Program InternetAcademy

E-Commerce & Entrepreneurship ‚Äď Postanite lider u oblasti e-trgovine

Internet danas pruŇĺa sjajne moguńánosti za pokretanje i vońĎenje e-trgovine, bez obzira da li se radi o postojeńáoj kompaniji koja Ňĺeli da poveńáa broj kanala prodaje ili je u pitanju nova kompanija koja je osnovana sa ciljem da se bavi internet trgovinom.

Program E-commerce & Entrepreneurship stavlja podjednaki fokus na razvijanje i vońĎenje online prodavnica u korporativnom okruŇĺenju, okruŇĺenju malih i srednjih kompanija, kao i u sektoru startap kompanija, mikro preduzeńáa i preduzetnika. Tokom ovog programa steńái ńáete dragocena znanja i veŇ°tine iz oblasti e-trgovine, online prodaje i promocije na internetu.

Nauńćite kako da uspeŇ°no pokrenete i vodite e-trgovinu!

Odabrani kursevi u okviru programa E-commerce & Entrepreneurship pruŇĺaju vam neophodna znanja o procesu kreiranja i vońĎenja e-prodavnice, njenom razvoju i poveńáanju obima prodaje.

Nauńćińáete na koji nańćin se upravlja svim potrebnim resursima za dugorońćno vońĎenje uspeŇ°ne e-prodavnice, bez obzira da li se radi o malom preduzeńáu ili o e-trgovini sa milionima proizvoda.

Steknite znanja za trgovinu buduńánosti!

Program E-commerce & Entrepreneurship se sastoji od 34 predmeta koji se pohańĎaju u dva semestra. Nakon zavrŇ°enog programa moŇĺete da steknete jedno od struńćnih zvanja:¬†

  • E-commerce Business Analyst
  • Online Merchandising Manager
  • Online Customer Loyalty Manager

 

E-Commerce & Entrepreneurship plan i program 2016/2017. 

I HALF

No. Code Class No. of classes
1.   OSB Online Sales Basics   12
2.  MPO Management and Business Organisation  20
3.  ECB E-commerce Basics   12
4.  EBI E-Business  9
5.  ITM Internet Technology for Managers   6 
6. PR PR and Business Communications  18
7. MIT Marketing in iT  18
8. IM Internet marketing  12
9. SCRM Sales and CRM  18
10. STRMA Strategic marketing  6
11. MMA International marketing  6
12. BE Business Ethics  3
13. KMP Quantitative Business Methods  6
14. S Sponsorship  3
15. CR Corporate Responsibility  3
16. EL1  English Language 1  online

II HALF

No. Code Class No. of classes
17.  BF Business Fundamentals  16
18.  BE IT Business and Entrepreneurship  16
19.  SGEB Starting and Growing Internet Business  8
20.  ICTM ICT for Managers  8
21.  WAB Web Analytics Basics  6
22.  OPM Online Payment Methods   3 
23.  EB E-Banking  9
24.  CB Consumer Behaviour  6
25.  BREND Branding  6
26.  IMAK Intergated marketing activities  6
27.  ILB Internet law basics  6
28.  SEM SEO & PPC  24
29.  OOEM Online operations effectivity measurement & optimisation  12
30.  IMP Internet marketing plan  6
31.  ICB Internet consumer behaviour  6
32.  WDM Web design for managers  6
33.  EL2 English Language 2  online
34.  FCE FCE/BEC Vantage*  online

* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohańĎati samo polaznici koji su zavrŇ°ili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

U okviru Ň°kolovanja na E-Commerce & Entrepreneurship¬†programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veŇ°tina - Personal Development Program, koji ńáe vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera meńĎu struńćnjacima u vaŇ°em poslu. Saznajte viŇ°e o ovom obrazovnom programu i planu po kome se izvodi.
 

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-learning varijanti.

Predavanja su krajnje zanimljiva i prilagońĎena predznanju polaznika. Ono Ň°to je karakteristińćno jeste da je polaznicima u toku svakog predavanja predmet izuńćavanja predstavljen ne samo teorijski, veńá i praktińćno, na mnoŇ°tvu zanimljivih primera koji predstavljaju najbolju praktińćnu obuku za samostalan rad odmah nakon zavrŇ°etka Ň°kolovanja.

 

Tim vrhunskih predavańća

Znanja i veŇ°tine za uspeŇ°no vońĎenje internet prodaje, online marketinga i komunikacije, kao i elektronskog poslovanja preneńáe vam najuspeŇ°niji struńćnjaci iz ovih oblasti. Sve kurseve i predavanja u okviru smerova na ITAcademy pripremili su ljudi koji su lideri internet poslovanja u regionu i vrhunski predavańći, spremni da vam se u potpunosti posvete i od vas stvore vrhunske struńćnjake online marketinga, prodaje i biznisa!

 

Obezbedite sebi meńĎunarodno priznate sertifikate:

҆kolovanjem na smeru E-Commerce & Entrepreneurship¬†obezbedińáete sebi prestiŇĺne meńĎunarodne diplome i sertifikate koji vam daju ogromnu prednost pri zapoŇ°ljavanju:

  • CAM Level 4 Diploma in Digital Marketing,
  • CIM Level 3 Foundation Certificate in Marketing,
  • IQN Diploma in Marketing
  • Google AdWords & Analytics sertifikati

TakońĎe, nakon kompletiranja E-Commerce & Entrepreneurship¬†programa na ITAcademy, moŇĺete dobiti i jedan od ova dva sertifikata:

  • Sertifikat ITAcademy o odsluŇ°anom E-Commerce & Entrepreneurship¬†programu,
  • ITAcademy Certified E-Commerce & Entrepreneurship¬†Manager sertifikat

 

Da li ima mesta na E-Commerce & Entrepreneurship programu?
Proverite, upisni rok je u toku

upisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde.