Kurs International Marketing

Kurs International Marketing omogućiće vam da steknete osnovna znanja o međunarodnom marketingu, ali i da saznate kako se osmišljavaju međunarodne marketinške aktivnosti. Usvojene veštine sa ovog kursa će vam pomoći da osmišljate strategije i taktike koje odgovaraju poslovnim sredinama u kojima organizacija za koju radite plasira svoje proizvode. 

Marketing predstavlja niz aktivnosti koje se obavljaju u cilju postizanja što boljih rezultata na tržištu. Međutim, porast broja kompanija koje svoja poslovanja proširuju van okvira svojih matičnih zemalja doveo je do unapređenja marketinških aktivnosti i njihovog postavljanja na viši nivo – međunarodni marketing.

Međunarodni (engl. International) marketing može se definisati i kao proširenje planova i akcija marketinga sa domaćeg na međunarodno tržište. Ulaskom na nova tržišta kompanije moraju osposobiti svoja marketing odeljenja u cilju lakšeg prilagođavanja novim okruženjima. 

Međunarodni marketing kojim će se baviti ovaj kurs često se može porediti i sa pojmovima kao što su multinacionalni i globalni marketing. Ipak, važno je naglasiti da se pod multinacionalnim marketingom smatra kreiranje strategija i akcionih programa koji odgovaraju karakteristikama poslovne sredine u onoj zemlji sa kojom određena kompanija posluje. Dok globalni marketing, sa druge strane, posmatra svet kao jedno veliko tržište ka kome postoji jedinstven pristup koji se može modifikovati prema uslovima koje diktiraju lokalna tržišta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account ManagerPPC & Digital Channels ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurOnline Sales & E-business Development ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

Kurs International Marketing - opis i ciljevi

Tokom ovog kursa International Marketing, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa interkulturnim okruženjem i sa poslovanjem u takvoj sredini. 

Da biste bez poteškoće usvajali nova znanja tokom predavanja, nisu vam potrebna bilo kakva predznanja. Sve što je važno da znate pre početnih predavanja moći ćete da saznate u okviru drugih kurseva koje budete pohađali na programu ITAcademy po kome se školujete. Zbog što lakšeg razumevanja, kompletno gradivo je podeljeno na sedam nastavnih jedinica u kojima je detaljno objašnjen pojam međunarodnog marketinga. 

Uz to, tokom predavanja akcenat će biti stavljen na obrađivanje marketing strategija, kao i na različite načine izlaska na međunarodno tržište i mogućnosti koje to međunarodno tržište nudi kompanijama. Pored toga, celokupan kurs je obogaćen primerima iz prakse koji će vam pomoći da lakše savladate gradivo. 

Na početku kursa očekuje vas nastavna jedinica tokom koje ćete se upoznati sa osnovnim pojmom međunarodnog marketinga, tačnije, sa njegovim konceptom i načinom organizovanja njegovih aktivnosti u kompanijama. Zatim slede lekcije koje će vam objasniti pojam multinacionalnih kompanija i njihovog poslovanja. Naredna predavanja pružiće vam odgovor na pitanje kako treba isplanirati strategiju uključivanja da bi kompanija bila uspešno povezana sa međunarodnim poslovnim aktivnostima. 

Nakon toga, imaćete priliku da se upoznate sa jednom od najvažnijih međunarodnih marketinških aktivnosti – izborom ciljnih tržišta, odnosno zemalja u kojima kompanija namerava da proširi svoje poslovanje. Po završetku ove nastavne jedinice saznaćete i kako da osmislite strategiju za nastup na međunarodnom tržištu. Poslednje dve tematske celine biće fokusirane na interkulturalno okruženje i instrumente međunarodnog marketinškog miksa.    

Cilj kursa je da tokom predavanja savladate sve strategije i načine ulaska na međunarodno tržište, kao i da naučite na koji način se kreiraju elementi međunarodnog marketing miksa. Takođe ćete usvojiti osnovne strategije i taktike koje bi odgovarale poslovnim sredinama zemalja gde organizacija plasira svoje proizvode.

Kurs International Marketing će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta predstavlja pojam međunarodnog marketinga?

Danas se kompanije sve češće odlučuju na globalno poslovanje, koje se odnosi na poslovanje širom sveta. U ovom slučaju, kompaniji ceo svet postaje jedinstveno tržište. Međunarodni marketing primenjuje principe klasičnog marketinga, ali na više tržišta u okviru većeg broja zemalja.

Međunarodni marketing se odnosi na marketinške aktivnosti koje se integrišu na veći broj zemalja kroz proces koji omogućava planiranje i sprovođenje kreiranja proizvoda/usluge, definisanje njihovih cena, promociju i ditribuciju. Rezultat toga jeste globalni pristup međunarodnom tržištu prilagođavanjem poslovanja i nastupa tako da odogovaraju poslovnoj sredini svake zemlje sa kojom kompanije posluje. Kompanije koje dolaze iz razvijenijih zemalja najčešće će investirati u zemlji koja je u razvoju, upravo jer one nude različite vrste pogodnosti koje se mogu odnositi na porez, carinu i sl.

2. Koji su to koncepti međunarodnog marketinga?

Tokom proteklih decenija koncept marketinga se promenio drastično. Koncept marketinga je evoluirao sa originalnog koncepta, u kom je marketing bio usmeren na proizvod/uslugu i cilj je bio profit, a sredstva za postizanje cilja – prodaja i ubeđivanje potencijalnog kupaca da u zamenu za određenu vrednost proizvoda/usluge da svoj novac. Danas marketing sav svoj fokus usmerava na kupca. Cilj jeste i dalje profit, ali su sredstva za postizanje cilja proširena tako da uključuju ceo marketing miks, poznatiji kao 4P.

U okviru međunarodnog marketinga, u zavisnosti od toga koji ćemo pristup koristiti kako bismo ostvarili ciljeve na međunarodnom tržištu, razlkujemo tri koncepta međunarodnog marketinga: 

 • uninacionalni,
 • multinacionalni,
 • transnacionalni.

3. Šta je multinacionalna kompanija?

Multinacionalna kompanija je termin koji se odnosi na kompaniju koja, osim što posluje u svojoj matičnoj zemlji, posluje i u drugim zemljama, odnosno ima filijale i ogranke u različitim zemljama. Takve kompanije obično imaju jedno centralizovano sedište, odakle koordinaraju ka ostalim kompanijama. Filijale ili ogranci su strateški nezavisni i samostalno sprovode strategije u zavisnosti od tržišta i zemlje u kojoj posluju.

Ovakva vrsta poslovanja ima veliki broj pogodnosti. Te pogodnosti možemo podeliti u četiri grupe:

 • oblast programa proizvodnje, 
 • oblast razmene, 
 • oblast finansija, 
 • oblast poslovne politike.

Ukoliko posmatramo kompanije kroz njihovu poslovnu politiku i organizacionu formu, razlikujemo:

 • etnocentrične,
 • policentrične,
 • geocentrične.
Kurs International Marketing

4. Koje međunarodne strategije razlikujemo?

Da biste kreirali dobru međunarodnu strategiju marketinga, morate znati šta konkretno želite da postignete na određenom tržištu, koje su vaše glavne prednosti i slabosti, kakav potencijal ima vaša kompanija na određenom tržištu i sl.

Marketing menadžeri stalno pred sobom imaju veoma veliki izazov, a to je da svim marketinškim aktivnostima upravljaju efektivno uprkos tome što svako tržište ponaosob nosi neke posebne specifičnosti i karakteristike. Menadžeri moraju kreirati marketing strategiju koja će zadovoljavati svaki aspekt različitih tržišta.

Prilikom kreiranja strategije postoji određeni postupak koji sadrži nekoliko faza. Jedna od prvih i osnovnih jeste identifikacija i procena potencijalnih tržišta koja su od interesa za preduzeće. Tokom ove faze, kada kompanija odluči o izboru ciljnih tržišta, sledi korak ulaska na tržišta, koji se može odigrati sledećim strategijama: 

 • strategijom izvoza,
 • strategijom ustupanja licence,
 • strategijom zajedničkog ulaganja,
 • strategijom direktnog ulaganja.

5. Kako funkcioniše selekcija izbora tržišta u cilju proširenja poslovanja kompanije?

Kada kompanija planira da svoje poslovanje proširi na veći broj inostranih tržišta, jedna od prvih marketinških aktivnosti jeste upravo izbor tržišta, tačnije zemalje u kojoj će kompanija proširiti svoje poslovanje. Da bi kompanija predstavila svoj proizvod/uslugu u drugoj zemlji i na drugom tržištu, potrebno je, pre svega, da nabavi neophodne informacije od značaja i da prilikom prikupljanja tih informacija možemo identifikovati moguće probleme i rizike. Takođe, potrebno je da obratimo pažnju ne samo na trenutnu situaciju već i da se fokusiramo na buduće aktivnosti. 

Prilikom selekcije inostranih tržišta razlikujemo dva povezana procesa, koja se odnose na:

 • proces strategijskog usmeravanja selekcije i izbora inostranih tržišta – strategijsko grupisanje međunarodnih tržišta, strategija filtriranja inostranog tržišta, srategija komparativne analize inostranih tržišta, strategija segmentacije inostranih tržišta; 
 • proces tržišnog istraživanja – istraživanje međunarodnog okruženja, istraživanje tržišnih mogućnosti, istraživanje marketing uslova, istraživanje kupaca i korisnika.

6. Šta podrazumevaju strategije standardizacije i adaptacije?

Prilikom proširenja poslovanja na veći broj tržišta, jedna od veoma bitnih stavki je odluka da li i kako marketing aktivnosti treba standardizovati i kao takve ih primenjivati na svim tržištima, ili sve aktivnosti prilagođavati specifičnostima i karakteristikama svakog tržišta ponaosob, odnosno zemlje.

 • Stategija standardizacije, kao što joj ime kaže, odnosi se na standardizaciju marketinških aktivnosti, odnosno sva tržišta će se gledati kao jedno svetsko tržište i svuda će se primenjivati jedna usvojena strategija bez izuzetaka. U ovom tipu strategije zanemaraju se kuluturne, nacionalne i sl. razlike.
 • Strategija adaptacije tretira svaki segmnet tržišta kao poseban. U ovom slučaju marketinške aktivnosti se prilagođavaju različitim specifičnostima koje karakterišu svako tržište, odnosno zemlju. Stoga marketinške aktivnosti ne mogu biti identične za sve zemlje, već se kompanije odlučuju za neki od oblika diverzifikovanja.

7. Koji su instrumenti marketing miksa?

Marketing miks se odnosi na set aktivnosti koje kompanija koristi u cilju promovisanja svog brenda ili pozicioniranja proizvoda/usluge na tržište u pravo vreme, na pravom mestu i sa odgovarajućom cenom. Svi elementi marketing miksa utiču jedni na druge i zajedno predstavljaju jedan konceptualni obrazac za sticanje konkurentnosti na određenom tržištu. Čine jedan poslovni plan za kompaniju i imaju veliki uticaj na uspeh poslovanja kompanije, a ukoliko se tretiraju pogrešno, kompaniji mogu trebati godine da se oporavi. 

Marketing miks zahteva razumevanje, istraživanja i saradnju između više sektora u okviru jedne kompanije. 

Marketing miks 4P sastoji se od slededećih elemenata:

 • proizvod (product),
 • cena (price),
 • distribucija (place),
 • promocija (promotion).

Kurs International Marketing – plan i program predavanja:

1. Međunarodni marketing 

 • Uvod u međunarodni marketing. Upoznavanje polaznika sa konceptima međunarodnog marketinga i načinima organizovanja njegovih aktivnosti u kompanijama.  
 • Predstavljanje pojma multinacionalne kompanije i upoznavanje sa načinima njihovog poslovanja.  
 • Međunarodne marketing strategije. Planiranje aktivnosti usmerenih ka međunarodnom tržištu u cilju što efikasnijeg marketinga.  
 • Izbor ciljnih tržišta u međunarodnom marketingu. Upoznavanje polaznika sa prvim i najvažnijim korakom prilikom određivanja međunarodnih marketinških aktivnosti u cilju proširivanja poslovanja jedne kompanije.  
 • Izbor načina nastupa na međunarodnom tržištu. Predstavljanje različitih modela koje kompanije primenjuju prilikom planiranja nastupa na internacionalnom tržištu. 
 • Interkulturalno okruženje. Upoznavanje polaznika sa brojnim faktorima koji imaju uticaj na marketinške aktivnosti u međunarodnom poslovanju preduzeća.  
 • Instrumenti međunarodnog marketing miksa. Detaljno predstavljanje svih elemenata marketinškog miksa od kojih zavisi efikasnost kompanije.

Polaznici kursa International Marketing