Kurs Marketing Basics

Marketing je ključan koncept u poslovnoj praksi koji je dobio posebnu promociju početkom 20. veka. On obuhvata sve aktivnosti i procese koji utiču na reklamiranje i promovisanje proizvoda ili usluga, kao i predstavljanje kompanije na tržištu. U vrlo promenljivom poslovnom okruženju važno je imati osnovno razumevanje marketinga i sposobnost primene odgovarajućih principa u različitim poslovnim okolnostima. Poznavanje osnova marketinga omogućava kompanijama da steknu konkurentske prednosti, ciljano privuku i zadrže kupce, te ostvare uspeh na tržištu.

Marketing se može shvatiti kao veza između kupca i prodavca, ali on obuhvata i mnogo više od toga. Ovde je reč o procesu koji je sačinjen od praksi usmerenih ka predstavljanju proizvoda, usluga i poslovanja kupcima. Sa napretkom društva i tržišta, razvijao se i koncept marketinga

Prve marketinške prakse mogu se prepoznati na prodajnim odeljenjima velikih kompanija koje su svoje asortimane roba prezentovale na tržištu. Sa širenjem tržišta i razvojem poslovnih modela uporedo se razvijala i marketinška praksa. Pojavila su se posebna marketinška odeljenja u organizacijama, menadžeri specijalizovani za plasman proizvoda ili usluga i čak posebne marketinške agencije koje nude usluge promovisanja i plasiranja proizvoda ili usluga za klijente na tržištu. 

Napredak tehnologije takođe je imao značajan uticaj na razvoj marketinga. Pojava interneta obogatila je marketinšku praksu novim digitalnim kanalima komunikacije, olakšanim i vidljivijim širenjem poruka, ali i pružanjem vrednih analitičkih podataka o tržištu i efektivnim marketinškim aktivnostima.

Marketing je postao kompleksno područje poslovanja koje je oblikovano rastom tržišta i tehnološkim dostignućima. To je ključna disciplina koja omogućava kompanijama da dosegnu svoje ciljno tržište, zadovolje potrebe kupaca i ostvare uspeh u konkurentnom poslovnom okruženju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerContent & SEO ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurDigital Marketing Planner & Account ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Marketing Basics

Kurs Marketing Basics sačinjen je od dve celine. Prva celina se fokusira na fundamentalne koncepte marketinga, dok se drugi segment kursa tiče marketinških praksi sa kojima se susrećemo u oblasti marketinga savremenog poslovanja. 

Kurs Osnove marketinga pokriva različite tematske oblasti, među kojima su koncepti definisanja marketinga i njegov evolutivni put interpretiran kroz različite postavke u oblasti filozofije marketinga. Jedan deo kursa bavi se marketinškim orijentacijama kao što su: proizvodna orijentacija, orijentacija na proizvod, prodajna orijentacija, marketinška orijentacija i sociološka orijentacija. Marketing je tumačen kao proces u kome se teži ka zadovoljenju potreba kupaca ili konzumenata, sagledan kroz teoriju Maslovljeve hijerarhije potreba. Tokom kursa će, takođe, biti obrađena i poznata AIDA teorija, koja se primenjuje u procesu kupovine. Osnove marketinga podrazumevaju istraživanje ponašanja kupaca. Pod ovim istraživanjem misli se na sagledavanje potreba kupaca, na njihove pokretačke motive, način prihvatanja inovativnih proizvoda i radnji na tržištu. Zahvaljujući ovom kursu steći ćete osnovna znanja i sagledati različite prakse u oblasti marketinga, zbog čega ćete lakše razumeti ključne koncepte i strategije za uspešno pozicioniranje proizvoda i usluga na tržištu.

Kurs Osnove marketinga obuhvata analitička tumačenja različitih poslovnih okolnosti u jednom preduzeću. Poseban deo kursa se fokusira na primarne, sekundarne i tercijarne veze kompanija koje imaju udela u kreiranju slike okruženja o njima. U marketinškom planiranju i u realizaciji marketinških strategija ove veze mogu biti od posebne važnosti. 

Nakon savladavanja kursa, bićete sposobni da diferencirate različita okruženja i da razumete kako ona utiču na plasiranje i percepciju marketinških poruka. Takođe ćete se upoznati i sa značajem makrookruženja i mikrookruženja u poslovnim organizacijama, ali i shvatiti zašto okruženje igra ključnu ulogu u procesu marketinga. Ovladavajući ovim znanjima znaćete da efektivno analizirate okruženje, identifikujete trendove i faktore koji utiču na poslovanje i prilagodite marketinške strategije kako biste postigli uspeh na tržištu.

U savremenom poslovanju važni marketinški koncepti su marketing novih proizvoda i marketinški miks. Stoga je posebna pažnja posvećena ovim pomenutim marketinškim alatima, među kojima je i 4P/7P ili marketinški miks proizvoda i usluga. Pomoću praktičnih primera upiznaćete se sa različitim pristupima u kreiranju marketinške strategije. Jedan od glavnih ciljeva ovog kursa jeste da vam pruži osnovne marketinške koncepte i da olakša reinterpretiranje tih koncepata u različitim poslovnim kontekstima. Kroz razumevanje osnovnih principa marketinga stičete sposobnost da primenite ta znanja u praksi i prilagodite ih specifičnostima svog poslovnog okruženja. Cilj je da steknete temeljno razumevanje marketinga i sposobnost kreativnog pristupa u kreiranju marketinških strategija koje će doprineti uspehu vaše organizacije.

Kurs Marketing Basics odgovoriće na pitanja:

Kurs Marketing Basics odgovoriće na pitanja:

Društveni subjekti koji mogu uticati na posao jedne kompanije predstavljaju marketinško makrookruženje. To znači da makrookruženje čine svi subjekti i njihovo ponašanje u procesu reprodukcije. Ono se sastoji od demografskog, političko-pravnog, privrednog, sociokulturnog, tehničko-tehnološkog i prirodnog okruženja. Demografsko okruženje tiče se elemenata koji definišu rast i razvoj tržišta i utiču na tražnju za određenim proizvodima ili uslugama. Političko-pravno okruženje obuhvata propise, zakone i regulative koje donosi državna administracija radi zaštite društvenih interesa, uključujući bezbednost, ekologiju, lokalnu komunikaciju itd. Privredno okuženje tiče se ponašanja potrošača na tržištu. U okviru sociokulturnog okruženja misli se na osnovne vrednosne okvire društva kojem se proizvod ili usluga plasira. Tehničko-tehnološko okruženje se bavi modernizacijom glavnih resursa i radnih procesa, dok prirodno okruženje obrađuje ekološka pitanja i tumači uticaj poslovanja na okolinu. Razumevanje ovih faktora makrookruženja ključno je za uspešno planiranje i sprovođenje marketinških strategija, jer omogućava prilagođavanje poslovanja prema društvenim trendovima i zahtevima.

Šta predstavlja proizvodna orijentacija marketinga?

Proizvodna orijentacija predstavlja jedan period ili koncept u filozofiji marketinga. U razvoju marketinga, ova orijentacija se smatra prvim korakom. Proizvodna orijentacija se fokusira na proizvodnju i obezbeđivanje resursa i energije. Ona je i prvi koncept u filozofiji marketinga i prvo razdoblje koje se prepoznaje u marketinškim okvirima. Ova orijentacija se temelji na porudžbinama i fokusira se na proizvodnji i obezbeđivanju resursa za proizvodnju. Ključni problemi u proizvodnoj orijentaciji marketinga tiču se načina proizvodnje i načina osiguranja izvora energije. U kontekstu proizvodne orijentacije, važno je da proizvod ostvari tržišni i prodajni potencijal. Zato je ova orijentacija u marketingu bila najdugotrajnija faza u evoluciji marketinga, a ona se pre svega oslanjala na postojeće proizvodne mogućnosti, proizvode i na konkurentne cene.

Zašto je bitno razmatrati i precizno tumačiti ponašanja potrošača?

Posebno mesto i važnu ulogu u marketingu ima praksa istraživanja ponašanja potrošača. Ovo istraživanje obuhvata prepoznavanje potreba i motiva kupovine, kao i analizu karakteristika ponašanja potrošača na tržištu. Cilj istraživanja ponašanja potrošača je praćenje njihovog ponašanja pre, tokom i posle procesa kupovine. Posebno je važno razumeti kako se potrošači informišu o proizvodima, kako istražuju o proizvodu za koji su se zainteresovali i na koji način donose odluke o kupovini. Istraživanje ponašanja potrošača treba da otkrije kako potrošači ispoljavaju potrebu za proizvodom i koji su to važni pokretači za obavljanje kupovine. Motivisanje na kupovinu kod potrošača može biti racionalno ili emocionalno. Takođe, bitno je identifikovati i sve faktore koji utiču na potrošačko ponašanje, među kojima se raspoznaju kultura, porodica, društveni sloj, klase, lične osobine i drugi faktori. 

Ruka i otvoren laptop

Plan predavanja kursa Marketing Basics

 • Koncepti i definicije u okviru osnova marketinga
 • Evolucija i razvoj filozofije marketinga
  • Proizvodna orijentacija marketinga
  • Orijentacija na proizvod
  • Prodajna orijentacija
  • Marketinška orijentacija
  • Sociološka orijentacija
 • Marketinški koncept usmeren ka kupcu
  • Proces i tipovi kupovine
  • Istraživanje ponašanja potrošača
  • Prihvatanje novih proizvoda
 • Marketing 21. veka
 • Analiza okruženja preduzeća
  • Makrookruženje preduzeća
  • Mikrookruženje preduzeća
 • Marketinški miks proizvoda i usluga
 • Integrišuće marketinške aktivnosti

Polaznici kursa Osnove marketinga u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se