Microsoft Web Development – za sve koji prepoznaju mogućnosti web programiranja

Microsoft Web Development program obuhvata oblasti potrebne za sticanje veština za razvoj profesionalnih web aplikacija i sajtova uz rad sa bazama podataka. Pokriva sve ključne oblasti .NET tehnologije, kao i niz standardnih tehnologija potrebnih za izradu savremenih web sajtova.

Polaznici će u toku programa koristiti razvojno okruženje Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server, a biće obuhvaćeni i programski jezici C#, SQL, HTML i XML.

Program obrazovanja ima cilj da vas usavrši za samostalnu izradu kompleksnih web aplikacija kao što su Content Management System (CMS), web trgovina, forumi, blogovi i sl. na Microsoft .NET platformi.

Kreirajte web aplikacije

Na programu Microsoft Web Development upoznaćete se sa osnovama HTML-a, kao i osnovama web programiranja kroz ASP.NET tehnologiju. Obradićete tehnike za izradu dinamičkih web sajtova i web aplikacija i tehnike za asinhronu komunikaciju između klijenta i servera (AJAX). Naoružaćete se znanjima koja će Vam omogućiti samostalno kreiranje web aplikacija baziranih na MVC frameworku.

Dizajnirajte sopstvenu SQL bazu podataka

Omogućeno Vam je savladavanje SQL jezika koji podrazumeva definisanje, korišćenje i kontrolu podataka relacione baze podataka. Uz dizajniranje SQL baze podataka, naučićete i kako da održavate i administrirate SQL server.

Stvarajte Windows i web servise

Putem Windows Communication Foundation tehnologije, naučićete da kreirate Windows i web servise po svojoj meri. Bićete upoznati sa pojmovima karakterističnim za ove servise, što će Vam omogućiti samostalno kreiranje i modifikaciju istih.

Upoznajte Cloud tehnologiju i dizajnirajte Azure aplikacije

Obradićete osnovne pojmove Cloud computinga i imati prilike da naučite da radite sa Microsoft Cloud tehnologijama. Znaćete kako da dizajnirate, objavljujete i pratite .NET aplikacije na Azure operativnom sistemu.

Program ima za cilj da vas osposobi za potpuno samostalno pisanje, održavanje i projektovanje web baziranih aplikacija koje će u budućnosti predstavljati osnovu aplikativnog softvera dostupnu svim korisnicima interneta. Znanja koja ćete ovde savladati biće naplativa dugi niz godina od danas.

 

Microsoft Web Development - plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OOP Introduction to Object Oriented Programming 32
2 ITP Introduction to Programming in C# 24
3 IHC Introduction to HTML and CSS 24
4 SQL SQL Programming and Administration 32
5 WAD Introduction to Web Application Development 32
6 EL1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
7 SWE Software Engineering 12
8 WAD Web Applications Development 44
9 DA Data Access 32
10 SCA Service Communication Application 24
11 DDW Designing And Developing Web Applications 34
12 CCS Cambridge Computer Science * online
13 EL2 English Language 2 online
14 PRJ Project /
15 FCE FCE/BEC Vantage** online

*Izborni predmet.

** Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

 

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru školovanja na Microsoft Web Development programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu. Saznajte više o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.

Program Microsoft Web Development obuhvata 15 predmeta:

1. Introduction to Object Oriented Programming

Kurs predstavlja osnovne ideje i koncepte objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj. Tokom kursa se obrađuju apstraktno programiranje, objektno orijentisanane tehnike u programiranju i načini razmišljanja, razlike u odnosu na proceduralne i modularne jezike, apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija. Osnovni cilj kursa je da kod polaznika postavi čvrste teorijske osnove za praktičnu nadgradnju u vidu projektovanja i pisanja objektno orijentisanog softvera.

2. Introduction to Programming in C#

Kurs proučava sintaksu i metodologiju C# programa u okviru .NET framework okruženja. Takođe, obrađuje se objektni model .NET framework platforme iskazan kroz jezik C#. Kurs se bazira na .NET framework okruženja. Cilj ovog kursa je upoznavanje sa osnovnim konceptima programiranja i jezika C#.

3. Introduction to HTML and CSS

Polaznici se upoznaju sa osnovama HTML i CSS jezika, uče da kreiraju dokumenta za web i da pišu ispravan, čist i pristupačan kod. Kurs objašnjava kreiranje HTML stranica, pisanje i postavljnje tagova, unošenje teksta, slika, lista, linkova, tabela i drugih elemenata sadržaja stranica. Osim toga, polaznici će naučiti šta predstavlja CSS opis, od čega se sastoji, kako se može koristiti, kako se i gde postavlja. Ovaj kurs predstavlja osnovu za nadgradnju znanja iz oblasti web dizajna i/ili web programiranja.

4. SQL Programming and Administration

Krajnji ishod kursa je zaokruživanje znanja programera ili administratora da konkretan realan sistem preslikaju u korisničku SQL Server bazu i kreiraju aplikaciju. Koristeći osobine SQL servera polaznici će tokom ovog kursa savladati TRANSACT-SQL (Structured Query Language) jezik, naučiti da dizajniraju SQL server baze podataka, održavaju i administriraju SQL servere.

