Kurs Business Plan Development

Biznis-plan je detaljan dokument koji opisuje osnove poslovnog poduhvata. To je dokument koji pomaže preduzetnicima da razmisle o svim ključnim aspektima svog poslovanja i predvide potencijalne rizike koji bi mogli da se pojave. Biznis-plan obično sadrži analizu tržišta, konkurencije, finansijske projekcije, marketinšku strategiju, upravljanje resursima, opis proizvoda ili usluge i poslovnu strategiju.

Biznis-plan je ključni alat za svaku preduzetničku ideju. Prvo, on vam omogućava da razmislite o tome šta tačno želite da uradite, kako ćete to uraditi i koje će biti glavne prednosti vaše poslovne ideje. Takođe, pomaže vam da procenite svoje ciljeve i osigurate da su realni i ostvarivi. Osim toga, biznis-plan pomaže u privlačenju finansijskih sredstava, budući da investitori i kreditni davaoci obično traže detaljan opis vašeg poslovnog plana pre nego što ulože svoj novac.

Kada kreirate biznis-plan, važno je da razmotrite sve aspekte poslovanja, uključujući konkurenciju, tržište, ciljnu grupu i proizvod ili uslugu koju nudite. Takođe je važno da napravite realistične finansijske projekcije i da identifikujete ključne resurse koji će vam biti potrebni za uspeh. Uz dobro pripremljen biznis-plan možete biti sigurni da ćete imati jasnu viziju svog poslovnog poduhvata i da ćete biti spremni da preuzmete sve izazove koje se mogu pojaviti.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account Manager.

Opis i cilj kursa Business Plan Development

U današnjem poslovnom svetu uspeh poslovanja ne zavisi samo od kvaliteta proizvoda ili usluga već i od sposobnosti vlasnika da pripremi i sprovede efikasan biznis-plan. Kurs Biznis-plan je osmišljen da vam pruži detaljan uvid u različite aspekte biznis-planiranja i potrebne veštine i znanja da biste pripremili i implementirali uspešan biznis-plan.

U prvom delu kursa ćete se upoznati sa pojmom i upotrebom biznis-plana u različitim industrijskim granama. Razumećete zašto je biznis-plan od suštinskog značaja u planiranju poslovanja i upravljanju njime i zašto je potreban za uspešno poslovanje. Pored toga, učićete o funkcijama, koristima i razvoju biznis-plana.

Kroz dalje teme fokus će biti na ključnim elementima biznis-plana. Postoje određeni elementi koji bi trebalo da se nađu u bilo kom biznis-planu. Ti elementi najčešće su: izvršni rezime, pregled kompanije i neke opšte informacije o proizvodima/uslugama, misija i vizija kompanije, poslovni ciljevi i svrha biznis-plana, struktura menadžmenta, SWOT analiza, analiza tržišta, marketinški plan, finansijski plan i zaključak.

Na primer, naučićete kako analizirati tržište, proceniti ulazak na tržište, tržišnu penetraciju, definisati strategiju i utvrditi troškove. Takođe ćete naučiti kako izabrati najefikasnije metode i izraditi marketinšku strategiju.

Ostali delovi kursa će se baviti proizvodnim i menadžment planom, kao i finansijskim planiranjem. To uključuje finansijsko predviđanje, obim i izvore potrebnih sredstava, izradu budžeta i finansijske konstrukcije. Kurs će takođe obuhvatiti SWOT analizu, koja vam može pomoći da identifikujete snage, slabosti, prilike i pretnje svog poslovanja.

Konačno, cilj kursa Biznis-plan je da vam pomogne da stvorite efikasan biznis-plan koji će vam omogućiti da razvijete i vodite uspešan biznis. Ovaj kurs će vam pomoći da naučite kako da analizirate tržište, identifikujete ciljnu publiku, razvijete efikasne marketinške strategije, planirate proizvodnju, upravljate finansijama i vodite tim. Bez obzira na to da li tek započinjete posao ili želite da unapredite svoje poslovanje, ovaj kurs će vam pružiti neophodna znanja i veštine da uspešno razvijete i sprovedete svoj biznis-plan.

Kurs Business Plan Development odgovoriće vam na pitanja:

Koje elemente obuhvata biznis-plan?

Biznis-plan se najčešće kreira radi obezbeđivanja dodatnih finansijskih sredstava, kao što su krediti od banaka ili drugih institucija, ili u slučaju da kompanija želi da plasira novi proizvod ili uslugu na tržište, ili da privuče nove poslovne partnere. Bez obzira na svrhu kreiranja biznis-plana, postoji nekoliko ključnih elemenata koje bi svaki plan trebalo da sadrži. To uključuje uvodni deo, koji predstavlja pregled plana, opis poslovne aktivnosti preduzeća, jasno definisanje poslovnog cilja, analizu tržišta i marketinški plan, plan proizvodnje, menadžment plan, SWOT analizu, finansijsku analizu i zaključak. Važno je napomenuti da biznis-plan nije statičan dokument, već dinamičan proces koji se može prilagođavati promenama na tržištu i poslovanju kompanije. Stoga je važno redovno ga ažurirati kako bi se osiguralo da se i dalje prati postavljeni poslovni cilj i da se ostvaruju planirani rezultati.

Šta podrazumeva proizvodni i menadžment plan?

U biznis-planu proizvodni plan se odnosi na plan proizvodnje i strukture proizvoda, uključujući analizu različitih faktora koji mogu uticati na izbor lokacije, potrebnu opremu i sredstva, kao i na resurse kao što su radna snaga, dobavljači i transport. Osim toga, proizvodni plan uključuje i projekciju troškova proizvodnje, planiranje troškova i projekciju potrebnog kapitalnog ulaganja. Takođe, uključuje istraživanje tehničkih rezultata.

Kada je reč o menadžment planu, on se bavi predstavljanjem radne strukture unutar kompanije. S obzirom na to da su ljudski resursi jedan od ključnih i najvrednijih resursa kompanije, neophodno je da u biznis-planu budu predstavljeni zaposleni ključni za ostvarivanje poslovnog cilja koji je definisan u planu. Uobičajeno je da se u biznis-planu predstave vlasnik i menadžerski tim, uključujući njihova imena, zanimanja, sposobnosti, obrazovanje, tok karijere i zadatke koje obavljaju, kao i izvršioci, njihove nadležnosti, prava i obaveze.

Šta predstavlja finansijska analiza za jedan biznis-plan?

Finansijska analiza je ključni deo biznis-plana koji se fokusira na finansijsku održivost i uspeh preduzeća. Ona uključuje detaljnu procenu finansijskih projekcija, kao što su prihodi, troškovi, investicije, profitabilnost, priliv i odliv gotovine, likvidnost i drugo. Ovi podaci se često prikazuju finansijskim tabelama, grafikonima i drugim alatima kako bi se prezentovale projekcije poslovanja u budućnosti.

Finansijska analiza pruža investitorima, finansijskim institucijama i drugim zainteresovanim stranama uvid u to da li je planirano preduzeće finansijski održivo, profitabilno i da li ima dovoljno novca da pokrije svoje troškove i ostvari profit. Ova analiza takođe pomaže u identifikovanju finansijskih rizika i prilika, što je od ključne važnosti za donošenje odluka i planiranje poslovnih aktivnosti.

Neki od elemenata finansijske analize uključuju projekciju prihoda, troškova, dobiti i gubitka, kao i bilans stanja i tok gotovine. Ovi podaci se često koriste za izradu finansijskih pokazatelja kao što su stopa povraćaja na investiciju, bruto marža, neto dobit, ukupni troškovi i dr., što je važno za procenu poslovanja u različitim periodima.

Muškarac i žena pred tablom na predavanju

Plan i program predavanja

  • Pojam i upotreba biznis-plana u različitim industrijama rada
  • Funkcije, koristi i razvoj biznis-plana
  • Ključni elementi biznis-plana
  • Analiza tržišta – ulazak na tržište i tržišna penetracija; definisanje strategije; utvrđivanje troškova; procena alternativnih metoda; izbor metoda
  • Marketinški plan – marketinške aktivnosti; troškovi planiranih aktivnosti; marketinške strategije
  • Proizvodni i menadžment plan
  • Finansijski plan – finansijsko predviđanje; obim i izvori potrebnih sredstava; budžet i finansijska konstrukcija
  • SWOT analiza
  • Zaključna razmatranja

Polaznici kursa uče kako da kreiraju biznis-plan

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se