Kurs Managing Microsoft Teams

Na ovom kursu polaznici će steći neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Microsoft Teamsom, tako i za razumevanje njegovog povezivanja sa ostalom infrastrukturom u sistemu, kao što su Microsoft 365 oblak i Azure aktivni direktorijum. U toku kursa imaćete prilike da analizirate i utvrdite pravila o upravljanju unutar Microsoft Teamsa, kreiranju i upravljanju timovima, kanalima, sastancima i ćaskanjima, a takođe razjašnjava kvalitet pružanja usluge i objašnjava mrežne zahteve i QoS servise. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Administration Program.

Opis i cilj kursa Managing Microsoft Teams

Kurs je podeljen u 4 nastavna modula sa 13 nastavnih jedinica koje su koncipirane tako da polazniku pruže kontinuitet u radu, od samog upoznavanja Microsoft Teamsom, kreiranja naloga na Microsoft 365 oblaku, čije je Microsoft Teams sastavni deo, do upravljanja entitetima unutar Microsoft Teamsa u cilju obezbeđivanja ne samo servisa koje nudi Microsoft Teams, već i do upravljanja asprektima sigurnosti i bezbednosti i samim događajima koji se unutar Microsoft Teamsa dešavaju. Kurs nudi opise entiteta, polisa i načine upravljanja, tako da korisnik stiče neophodno znanje za administraciju i održavanje ne samo Microsoft Teamsa, već i okruženja u kome se Microsoft Teams nalazi. Tokom kursa se posebno prikazuju različiti admin centri za upravljanje, počev od Microsoft Teams admin centra, preko Azure AD portala do Microsoft 365 Admin centra. Svaki od portala pokriva neku zasebnu oblast upravljanja, a administratorima je bitno da znaju da koriste sve raspoložive konzole za upravljanje. U zavisnosti od administrativnih i korisničkih rola, kurs prikazuje načine upotreba i upravljanja, te polaznici stiču neophodno znanje za razumevanje upravljanja pomoću rola u samom Microsoft Teamsu i Microsoft 365 oblaku.

Cilj kursa je da polazniku pruži neophodna znanja i veštine, kako za praktičan rad sa Microsoft Teamsom, tako i za razumevanje njegovog povezivanja sa ostalom infrastrukturom u sistemu, kao što je Microsoft 365 oblak, ali i Azure aktivni direktorijum. Kurs definiše specifičnu problematiku upravljanja pomoću Microsoft 365 grupa, ali i organizaciju projekata, gde se može Microsoft Teams prilagoditi radu na projektima i olakšati kolaboraciju korisnika transparentnom podelom resursa. Sam kurs analizira i utvrđuje pravila o upravljanju unutar Microsoft Teamsa, kreiranju i upravljanju timovima, kanalima, sastancima i ćaskanjima, a takođe razjašnjava kvalitet pružanja usluge i objašnjava mrežne zahteve i QoS servise. Kurs prikazuje upotrebu alata za izradu različitih izveštaja koji su neophodni za analizu i pravilno upravljanje Microsoft Teamsom u cilju izbegavanja lošeg korisničkog iskustva sa ciljem ispravnog funkcionisanja sastanaka, webinara i drugih servisa u Microsoft Teamsu.

Kurs Managing Microsoft Teams će vam dogovoriti na pitanja:

1. Šta je to Microsoft Teams i na koji način se instalira?

Microsoft Teams je deo Microsoft 365 oblaka, koji ima za cilj da obezbedi nesmetanu i pravovremenu komunikaciju i kolaboraciju svih članova nekog tima, bez obzira da li pripadaju organizaciji ili ne. Sam Microsoft Teams ima mogućnost dodele prava i dozvola na takav način da svaki korisnik Microsoft Teamsa može videti informacije koje su mu neophodne, bez narušavanja principa sigurnosti i bezbednosti. Unutar Teamsa se tačno definiše ko pripada kom timu i koje kanale može da vidi, a instalacija Microsoft Teamsa može da se izvrši na desktp, laptop računar ili mobilni uređaj, ali se može koristiti o online verzija preko browsera.

2. Šta su timovi, kanali i članovi?

Microsoft Teams čine timovi, koji su organizovane celine sa definisanim vlasnicima i članovima. Vlasnici imaju proširena prava i dozvole tako da mogu upravljati članstvom, kanalima, porukama i ostalim sadržajem koji se u okviru jednog tima može naći. Vlasnici imaju sva neophodna prava i dozvole za upravljanje i održavanje tima i sadržaja unutar tima i ne zavise od administratora, sami su odgovorni za timove kojima su vlasnici. Kanali su delovi tima gde se može tematski grupisati sadržaj i omogućiti uređeno skladištenje informacija i komunikacije vezano za određenu temu. Članovi su svi korisnici Microsot Teamsa koji su dodati u tim i putem njega mogu komunicirati sa ostalim članovima tima, ali i koristiti ostale kanale da bi dobili neophodne informacije.

3. Šta su Teams Admin Centar i Power Shell moduli i na koji način se koriste za upravljanje u Microsft Teamsu?

Teams Admin Centar je mrežna konzola za upravljanje Microsoft Teamsom i pristupa joj se kroz Internet pretraživač. Većinu podešavanja na Microsoft Teamsu administratori mogu da izvrše upotrebom Teams Admin Centra u grafičkom okruženju. Ali kako Microsoft Teams nije samostalna aplikacija već je deo Microsoft 365 oblaka, a samim tim i Azure oblaka i koristi Azure AD servise, to se pojedinim podešavanjima Microsoft Tamsa može upravljati i iz Microsoft 365 Admin centra i i Azure AD portala. Obe konzole su mrežne i pristupa im se kroz Internet pretraživač. Microsoft Teams ima PowerShell modul sa potrebnim cmdletovima za kreiranje i upravljanje entitetimma u Microsoft Teamsu.

Kurs Managing Microsoft Teams

4. Kako se klijenti povezuju na Microsoft Teams i na koji način se njima upravlja?

Klijenti se na Microsoft Teams povezuju preko Microsoft 365 naloga. Sam Microsoft 365 nalog pruža identitet u Azure tenantu u okviru Azure aktivnog direktorijuma. Sigurnost i bezbednost Microsoft Teams servisa, iako je servis u oblaku, veoma je visoka, jer se koriste sve prednosti Azure aktivnog direktorijuma, kao i višefaktorska autentifikacija. Upravljanje klijentima u Microsoft Teamsu se vrši preko Microsoft 365 grupa, koje su sastavni deo Azure AD servisa i omogućavaju granularno upravljanje pravima i dozvolama, kao i sve druge aspekte upravljanja korisnicima, od promene lozinke do zaključavanja i ukanjanja naloga. Klijenti se mogu dodavati u timove dodavanjem u Microsoft 365 grupe, ali i iz Microsoft Teamsa i Teams admin centra. Iako se na ovaj način vrši upravljanje unutar Microsoft 365 grupa, to vlasnicima tima nije uvek vidljivo, čime se upravljanje pojednostavljuje, te za upravljanje korisnicima u timovima nije neophodno poznavanje Azure aktivnog direktorijuma.

5. Kako se vrši kreranje timova i kanala i kako se njima upravlja?

Postoji više načina za kreiranje timova i kanala i njihovo upravljanje. Prvoi način za upravljanje je direktno u Microsoft Teams klijentskoj aplikaciji, gde vlasniku tima nije neophodno poznavanje Azure atktivnog direktorijuma i upravljanja grupama, da bi mogao efikasno da upravlja timom. Međutim, postoje pravila koja prropisuju administratori putem polisa u Teams admin cetru i Azure AD kojima se propisuju podešavanja timova, kanala, kao i ponašanja članova, tako da ipak vlasnici timova ne mogu ugroziti sigurnost i bezbednost i dodeljivatio veća prava članovima i goostima tima u Microsoft Teamsu od onog što je propisano politikom sigurnosti, kada se polise podese u skladu sa njom. Administratori mogu za kreiranje timova i kanala i njihovo upravljanje koristiti dobeo poznate admin centre i PowerShell, tako da mogu upravljati i timovima koji ostanu bez vlasnika.

6. Šta su to QoS i čemu služe u Microsoft Teamsu?

Servisi kvaiteta ili QoS su pravila kojima se određuje prioritet paketa mrežnog saobraćaja, na takav način da paketi koji su deo video i audio signala Microsoft Teams sastanka, webinara ili događaja uživo imaju prednbost pri prolaztu kroz aktivne i pasivne mrežne uređaje u fizičkim mrežama i obezbeđuju bolji kvalitet rada same Microsoft Teams aplikacije. Postavljanjem prioriteta se saobraćaj nižeg prioriteta stavlja na čekanje i samim tim sprečava zagušenje u mreži i vrši neometano odvijanje sastanaka unutar Mirosoft Teamsa. QoS imaju veliku ulogu u situacijama kada Microsoft Teams jednovremeno koristi veliki broj Microsoft Teams klijenata. Sa QoS Microsoft Teams omogućava da jednom sastanku može prisustvovati do 10000 korisnika.

7. Na koji način se obezbeđuje sigurnost i bezbednost Muicrosoft Teamsa?

Sigurnost i bezbednost Microsoft Teamsa se zasniva na sigurnosti i bezbednosti Azure platforme, Microsoft 365 oblaka i Azure AD servisa. Klijentima se obezbeđuje nalog pomoću koga će se logovati na servise Microsoft Teamsa i zahteva se najmanje dvofaktorska autentifikacija, najčešće putem koda poslatog na mobilni telefon. Na ovaj način se podiže nivo sigurnosti i bezbednosti, jer za kompromitovanje nalga nije dovoljno da se nešto zna, u ovom slučaju lozinka, već i da se nešto ima, a to je odgovarajući broj mobilnog telefona i sam telefon. Dodatno, tu je i Mixrosoft 365 Defender kao servis u Microsoft 365 oblaku koji motri na sve servise Microsoft Teamsa, ali i povezane servise sa kojima Microsoft Teams komunicira.

Plan i program predavanja:

Modul 1: Početak rada sa Microsoft Teamsom

 • Uvod u Microsoft Teams
 • Arhitektura Microsoft Teamsa
 • Razvoj Microsoft Teamsa i upravljanje platformom
 • Pregled izveštaja iskorišćenja Microsoft Teamsa
 • Microsoft grupe u Microsoft Teamsu

Modul 2: Sigurnost u Microsoft Teamsu

 • Upravljanje spoljnim korisnicima
 • Implementacija sigurnosti za Microsoft Teams

Modul 3: Okruženje Microsoft Teamsa 

 • Pregled mrežnih zahteva za Teams
 • Konfiguracija mrežnih portova i protokola i QoS

Modul 4: Upravljanje u Microsoft Teamsu

 • Kreiranje timova i upravljanje timovima
 • Upravljanje ćaskanjem (razmenom kratkih poruka) u kanalima za Microsoft Teams
 • Upravljanje aplikacijama za Microsoft Teams
 • Upravljanje sastancima i virtuelnim dešavanjima u Microsoft Teamsu

Managing Microsoft Teams

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se