Kurs Marketing Planning

Marketinški plan je jedan od ključnih elemenata svakog poslovanja. Uspešne kompanije na osnovu odgovarajućeg i svrsishodnog poslovnog planiranja postižu očekivane rezultate. Identifikacija tržišnih kretanja, ciljne grupe potrošača, konkurentske prednosti i detaljno kreiranje marketinškog plana od vitalne su važnosti za svako poslovanje. Bez unapred pripremljenog marketinškog plana, dobra ili konkurentska pozicija na tržištu nije moguća. Nakon što se uoče tokovi tržišta i njegove potrebe, kompanije težište postavljaju na planiranje marketinških aktivnosti, odnosno na formulisanje odgovarajućeg marketinškog plana. 

Važan deo svakog procesa planiranja u okvirima poslovnog upravljanja jeste planiranje marketinga. Stoga se marketinško planiranje tumači kao prva faza procesa marketinškog upravljanja. Zahvaljujući marketinškom menadžmentu, marketinške prakse poslovanja se mogu adaptirati na različite tržišne uslove i prilike. Marketinškim planiranjem kompanije mogu uticati na to da se preko njega formira tržišno ponašanje. 

Važno je napomenuti i da se marketinško planiranje prepoznaje u svim procesima marketinškog upravljanja. Marketinški ekspert Filip Kotler prepoznao je da je u planiranju marketinških aktivnosti važno analizirati marketinške šanse, selektovati i istražiti tržište i njegove ciljeve, nakon čega se može koncipirati marketinška strategija nastupa. Imajući to u vidu, Kotler marketinški plan sagledava kao sintezu analitičkog tumačenja marketinških šansi, selekciju i istraživanje tržišta, definisanje koncepcije marketinških strategija, nakon čega sledi izrada marketinških programa, ali i njihovo organizovanje, primena i kontrola. 

Kroz kurs Marketing Planning imaćete priliku da se upoznate sa fundamentalnim konceptima, ali i sa procesima u okviru marketinškog planiranja, odnosno sa njegovim značenjem i najvažnijim komponentama u poslovnim aktivnostima. Kurs Marketing Planning može biti koristan budućim vlasnicima i menadžerima startap kompanija

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: PPC & Digital Channels ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerE-Business & Internet MarketingDigital Marketing Planner & Account ManagerSocial Media, Online PR & Community Manager.

Opis i ciljevi kursa Marketing Planning

Kurs Marketing Planning sadrži dve tematske celine. U prvom delu kursa pažnja će biti usmerena na tumačenje koncepta marketinškog planiranja u kontekstu različitih savremenih poslovanja, a o marketinškom planiranju će se govoriti kao o poslovnoj funkciji preduzeća. Na samom početku veoma je važno da se jasno i precizno postave termini marketinškog planiranja, ali i da se definišu i objasne svi procesi, vrste, nivoi, načini i modeli realizacije u poslovnim okvirima. Kroz ovaj, prvi deo kursa imaćete priliku da spoznate različite vidove formulisanja marketinškog plana. 

U fokusu ovog dela kursa je planiranje marketinga kao poslovne funkcije kompanije, što je ujedno važan i obavezan činilac uspešnog poslovanja. Veoma je bitno da planiranje ima jasnu funkciju i ulogu u unapređenju pozicija poslovanja na tržištu.  

Drugi deo kursa, koji je posvećen marketinškom planu, fokusira se na prakse izrade marketinškog plana. Za razliku od prvog dela, drugi deo ima pragmatičniju dimenziju i kroz njega se obrađuje metoda izrade marketinškog plana. Osim toga, u okviru ovog dela kursa upoređuju se marketinški i poslovni planovi i definišu njihov sadržaj i kontrola. Glavna ideja ovog dela kursa je da pomogne da se stekne praktično iskustvo u izradi marketinških planova. 

U kursu se marketinški plan opisuje kao praktični koncept koji je osmišljen kako bi se pružio jasniji i sistematičniji uvid u ono što marketinški plan predstavlja. Takođe, kroz kurs ćete imati prilike da saznate i koji su najčešći ciljevi marketinškog plana u okviru poslovanja, koje strategije se koriste i koji modeli marketinškog planiranja su dostupni u poslovnoj praksi. Zahvaljujući vrlo zanimljivim primerima i studijama slučaja iz različitih poslovnih praksi, bićete u prilici da brzo savladate sve koncepte i metode marketinškog planiranja. 

