Kurs Strateški marketing

Tema strateškog marketinga kojom će se baviti ovaj kurs najjednostavnije bi mogla da se definiše kao moderan pristup upravljanju marketinga. Takav pristup podrazumeva kontinuirani proces prilagođavanja određene kompanije promenljivoj okolini koja vrši permanentan uticaj na tu kompaniju, ali i ona ima uticaj na okolinu kojoj se prilagođava. Takođe, strateški marketing se može definisati i kao aktivan proces određivanja i vođenja marketinških aktivnosti prema jasnim ciljevima ili upravljanje marketingom radi prilagođavanja pomenutih marketinških aktivnosti promenama nastalim u okruženju. 

Za efikasno poslovanje bilo koje kompanije na tržištu neophodna je kvalitetna marketinška strategija. Da biste kreirali takvu marketinšku strategiju, potrebne su vam, pre svega, informacije o tržištu koje su od velike važnosti, bez obzira na to da li vaša kompanija tek izlazi sa ponudom pred potrošače šireći svoje operacije ili namerava da racionalizuje svoje globalne aktivnosti. 

Ignorisanje potreba za istraživanjem ili nedovoljno kvalitetna analiza svrstavaju se među glavne razloge koji dovode do poslovnih promašaja izraženih u neobaveštenosti potrošača o određenom proizvodu ili kompletnom povlačenju kompanije sa tržišta zbog uticaja jake konkurencije. 

Istraživanje tržišta koje je pogrešno usmereno vodi ka nepreciznoj identifikaciji ciljnih grupa, što dalje doprinosi i slaboj prodaji. Takođe, veoma bitnu ulogu prilikom istraživanja tržišta može imati i potcenjivanje razlika među kulturama. Znanja koja steknete na ovom kursu biće vam od velikog značaja bez obzira na to u kojoj oblasti odlučite da gradite uspešnu karijeru

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurPPC & Digital Channels ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerContent & SEO Manager.

Opis i cilj kursa Strateški marketing

Tokom ovog kursa strateškog marketinga, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa strukturom strateškog marketinga i različitim marketing strategijama kompanija u zavisnosti od njihovog pozicioniranja na lokalnom, međunarodnom ili globalnom tržištu. 

Kurs Strateški marketing obrađuje pojam, značaj i ciljeve strateškog marketinga, kao i sam proces njegovog planiranja. Kao polaznik ovog kursa saznaćete kako se vrši kontrola i revizija strateškog marketinga sa ciljem što efektnijeg nastupa i funkcionisanja organizacije. Fokus kursa biće na detaljnom obrađivanju teme analize svih faktora koji utiču na uspeh kompanije na tržištu. Na taj način imaćete priliku da naučite kako se vrši analiza okruženja, tržišta, konkurencije, kupaca i njihovog ponašanja, kao i potencijala same organizacije. 

Da biste pohađali ovaj kurs, nisu vam potrebna prethodna predznanja. Zbog lakšeg razumevanja i efikasnijeg učenja svih polaznika kurs je podeljen na dve tematske celine, tačnije modula. Prvi deo kursa predstaviće vam procese strateškog marketinga i tom prilikom ćete se upoznati sa strateškim planiranjem, vrstama marketing strategije, kontrolom i revizijom, kao i brojnim drugim pojmovima koji su veoma značajni za vašu buduću karijeru. 

Drugi modul pripremiće vas za analizu uticajnih faktora. Pohađajući predavanja u toj tematskoj celini analiziraćete okruženje, tržište, konkurenciju, potencijale organizacije i još mnogo toga. Tom prilikom saznaćete i koji sve faktori ponašanja igraju veoma važnu ulogu pri kupovini. 

Cilj kursa je da se svim polaznicima omogući sticanje neophodnih znanja i veština koje su vam potrebne za kvalitetno definisanje marketing ciljeva i strategija koje će obezbediti dobru tržišnu poziciju i konkurentnost kompanije na duži vremenski rok. 

Nakon uspešno završenog kursa bićete spremni da samostalno prepoznate adekvatne metode i tehnike koje se koriste u strateškom marketingu i uspešno ih primenite u realnim situacijama. Uz to, dobićete kompletnu sliku o tome kakvo ponašanje se danas očekuje od kompanija na globalnom tržištu, kao i druga korisna znanja koja ćete moći odmah da primenite u praksi.

Kurs Strateški marketing će vam odgovoriti na pitanja:

1. Koja je uloga menadžmenta u marketingu?

Marketing je proces koji se koristi za utvrđivanje proizvoda ili usluga koji mogu biti od interesa za kupce, kao i tehnika i strategija koje se koriste u prodaji, komunikaciji i razvoju poslovanja.

