Kurs Cisco Network Administration

Američka kompanija Cisco System osnovana je davne 1984. godine, a do danas je zahvaljujući brojnim inovacijama postala vodeća kompanija u oblasti mrežne infrastrukture. Svojim rešenjima ova kompanija pokriva preko 80% ukupnog svetskog tržišta, što je uticalo na ogromnu potražnju za obučenim Cisco stručnjacima.

Kurs Cisco Network Administration, kao što i sam naziv govori, baviće se administracijom računarskih mreža. Kao polaznik ovog Cisco kursa moći ćete da usvojite korisne veštine i praktična znanja koja ćete sa lakoćom primenjivati u implementiranju i rukovanju kompleksnom Cisco opremom.

Stečene veštine omogućiće vam da se bavite mrežnom administracijom – zanimanjem koje je sve traženije iz godine u godinu. Nakon uspešno završenog kursa bićete obučeni da obavljate posao administratora sistema i tako postanete najvažniji stručnjak za svaku kompaniju koja naiđe na probleme sa mrežom i njenim komponentama.

Cisco Network Administration kurs će vam omogućiti znanja koja ćete moći da primenjujete za realizovanje svakodnevnih rutinskih zadataka, ali i dijagnostikovanje i rešavanje znatno kompleksnijih problema koji sprečavaju normalan rad korisnika mreže. Bićete spremni da vodite računa o apsolutno svim fizičkim i virtuelnim aspektima jedne mreže.

Usvojena znanja koristiće vam i prilikom dokumentovanja i arhiviranja brojnih problema, kao i procedura koje je potrebno realizovati da bi se isti problemi otklonili. Pored toga, mnoge velike kompanije često će koristiti vašu stručnost i kako bi dodatno poboljšali softverske i hardverske komponente i tako ostalim zaposlenima omogućili efikasnije funkcionisanje i obavljanje redovnih aktivnosti. Drugim rečima, ovaj Cisco kurs će vam pružiti znanja koja ćete uvek moći da primenite u praksi i sebi pronađete odlično plaćen posao u IT svetu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Network Administration Program.

Opis i cilj kursa Cisco Network Administration

Cisco Network Administration je podeljen u 7 modula, sa ukupno 24 nastavne jedinice, gde je uz pisanu nastavnu jedinicu, korišćen Ciscoov alat za simulaciju Cisco Packet Tracer. Nastavne jedinice su pisane logičkim redosledom da bi polaznik ono što je naučio u osnovama rada sa računarskim mrežama mogao i da primeni konkretno na Cisco mrežne uređaje. Teoriju objašnjenu u osnovama rada računarskih mreža prate konkretni primeri, prikazani u vidu multimedijalnih nastavnih jedinica, koji simuliraju rad uređaja u realnom okruženju. Na jednostavan način je prikazano polazniku kako da dođe do programa u kome može kreirati i simulirati rad računarskih mreža i kako da isti program instalira. Prikazano je sve što je polazniku potrebno da razume rad u Cisco mrežama, od postavljanja svičeva i rutera, preko konfigurisanja njihovih interfejsa i dodeljivanja IP adresa, do konfigurisanja VLAN-ova i pristupnih lista. Prikazani su protokoli rutiranja i implementacija DHCP servisa.

Cilj kursa je da predstavi realnu upotrebu Cisco uređaja u kreiranju i održavanju računarskih mreža. Polaznik bi trebalo da, nakon odslušanog kursa, može samostalno da konfiguriše Cisco rutere i svičeve, pomoću kojih će kreirati i održavati kako male, tako i velike mreže. Prvenstveno je cilj kursa da se polaznik upozna sa radom u Command Line Interfaceu, zatim da nauči korišćenje modova u Cisco operativnom sistemu. Deo kursa je posvećen postavljanju sigurnosti, odnosno lozinki za pristup uređajima. Prikazan je i način na koji se prilazi uređajima putem mreže, da se mogu udaljeno administrirati. Kurs prikazuje i kako da se konfiguriše upravljanje preko Telneta kako rutera, tako i svičeva, a posebno je interesantan pristup vezivanja IP adrese za svič, s obzirom na to da se za svičeve ne vezuju IP adrese, a Telnet ih zahteva za povezivanje. Korišćen je grafički interfejs Cisco packet Tracera s ciljem kreiranja virtualnog okruženja za simulaciju, a nakon toga je upotrebljavan Command Line Interface da bi se simuliralo realno okruženje i polaznik stekao iskustvo u realnom radu, u realnom mrežnom okruženju napravljenom Cisco mrežnom opremom.