5. Introduction to Web Application Development

Obrađuje osnovne tehnike programiranja dinamičkih Web stranica kroz .NET platformu, pomoću programa Visual Studio. U okviru njega se uče koncepti API-ja za razvijanje MVC 2 i AJAX Web aplikacija, server kontrole, događaji unutar web aplikacija, komunikacija web aplikacije sa bazama podataka pomoću LINQ, ADO.NET i Dynamic Data, tehnologija MVC2...

6. English Language 1

Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
 • Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

7. Software Engineering

Kurs predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznike uči razvoju, upravljanju i održavanju softvera na sistematičan i kontrolisan način, sa jasno definisanom metodologijom i planovima.

8. Web Applications Development

Osposobljava polaznika za kreiranje naprednih web aplikacija, uz pomoć Microsoft MVC framework i Web Forms tehnologija. Unutar kursa proučavaju se tehnike za kreiranje kompleksnih, frekventnih i skalabilnih web aplikacija, kao i RIA aplikacija uz pomoć Microsoft Silverlight tehnologije. Nakon odslušanog kursa, korisnik će moći da kreira sopstvenu web aplikaciju i izvrši njeno objavljivanje na IIS serveru.

9. Data Access

Ovaj kurs, pre svega, treba da osposobi polaznika da samostalno kreira aplikacija koje komuniciraju sa bazama podataka i upozna ga sa konceptima okruženja za razvijanje aplikacije koje rade sa bazama podataka različitih tipova pomoću Entity Frameworka.

10. Service Communication Application

Kurs obrađuje tematiku izgradnje i modifikacije Windows i web servisa kroz Windows Communication Foundation tehnologiju. Pored tehnika za kreiranje i kontrolu web servisa na serverskoj strani, kurs obrađuje i tehnike konzumacije web servisa od strane klijenta.

11. Designing And Developing Web Applications

Kurs opisuje metodologije izgradnje projektnih rešenja za Microsoft web aplikacije. Cilj kursa je osposobljavanje korisnika za samostalno planiranje realizacije Microsoft Enterprise aplikacije.

12. Cambridge Computer Science

Kurs je osmišljen i pripremljen za pravilno upoznavanje sa različitim računarskim tehnologijama podržanim od strane Cambridge univerziteta. Podeljen je u module i nastavne jedinice u kojima se obrađuju teme od prikaza brojeva, multimedije, različitih tipova softvera do hardvera računara. Hardverski deo je vezan za arhitekturu procesora i samo funkcionisanje procesora. U nastavku kursa obrađuje se bezbednost i zaštita podataka, dok se u poslednjem delu bavi strukturama podataka i algoritmima.

13. English Language 2

Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

 • Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
 • Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

14. Project

Cilj završnog projekta na Programming Departmentu je samostalna izrada završnog projekta koji obuhvata sve pređene oblasti predviđene programom obuke. Projekat se sastoji od izrade softverskog rešenja, odobrenog od strane stručne komisije koji podrazumeva dizajn programa, njegovu implementaciju, testiranje i izradu prateće dokumentacije. Po završetku rada i odobrenju od strane mentora, organizuje se odbrana završnog rada pred komisijom.

15. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)

Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja “odskočnu dasku” za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se isključivo u e-Learning varijanti.

Osnovna karakteristika programa jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izučavanja predstavljen ne samo teorijski već i praktično kroz mnoštvo zanimljivih primjera. Program je organizovan tako da podstče i njeguje samostalnost polaznika.

Praktičan rad na kreiranju web aplikacija u HTML-u i kroz ASPN.NET tehnologiju, pravljenje Windows Web servisa i kontrola baza podataka uz korišćenje programskog jezika SQL spremaju svakog polaznika za profesionalni IT svet. Predavanja su svojevrsna obuka za samostalan rad koji sleduje nakon završetka školovanja.

 

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKATI

Za Microsoft Web Development program raspoloživa su 3 nivoa Microsoft sertifikacije:

MTA - Microsoft Technology Associate:

 • MTA: Developer

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

 • MCTS: Visual Studio

MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer:

 • MCSD: Azure Solutions Architect
 • MCSD: Windows Store Apps
 • MCSD: Web Applications

Polaganjem za ove sertifikate steći ćete potrebna znanja i veštine za kreiranje ASP.NET web aplikacija korišćenjem okruženja Visual Studio. Naučićete da kreirate ASP.NET web aplikaciju, dodajete i konfigurišete serverske kontrole, održavate stanje u web aplikaciji, pristupate podacima iz baze podataka, prikazujete podatke iz baze podataka na web strani i da postavite web aplikaciju na web server.

CAMBRIDGE SERTIFIKATI

Polaznici Microsoft Web Development programa imaju mogućnost da polažu ispit za sticanje Cambridge International sertifikata najvišeg ekspertskog nivoa, koji predstavlja međunarodno priznatu garanciju relevantnih znanja u oblasti informacionih tehnologija:

 • Cambridge International A&AS Level Computer Science

Takođe, nakon kompletiranja Microsoft Web Development programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Microsoft Web Development programu
 • ITAcademy Certified Developer for Microsoft Web Technologies sertifikat

 

Da li ima mesta na Microsoft Web Development programu? Proverite, upisni rok je u toku

upis Da saznate sve o upisu, kliknite ovde