Kurs Management Basics

Osnove menadžmenta predstavljaju ključno znanje koje je potrebno svakom menadžeru, ali i preduzetniku u savremenom poslovnom kontekstu. Upravljanje poslovnim sistemima podrazumeva praksu koja se odnosi na upravljanje jednim poslovanjem, procesom ili projektom na efikasan i efektivan način. Za postizanje zajedničkog cilja, potrebno je pravilno pristupiti upravljanju različitim procesima i projektima. Stoga, rukovođenje može biti shvaćeno kao sistem ophođenja ili praksa upravljanja različitim radnim aktivnostima kako bi se postigao uspeh. Ovaj pristup je od vitalnog značaja za svakog menadžera ili preduzetnika koji želi da postigne uspeh u savremenom poslovanju.

Menadžment je deo organizacijske strukture u kompaniji; odnosi se na zaposlene koji upravljaju zadacima i poslovanjem. Menadžment podrazumeva hijerarhijski viši nivo u kompaniji, odgovoran za upravljanje aktivnostima drugih zaposlenih radi postizanja definisanog zajedničkog cilja. Ovaj sektor ima značajnu ulogu u ostvarivanju uspešnog poslovanja kompanije i zahteva odgovornost, kao i sposobnost planiranja, organizacije i vođenja timova zaposlenih.

Menadžment je multidisciplinarna grana nauke koja se fokusira na organizovanje radnih aktivnosti i praksi sa jasno definisanim ciljem. Drugim rečima, menadžment predstavlja prakse koje poboljšavaju funkcionisanje poslovanja i čine ga konkurentnijim na tržištu, ali i omogućuju učinkovitije funkcionisanje i razvoj različitih društvenih i privrednih delatnosti. Kroz osnove menadžmenta, polaznici će saznati koji su temelji ove oblasti koji mogu biti neophodni i korisni budućim preduzetnicima i menadžerima za delovanje u savremenom poslovnom kontekstu.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurOnline Sales & E-business Development ManagerWeb Project Manager & Data AnalystContent & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Osnove menadžmenta

Kroz kurs Osnove menadžmenta upoznaćete se sa ključnim definicijama i pojmovima u vezi sa upravljanjem, kao i sa upravljačkim funkcijama. Posebna pažnja posvećena je terminima efikasnost i efektivnost. Takođe, imaćete priliku da se upoznate sa značajnim procesima planiranja, organizovanja, upravljanja i kontrole u rukovođenju. Kroz ovaj kurs biće reči o primeni menadžmenta u definisanju misije i vizije poslovanja, kao i o postavljanju poslovnih ciljeva. Ovaj kurs će vam pomoći da razumete teorijske koncepte menadžmenta, odnosno da shvatite kako da ih primenite u praksi kako bi vaša organizacija postigla veći uspeh.

U ovom kursu biće reči o primeni i važnosti operativnog i strategijskog menadžmenta. Kroz kurs se sagledava i evolucija menadžmenta; poslovno upravljanje se razmatra kroz različite škole poslovnog upravljanja, kao što su naučni menadžment, klasična teorija organizacije, bihevioristička škola i sistemsko upravljanje. Osim toga, obrađene su i teme kao što su društveno odgovorne poslovne prakse i održivi poslovni razvoj, koje su u skladu sa potrebama i interesima stejkholdera. Kurs Osnove menadžmenta će, između ostalog, pružiti odgovore na pitanja koja se odnose na okruženje organizacije i na interne i eksterne stejkholdere, kao i na pitanja koja se tiču definisanja funkcionalnih oblasti upravljanja.

Cilj ovog kursa je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti menadžmenta koja se tiču sva tri nivoa upravljačkih pozicija – o operativnom, srednjem i top menadžmentu, ali i da upoznaju različite uloge u poslovnom upravljanju. Kroz kurs ćete saznati koji su to ključni pojmovi u oblasti menadžmenta, kao i koje su osnovne funkcije poslovnog upravljanja. Takođe, u okviru kursa biće objašnjene razlike između efektivnosti i efikasnosti, strategijskog i operativnog upravljanja; biće ukazano i na značaj artikulisanja vizije, misije i ciljeva jednog poslovnog koncepta.

Kroz kurs će biti predstavljeni razvojni tokovi upravljanja. Zato će biti reči o razvoju različitih škola menadžmenta, ali i o modernijim pristupima upravljačkim praksama. Polaznici će naučiti i različite funkcionalne oblasti menadžmenta: istraživanje i razvoj, proizvodnju, marketing, ljudske resurse i finansije.

Nakon završenog kursa Osnove menadžmenta, polaznici će moći da prepoznaju različite uloge menadžera. Osim toga, lako će prepoznati i različite nivoe i ingerencije menadžmenta u organizaciji i njihove zadatke, a imaće svest i o svim znanjima, veštinama i sposobnostima neophodnim za ovu poslovnu poziciju.

Kurs Osnove menadžmenta odgovoriće vam na pitanja:

Šta je menadžment i koje su njegove osnovne funkcije?

