Kurs SWOT analiza

Swot analiza predstavlja neophodan alat u savremenom poslovanju. Reč je o metodi marketinškog planiranja koja pomaže prilikom definisanja okruženja kompanije i veza koje postoje između njih. Posebno je bitno poznavati i jasno definisati osnovne vrste okruženja i njihove karakteristike, a onda i prepoznati izazove i konkurencije u njima. Na taj način moguće je jasno odrediti njihov potencijalni uticaj na strateško upravljanje poslovanjem. U okruženju kompanije mogu se raspoznati kako njegove pretnje, tako i njegove šanse.  

Ova tehnika strateškog planiranja ili SWOT analiza može biti korisna ne samo za različite tipove poslovnih organizacija već i za individualno karijerno upravljanje. Zahvaljujući ovoj metodi, moguće je identifikovati snage, slabosti, prilike (šanse) i pretnje jednog poslovanja ili projekta. Ova analiza je posebno korisna pred fazu donošenja bitnih poslovnih ili karijernih odluka. Tako je, na primer, mnogo lakše rešiti kako povećati prodaju preko webshopa kada imate dodatne podatke. SWOT je značajan i kao alat za evaluaciju strateških pozicija poslovne organizacije u savremenom poslovnom kontekstu.

Zahvaljujući detaljnoj analizi, definišu se specifični ciljevi i identifikuju interni i eksterni faktori koji mogu pomoći ili naštetiti poslovanju. Drugim rečima, postavljanjem pitanja i davanjem konkretnih odgovora dolazi se do smislenih informacija u okviru svake kategorije, što ovaj alat čini posebno korisnim u jasnom definisanju kompetitivnih vrednosti jedne kompanije ili pojedinca. Informacije koje se dobijaju SWOT analizom mogu biti vrlo korisne u dostizanju definisanih ciljeva i za kasnije korake planiranja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurWeb Project Manager & Data AnalystPPC & Digital Channels ManagerContent & SEO Manager.

Kurs SWOT analiza – opis i ciljevi

Ovaj kurs obrađuje pojam SWOT analize kao metode marketinškog planiranja. Preko kursa upoznaćete se sa analizom internog i eksternog okruženja i strategijama SWOT analize. Drugim rečima, u kursu će SWOT analiza biti demonstrirana i primenjena na različitim studijama slučaja kao marketinško-strateški instrument pomoću koga se ispituju snage/slabosti datih preduzeća naspram šansi/opasnosti iz njihovih okruženja. U kursu su takođe interpretirane metode analize tržišta, kao i analize okruženja kompanije, kako bi se što jasnije razumela i sprovodila SWOT analiza. 

Posebna pažnja u kursu poklonjena je definisanju relacija između kompanije i okruženja. Kako je analiza okruženja kompanije jedan od bitnih činilaca svakog analitičkog preispitivanja u poslovanju, tokom kursa biće reči o direktnim i indirektnim faktorima koji mogu uticati na promene u kompanijama i oko njih. Drugim rečima, više reči biće o definisanju makro i mikro okruženja, kao i tipovima konkurenata na tržištu.   

S ciljem kreiranja uspešne analize okruženja i relacije između okruženja i kompanije, potrebno je da se prethodno dobro poznaju osnovne metode analize tržišta. Sa tim u vezi, kroz ovaj kurs imaćete priliku da se upoznate sa trendovima u analizi tržišta, ali i da se osposobite za procenjivanje marketinških mogućnosti u određenim tipovima sredine. Zbog toga je situaciona analiza još jedan od instrumenata sa kojim ćete biti upoznati na ovom kursu. 

Jedan deo kursa posvećen je i pitanju dodatne analize tržišta, tačnije instrumentima procene potencijala tržišta, načinu ispitivanja konkurencije na tržištu, kao i tendencijama u marketinškom istraživanju. Svi ovi analitički instrumenti služe preciznijem definisanju eksternih faktora poslovanja kompanija ili elemenata šansi i pretnji u SWOT analizi.

Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa pojmom SWOT analize. Preciznije rečeno, primaran cilj kursa je da približi primenu SWOT analize, da ih upozna sa okruženjem kompanije, kao i sa analizom okruženja i metodama analize tržišta. SWOT analiza predstavlja instrument koji omogućava da se jedno poslovanje definiše kroz različite elemente i faktore koji na njega imaju najveći uticaj. Drugim rečima, kroz ovaj kurs imaćete priliku da se kroz primere iz prakse bliže upoznate sa primenom SWOT analize u različitim poslovnim kontekstima, te da nju naučite da uspešno primenjujete. 

Kurs SWOT analiza će vam odgovoriti na pitanja

Koji se elementi preispituju u SWOT analizi?

SWOT analiza podrazumeva metodu u kojoj se analitički preispituju četiri elementa, a koja se definišu kao interni i eksterni faktori u okruženju jedne kompanije. Tačnije, pod SWOT analizom misli se na snage i slabosti kao interne faktore jedne kompanije, dok se šanse i opasnosti prepoznaju kao njeni eksterni faktori. Korišćenjem SWOT analize kompanije se mogu fleksibilnije opredeljivati za ona područja poslovanja u kojima su snažna, a mogu i prepoznati mogućnosti, odnosno adekvatne prilike na tržištu. Pored toga, objektivnim preispitivanjem poslovanja mogu identifikovati i svoje slabosti, ali i prepoznati potencijalne pretnje ili opasnosti koje postoje u poslovnom okruženju. Spoznajom ovih faktora, kompanija može preusmeriti svoje napore i marketinške aktivnosti u pravcu očuvanja pozicije na tržištu i u smeru daljeg unapređenja poslovanja.   

Kako se zovu činioci koji predstavljaju makrookruženje kompanije i kako se naziva analiza koja ih proučava?

U analizi okruženja razlikuju se faktori koji spadaju u makrookruženje i mikrookruženje kompanije. Pod makrookruženjem prepoznaju se političko-pravni, ekonomski, sociološko-kulturni, tehničko-tehnološki, demografski i prirodni faktori. U novijim teorijama marketinškog proučavanja, političko-pravni, ekonomski, sociološko-kulturni i tehničko-tehnološki faktori makrookruženja nazivaju se još i faktorima PEST analize. Analiza ovih činilaca predstavlja značajan analitički instrument preko kog se dolazi do definisanja jasnijih ciljeva poslovanja, do lakšeg prepoznavanja ciljne grupe potrošača, zatim do efikasnije koordinacije sa poslovnim partnerima i, konačno, do konkretizacije odluka o konkretnim merama u poslovnoj politici koje mogu unaprediti poslovanje. Analiza makrookruženja može biti korisna i prilikom potencijalne orijentacije na nova poslovna tržišta ili prilikom plasmana novih proizvoda/usluga i tehnologija.

Koji sve instrumenti za procenu potencijala tržišta postoje?

Neki od najbitnijih alata u strateškom planiranju mogu biti instrumenti pomoću kojih se procenjuje potencijal tržišta. Naime, do pretpostavki o tržištu dolazi se na osnovu dva instrumenta. Reč je o instrumentu direktnih podataka i instrumentu logičkih podataka. Zahvaljujući raspoloživim informacijama o ukupnoj industrijskoj prodaji u okviru određenih grupa proizvoda, odnosno na osnovu tumačenja skala ponude i skala tražnje, definišu se svi faktori na tržištu koji mogu unaprediti poslovanje ili mu biti pretnja. Kod instrumenata direktnih podataka izvori informacija su razni statistički godišnji izveštaji, istraživanja resornih institucija i dr. Instrument logičkih podataka podrazumeva one pokazatelje jednog kompanijskog proizvoda za koji se smatra da ima visok stepen korelacije sa novim proizvodom na tržištu. 

Polaznici kursa prate predavanje u učionici

Plan i program kursa SWOT analiza

1. Analiza okruženja kompanije

  • Makrookruženja kompanije
  • Mikrookruženja kompanije

2. Metode analize kompanije

  • Trendovi u analizi tržišta
  • Procena marketinških mogućnosti
  • Tipovi sredine u kojoj posluje kompanija

3. Dodatna analiza tržišta

  • Instrumenti procene potencijala tržišta
  • Ispitivanje tržišta konkurencije
  • Tendencije marketinškog istraživanja

4. SWOT analiza

  • Interna i eksterna analiza tržišta
  • Analiza snage, slabosti, šanse i opasnosti

5. Primena SWOT analize 

Polaznici kursa u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde