iOS and Android Apps Development using Xamarin

Kurs iOS and Android Apps Development using Xamarin bavi se razvojem mobilnih aplikacija za operativne sisteme iOS i Android korišćenjem platforme Xamarin. Xamarin je platforma otvorenog koda za izgradnju modernih aplikacija za operativne sisteme iOS i Android, koje se razvijaju korišćenjem .NET softverskog okvira i C# jezika.

Tokom trajanja kursa polaznici imaju prilike da se upoznaju sa brojnim aspektima razvoja mobilnih aplikacija uz korišćenje platforme Xamarin. U kursu se govori o strukturi aplikacija Xamarin, kontrolama za kreiranje korisničkih okruženja i pristupima za čuvanje podataka.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Mobile Apps Development i Microsoft Development Program.

Opis i cilj kursa iOS and Android Apps Development using Xamarin

U kursu iOS and Android Apps Development using Xamarin posebna pažnja je posvećena jeziku XAML. XAML je opisni (markup) jezik kompanije Majkrosoft (Microsoft) koji omogućava alternativni način za kreiranje korisničkih okruženja, deklarativnim putem. XAML je duboko integrisan u platformu Xamarin, tako da u kursu polaznici imaju prilike da nauče sintaksu ovoga jezika i da potom koristeći ovaj jezik kreiraju korisnička okruženja aplikacija Xamarin.

Xamarin omogućava da se najveći deo korisničkog okruženja aplikacije deli između verzija aplikacije za iOS i Android. Stoga postoji veliki broj UI kontrola čije je korišćenje potrebno savladati kako bi se moglo upustiti u posao kreiranja mobilnih aplikacija korišćenjem platforme Xamarin. Korisnička okruženja aplikacija Xamarin sastoje se iz tri osnovna tipa elemenata: stranica, layout elemenata i kontrola. U kursu iOS and Android Apps Development using Xamarin obrađuju se najznačajniji takvi UI elementi, što polaznike osposobljava za kreiranje najrazličitijih aplikacija za mobilne telefone. Kurs obrađuje osnovne elemente za grupisanje i raspoređivanje, kao i kontrole za pokretanje aplikacija, za unos podataka, prikazivanje slika i rad sa kolekcijama podataka.

Poslednja celina kursa iOS and Android Apps Development using Xamarin bavi se rukovanjem podacima koji se čuvaju u bazi podataka SQLite. SQLite je jedan od sistema za upravljanje bazama podataka (DBMS), koji ima najširu primenu na mobilnim uređajima. Polaznici imaju prilike da nauče kako se SQLite integriše u aplikaciju Xamarin i na koji način je moguće obavljati osnovne operacije nad podacima, a sve radi perzistiranja podataka.

Ceo kurs je propraćen i razvojem jedne realne aplikacije za uređaje sistema iOS i Android. Reč je o aplikaciji sa nazivom ToDo, koja korisnicima omogućava čuvanje kratkih tekstualnih zapisa, u formi podsetnika. Svakom lekcijom funkcionalnosti takve aplikacije se dopunjuju, tako da se na kraju dobija potpuno funkcionalna aplikacija.

Cilj kursa iOS and Android Apps Development using Xamarin jeste osposobljavanje polaznika za samostalno kreiranje mobilnih aplikacija za operativne sisteme Android i iOS korišćenjem platforme Xamarin. Nakon pohađanja kursa polaznici će biti sposobni da realizuju korisnička okruženja aplikacija Xamarin različite složenosti i da rukuju podacima koji se nalaze u bazi podataka sistema SQLite.

Kurs iOS and Android Apps Development using Xamarin će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je Xamarin?

Na tržištu prenosnih uređaja danas preovlađuju operativni sistemi iOS i Android. Svaki od operativnih sistema poseduje svoj skup jezika, tehnologija i alata koji se koriste za razvoj. To znatno otežava situacije u kojima je neophodno kreirati jednu istu aplikaciju za obe spomenute platforme, što je inače veoma čest slučaj. Ustaljeni put za obavljanje opisanog podrazumeva kreiranje dve potpuno odvojene aplikacije korišćenjem različitih izvornih skupova funkcionalnosti. Alternativa tome jeste korišćenje platforme kompanije Majkrosoft (Microsoft), pod nazivom Ksamarin (Xamarin).

Xamarin je platforma otvorenog koda za izgradnju modernih aplikacija za operativne sisteme iOS i Android. Pri tome, aplikacije Xamarin se razvijaju korišćenjem .NET okvira i nekog od .NET jezika. Tako nema potrebe za pisanjem gotovo identične logike na dva različita načina (odnosno korišćenjem dva različita jezika), s obzirom na to da Xamarin omogućava da se logika aplikacija Android i iOS formuliše uz upotrebu programskog jezika C#.

2. Šta je XAML?

U svetu programiranja razvoj aplikacija sa grafičkim korisničkim okruženjem zauzima posebno važno mesto. Na većini modernih platformi danas je ustaljena praksa da se struktura korisničkih okruženja definiše deklarativnim putem, sa što manje koda napisanog programskim jezikom. Na taj način se postiže dobra razdvojenost slojeva i olakšava održavanje. Ni aplikacije Xamarin nisu izuzetak. Majkrosoft je za kreiranje korisničkih okruženja takvih aplikacija obezbedio jezik koji se zove XAML.

XAML je skraćenica od Extensible Application Markup Language, što se u slobodnom prevodu može interpretirati kao proširivi aplikativni jezik oznaka. Reč je o markup jeziku kompanije Majkrosoft koji omogućava alternativni način za kreiranje korisničkih okruženja. Koristi ga nekoliko Majkrosoftovih tehnologija, među kojima su svakako najpoznatije WPF i Xamarin. U kursu iOS and Android Apps Development using Xamarin polaznici imaju prilike da se detaljno upoznaju sa sintaksom XAML jezika.

3. Čemu služe Xamarin stranice?

Korisničko okruženje aplikacije jeste hijerarhijsko ustrojstvo različitih vizuelnih komponenata. U takvoj hijerarhiji postoje kontrole koje mogu biti roditelji drugim kontrolama, ali i one koje su zamišljene da se nalaze na poslednjim nivoima UI strukture, bez mogućnosti da služe kao roditelji. Na vrhu hijerarhije UI strukture aplikacija Xamarin nalaze se elementi koji se nazivaju stranice. Naime, mobilne aplikacije sačinjene su iz jednog ili više prikaza, koji se često nazivaju i ekrani. Na platformi Xamarin za njih se koristi naziv stranice (Xamarin Pages).

Xamarin poznaje nekoliko tipova stranica, na čijoj osnovi se gradi korisničko okruženje. Odabir stranice umnogome diktira osobine prikaza. U materijalu za kurs iOS and Android Apps Development using Xamarin, polaznici imaju prilike da se upoznaju sa osnovnim tipovima stranica koje, pored mogućnosti definisanja sadržaja, omogućavaju i različite načine za postizanje navigacije, odnosno prelaska sa stranice na stranicu.

Kurs iOS and Android Apps Development using Xamarin

4. Kako se raspoređuju UI elementi aplikacija Xamarin?

Osnovu korisničkih okruženja aplikacija Xamarin čine elementi koji se koriste za grupisanje većeg broja drugih elemenata.  Reč je o elementima koji se drugačije nazivaju layout elementi. Layout elementi su glavni omotači za UI kontrole. Može se reći i da je layout nevidljivi element koji obuhvata jednu kontrolu ili više UI kontrola i utiče na način na koji će one biti prikazane na ekranu korisnika.

Layout elementi primarno definišu način na koji će ostale UI kontrole biti raspoređene u prikazu na korisničkim uređajima. Stoga je poznavanje različitih layout elemenata koji su na raspolaganju kod platforme Xamarin od presudnog značaja za postizanje željenog izgleda aplikacija koje razvijamo. U kursu iOS and Android Apps Development using Xamarin polaznici se upoznaju sa osnovnim layout elementima kao što su StackLayout, RelativeLayout, Grid, AbsoluteLayout...

5. Koje su osnovne UI kontrole u sistemu Xamarin?

Sem od stranica i layout elemenata, korisnička okruženja aplikacija Xamarin sastoje se i iz kontrola koje se u UI hijerarhiji nalaze na najnižem nivou. Reč je o elementima kao što su labele, polja za unos teksta, dugmad i slično. Na platformi Xamarin postoji zaista mnogo takvih elemenata različite namene.

U kursu iOS and Android Apps Development using Xamarin polaznici se upoznaju sa različitim grupama kontrola. Tako se govori o kontrolama za iniciranje akcija, odnosno o kontrolama koje korisnicima omogućavaju da pokrenu neku akciju. U kursu se govori i o kontrolama koje aplikaciji omogućavaju da od korisnika preuzme podatke različitih tipova (tekst, brojeve, logičke vrednosti, datume, vreme). Kurs pokriva i različite pristupe za rad sa slikama, kao i UI kontrole koje omogućavaju prikazivanje kolekcija podataka.

6. Šta je baza podataka?

Baza podataka je kolekcija strukturiranih informacija. Osnovna uloga baze je da upravlja velikom količinom podataka i da na organizovan i strukturiran način omogući korisniku rukovanje podacima.

Baza podataka poseduje različite mehanizme koji omogućavaju da se velika količina podataka logički organizuje, odnosno strukturira i da se takvi podaci na lak način pretražuju, filtriraju i sortiraju. Takođe, baza podataka omogućava jednostavne mehanizme za obavljanje osnovnih operacija nad podacima, koje podrazumevaju kreiranje, brisanje, ažuriranje i čitanje. Na kraju, baza podataka poseduje i napredne mehanizme bezbednosti i razne druge funkcionalnosti.

Podaci se u bazi podataka čuvaju u tabelama. Tabele se sastoje iz kolona i redova, čijim međusobnim presekom nastaju ćelije.

Svaka tabela baze podataka koristi se za čuvanje podataka o jednom entitetu. Entiteti su zapravo pojmovi iz realnog sveta čiji podaci se modeluju bazom podataka. Na primer, u bazi se mogu čuvati podaci o nekim osobama. U takvoj situaciji, entitet je osoba.

7. Šta je SQLite?

Danas postoji veliki broj različitih baza podataka, odnosno DBMS sistema. Svakako najpopularniji je MySQL. Pored MySQL-a, u upotrebi su i brojni drugi sistemi za rad sa bazama podataka, koji se razlikuju po osobinama i mestima primene. Kada govorimo o mobilnim platformama, apsolutni primat ima sistem za upravljanje bazama podataka koji se zove SQLite.

To je jedan od sistema za upravljanje bazama podataka (DBMS) koji danas ima veoma široku primenu. SQLite se, sem kod platformi Android i iOS, koristi i kao sastavni deo velikog broja današnjih softverskih proizvoda. Na primer, kompanija Epl (Apple) u aplikacijama za različite tipove uređaja koristi SQLite. Na primer, Ajtjuns (iTunes) je aplikacija za rukovanje podacima koja koristi SQLite. Takođe, kompanija Adobi (Adobe) koristi SQLite u svojim proizvodima Photoshop Lightroom, AIR i Adobe Reader. SQLite koristi i kompanija Erbas (Airbus) kao deo softvera za letelice tipa A350. SQLite je i deo multimedijalnih sistema vozila kompanija Dženeral motors (General Motors), Nisan (Nissan) i Suzuki. To su samo neka od mesta primene sistema SQLite, te je jasno da je reč o sistemu čija je upotreba veoma rasprostranjena. U kursu iOS and Android Apps Development using Xamarin polaznici imaju prilike da se upoznaju sa korišćenjem sistema SQLite u razvoju aplikacija Xamarin.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Uvod

 • Uvod u Xamarin
 • Kreiranje prve aplikacije Xamarin
 • Struktura aplikacija Xamarin
 • Uvod u XAML

Modul 2 – Raspoređivanje UI elemenata

 • Stranice
 • Layouti

Modul 3 – UI kontrole

 • Kontrole za iniciranje akcija i rad sa tekstom
 • Rad sa slikama
 • Kontrole za unos podataka
 • Rad sa kolekcijama podataka

Modul 4 – Rad sa podacima – SQLite

 • Uvod u SQLit
 • Rad sa podacima sistema SQLite 

iOS and Android Apps Development using Xamarin

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se