komunikaciju i mnoge druge funkcije koje se uglavnom implementiraju upotrebom klijent servera ili na osnovu peer-to-peer modela komunikacije.

Ovaj kurs namenjen je svima koji planiraju da savladaju načine umrežavanja i tipove mreža, odnosno steknu sva neophodna znanja koja će im omogućiti da se bave administracijom računarskih mreža.

Veštine koje steknete tokom kursa Network server services osposobiće vas za projektovanje, implementaciju, konfiguraciju, održavanje i upravljanje Windows 2012 serverom. Međutim, to nije sve, tehnike koje razvijete predstavljaće vaš važan korak ka jednoj od najplaćenijih oblasti u IT sektoru – administraciji računarskih mreža.

Važno je istaći i da ovaj kurs obuhvata obuku za polaganje MCSA i MCSE ispita 70-411. To znači da će vam znanja koja usvojite na predavanjima pomoći da dođete do neka od dva prestižna sertifikata: Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure ili Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Windows Server 2012.

Kombinacija novih veština koje razvijete tokom pohađanja kursa i već pomenutih sertifikata pružiće vam priliku da se izdvojite od konkurencije. Na taj način vaše šanse za pronalazak odlično plaćenog posla biće znatno veće, a kada se i izborite za takvo radno mesto, imaćete sve što je potrebno da dokažete svoj potencijal i započnete sa izgradnjom uspešne IT karijere.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:Microsoft Administration Program i Network Administration Program.

Opis i cilj kursa Network server services

Na ovom kursu polaznici će se upoznati sa procesom konfiguracije i održavanja ključnih infrastrukturnih servisa Windows Server 2012 mrežnog poslovnog okruženja. Znanja koja ćete imati prilike da steknete tokom pohađanja ovog kursa pružiće vam kompletnu sliku o konceptima instalacije i održavanja najvažnijih servisa servera Windows 2012.

Naučićete da radite sa aktivnim direktorijumima, DNS-om, grupnim polisama, kao i sa korisničkim i servisnim nalozima. Nove veštine koje razvijete predstavljaće vam osnovu za rad sa naprednim servisima, koje ćete takođe obrađivati tokom kursa Windows Deployment servis, udaljeni pristup, mrežne polise, direktan pristup, Update servisi, Enkripcija i napredan nadzor.

Kurs Network server services osmišljen je tako da vam na temeljan način pruži sva neophodna znanja koja se tiču servisa i njihovih međusobnih veza. Osim toga, kroz mrežne servise savladaćete i napredne vidove komunikacionih tehnologija, savremene tipove autorizacija i enkripcije.

Kako bi što efikasnije prošli kroz kurs i razvili nove veštine, kompletna nastava podeljena je u 10 modula odnosno tematskih celina. Svaka od njih osmišljena je tako da će vam na jednostavan način pružiti neophodna znanja, ali i pripremiti vas za sledeće poglavlje.

Početni moduli baviće se razvojem i distribucijom operativnih sistema, odnosno konfigurisanjem i upravljanjem domain name system-om. Dalje tokom kursa očekuju vas lekcije koje se tiču upravljanjem aktivnih direktorijuma domen servisa, kao i upravljanjem korisničkih i servisnim nalozima.

Zatim ćete se upoznati sa infrastrukturom grupnih polisa i njihovim upravljanjem. Kako se kurs bude bližio kraju savladaćete i upravljanje remote accessom i naučiti šta predstavlja pojam network policy server. Poslednje dve tematske celine baviće se implementacijom network acces protectiona, odnosno bezbednosnim servisima.

Cilj ovog kursa je da se svim polaznicima približi savremena tehnologija Microsoft serverskog operativnog sistema, sa akcentom na mrežne servise i njihovu interakciju sa bazičnim servisima Windows Servera 2012 i rad u mreži sa klijentskim računarima. Drugim rečima, pohađanjem ovog kursa savladaćete sve novine i prednosti koje servisi Windows Servera 2012 donose i što je najvažnije naučićete da primenjujete predstavljene servise na realnim projektima.

Nakon uspešno završenog kursa bićete upoznati sa kompletnim načinom funkcionisanja bazičnih i mrežnih servisa Windows Server 2012, ali i osposobljeni da u praktičnom radu na pravi način prepoznate situacije i upotrebite servise i tehnologije koje će najbolje odgovoriti na zahteve zadatka.

Prednosti kursa Network server services

Predavač Denis Ahmečković pomoćiće vam da razumete čime se tačno bavi kurs Network Server Services i da saznate koje veštine ćete moći da steknete na predavanjima. Osim toga, u ovom videu možete se informisati i o tome šta vas očekuje nakon završenog kursa, odnosno gde ćete moći da primenite usvojena znanja.

Kurs Mrežni serverski servisi će Vam odgovoriti na pitanja

1. Šta su računarske mreže?

