Microsoft Data Access kurs

Rad sa podacima predstavlja osnovu gotovo svake aplikacije bez obzira na njen tip i veličinu. U kursevima koji su se bavili razvojem desktop i web aplikacija korišćenjem Microsoft tehnologija, prikazano je kako se podacima rukuje kroz upotrebu različitih tipova aplikacija. Međutim, ovaj kurs, kao i sve njegove lekcije, baviće se obrađivanjem tehnika za upravljanje podacima kroz aplikacije koje se razvijaju korišćenjem Microsoft tehnologija.

Tokom kursa, upoznaćete se sa svim neophodnim pojmovima koji će vam u budućnosti biti od ogromnog značaja u vašoj IT karijeri. Saznaćete da se pojam perzistencije odnosi na mogućnost čuvanja objekta i nakon prestanka izvršavanja aplikacije. S obzirom na to da gotovo sve aplikacije iz brojnih razloga imaju potrebu da kreirane objekte sačuvaju za kasniju upotrebu, poznavanje osnovne uloge perzistencije biće vam veoma značajno.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Software Development ProgramMicrosoft Mobile Apps DevelopmentMicrosoft Desktop Apps Development ProgramMicrosoft Development Program i Microsoft Web Apps Development Program.

Opis i cilj kursa Microsoft Data Access

U kursu su prikazane osnovne tehnike rada sa podacima korišćenjem Microsoft tehnologija. Na taj način obrađene su osnove .NET okvira za rad sa podacima u povezanom i nepovezanom okruženju. U kursu je objašnjena i upotreba specijalnog jezika koji omogućava laku pretragu podataka u različitim oblicima – LINQ. Pojmu objektno relacionog mapiranja posvećen je znatan deo kursa, a poseban akcenat se stavlja na korišćenje tehnologije Entity Framework Core. Dakle, detaljno će biti prikazani koraci za rukovanje podacima primenom EF Core tehnologije, biće objašnjeno šta je to Code First pristup, ali i koje su napredne tehnike za rad sa podacima. 

Opisano je šta je to konkurencija, koji su problemi konkurentnosti, u kojim slučajevima dolazi do njih i kako ih je moguće rešiti. Pored toga, prikazana je upotreba transakcija, kao i na koji način je moguće postići atomičnost. Na kraju su dati i saveti za to na koji način je moguće poboljšati performanse aplikacije, odnosno na koji način je moguće efikasnije rukovati podacima u okviru aplikacije.

Cilj kursa jeste osposobljavanje polaznika za rad sa podacima unutar Desktop i Web Windows aplikacija, a pored toga ostali ciljevi su:

 • Razumevanje načina uz pomoć kojih je moguće rukovati podacima, toga koje tehnologije postoje i kada je koju pogodno upotrebiti.
 • Pravljenje razlika između povezanog i nepovezanog okruženja.
 • Osposobljavanje polaznika za korišćenje LINQ upitnog jezika za pretragu podataka iz različitih izvora.
 • Upoznavanje polaznika sa tehnologijom Entity Framework Core. 

Polaznici će naučiti kako se rukuje podacima primenom EF Core tehnologije, koji su preduslovi za početak rada, kako se kreiraju klase modela i kako se koristi EF Core u nepovezanom okruženju. Razumeće šta su to uskladištene procedure, kako se kreiraju i kako ih je moguće koristiti. Polaznici će razumeti šta su to pogledi, kada ih je pogodno koristiti i da li se oni razlikuju u odnosu na tabele baze podataka. Takođe, polaznici će biti osposobljeni da primenjuju CRUD operacije nad podacima upotrebom frameworka EF Core. Polaznici će biti osposobljeni da razumeju šta je to konkurencija, kada problemi konkurencije nastaju i upotrebom kojih tehnika ih je moguće prevazići.

Kurs Microsoft Data Access će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je perzistencija?

Pojam perzistencije odnosi se na mogućnost čuvanja podataka i nakon prestanka izvršavanja aplikacije. Gotovo sve aplikacije imaju ovakvu potrebu – da objekte koji su kreirani sačuvaju za kasniju upotrebu. Razlozi za ovakvo nešto su brojni. Aplikacija može baratati podacima o zaposlenima, konfiguracionim podacima aplikacije, podacima o statistici korišćenja, te se može reći da su potrebe praktično neograničene.

Tokom izvršavanja aplikacije, podaci postoje unutar radne memorije, koja je takozvana transient ili volatile memorija, pa se može reći da su takvi podaci samo privremeno sačuvani. U slučaju nestanka napajanja, ovakve memorije nisu u mogućnosti da sačuvaju svoje stanje, tako da dolazi do gubitka podataka. Stoga je podatke neophodno sačuvati na nekoj drugoj vrsti memorije koja ima mogućnost njihovog čuvanja čak i nakon gubitka napajanja. U takvoj situaciji govori se o perzistenciji.

2. Šta je baza podataka?

Baza podataka je kolekcija strukturiranih informacija. Osnovna uloga baze je da upravlja velikom količinom podataka i da na organizovan i strukturiran način omogući korisniku rukovanje podacima.

Sistem za upravljanje bazom podataka (Database Management System ili skraćeno DBMS) je program koji omogućava korisniku kreiranje i održavanje baza podataka. Takav sistem korisniku omogućava pisanje naredbi za čitanje, modifikovanje, brisanje i unos podataka, odnosno sve one operacije koje omogućavaju manipulaciju podacima. Sistem za upravljanje relacionom bazom podataka naziva se Relational Database Management System ili skraćeno RDBMS. Postoji nekoliko vodećih sistema za upravljanje bazama podataka, od kojih su najpoznatiji Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL i Oracle Database 12c.