Kurs Cisco Network Administration će vam odgovoriti na pitanja:

1. Kako Cisco mrežni uređaji podržavaju OSI i TCP/IP modele?

Modeli računarskih mreža, OSI i TCP/IP su teorijski modeli, ali mrežni uređaji, uključujući i Cisco uređaje, ponašaju se u skladu sa tim modelima. Cisco za edukaciju koristi Cisco Packet Tracer, koji, uz kreiranje računarskih mreža i konfiguraciju mrežnih uređaja, nudi mogućnost i simulacije rada, te se u ovom kursu može videti ne samo kako se Cisco Packet Tracer instalira i koristi, kako su u njemu konfigurišu Cisco mrežni uređaji, već se u mrežama može simulirati protok paketa i informacija, te se mogu videti pojedinačni paketi i detaljni podaci o njima, uključujući i to kom sloju OSI ili TCP/IP modela pripadaju, a može se videti i transformacija paketa kroz slojeve modela.

2. Kako se vrši IP adresiranje na Cisco mrežnim uređajima?

Cisco mrežni uređaji u potpunosti podržavaju koncepte IP adresiranja, kako IPv4, tako i IPv6. U ovom kursu se može videti na koji način se postavljaju IP adrese na interfejse Cisco mrežnih uređaja i drugih krajnjih uređaja, kao što su računari, tableti, mobilni telefoni i serveri, kako se svi uređaji međusobno povezuju i na koji način se povezuju Cisco ruteri da bi se povezalo više mreža u jednu celinu. Kurs, na nekom osnovnom teorijskom nivou, prikazuje i opcije za povezivanje IPv4 i IPv6 mreža, tzv. tranzicione mehanizme, dok se detaljno bavi IPv4 adresiranjem. Prikazani su i načini na koje ruteri pronalaze druge rutere i time omogućavaju kreiranje višeslojnih mreža, sa više rutera.

3. Kako se konfigurišu Cisco svičevi i ruteri?

Cisco svičevi i ruteri imaju posebnu arhitekturu operativnih sistema i samim tim specifičnu, njima svojstvenu konfiguraciju. U ovom kursu je prikazano na koji se način konfigurišu svičevi i ruteri, ne samo da bi se omogućio njihov pravilan rad u mreži već i da bi se njihova konfiguracija održavala. U ovom kursu se može naučiti kako se upravlja konfiguracionim fajlovima, kako se backupuju, ponovo pozivaju i gde ih je sve moguće čuvati. Takođe se može videti i detaljna konfiguracija koja je važna po pitanju sigurnosti, od konfigurisanja lozinki za pristup, kako preko konzolnog kabla, tako i udaljeno preko mreže, do kriptovanja lozinki da u konfiguracionim fajlovima ne bi bile čitljive.

Kurs Cisco network administration

4. Kako se VLAN tehnologija primenjuje na Cisco mrežnim uređajima?

VLAN tehnologija omogućava logičko segmentiranje mreže, koja se fizički nalazi na istoj infrastukturi. U ovom kursu je prikazano kako se može kreirati više VLAN-ova, koji ili međusobno uopšte ne komuniciraju, ili komuniciraju samo pojedini međusobno. Ova tehnologija je jako važna i dozvoljava velike uštede i jednostavniju konfiguraciju, u odnosu na tehnologiju kada se ne koriste Virtualni LAN-ovi. U kursu je detaljno prikazana izrada četiri VLAN-a, od kojih samo dva međusobno komuniciraju, dok druga dva omogućavaju samo komunikaciju uređaja koji se nalaze unutar njih. U kursu se može videti ne samo kako se konfigurišu VLAN-ovi već i način na koji se može testirati njihova funkcionalnost.

