Kurs Python Data Access and Processing

Kurs Python Data Access and Processing obuhvata različite aspekte upravljanja podacima pomoću Pythona i pratećih tehnologija. Najvećim delom obrađuje se problematika relacionih baza podataka kao osnovnog perzistentnog medijuma. Proučavaju se načini na koje je moguće povezati se na sistem za upravljanje relacionom bazom kroz Python tehnologije i načini za manipulaciju podacima u relacionoj bazi. Detaljno se radi sa SQL-om, jezikom za upravljanje relacionim bazama. 

Osim relacionih baza podataka, kurs obrađuje i druge relevantne tehnike koje su u vezi s podacima. Objašnjeni su koncepti NoSQL baza podataka i njihova upotreba kroz najpoznatije platforme tog tipa, poput MongoDB, Redisa i drugih. Objašnjava se kada, zbog čega i na koji način treba koristiti relacione, a kada NoSQL baze podataka, koje su njihove prednosti i mane i da li su i jedne i druge neophodne u produkciji. U okviru izučavanja relacionih baza obrađuje se i objektno relaciono mapiranje, pretvaranje podataka iz relacione baze u objekte sistema i obrnuto.

Osim baza podataka i sistema za upravljanje njima, kurs dotiče i koncepte i tehnologije koji nisu u direktnoj vezi sa skladištenjem podataka, ali jesu u bliskoj vezi sa podacima, poput manipulacije porukama (message queuing), analize podataka, statističkog izračunavanja i verovatnoće.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Python Development Program.

Opis i ciljevi kursa Python Data Access and Processing

Cilj je osposobljavanje polaznika za rad na aplikacijama upravljanim podacima. Po ispraćenom kursu, on će biti sposoban da podatke aplikacije učini perzistentnim upotrebom relacione ili NoSQL baze podataka, moći će ispravno da odabere adekvatnu tehnologiju u okviru projekta i objasni razloge za njenu upotrebu, kao i da projektuje podatke na projektnom nivou i da ih predstavi kroz relacioni i objektni format.

Polaznik će kroz upotrebu alata za rad sa porukama (message queuing) biti upoznat sa konceptima upravljanja porukama.

Pored skladištenja i transporta podataka, nakon kompletiranog kursa, polaznik će takođe moći da analizira podatke kroz različite statističke pristupe, kao i da kroz analitičko posmatranje podataka predvidi njihove dalje trendove.

Python Data Access and Processing

Plan i program predavanja:

1. Rad sa podacima

 • Podaci i njihova namena
 • Serijalizacija, deserijalizacija
 • Čuvanje i transport podataka
 • Analiza podataka i regresija

2. Rad sa bazama podataka

 • Manipulacija konekcijom i čuvanje konekcija
 • Manipulacija podacima u relacionoj bazi
 • Rad sa NoSQL bazama podataka
 • Rad sa redovima poruka

3. Objektno relaciono mapiranje

 • Tabele i objekti
 • Mapiranje relacija
 • Upotreba okvira SQLAlchemy

Polaznici kursa

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde