Kurs SWOT analiza

SWOT analiza je jedan od važnih i podrazumevanih alata u današnjoj poslovnoj praksi. Takođe se smatra važnim marketinškim alatom, posebno prilikom planiranja. Ona može pomoći prilikom sagledavanja okruženja u kom se nalazi kompanija, kao i prilikom tumačenja mesta koje kompanija ima u odnosu na konkurenciju i tržište. Od velike važnosti za svaku kompaniju jeste to da dobro poznaje fundamentalno okruženje i njegove karakteristike, ali i konkurentne izazove u okviru njega. Definisanjem i sagledavanjem okruženja dolazi se do zaključka o njegovim potencijalnim uticajima na jednu kompaniju i njeno poslovanje. Međutim, prilikom izrade SWOT analize biće potrebno sagledati i to da li postoje potencijalne pretnje ili šanse u okruženju jednog poslovanja. 

SWOT analiza, kao jedan od alata za strateško planiranje, primenljiva je na različite tipove poslovnih organizacija. Koristi od SWOT analize mogu imati i pojedinci koji žele da analiziraju lična dostignuća i dalja kretanja u karijernom razvoju. Kroz ovu analizu identifikuju se snage, slabosti, prilike ili šanse, ali i pretnje jedne kompanije, pojedinca ili projekta. Stoga je SWOT analizu dobro obaviti onda kada je potrebno doneti važne poslovne ili karijerne odluke. Osim svega navedenog, SWOT analiza, kao strateška metoda, može biti i važan alat za evaluaciju strateških perspektiva jedne kompanije na tržištu. 

Izradom SWOT analize mogu se predstaviti specifični ciljevi i identifikovati interni i eksterni faktori koji mogu biti dobre prilike, ali i oni koji mogu biti pretnja u poslovanju jedne kompanije. Zaključci do kojih se dolazi putem ove analize mogu biti korisni i dragoceni za postizanje zadatih ciljeva, ali i za odabir pravca poslovnog kretanja analizirane kompanije. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerWeb Project Manager & Data AnalystSocial Media, Online PR & Community Manager.

Kurs SWOT analiza – opis i ciljevi

U kursu SWOT analiza najpre su predstavljene terminološke determinante analize, što je jedan od važnih alata u marketinškom planiranju. Tokom kursa imaćete priliku da sagledate sve interne i eksterne faktore u okruženju jedne kompanije, a biće reči i o različitim strategijama SWOT analize. Različite studije slučaja, kao marketinško-strateški pokazni primeri, biće instrument pomoću kog se sagledavaju snage i slabosti konkretnih kompanija, odnosno šanse i opasnosti njihovog okruženja. Jedan deo kursa biće posvećen i tumačenju različitih metoda u tržišnoj analizi, kao i analizi samih kompanija, i to sa ciljem da se ova analiza što bolje razume.

Takođe će biti predstavljene i veze između okruženja i kompanije. S obzirom na to da je analiza okruženja važna komponenta u analiziranju ukupnog poslovanja, posebnu pažnju ćemo posvetiti indirektnim i direktnim faktorima koji se odražavaju na promene u poslovanju kompanije. Iz tog razloga bavićemo se i mikro i makro okruženjima, kao i različitim konkurentskim tipovima na tržištu, što predstavlja neizostavan deo u predstavljanju SWOT analize.

Kako bi se kreirala jedna dobra analiza okruženja i različitih veza koje mogu postojati između kompanije i njenog okruženja, vrlo je važno poznavati tržište, odnosno različite metode analiziranja tržišta. Tokom kursa upoznaćete se sa različitim trendovima u analizi tržišta, a nakon što završite kurs znaćete adekvatno da procenite i marketinške mogućnosti konkretnih tipova sredine. Jedan od instrumenata koji mogu pomoći u SWOT analizi jeste i situaciona analiza, koja će biti posebno razmatrana.

Neka od pitanja kojima se kurs bavi tiču se pitanja dodatne analize tržišta, tj. procene tržišnih potencijala, tipova ispitivanja tržišne konkurencije, ali i savremenih poslovnih tendencija u marketinškom istraživanja. Analitički instrumenti su od koriste za jasno i precizno definisanje spoljašnjih faktora poslovanja jedne kompanije ili raspoznavanje šansi i pretnji u okvirima SWOT analize. 

Glavni cilj kursa jeste da se polaznicima približi pojam SWOT analize, ali i da se ukaže na značaj njene primene, zatim da se predstavi okruženje kompanije i njegova analiza. Zahvaljujući različitim primerima iz prakse, polaznici će imati priliku da sagledaju primenu ove analize u različitim poslovnim kontekstima, a onda i da je primene u drugim poslovnim ili ličnim okvirima.    

Kurs SWOT analiza će vam odgovoriti na pitanja

Šta se analizira SWOT analizom?

SWOT analiza je metoda analitičkog preispitivanja četiri glavna elementa, koja se prepoznaju kao interni i eksterni faktori okruženja jedne kompanije. Tako SWOT analiza kao interne faktore koji utiču na njeno poslovanje preispituje snage i slabosti jedne kompanije, dok su eksterni faktori uticaja na rad jednog preduzeća analiziranje i interpretiranje šansi i opasnosti. Zahvaljujući SWOT analizi, kompanije mogu brže i lakše identifikovati one sfere poslovanja koje su oslabljene, ali i mogućnosti koje se ukazuju na tržištu. SWOT analiza je dragocena i prilikom prepoznavanja i potencijalnih pretnji koje jedno poslovanje može imati u svom radu i poslovnom kontekstu. Zahvaljujući prepoznavanju svih faktora u okviru ovog analitičkog alata, analizirano poslovanje može optimizovati svoje poslovne prakse i ostvariti napredak.  

Koji su činioci poslovnog makrookruženja i koja analiza ih razmatra?

Analiza okruženja podrazumeva analizu svih faktora makro i mikrookruženja jedne kompanije. Pod analizom makrookruženja podrazumeva se analiza svih ekonomskih, tehničko-tehnoloških, političko-pravnih, sociokulturnih, demografskih i prirodnih faktora. Ovde ističemo da u novim marketinškim teorijama političko-pravni, ekonomski, sociokulturni i tehničko-tehnološki faktori spadaju u domen PEST analize. Svi ovi elementi su od važnosti za analizu jer pomažu da se preciziraju ciljevi kretanja poslovanja, ali i da se bolje prepozna publika kojoj se poslovanje obraća. Zahvaljujući SWOT analizi, kompanije postižu efikasniju koordinaciju sa poslovnim partnerima i donose jasne odluke u poslovnim kretanjima kompanije. Analiza makrookruženja može biti od posebne koristi prilikom plasiranje novih proizvoda i usluga na novo tržište.

Koji alati postoje za procenjivanje tržišta?

Najvažniji alati u strategiji jednog poslovanja su oni preko kojih se može proceniti potencijal jednog tržišta. Za procenu tržišta od pomoći mogu biti dve vrste alata: alati direktnih podataka i alati logičkih podataka. Do informacije o ukupno ostvarenoj industrijskoj prodaji određenih grupa proizvoda dolazi se nakon tumačenja skala ponude i skala tražnje, koje se definišu i kao alati na tržištu kojima se može unaprediti poslovanje. Zahvaljujući ovim alatima moguće je prepoznati i ona mesta koja predstavljaju potencijalnu pretnju u poslovanju. Direktni podaci su izraženi u vidu godišnjih izveštaja, kroz statistike istraživanja različitih resornih institucija i sl., dok su logički podaci predstavljeni kao pokazatelji koji demonstriraju korelaciju jednog proizvoda sa drugim proizvodima na tržištu.

Polaznici kursa prate predavanje u učionici

Plan i program kursa SWOT analiza

1. Analiza okruženja kompanije

  • Makrookruženja kompanije
  • Mikrookruženja kompanije

2. Metode analize kompanije

  • Trendovi u analizi tržišta
  • Procena marketinških mogućnosti
  • Tipovi sredine u kojoj posluje kompanija

3. Dodatna analiza tržišta

  • Instrumenti procene potencijala tržišta
  • Ispitivanje tržišta konkurencije
  • Tendencije marketinškog istraživanja

4. SWOT analiza

  • Interna i eksterna analiza tržišta
  • Analiza snage, slabosti, šanse i opasnosti

5. Primena SWOT analize 

Polaznici kursa u učionici na predavanju

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se