5. Kakav je koncept rutiranja na Cisco ruterima i na koji način oni rade?

Cisco ruteri se oslanjaju na ruting tabele. U ovom kursu se može videti na praktičnim primerima kako te tabele izgledaju i kako se održavaju. Koncept rutiranja na Cisco svičevima dozvoljava da se, upotrebom novih dinamičkih protokola rutiranja, tabele brže popunjavaju, ažuriraju i pretražuju. Cisco ruteri, normalno, podržavaju i koncept statičkog rutiranja, pa je u kursu prikazan i način postavljanja statičkih ruta, sa osvrtom na konfiguraciju defaultnih ruta. U skladu sa konceptom rutiranja, u kursu su date i preporuke za konfiguraciju mreža kojima se ruteri međusobno povezuju, tako da se može na praktičnim primerima naučiti kako se pravilno postavljaju IP adrese na interfejsima i postavljaju i povezuju računarske mreže.

6. Koji su protokoli rutiranja podržani na Cisco ruterima?

Cisco ruteri i Layer 3 svičevi podržavaju statičke i dinamičke protokole rutiranja. U ovom kursu su prikazani i načini za kreiranje statičkih ruta, odnosno, upotrebu statičkih protokola rutiranja, a prikazane su i konfiguracija i upotreba dinamičkih protokola. Posebno su prikazani RIP i OSPF prtokoli, sa svojim specifičnostima i ograničenjima, te se u kursu može naučiti na koji se način pravilno konfigurišu. Na taj način se može naučiti kako da se pravilno postave protokoli rutiranja da bi računarska mreža ne samo nesmetano radila već i da bi se optimizovala i da bi se ubrzao njen rad. Poseban osvrt u kursu je dat na kreiranje pozadinskog saobraćaja u mrežama kojim Cisco ruteri, pomoću ruting protokola, pronalaze adekvatne rute.

7. Koji su to i kako rade napredni mrežni servisi na Cisco mrežnim uređajima?

Cisco ruteri i svičevi podržavaju napredne mrežne servise koji omogućavaju automatizaciju konfiguracije mreže i kontrolu u samim mrežama. U kursu se može videti kako se konfiguriše DHCP servis na Cisco ruteru, kako se definiše konfiguracija poola IP adresa i DNS servera, kao i defaultni gateway. U kursu se može naučiti i kakve sve pristupne liste postoje, kako se kreiraju, konfigurišu i na koji način dozvoljavaju ili onemogućavaju saobraćaj po određenim pravilima. Takođe je prikazana i specifičnost samih pristupnih lista, jer se vezuju za određeni interfejs, te se na Cisco mrežnim uređajima može kreirati više pristupnih lista, koje zajedno egzistiraju na istom uređaju i vrše detaljnu kontrolu. Od naprednih mrežnih servisa, u kursu je prikazan i NAT, jer je veoma važan u IPv4 adresiranju i omogućava da više računara u nekoj privatnoj mreži na internet izlazi pomoću jedne ili svega nekoliko javnih IP adresa dobijenih od Internet Service Providera.

Plan i program predavanja

Modul 1: Koncept računarskih mreža i komunikacije po TCP/IP protokolu

 • Računarske mreže i njihovo funkcionisanje
 • Referentni modeli za povezivanje sistema
 • Logička i fizička struktura mreže
 • Mediumi, kablovi, konektori, portovi kojima se povezuju Cisco uređaji na LAN mreži

Modul 2: IP adresiranje

 • IPv4 adresiranje
 • IPv6 adresiranje
 • IPv4/IPv6 tranzicioni mehanizmi

Modul 3: Konfigurisanje svičeva i rutera

 • Metode povezivanja i pristupanja
 • Inicijalno konfigurisanje svičeva
 • Konfigurisanje svičeva i rutera
 • Provera statusa i funkcionalnosti mreže

Modul 4: Konfigurisanje i rad sa VLAN-ovima

 • VLAN
 • Konfigurisanje VLAN-ova

Modul 5: Koncept rutiranja

 • Koncept i tabele rutiranja
 • Boot proces Cisco IOS rutera
 • Konfigurisanje portova i interfejsa

Modul 6: Protokoli i metod rutiranja

 • Upravljanje Cisco IOS fajlovima
 • Različite metode rutiranja i protokoli rutiranja
 • Protokoli za rutiranje
 • Konfigurisanje OSPF-a
 • Konfigurisanje InterVLAN rutiranja

Modul 7: Napredni mrežni servisi

 • Implementacija DHCP servera na Cisco ruteru
 • Pristupne liste
 • Prevođenje mrežnih adresa (Network Address Translation – NAT)

Kurs Cisco network administration

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se