Računarske mreže predstavljaju skup različitih računarski i mrežnih uređaja, koji su međusobno povezani na različite načine. U računarskoj mreži mogu da se nađu uređji kao što su standardni korisnički računari, serverski računari, svičevi, ruteri, mobilni telefoni, tableti itd. Da bi ovi uređaji mogli međusobno da komuniciraju u okviru mreže, neophodno je da na neki način budu povezani. Ta povezivanje se ostvaruju žičanim povezivanjem (kablovim) ili bežičnim putem (wireless). Pored toga što ovi uređaji moraju da budu povezani da bi komunicirali, njihova komunikacija mora da bude definisana i uređena odgovarajućim servisima, pravilima, polisama, procedurama i protokolima. Sve ovo skupa što je navedeno, uopšteno čini jednu računarsku mrežu.

2. Šta su mrežni serverski servisi?

Mrežni serverski servisi su, uslovno rečeno, usluge koje server ili više servera u mreži, pružaju ostalim članovima računarske mreže. Iz godine u godinu, broj, vrsta i tip servisa koji su dostupni u okviru računarske mreže, neprestanu rastu. Taj rast broja servisa je najčešće uslovljen povećanim i proširenim potrebama savremenih poslovnih klijenata. Tako danas u jednoj standardnoj računarskoj mreži imamo servise na serveru, koji su namenjeni: upravljanju resursima i objektima računarske mreže (Aktivni direktorijum - AD), razrešavanju naziva hostova i domena (DNS), implementaciji i deployingu operativnih sistema na klijentske računare u mreži (WDS), definisanju pravila funkcionisanja klijentskih računara (Grupne polise), upravljanje pristupom udaljenih klijenata (Remote Access), itd.

3. Koja je uloga servisa Aktivnog direktorijuma?

Korišćenjem Active Directory Domain Services (AD DS) servisa, moguće je formirati pouzdanu, bezbednu i sasvim upravljivu infrastrukturu, namenjenu mrežnim korisnicima, a koja podržava i upotrebu svih aplikacija, koje za svoje funkcionisanje zahtevaju prisustvo servisa Aktivnog direktorijuma. AD baza podataka sadrži informacije o korisničkim identitetima, računarima, grupama, servisima i svim resursima u okviru mreže. Domen kontroler Aktivnog direktorijuma poseduje i servis za autentikaciju korisničkih i računarskih naloga kada se prijavljuju na domen. Aktivni direktorijum čuva sve informacije o postojećim entitetima u domenu, zbog čega korisnici i računari moraju da kontaktiraju domen kontroler kada počinju svoj rad u mreži. Aktivni direktorijum se sastoji kako od fizičkih, tako i za logičkih komponenti.

Kurs Network server services

4. Čemu služi Domain Name System (DNS)?

Domain Name System (DNS) je jedan od najvažnijih servisa, koji je moguće pokrenuti i instalirati kao rolu na Windows Serveru 2012. Veliki broj ostalih servisa na serveru zavisi od uloge i funkcionisanja DNS-a. Drugim rečima, kao preduslov za njihovo instaliranje i funkcionisanje neophodno je da postoji instaliran i pravilno konfigurisan DNS. Uloga DNS sistema je razrešavanje, odnosno prevođenje naziva uređaja koji funkcionišu u mreži, u okviru Aktivnog direktorijuma ili na Internetu. Prevođenje se prvenstveno realizuje iz alfanumeričkog oblika (razumljivog čoveku), u IP adresu (koju računar razume). Na osnovu svoje primarne uloge, DNS omogućuje korisnicima da lociraju određeni host ili domen na mreži/internetu i tako ostvare komunikaciju sa njim.

5. Kako se upravlja korisničkim, računarskim i servisnim nalozima?

Active Directory Users and Computers i Active Directory Administrative Center predstavljaju upravljačke konzole, odnosno grafičko korisničko okruženje (GUI) za kreiranje jednog ili više korisničkih naloga. Iako grafičko okruženje ovih alata pruža laku navigaciju, kreiranje ili izmena podešavanja velikog broja korisničkih naloga u ovom slučaju može da predstavlja veliki problem.

Comma-Separated Values (CSV) Data Exchange je alat koji se koristi u komandnom promptu i služi za uvoz ili izvoz objekata Aktivnog direktorijuma u/iz tekstualnog filea, čiji sadržaj je odvojen zarezima. Uvoženjem objekata je moguće kreirati naloge ukoliko oni ne postoje. Za uvoz ili izvoz objekata u Aktivni direktorijum moguće je koristiti i LDAP Interchange Format (LDIF). To je standardni file format koji možete koristiti za skladištenje informacija i primenu batch komandi nad strukturama Aktivnog direktorijuma koje odgovaraju LDAP standardima. Za rad sa CSV fajlom, u cilju uvoza objekata u Aktivni direktorijum, moguće je koristiti i Active Directroy Module for Windows Powershell. 

6. Šta su Grupne polise?

Grupne polise su jedna od najvažnijih funkcionalnosti u okviru Windows Server operativnog sistema. Grupnim polisama se upravlja komponentama, koje su smeštene u Aktivnom direktorijumu, na domen kontroleru, ali i na svakom serverskom i klijentskom računaru. Ove polise daju mogućnost da upravljate svim podešavanjima u domenu Aktivnog direktorijuma. Korišćenje Grupnih polisa pojednostavljuju administriranje mrežnog okruženja, dajući administratoru sistema mogućnost centralizovane kontrole nad pravima i privilegijama, koje imaju računari i korisnici. Imajući u vidu da ovaj alat pruža mogućnost primene na različitim nivoima, od lokalnih računara, preko podgrupa u domenu, do domena i grupacije domena, to daje mogućnost preciznog ciljanja svakog od navedenih segmenata i nad njim primeniti definisane i podešene polise.

7. Kako se realizuje udaljeni pristup?

Poslednjih godina, odnosno skoro celu poslednju deceniju, prisutna je sve veća potreba da sistem administratori odlično poznaju tehnologije,  koje omogućuju udaljenim korisnicima da se povežu na kompanijsku mrežnu infrastrukturu. U ove tehnologije spadaju virtuelne privatne mreže (virtual private networks – VPN) i DirectAccess (direktni pristup) – servisi prisutni, počev od Windowsa 7, preko Windows 8 do Windows 10 operativnih sistema.

Remote access VPN veze daju mogućnost korisnicima koji rade van lokalne kompanijske mreže (na primer iz drugog grada, od kuće ili sa neke druge udaljene lokacije) da uspostave komunikaciju sa matičnim serverom u kompanijskoj privatnoj mreži, putem infrastrukture javne mreže (kao što je internet). DirectAccess na Windows Serveru omogućuje neprekidan udaljeni pristup intranet resursima bez potrebe za prethodnim uspostavljanjem VPN konekcije od strane korisnika. Direktan pristup takođe omogućuje neprekidnu vezu sa aplikacionim resursima kako za interne, tako i za udaljene korisnike.

Plan i program predavanja:

1. Razvoj i distribucija operativnih sistema

 • Uvod u Windows deployment servise 
 • Instaliranje i konfiguracija WDS-a 
 • Rad sa image fileovima 

2. Konfigurisanje i upravljanje Domain Name systemom

 • Domain Name System – osnove i instalacija
 • DNS konfiguracija 
 • DNS zone 
 • Rad sa DNS zonama 
 • Upravljanje DNS opcijama 

3. Upravljanje Active Directory Domain Servisom

 • Osnove AD DS-a 
 • Administracija AD DS-a 
 • Operations Master role, backup i restore AD-a 
 • Implementacija Read-only Domain Controllera 
 • Administracija baze podataka AD DS-a 
 • Imlementacija virtualnog domen kontrolera 

4. Upravljanje korisničkim i servisnim nalozima

 • Upravljanje korisničkim nalozima 
 • Podešavanje polisa korisničkih naloga 
 • Podešavanje upravljanih servisnih naloga 

5. Infrastruktura Grupnih polisa

 • Uvod u Grupne polise 
 • Kreiranje i administracija GPO 
 • Opseg, procesiranje i nasleđivanje GPO 
 • Filteri, Loopback, spore veze i isključeni sistemi 
 • Rešavanje problema u primeni Grupnih polisa 

6. Upravljanje korisničkim profilom pomoću Grupnih polisa

 • Polise Administrative Templatea 
 • Preusmeravanje foldera i primena skripti 
 • Podešavanje Group Policy preferences i upravljanje softwareom pomoću Grupnih polisa 

7. Upravljanje Remote Accessom i rešavanje problema

 • Konfiguracija udaljenog pristupa 
 • VPN veze 
 • Mrežne polise 
 • Routing and Remote Access – rešavanje problema 
 • Podešavanje DirectAccessa 
 • Načini rada DirectAccessa i preduslovi za implementaciju 

8. Network Policy Server

 • Instaliranje i podešavanje Network Policy Servera 
 • Podešavanje RADIUS klijenata i RADIUS servera 
 • Autentikacione metode Network Policy Servisa 
 • Network Policy Server – nadzor i otklanjanje grešaka 

9. Implementacija Network Access Protectiona

 • Network Access Protection - osnove 
 • NAP Enforcement procesi 
 • Podešavanje NAP-a 
 • Nadzor i rešavanje problema u NAP-u 

10. Bezbednosni servisi

 • Update servisi 
 • Enkriptovanje File systema i napredna revizija

Polaznici kursa Network server services

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde