Kurs SQL Server administracija

Structured Query Language, odnosno SQL, predstavlja jedan od najzastupljenijih relacionih modela za upravljanje bazama podataka. Pomenuti model zapravo predstavlja podatke organizovane u logičke skupove i relacije, tačnije predstavlja veze između njih.

Osim toga, Structured Query Language spada i među jezike koji su najjednostavniji za rad, što će vam dodatno olakšati pohađanje ovog kursa, ali i kompletnu pripremu za jedno od najplaćenijih zanimanja u oblasti informacionih tehnologija – administraciju mrežnih sistema. 

Stoga, ovaj kurs je osmišljen kako bi se polaznici, pre svega, obučili za instalaciju i podešavanje SQL Servera. Tehnike koje razvijete tokom pohađanja ovog kursa omogućiće vam da brzo i lako dođete do posla na kome vas očekuje odlična zarada.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Administration Program i Network Administration Program.

Opis i cilj kursa SQL Server administracija

Kurs SQL Server administracija ima za cilj da omogući polazniku sticanje znanja i veština potrebnih za instalaciju i podešavanje SQL Servera 2019, planiranje, dizajn i razvoj baza podataka i upotrebu Transact-SQL (T-SQL) jezika. Polaznik će kurs moći da upozna različite tipove podataka i ograničenja u SQL Serveru, kao i da nauči primenu T-SQL izjava za čitanje, upisivanje i izmenu podataka. Moći će da upozna različite tipove spajanja tabela, T-SQL JOIN izjavom, sa klauzulama INNER JOIN, OUTER JOIN, LEFT OUTER JOIN i RIGHT OUTER JOIN. 

Takođe su opisani način izrade i primena rezervnih kopija korisničkih i sistemskih baza podataka, kao i njihov oporavak. U kursu je opisan i način optimizacije baza podataka u skladu sa specifičnim zahtevima. Opisane su transakcije, kao osnovna jedinica upisa podataka u relacionim bazama podataka, kao i data warehouse baze podataka i njihove specifičnosti. Prikazana je i primena upotrebe alata za nadzor, u cilju boljeg iskorišćenja resursa nad kojima SQL Server radi. 

Kurs SQL Server administracija pružiće polazniku mogućnost sticanja osnovnih znanja i veština potrebnih za instalaciju i administraciju SQL Servera i serverskih instanci. Polaznici će se upoznati sa različitim tipovima baza podataka, tipovima podataka i ograničenjima u SQL Serveru. U kursu su detaljno prikazane osnovne naredbe za upravljanje podacima, kao što su SELECT, INSERT i DELETE, zajedno sa pripadajućim klauzulama WHERE i GROUP BY, HAVING itd. Kroz različite praktične primere kurs ima za cilj da polazniku pruži i praktične veštine upravljanja bazama podataka, tabelama i podacima. 

Na kraju, polaznicima će biti predstavljene različite mogućnosti povezivanja tabela i podataka u njima, u cilju normalizacije i optimizacije baza podataka. U kursu su praktično prikazani i primeri izrade rezervnih kopija, kao i različite metode oporavka korisničkih i sistemskih baza podataka, te upotreba alata za nadzor, čime se pruža mogućnost polazniku da stekne odgovarajuće znanja i veštine za administraciju samog SQL Servera, ali i pojedinačnih baza podataka.

Kurs SQL Server administracija će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je SQL Server?

Microsoft SQL Server je Relational Database Management System (RDBMS) koji je razvila kompanija Micfosoft. Kao server baza podataka, to je softverski proizvod čija je osnovna funkcija skladištenje i pretraga podataka na osnovu upita koji dolaze od drugih aplikacija, koje mogu da budu pokrenute na istom računaru ili nekom drugom računaru u mreži ili čak na internetu. Microsoft u ponudi ima nekoliko edicija SQL Servera, koje su namenjene različitim tipovima korisnika i različitim obimima poslovanja, počev od aplikacija na jednom računarskom sistemu do velikih aplikacija koje funkcionišu kroz internet linkove i imaju veliki broj konkurentnih korisnika. 

Osnovni upitni jezik na Microsoft SQL Server platformi je Transact-SQL (T-SQL). Microsoft SQL Server je inače treći DBMS po obimu korišćenja u svetu.

2. Šta su relacione baze podataka?

Relacione baze podataka su baze podataka u kojima su podaci razdvojeni u tabele, koje su međusobno povezane po nekoj koloni koja mora da ima identičnu vrednost. Ove kolone su obično primarni ključevi. Red u tabeli definiše zapis nekih podataka, dok kolone definišu sam tip podatka. Postoje različita ograničenja za upis podataka u tabele, kojima se obezbeđuje da podatak bude pravilno upisan. 

Na primer, važno je da se u polje kolone koja zahteva unos nekog datuma može upisati samo vrednost datuma i to u tačno određenom obliku. Važno je da ne mogu biti upisani numerički podaci ili znakovni nizovi. U relacionim bazama podataka se povezivanjem tabela, preko tačno određenih vrednosti u nekoj koloni, koja je proglašena stranim ključem, jednostavno pronalaze vezani podaci u drugoj tabeli, ako ona ima kolonu sa identičnim vrednostima, koja je onda strani ključ prve tabele.

3. Kako se upravlja bazama podataka na SQL Serveru?

Kreiranje baza podataka i upravljanje bazama podataka i samim podacima unutar njih na SQL Serveru se vrši pomoću T-SQL programskog jezika. Transact-SQL (T-SQL) je vlasničko proširenje SQL-a koji su razvili Microsoft i Sybase. Sybase je 2010. kupio SAP. T-SQL proširuje SQL standard i uključuje proceduralno programiranje, lokalne promenljive, različitu podršku za procesiranje stringa, datuma, matematičkih funkcija itd., a sadrži i izmene u DELETE i UPDATE izjavama. T-SQL se sastoji od tri programska jezika. Prvi je jezik za opis podataka – data description language (DDL). 

DDL se koristi za kreiranje, izmenu i uklanjanje objekata u bazama podataka, kao što su tabele, indeksi i korisnici. Uobičajene DDL izjave su CREATE, ALTER i DROP. Drugi je jezik za upravljanje podacima – data manipulation language (DML). DML se koristi za dodavanje (ADD ili INSERT) podataka, brisanje (DELETE) i izmenu (UPDATE). Treći je jezik za kontrolu protoka – control-of-flow. Izjave ovog programskog jezika služe za kontrolu izvršavanja delova programskog koda; neke od izjava su BEGIN...END (početak...kraj), BREAK (prekid), CONTINUE (nastavak), GOTO (idi na), IF...ELSE (ako...onda) itd.

SQL Server administracija

4. Šta su transakcije i šta je online transaction processing (OLTP)?

Transakcija je niz T-SQL izjava koje se izvršavaju kao sve ili ništa. Transakcije su važne jer obezbeđuju konzistentnost baza podataka, tako da ne može doći do polovičnog upisa podataka u bazu; npr. ako postoji tabela računa i povezana tabela stavke računa, potrebno je da se pri upisu podataka o računu upišu podaci za sam račun i za sve stavke računa. 

Ukoliko bi došlo do greške pri upisu jedne od stavki računa, bilo bi potrebno da se obrišu sve stavke i podaci za račun, tj. ako ne može biti upisano sve bez greške, ne sme biti upisano ništa. Isto je i sa brisanjem podataka: ili će biti obrisano sve ili ne sme biti obrisano ništa. Online transaction processing (OLTP) je proces koji relacione baze podataka koriste za obezbeđivanje transakcija i zbog toga se ove baze nazivaju i OLTP baze podataka.

5. Šta su data warehouse baze podataka?

Data warehouse je veoma velika baza podataka, koja obično sadrži istorijske podatke, a ne tekuće transakcione. Na primer, neka organizacija može da koristi OLTP bazu podataka za procesiranje i čuvanje transakcija u tekućem mesecu, a odvojenu warehouse bazu podataka za čuvanje transakcija iz prethodnih meseci i godina. Organizacije mogu da koriste ove istorijske podatke ili za arhivu podataka koje su po zakonu obavezni da čuvaju, kao što su novčane transakcije u bankama, ili za analizu poslovnih performansi u cilju planiranja budućih strategija. 

U data warehouse bazama podataka, svakodnevne transakcione aktivnosti su retke ili ne postoje. Umesto insertovanja jednog po jednog reda podataka, kao što je to slučaj u OLTP bazama podataka, podaci se obično uvoze u warehouse bazu podataka, i to najčešće u tačno određenom vremenskom intervalu, jednom nedeljno ili jednom mesečno. Zbog toga se prilikom kreiranja tabela i odnosa u warehouse bazama podataka one optimizuju za performanse čitanja umesto za izvršenje transakcionih operacija.

6. Koja sve ograničenja postoje u SQL Serveru i na koji način se koriste?

Kod baza podataka je važno da se obezbedi da se samo ispravni podaci mogu upisati u tačno određana polja, koja čine presek redova, koji su sami podaci, i kolona, koje određuju šta podatak predstavlja. Prvi tip ograničenja je tip podatka koji može biti upisan u određenu kolonu. 

Tipovi podataka mogu biti znakovni nizovi (stringovi), koji mogu da sadrže od jednog do mnogo (n) karaktera, zatim numerički podaci, koji opet mogu biti celobrojni ili decimalni, a postoje i posebni tipovi podataka za unos datumskih vrednosti i podataka o vremenu; takođe postoji i tip podatka koji ima samo dve vrednosti, odnosno TAČNO i NETAČNO; na tip podatka se postavljaju i dodatna ograničenja, kao što je obavezna vrednost, tako da polje ne može biti prazno, te jedinstvena vrednost u koloni, da bi se svaki red podataka mogao jednoznačno definisati.

7. Kako se vrše izrada rezervnih kopija baza podataka i njihov oporavak na SQL Serveru?

SQL Server ima sistemske baze podataka, koje su mu neophodne za rad, i korisničke baze podataka, u kojima korisnici čuvaju svoje podatke. SQL server ima mogućnost pojedinačnog upravljanja nad svakom bazom podataka, bilo da je ona sistemska ili korisnička. Neke sistemske baze podataka imaju specifičan način izrade svojih rezervnih kopija i njihovog oporavka, dok je kod korisničkih baza to standardizovano. 

SQL Server podržava izradu punog i diferencijalnog backupa, kao i backupa logova i repa logova. Što se tiče oporavka, opravak može da se izvrši na više načina: da se vrši oporavak oštećene baze podataka, da se baza podataka zameni bazom iz backupa i da se oporavak vrši na neku drugu lokaciju. Moguće je vršiti i oporavak logova, kao i delova baza podataka, u zavisnosti od strukture. Ukoliko baza podataka ima više grupa fajlova, moguće je vršiti i oporavak pojedinačnih grupa fajlova.

Plan i program predavanja:

Modul 1 – Uvod u SQL Server i koncepti baza podataka 

 1. Dizajn baze podataka i tabela; integritet podataka
 2. Normalizacija podataka, arhitektura 
 3. SQL Server baze i tipovi podataka 

Modul 2 – Sistemske baze, rad sa bazama i tabelama 

 1. Sistemske baze podataka i DDL, DCL i DML naredbe
 2. Kreiranje i menjanje baza podataka
 3. Korisnici u SQL Serveru 2019, zabrana rada i odobravanje dozvola
 4. Kreiranje tabela i pogleda (Views) i upravljanje njima
 5. Uskladištene procedure, okidači i funkcije 

Modul 3 – Naredbe T-SQL-a i rad sa postojećim podacima u bazama 

 1. Naredba SELECT i klauzule FROM i WHERE; korišćenje funkcija u T-SQL-u
 2. Višestruki tabelarni upiti pomoću UNION, EXCEPT, INTERSECT i JOIN operatora, podupiti i CTE
 3. Organizacija podataka i funkcije rangiranja 

Modul 4 – Upravljanje podacima u tabelama 

 1. Ubacivanje podataka u tabele
 2. Brisanje podataka i spajanje podataka u tabelama 

Modu 5 – Optimizacija rada baza podataka 

 1. Ograničenja (constraints) u T-SQL-u i transakcije
 2. SQL Server 2019 In-Memory OLTP i indeksi
 3. Data warehouse i drugi tipovi baza podataka 

Modul 6 – Administracija SQL Servera

 1. Backup baza podataka i transakcionih logova
 2. Oporavak baza podataka
 3. Nadzor SQL Servera 

Kompetencije 

1. Uvod u SQL Server i koncepti baza podataka 

 • Poznavanje instalacije SQL Servera
 • Razumevanje dizajniranja relacionih baza podataka
 • Razumevanje različitih tipova podataka 

2.  Sistemske baze, rad sa bazama i tabelama

 • Razumevanje koncepta baza podataka i tabela
 • Umeće kreiranja baza podataka i tabela
 • Umeće izmene baza podataka i tabela 

3. Naredbe T-SQL-a i rad sa postojećim podacima u bazama 

 • Umeće rada sa podacima u bazi podataka
 • Umeće korišćenja različitih tipova spajanja tabela u cilju dobijanja traženih podataka 

4. Upravljanje podacima u tabelama 

 • Poznavanje rada sa tabelama
 • Umeće ubacivanja podataka u tabele i njihovog brisanja

5. Optimizacija rada baza podataka

 • Razumevanje optimizacije baza podataka
 • Razumevanje ograničenja u bazama podataka 

6. Administracija SQL Servera

 • Umeće izvršavanja izrade rezervnih kopija i oporavka baza podataka na SQL Serveru
 • Umeće upravljanja alatima SQL Servera 

Potreban softver i tehnički preduslovi 

Za efikasno praćenje kursa i praktičan rad na primerima prikazanim u kursu polazniku je neophodan prosečan kućni računar (CPU sa minimum dva jezgra, 8 GB RAM memorije). Poželjno je da računar podržava virtuelizaciju, kako bi polaznik kursa imao mogućnost da baze podataka podiže u „clean” okruženju. 

Neophodna je instalaciona verzija SQL Servera 2019 Express (moguće je preuzeti je besplatno sa Microsoftovog sajta). Za rad u ovom kursu je neophodno da na SQL Serveru bude instalirana AdventureWorks baza podataka (koja se nalazi u repozitorijumu kursa). 

Potrebno predznanje iz neke oblasti ili kursa 

Za efektivno praćanje kursa potrebno je najosnovnije poznavanje operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou. Poželjno je da polaznik ima početna znanja u programiranju i da mu je blisko pisanje i razumevanje programskog koda. 

Period revidiranja kursa

Kurs je potrebno revidirati za tri godine. 

Kurs Database and SQL administration

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se