Kurs SWOT analiza

U ovom kursu biće reči o SWOT analizi, koja je jedna od najčešće korišćenih tehnika strateškog upravljanja. Nastala je na Stanfordskom istraživačkom institutu na osnovu posmatranja rada i neuspeha strateškog planiranja 500 najjačih svetskih kompanija, a njen kreator je Albert S. Hamfri (Albert S. Humphrey).

Kurs se temeljno bavi svakim od faktora SWOT analize, kako onim interne prirode (snagama i slabostima), tako i faktorima okruženja (šansama i pretnjama). U kursu se, kroz primere brojnih kompanija, daje prikaz ovih faktora i procena njihovog uticaja na poslovanje kompanije, ali se sagledava i celokupna analiza sa ciljem ostvarivanja boljeg rezultata uz maksimizovanje profita i minimizovanje troškova poslovanja. Takođe, stavlja se akcenat na proces otkrivanja gore navedenih faktora prilikom težnje da se kompanija strateški pozicionira, unapredi poslovanje, prevaziđu pretnje, prepoznaju mogućnosti i prilike i pronađu načini putem kojih se mogu maksimalno iskoristiti prilike i snage poslovanja u odnosu na konkurenciju. Kroz celokupan kurs daju se realni primeri sva četiri faktora, koja značajno olakšavaju proces razumevanja ove analize.

Cilj kursa SWOT analiza jeste upoznavanje polaznika sa ključnim pojmovima ove analize. Teži se tome da polaznici saznaju više o nastanku i razvoju ove analize, njenoj upotrebi i primenama u različitim poslovnim okruženjima, kao i o njenom vizuelnom prikazu. Pažnja se posvećuje prednostima koje ova analiza ima, ali i određenim nedostacima, odnosno kritikama koje iznose pojedini autori.

Cilj kursa SWOT analiza je, pre svega, razumevanje internog i eksternog okruženja kompanije ili organizacije sa ciljem što preciznijeg definisanja faktora SWOT analize, kako onih iz internog okruženja poslovanja, odnosno slabosti i snaga, tako i onih iz eksternog okruženja, tj. pretnji i šansi. Dakle, cilj je svakako osposobljavanje polaznika za uočavanje slabosti poslovanja radi preventivnog delovanja i njihovog konačnog prevazilaženja. Takođe, cilj je osposobljavanje polaznika da izdvoje snage i implementiraju ih u strateško planiranje koje je usmereno ka ostvarenju tržišnog uspeha i profita.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurSocial Media, Online PR & Community ManagerPPC & Digital Channels ManagerWeb Project Manager & Data AnalystContent & SEO Manager.