Kurs Application Testing and Debugging

Kurs Application Testing and Debugging bavi se različitim pristupima za detekciju i otklanjanje grešaka i testiranje .NET aplikacija. Polaznici prvo imaju prilike da čitaju o različitim vrstama softverskih grešaka do kojih može doći prilikom kreiranja i izvršavanja .NET aplikacija i da nauče relevantne pristupe za njihovu brzu detekciju i uklanjanje. U takvom procesu posebna pažnja je posvećena alatu Visual Studio Debugger. Reč je o alatu koji pomaže u detekciji grešaka, tako što omogućava pauziranje i kontrolisanje izvršavanja koda. Kurs obrađuje i različite vrste testova, kojima se osigurava korektno funkcionisanje .NET aplikacija. Polaznici imaju prilike da se na primeru realnih .NET aplikacija upoznaju sa njihovim kreiranjem.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Microsoft Mobile Apps DevelopmentMicrosoft Web Apps Development ProgramMicrosoft Desktop Apps Development Program i Microsoft Development Program.

Opis i cilj kursa Application Testing and Debugging

Kurs je podeljen na tri logičke celine. Prva se bavi tipovima softverskih grešaka, druga pojmom debugginga, odnosno tehnikama za detekciju i otklanjanje grešaka, a treća različitim pristupima za testiranje .NET aplikacija.

Polaznici imaju prilike da čitaju o sintaksnim, runtime i logičkim greškama i različitim pristupima za njihovu detekciju. U kursu su prvo ilustrovani pristupi za detekciju sintaksnih grešaka korišćenjem funkcionalnosti koje postoje unutar Visual Studio razvojnog okruženja. Tokom priče o runtime greškama, kurs Application Testing and Debugging bavi se izuzecima i  pojmovima kao što su call stack i stack trace. Pokriveni su svi relevantni pristupi za brzu detekciju runtime grešaka i za smanjenje njihovog broja tokom izvršavanja aplikacija. Priča o runtime greškama propraćena je i detaljnom analizom izuzetaka i načinima za njihovu obradu.

Druga celina kursa posvećena je korišćenju Visual Studio debuggera. Reč je o alatu koji pomaže u detekciji grešaka, tako što omogućava pauziranje i kontrolisanje izvršavanja koda. Kurs Application Testing and Debugging pokriva rad sa tačkama prekida, pristupe za ispitivanje i praćenje promenljivih i alate za praćenje performansi.

Kurs Application Testing and Debugging obrađuje i različite vrste testova kojima se osigurava ispravno funkcionisanje .NET aplikacija. Polaznici imaju prilike da čitaju o različitim pristupima za kreiranje jediničnih testova, kojima se ispituje funkcionisanje metoda. Obrađuju se softverski okviri MSTest, NUnit i xUnit, koji omogućavaju kreiranje unit testova na veoma jednostavan način.

Cilj kursa jeste upoznavanje polaznika sa pojmovima debugginga i testiranja. Polaznici će se praktično osposobiti za detekciju compile-time, runtime i logičkih grešaka, kao i za korišćenje Error List, Output, Test Explorer i Diagnostic Tools panela i debuggera Visual Studio okruženja. Takođe, po završetku kursa polaznici će umeti samostalno da kreiraju unit testove korišćenjem softverskih okvira MSTest, NUnit i xUnit.

Kurs Application Testing and Debugging će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta su softverske greške?

Greške su sastavni deo gotovo svakog softverskog proizvoda. One mogu prouzrokovati brojne probleme prilikom izvršavanja programa – od neočekivanog rezultata izvršavanja, preko korumpiranih podataka, pa sve do potpunog otkaza i nemogućnosti korišćenja aplikacije. Stoga je razumevanje pojma softverskih grešaka i načina za njihovo otklanjanje od presudnog značaja prilikom razvoja softvera.

Unutar .NET aplikacija može se javiti nekoliko različitih vrsta grešaka, koje se razlikuju u načinu ispoljavanja i ozbiljnosti ugrožavanja izvršavanja kompletnog sistema. Kurs Application Testing and Debugging bavi se tehnikama za detekciju i otklanjanje svih vrsta grešaka do kojih može doći prilikom razvoja .NET aplikacija. Tako polaznici imaju prilike da unaprede svoje znanje o C# programiranju, što će im pomoći u kreiranju kvalitetnijih i upotrebljivijih aplikacija.

2. Šta su compile-time greške i kako se one detektuju?

Iz ugla modernih programskih jezika, pa samim tim i .NET programiranja, softverske greške se klasifikuju na različite načine. Jedna od osnovnih klasifikacija jeste ona koja u obzir uzima vreme ispoljavanja greške. U takvoj situaciji se govori o compile-time i runtime greškama.

Compile-time greške se ispoljavaju već tokom kompajliranja izvornog koda C# aplikacija. Drugim rečima, aplikacija sa greškom takve vrste ne može ni da se prevede. U kursu Application Testing and Debugging polaznici uče da detektuju ovakvu vrstu grešaka ručnom analizom koda, korišćenjem Visual Studio funkcionalnosti za analizu koda i tumačenjem informacija koje se dobijaju unutar Error List panela.

3. Šta su runtime greške?

Runtime greške se ispoljavaju tek tokom izvršavanja aplikacije i u slučaju neadekvatne obrade. One izazivaju rušenje aplikacije. Stoga je reč o greškama sa znatno ozbiljnijim posledicama, pa se u kursu Application Testing and Debugging posebna pažnja posvećuje različitim pristupima za ranu detekciju takve vrste grešaka.

Runtime greške propraćene su emitovanjem izuzetaka, odnosno stvaranjem posebnih objekata čiji je cilj da objedine sve informacije o grešci do koje je došlo. U kursu Application Testing and Debugging detaljno je obrađen pojam izuzetaka, načini na koje se oni propagiraju i obrađuju, kao i pojmovi Call Stack i Stack Trace, koji su presudni za brzo lociranje runtime grešaka.

Kurs Application Testing and Debugging

4. Šta su logičke greške?

Logičke greške su najkompleksnija vrsta grešaka do kojih može doći prilikom izvršavanja softvera. Kaže se da je reč o najkompleksnijim greškama zato što ih je najteže uočiti. Ova vrsta greški nastaje u situacijama u kojima program ne proizvodi očekivani rezultat, a izvršno okruženje ne prijavljuje bilo kakav izuzetak ili neregularnost. Drugim rečima, kod sa logičkom greškom ne obavlja ono što se od njega očekuje. Zbog nepostojanja bilo kakve poruke od izvršnog okruženja, detekcija i uklanjanje logičkih grešaka zahtevaju pažljivu analizu koda i korišćenje specijalizovanih alata razvojnog okruženja.

U kursu Application Testing and Debugging polaznici se upoznaju sa pojmom logičkih grešaka i različitim načinima za njihovu detekciju i otklanjanje. Presudan alat koji se koristi u takvom procesu jeste Visual Studio debugger.

5. Šta je Visual Studio debugger?

Debugger je alat koji pomaže u uklanjanju grešaka, tako što omogućava pauziranje i kontrolisanje izvršavanja koda. To programeru omogućava da kroz kod prođe liniju po liniju i da tom prilikom ispita vrednosti promenljivih u različitim trenucima. Sastavni deo svih ozbiljnih razvojnih okruženja jeste i debugger alat, pa stoga ni Visual Studio nije izuzetak.

Visual Studio omogućava pokretanje aplikacija u posebnom režimu, pri čemu se upošljava integrisani debugger. U kombinaciji sa tačkama prekida, debugger omogućava pauziranje izvršavanja koda, a zatim kontrolisanje izvršavanja, prolaskom kroz kod naredbu po naredbu. Pored toga, Visual Studio debugger u svakom trenutku omogućava i dobijanje informacija o trenutnim vrednostima dostupnih promenljivih i još mnogo toga. O svemu tome govori se u kursu Application Testing and Debugging.

6. Zbog čega je bitno softversko testiranje?

Pisanje programskog koda samo je jedan deo programerske profesije. Osiguravanje ispravnog funkcionisanja aplikacije podjednako je važno kao i sam čin pisanja koda. Stoga je posao programiranja uvek praćen temeljnim testiranjem. Ukoliko se zna da je održavanje vremenski najzahtevnija, pa samim tim i najskuplja etapa u razvoju softvera, lako se može zaključiti da se temeljnim testiranjem može uštedeti dosta vremena i novca.

Softverskim testiranjem se nekada mogu sačuvati i ljudski životi. Tako je 1994. godine softverska greška na letelici Airbus A300 kineske avio-kompanije imala za posledicu gubitak 264 života.

Kurs Application Testing and Debugging pokriva najznačajnije aspekte testiranja .NET aplikacija, sa posebnim stavljanjem akcenta na praktično kreiranje Unit testova upotrebom MSTest, nUnit i xUnit softverskih okvira.

7. Šta su i kako se kreiraju Unit testovi?

Softversko testiranje je pojam koji se odnosi na različite operacije radi postizanja korektnog funkcionisanja nekog programa. Stoga, postoji veliki broj različitih kriterijuma na osnovnu kojih je moguće napraviti razliku između tipova softverskih testova. Kada se testovi posmatraju po nivou sistema koji se testira, mogu se razlikovati jedinični, integracioni i sistemski testovi. Kurs Application Testing and Debugging posebno je posvećen različitim načinima za kreiranje Unit testova.

Unit testovi su usmereni na pojedinačne funkcionalnosti od kojih je sačinjena kompletna aplikacija. Zbog toga se takvi testovi i nazivaju jedinični testovi. Njima se testira najmanja moguća jedinica koda. Najčešće su to metode objekata, pa se tako Unit testovima utvrđuje da li pojedinačni elementi aplikacije obavljaju svoj posao bez greške. U kursu Application Testing and Debugging obrađeno je kreiranje Unit testova posredstvom MSTest, nUnit i xUnit softverskog okvira.

Plan i program predavanja

Modul 1 – Obrada softverskih grešaka

  • Tipovi softverskih grešaka
  • Runtime greške
  • Obrada i kreiranje izuzetaka

Modul 2 – Visual Studio debugger

  • Pokretanje i kontrola debuggera
  • Ispitivanje vrednosti
  • Praćenje performansi

Modul 3 – Unit testiranje

  • Uvod u svet softverskog testiranja
  • Unit testiranje
  • NUnit, xUnit

Application Testing and Debugging

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se