Online Product Development & Revenue Management

Sastavni deo procesa prodaje jeste oblast razvoja proizvoda u kontekstu njihovog prilagođenja konkretnim potrebama konzumenata i njihovog prilagođenja stalnim promenama uslova na tržištu, što podrazumeva i načine kreiranja fleksibilne cenovne politike. 

Na ovom kursu naučićete kako da na najprecizniji mogući način izradite uspešnu strategiju nastupa na tržištu. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development Manager.

Opis i cilj kursa Online Product Development and Revenue Management

Kurs Online Product Development and Revenue Management govori o procesu razvoja proizvoda. Na samom početku kursa, polaznici će imati priliku da se upoznaju sa razvojnim procesom proizvoda, u kom ključnu ulogu svakako igra strateška analiza, kao i analiza uticajnih organizacionih faktora. Kurs se bavi i problematikom takvog pristupa upravljanju prihodima sa ciljem što bolje eksploatacije proizvoda. Kurs je organizovan u dva dela. Prvi deo kursa posvećen je svim važnim analitičkim alatima koje je potrebno primeniti prilikom razvoja online projekta. Osim toga, u okviru jednog dela ovog kursa biće reči o različitim oblicima strukturiranja poslovnih organizacija u razvoju online proizvoda. Drugi deo kursa je posvećen pojmu, primeni i ključnim elementima revenue managementa. Koncept upravljanja prihodima predstavljen je kao jedan od važnijih koncepata koji mogu uticati na razvoj poslovanja i bitni su za dalji proizvodni razvoj. S tim u vezi, biće ukazano na ključne elemente koje je neophodno uzeti u obzir prilikom strateškog oblikovanja plana revenue managementa, a biće reči i o različitim taktikama u okviru upravljanja prihodima.

Cilj kursa Online Product Development and Revenue Management jeste razumevanje postupka i značaja sprovođenja strateške analize i analize organizacionih faktora prilikom samog procesa razvoja proizvoda, radi prikupljanja svih relevantnih ulaznih informacija u cilju izrade što preciznijih projekcija koje su neophodne revenue managementu prilikom izrade uspešne strategije nastupa na tržištu. Jedna od ideja ovog kursa jeste da omogući razumevanje različitih analitičkih i prediktivnih procesa koji prethode kreiranju strategije revenue managementa. Upoznavši ključne komponente revenue managementa, bićete u prilici da bolje razumete, ali i samostalno prepoznate odgovarajućeg kupca, kao i odgovarajuće vreme i adekvatan kanal za konkretni proizvod/uslugu, koji će biti ponuđeni po dinamično oblikovanim cenama. Drugim rečima, jedan od ciljeva ovog kursa je ne samo prepoznavanje različitih taktika prilikom primene revenue managementa već i primena tih taktika u prodajnoj praksi različitih poslovnih modela.

Kurs Online Product Development and Revenue Management će vam odgovoriti na pitanja

1. Šta sve podrazumeva strateška analiza koja je neizostavni deo procesa razvoja online proizvoda?

Prilikom procesa razvoja online proizvoda, prvi korak je sprovođenje strateške analize. Strateška analiza podrazumeva sprovođenje najpre analize resursa, pre svega ljudskih resursa, tehničko-tehnoloških resursa i investicionih resursa, kao i mogućnosti za streteško partnerstvo. Analiza okruženja se takođe realizuje u okviru strateške analize, prilikom čega se analizira političko ili zakonodavno okruženje, ekonomsko ili privredno okruženje, te interno poslovno okruženje. Zatim, tu je i analiza tržišta kao veoma važan element, koji podrazumeva analiziranje veličine, strukture, potencijala, ciljanog segmenta, konkurencije i slično. Takođe, proverava se mogućnost ispunjavanja određenih preduslova kao što su sami zahtevi kupaca, troškovi, rizici, kao i dinamika i rokovi samog procesa razvoja proizvoda. Strateškom analizom definišemo i ciljeve razvoja proizvoda i ključne faze procesa razvoja; radi se procena uticaja razvoja proizvoda (benefiti i rizici) na opšte poslovne ciljeve, kao i projekcija budžeta / investicione vrednosti i projekcija poslovnog rezultata i profitabilnosti.

2. Šta podrazumeva revenue management?

Revenue management predstavlja aktivnosti menadžmenta koje vode maksimizaciji prihoda u odnosu na neki postojeći proizvod, postojeće tržište ili tradicionalni način nastupa koji je preduzeće do tada imalo. Karakteristično pravilo za revenue management jeste da pravi proizvod bude dostupan pravom protrošaču, u pravo vreme, po adekvatnoj ceni, kroz adekvatne distribucione kanale. To konkretno znači da je RM veoma fokusiran na pronalaženje adekvatnog tržišta i adekvatnog odgovora za različite segmente tržišta; jedan isti proizvod ili usluga se prilikom prodaje tretiraju na različite načine. Revenue management podrazumeva primenu analitike kojom se predviđa potražnja; na osnovu toga, proizvod, cena i način distribucije se optimizuju u cilju ostvarivanja rasta prihoda i profita. U njegovom fokusu je proaktivna i dinamična reakcija kompanije prema tražnji i preferencijama kupaca.

3. Koja je razlika između tradicionalnog pristupa i revenue management pristupa?

Kako bi priprema i projekcije, kao ulazni elementi za revenue management, bile uspešno realizovane, revenue manager treba da bude analitičan i posvećen detaljima – dakle, da svemu pristupa sa puno pažnje i uočava svaku mogućnost ostvarenja većeg profita. To svakako znači da treba da ima izražene numeričke sposobnosti, kao i da poseduje ekspertsko poznavanje Excela s ciljem izrade projekcija i prikaza sprovedenih analiza. Neophodno je, takođe, da poznaje distributivne i marketing kanale u cilju pronalaženja što adekvatnijeg kanala distribucije za proizvode koji su ključni i koji donose najveći profit, kao i da ima sposobnost za samostalno i brzo donošenje odluka na osnovu ulaznih podataka.

Online Product Development and Revenue Management

Plan i program predavanja

1. Online Product Development and Revenue Management

  • Strateška analiza u procesu razvoja online proizvoda
  • Organizacioni faktori u procesu razvoja online proizvoda
  • Pojam i primena revenue managementa
  • Ključni elementi revenue managementa

polaznici na kursu Online Product Development and Revenue Management

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se