Menadžment u marketingu predstavlja organizacionu disciplinu koja se fokusira na praktičnu primenu marketinške orijentacije, tehnika i metoda unutar organizacije, kao i na upravljanje marketinškim resursima i aktivnostima. Razvijanje marketinške orijentacije podrazumeva usredsređivanje aktivnosti organizacije na kupca, tj. potrošača, konkurenciju i promenu okruženja i kulture organizacije. Proces implementacije marketinške orijentacije odvija se u nekoliko faza:

 • obezbeđivanje podrške visokog nivoa menadžmenta;
 • formulisanje konkretne misije koja se odnosi na razvijanje marketinške orijentacije; 
 • formiranje stručnog tima koji čine menadžeri preduzeća i konsultanti.

2. Da li je upravljanje marketingom isto što i strateški marketing?

S obzirom na to da se često misli da je upravljanje marketingom isto što i strateški marketing, potrebno je razjasniti da upravljanje marketingom predstavlja proces u kome se svakodnevno obavljanju marketinške aktivnosti, dok strateški marketing ima dugoročnije konsekvence po poslovnu delatnost preduzeća u smislu strategijskog i kontinuiranog praćenja svih promena u mikro i makro okruženju. Marketing struktura mora biti prilagođena strategiji, sredini i specifičnostima aktivnosti preduzeća. 

Razlikujemo sledeće strukture marketinga:

 • funkcionalna struktura marketinga – preduzeće koje ima homogen proizvodni program i nastupa na jednom tržištu;
 • teritorijalna struktura marketinga – preduzeće koje ima homogen proizvodni program, ali ga plasira na više različitih tržišta;
 • struktura marketinga po proizvodima – preduzeće koje ima diversifikovan proizvodni program i nastupa na jednom tržištu;
 • struktura marketinga po organizacionim jedinicama – preduzeće koje ima diversifikovan proizvodni program i nastupa na više različitih tržišta.

3. Koje vrste marketinških strateških ciljeva postoje?

Strateški marketing se fokusira na identifikovanje ciljeva kompanije i pronalaženje načina za izvršenje istih sa resursima kojim kompanija raspolaže. Strateški marketing, kao moderan pristup u upravljanju marketingom, fokusira se na prilagođavanje kompanije u okolinu i na tržištu koje je danas jako promenljivo, ali istovremeno, sama kompanija vrši određeni uticaj na okolinu u kojoj neposredno posluje. 

Takođe, strateški marketing predstavlja jedan proces koji sve marketinške aktivnosti usmerava ka ciljevima kompanije, radi prilagođavanja, identifikovanja i zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda, tj. usluga na tržištu. Ti ciljevi treba da budu realni i dobro koncipirani, jer predstavljaju bazu za definisanje marketing strategije. Ciljevi strateškog marketinga mogu biti sa finansijskom komponentom ili bez nje. Takođe, mogu biti potencijalni i već utvrđeni marketing ciljevi koji nastaju za službu marketinga.

Kurs Strategic marketing

4. Šta se podrazumeva pod globalnom marketinškom strategijom i koje vrste globalnih marketing strategija postoje?

Globalna marketinška strategija podrazumeva stvaranje jedinstvene strategije za proizvod, uslugu ili kompaniju za celo globalno tržište, koje obuhvata više tržišta ili zemalja istovremeno. Umesto da se kreiraju različite strategije za različita tržišta, kompanije uspostavljaju jednu strategiju koju će sprovoditi na većem broju tržišta. Najveći izazov jeste upravo kreiranje jedne marketinške globalne strategije koja će dobro funkcionisati na različitim tržištima.

Prilikom kreiranja strategije prvi korak je identifikovanje uticajnih faktora koji će je oblikovati, a koji se posmatraju u okviru četiri grupe; ekonomski, tehnološki, pravno-politički i socijalno-kulturni faktori. Sa tog aspekta, razlikuju se četiri marketing strategije:

 • etnocentrična marketing strategija – polazi od domaće marketing strategije;
 • policentrična marketing strategija – tzv. orijentacija „zemlja po zemlja“;
 • regiocentrična marketing strategija – usmerena je na regionalna tržišta;
 • geocentrična strategija – usmerena je na globalne operacije na svetskom tržištu i sinergiju marketing napora koji se čine.

5. Koji psihološki elementi utiču na potrošača u procesu kupovine?

Glavni posao prodavca i oglašivača jeste da ubedi potrošača da kupi određen proizvod/uslugu. Marketing osmišlja strategije i taktike, dok ih advertajzing implementira i širi određenu poruku o brendu koju želite da prenesete. Da biste uspešno pozicionirali brend, vaš proizvod ili usluga mora da bude rešenje za problem ili potrebu potrošača, stoga treba iskoristiti prednosti psiholoških elemenata koji mogu da objasne i predvide šta ljudi kupuju. Postoje četiri osnovna elementa koja utiču na proces kupovine:

 • percepcija – predstavlja proces izbora, organizovanja i interpretacije informacionih inputa sa svrhom stvaranja određenog značenja;
 • motivacija – predstavlja skup unutrašnjih poriva koji su u stanju da pokrenu svesnu akciju kod pojedinca ili grupa. Porivi se mogu odnositi na fiziološke ili emotivne potrebe;
 • sposobnosti – sposobnosti, kompetentnosti i efekti pri izvršavanju određenih zadataka su ono po čemu se pojedinci međusobno razlikuju;
 • znanje – sastoje se iz poznavanja proizvoda i sposobnosti osobe da na odgovarajući način upotrebi proizvod.

6. Kroz koji proces prolazi kupac prilikom kupovine?

Svaka organizacija konstantno istražuje i pokušava da sazna nove informacije o procesu odlučivanja kupovine određenog proizvoda ili usluge. Najčešće se takve informacije dobijaju direktno od kupca, odnosno konkretni odgovori na pitanja kada su se prvi put susreli sa brendom, koje emocije ga vezuju za brend, kakvo mišljenje imaju o njemu, na koji način donose odluku o kupovini itd. 

Proces kupovine kroz koji prolazi kupac opisuje put kroz koji kupac prolazi pre nego što se odluči za vaš proizvod ili uslugu. Razumevanje procesa kupovine kroz koji će proći kako bi stigao do vašeg proizvoda ili usluge je vrlo bitan zbog usklađivanja prodajne strategije. 

Proces kroz koji kupac prolazi prilikom kupovine obuhvata pet koraka:

 • uočavanje problema
 • pribavljanje informacija
 • ocena alternativa
 • kupovina
 • ocena posle kupovine.

7. Koji faktori utiču na potrošača prilikom kupovine?

Kako je centralni fokus marketinga potrošač, za izradu dobrih marketinških planova neophodno je istraživati ponašanje, navike i način života potrošača. Da bismo sakupili adekvatne podatke, potrebno je da znamo šta oni kupuju, zašto, kako, kada i koliko često. Brendovi konstantno pokušavaju da utiču na ponašanje potrošača kroz različite faktore koje mogu da kontrolišu, kao što je izgled prodavnice, sajta, proizvoda, dostupnost proizvoda, cene, oglašavanja itd. Faktore koji utiču na ponašanje potrošača u kupovini možemo podeliti na: kulturne, društvene, lične i psihološke.

U kulturne faktore spadaju:

 • kultura
 • potkultura
 • društveni sloj.

U društvene faktore spadaju:

 • referentna grupa
 • porodica
 • uloga i status.

U lične faktore spadaju:

 • starost
 • faza životnog ciklusa porodice
 • zanimanje
 • ekonomske okolnosti
 • način života
 • osobenost i predstava o samom sebi.

U psihološke faktore spadaju:

 • motivacija
 • opažanje
 • učenje
 • uverenja
 • stavovi.

Plan i program predavanja:

1. Proces strateškog marketinga

 • Menadžment u marketingu 
 • Upoznavanje polaznika sa tehnikama strateškog planiranja marketinga 
 • Pojam i ciljevi strateškog marketinga 
 • Kako se vrši pozicioniranje strateškog marketinga?
 • Kontrola i revizija strateškog marketinga kao najvažnije faze procesa upravljanja 
 • Definisanje vrsta marketinkih strategija 
 • Šta je globalna marketing strategija i zašto je važna? 
 • Faze razvoja globalnog marketinga  

2. Analiza uticajnih faktora 

 • Kako analiza okruženja utiče na kompletan marketing? 
 • Upoznavanje polaznika sa strategijama za analizu tržišta 
 • Koje korake je potrebno preduzeti da biste izvršili kvalitetnu analizu konkurencije 
 • Upoznavanje polaznika sa karakterisitikama koje utiču na ponašanje potrošača pri kupovini 
 • Šta predstavljaju faktori ponašanja potrošača pri kupovini u kreiranju marketinških strategija 
 • Psihološki faktori ponašanja pri kupovini 
 • Analiza potencijala organizacije

Polaznici kursa Strategic marketing