3. Šta je ADO.NET?

Pre pojave .NET platforme, programeri su za pristup podacima koristili tehnologije kao što su ODBC, OLE DB i ActiveX Data Object (ADO). S predstavljanjem .NET platforme, Microsoft je kreirao nov način za rad sa podacima, nazvan ADO.NET.

ADO.NET je set klasa koje izlažu servise za pristup podacima .NET programerima, obezbeđujući na taj način bogat set komponenata za kreiranje distribuiranih i sadržajno bogatih aplikacija. ADO.NET je integralni deo .NET okvira i omogućava pristup podacima u relacionom, XML, ili aplikativnom obliku. ADO.NET je kreiran kako bi podržao diskonektovan pristup podacima, tesnu integraciju sa XML-om i mogućnost kombinovanja podataka iz više izvora, a sve to na osnovi .NET platforme.

Kurs Microsoft Data Access

4. Šta je objektno-relaciono mapiranje?

Pojam objektno-relaciono mapiranje se odnosi na programske tehnike koje obavljaju konvertovanje podataka između nekompatibilnih sistema za predstavljanje podataka. Na primer, neki podaci mogu biti predstavljeni u tekstualnom XML formatu, dok drugi mogu biti predstavljeni u formi objekata nekog programskog jezika. Česta je praksa da se jedan format za predstavljanje podataka koristi za obradu, a drugi za skladištenje ili prenos podataka. Aplikacije uglavnom rukuju podacima u obliku objekata, dok su podaci u bazi u nešto dugačijem obliku.

Objektno-relaciono mapiranje, ili skraćeno ORM, predstavlja mehanizam koji omogućava kreiranje mapiranja između podataka i objektno orijentisanih entiteta softverske arhitekture. Drugim rečima, objektno-relaciono mapiranje omogućava programerima da podacima rukuju korišćenjem objekata i klasa.

5. Šta je entitet?

Iz perspektive aplikacije koja koristi podatke, entitet je pojam koji se odnosi na podatke povezane sa određenim objektom aplikacije. Na primer, pojam entiteta se može razmatrati na primeru klase sa nazivom Employee, koja se koristi za modelovanje pojma zaposlenog. Takva klasa bi imala svojstva koja bi bliže određivala pojam zaposlenog.

Sa stanovišta objektno-relacionog programiranja, ovako modelovan pojam je kompletan, zato što enkapsulira sve svoje osobine, pa se objekti takve klase mogu nazvati entitetima. Ipak, u bazi podataka, podaci o jednom zaposlenom mogu biti rasuti preko više povezanih tabela. Tako bi u bazi podataka entitet bio jedan red u tabeli, ali sa informacijama iz redova svih povezanih tabela, koji bi određivao pojam jednog zaposlenog.

6. Šta je Entity Framework Core?

Entity Framework Core je ultimativna Microsoft tehnologija za razvoj aplikacija koje rukuju podacima. Entity Framework Core u kombinaciji sa razvojnim okruženjem Visual Studio obezbeđuje sveobuhvatni ekosistem koji omogućava razvoj širokog spektra aplikacija, uključujući desktop, web, cloud i service aplikacije.

Entity Framework Core je primarno alat za vršenje objektno relacionog mapiranja, koji automatski obezbeđuje apstraktni pogled nad podacima. Tako EF pojednostavljuje pristup podacima, oslobađajući programera potrebe za direktnim obraćanjem bazi podataka. Za razliku od toga, podacima je moguće pristupiti pisanjem upita nad strogo tipiziranim klasama, a EF Core će u pozadini obaviti svu neophodnu interakciju sa skladištem. Drugim rečima, korišćenjem Entity Frameworka, program sve vreme rukuje različitim objektima klasa, a o samom načinu perzistencije se brine Entity Framework Core.

7. Šta je LINQ?

LINQ predstavlja standardni, objedinjeni pristup za pretragu i modifikovanje podataka, koji može da podrži praktično bilo koji tip podataka. Tako LINQ dozvoljava pretragu podataka u različitim oblicima, uključujući relacione baze, XML dokumenta, pa čak i strukture podataka, smeštene u radnoj memoriji.

LINQ je prvi put predstavljen u verziji 3.5 .NET okvira, a Microsoft je i u novijim verzijama .NET okvira nastavio unapređivanje ove tehnologije. LINQ obezbeđuje zajedničku sintaksu za pretragu bilo kog izvora podataka, tako da se pretraga podataka XML dokumenta obavlja na identičan način kao i pretraga SQL baze podataka, ADO.NET DataSeta, kolekcije u radnoj memoriji, ili podataka bilo kog drugog skladišta.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Osnove rada sa podacima i LinQ tehnologija

 • Uvod u rad sa podacima
 • Rukovanje podacima u povezanom okruženju
 • Rukovanje podacima u nepovezanom okruženju
 • Osnove LINQ tehnologije

Modul 2 – EF model i manipulacija podacima korišćenjem EF-a

 • Uvod u Entity Framework
 • Osnove rada sa podacima korišćenjem EF-a
 • Pregled podataka
 • Rukovanje uskladištenim procedurama
 • Rukovanje pogledima
 • CRUD operacije
 • Korišćenje EF-a u nepovezanom okruženju

Modul 3 – EF Code First

 • Uvod u Code First
 • Konfigurisanje klasa modela

Modul 4 – Konkurencija, transakcije i performanse u EF-u

 • Konkurencija
 • Transakcije
 • Performanse

Kurs DAta Access

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se