Marketinški plan treba shvatiti kao temelj i posebno važan koncept svakog poslovnog plana, ali i uspešnog poslovanja. Marketinški plan je delotvoran i efektivan alat koji pruža mogućnost kupcima proizvoda ili korisnicima usluga da prepoznaju i bolje razumeju ponuđene proizvode ili usluge na tržištu. Važan cilj kursa Marketing Planning je da omogući polaznicima da sačine marketinški plan i da ga provere. Zahvaljujući kursu Marketing Planning dolazi se do odgovora na pitanje zbog čega je važan marketinški plan, ali i šta je neophodno da bude tumačeno u okviru praksi planiranja. 

Kurs Marketing Planning odgovoriće vam na pitanja:

Koje vrste marketinškog planiranja se mogu razlikovati?

Moguće je razlikovati tri vrste marketinškog planiranja. Prva vrsta podrazumeva kratkoročno planiranje i ona predstavlja osnovu marketinškog plana. Kratkoročno planiranje obuhvata planiranje u vremenskom periodu od jedne godine. Jednogodišnje marketinško planiranje obuhvata analizu položaja kompanije na tržištu i položaja kompanije u odnosu na kupce, konkurenciju i dobavljače, ali i osvrt na jake i slabe strane kompanije. Ovako sagledano poslovanje jedne kompanije pruža mogućnosti da se jasno prepoznaju mogući i ostvarivi godišnji ciljevi, strategije, politike i programi marketinga. Srednjoročni ciljevi su druga vrsta ciljeva koja se odnosi na integraciju više kratkoročnih ciljeva. U okviru srednjoročnog planiranja posebna pažnja se posvećuje rastu linija proizvoda i rastu novih i modifikovanih proizvoda kompanije. Zato srednjoročno planiranje ima dve faze: preliminarna faza i konačna faza srednjoročnog planiranja. Treća vrsta marketinškog planiranja je dugoročno planiranje, a njen cilj je tumačenje dugoročne vizije položaja kompanije na promenljivom tržištu.  

Koji koncepti i modeli marketinškog planiranja se smatraju najvažnijim?

Postoje brojni praktični koncepti koji mogu uticati na strukturiranje marketinškog planiranja, koji se mogu pronaći u okviru literature posvećene marketinškom planiranju. Neki od koncepata marketinškog plana: matrica analize šansi i opasnosti; model portfolio analize, SWOT analiza; model strukturalne analize; koncept životnog ciklusa proizvoda i grane;  pristup Boston Consulting Groupa; koncept životnog ciklusa proizvoda i grane; model vrednosti; koncept klasifikacije proizvoda; Adižesov koncept životnog ciklusa preduzeća; PIMS program (Profit Impact of Market Strategy); koncept prelomne tačke ili grafikona rentabiliteta. Svi ovi koncepti mogu omogućiti da se spozna pozicija preduzeća, ali i pozicija proizvoda ili usluge na tržištu. Na osnovu dobijenih rezultata moguće je prepoznati mogućnosti i šanse poslovnog okruženja i birati one strategije koje mogu ostvariti željene poslovne rezultate. 

Koje su komponente svakog marketinškog plana?

Najvažniji rezultat marketinškog procesa detaljnog analiziranja industrije, i svih poslovnih aktivnosti kompanije, ali i proizvodnih praksi kompanije jeste marketinški plan. Marketinški plan sačinjen je od nekih važnih segmenata, koji su sastavni deo svakog marketinškog plana u različitim poslovnim granama i industrijama. Komponente marketinškog plana sadrže dokumente kao što su: poslovni sadržaj marketinškog plana, trenutne marketinške prilike (aktuelna poslovna pozadina, odnosno kontekst na tržištu proizvoda ili usluga, stanje konkurencije, distribucije i drugih elemenata makrookruženja), SWOT analiza, ciljevi (definisanje marketinških, ali i finansijskih ciljeva kompanije u kontekstu tržišnog učešća, ostvarivanje prodajnog plasmana, brenda, imidža itd.), marketinške strategije, marketinške akcije, projekcije dobiti i troškova (prognoziranje finansijskih pokazatelja nakon izvedenih planiranih poslovnih aktivnosti) i kontrola (evaluiranje, praćenje i kontrolisanje marketinškog plana). 

Planiranje

Plan i program predavanja

1. Pojam marketinškog planiranja

2. Proces i vrste marketinškog planiranja

3. Sprovođenje marketinškog planiranja

4. Nivoi planiranja marketinga u okviru jednog poslovanja

5. Koncepti i modeli planiranja marketinga 

6. Marketinški plan – pojam i poređenje sa biznis planom

7. Sadržaj marketinškog plana

8. Analiza poslovanja i kontrola marketinškog plana

Polaznici kursa kreiraju marketing plan

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se