Upravljanje ili menadžment predstavlja skup aktivnosti kojima se na efektivan i efikasan način rukovodi poslovnim organizacijama i sistemima. Svako poslovanje teži ostvarenju postavljenih organizacionih ciljeva. Zahvaljujući precizno definisanim ciljevima, menadžment upravlja zaposlenima, ali i drugim resursima poslovnih organizacija. U okviru upravljanja mogu se razlikovati četiri funkcije: planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola. Pod planiranjem kao jednom od fundamentalnih funkcija menadžmenta podrazumevaju se vremenski rokovi, aktivnosti i ciljevi u poslovnom sistemu kojima se ostvaruju poslovni ciljevi. Organizovanje se odnosi na raspoređivanje svih zadataka i aktivnosti prethodno definisanih kroz funkciju planiranja. Vođenje je usmeravanje aktivnosti zaposlenih tako da se ostvare svi prethodno planirani, a onda i organizovani ciljevi poslovne organizacije. Kontrola je funkcija u kojoj se ostvareni rezultati uodnošavaju sa onim planiranim, kako bi se sagledala eventualna odstupanja. 

Šta su stejkholderi?

Stejkholderi su pojedinci ili grupe koji imaju određeni interes u poslovanju jedne kompanije. U okviru jednog poslovnog sistema razlikujemo interne ili unutrašnje i eksterne ili spoljašnje stejkholdere. Interni stejkholderi jesu sve osobe ili grupe ljudi koji reprezentuju jednu organizaciju i imaju uticaja na njeno poslovanje. Za te, interne interesne strane odgovorna je jedna osoba ili menadžer, odnosno vlasnik poslovne organizacije. To uključuje zaposlene i vlasnike poslovanja. Nasuprot ovim, unutrašnjim stejkholderima, spoljašnji ili eksterni stejkholderi jesu osobe ili eksterne interesne grupe koje se nalaze u okruženju poslovanja. Spoljašnje interesne strane jednog poslovanja su u indirektnoj vezi sa poslovnom organizacijom, ali i kao takve mogu uticati na njeno poslovanje i organizovanje. Tako, na primer, spoljašnji stejkholderi mogu da podrazumevaju dobavljače, vladu, grupe s posebnim interesima, potrošače, konkurenciju, medije i druge. Kako bi jedna poslovna organizacija mogla nesmetano i uspešno da posluje, neophodno je da jasno identifikuje svoje stejkholdere i da njima na odgovarajući način upravlja. 

Koje su osnovne funkcionalne oblasti menadžmenta?

Svaka uspešna poslovna organizacija integriše svoje poslove prema funkcionalnim srodnostima. Svaka grupa poslova predstavlja određenu funkcionalnu oblast, odnosno funkciju organizacije. Funkcionalne oblasti menadžmenta su: istraživanje i razvoj, finansije, marketing, proizvodnja i ljudski resursi. 

Svaka od ovih oblasti ima svoju funkciju, te se tako istraživanjem i razvojem može postići konkurentska prednost, dok funkcionalna oblast proizvodnje obuhvata proces obrade sirovina u završni proizvod. Finansije kao funkcionalna oblast menadžmenta predstavljaju planiranje i organizovanje finansijskog resursa i realizaciju finansijskih izveštaja poslovanja unutar kompanije. Ljudski resursi su funkcionalna oblast poslovne organizacije koja je zadužena za regrutovanje, selekciju i odabir zaposlenih, kao i za njihovu obuku i radno osposobljavanje. Funkcionalna oblast ljudskih resursa zadužena je i za praćenje profesionalnog razvoja zaposlenih i njihovog karijernog napretka u okvirima poslovne organizacije. Funkcija marketinga donosi različite marketinške strategije i tehnike, a zahvaljujući njoj mogu se pratiti i aktivnosti poslovne konkurencije. 

Predavač u učionici

Plan i program predavanja

1. Uvod u menadžment

 • Pojam menadžmenta
 • Osnovne funkcije menadžmenta
 • Primena menadžmenta
  • Misija, vizija i ciljevi poslovanja
 • Strategijski i operativni menadžment
 • Održivi razvoj 
 • Društvena odgovornost 

2. Evolucija menadžmenta

 • Škole menadžmenta

3. Organizaciono okruženje

 • Stejkholderi – interni i eksterni
 • Elementi indirektnog uticaja
 • Analiza stejkholdera 
 • Održivi razvoj
 • Društvena odgovornost 

4. Funkcionalne oblasti menadžmenta

 • Upravljanje istraživanjem i razvojem
 • Upravljanje proizvodnjom
 • Upravljanje finansijama
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Marketing menadžment

5. Menadžer kao nosilac menadžerske funkcije

 • Tipovi menadžerskih pozicija
 • Uloga menadžera
 • Osobine, uloge i sposobnosti menadžera
 • Selekcija menadžera

Polaznici kursa Osnove menadžmenta u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se