Kurs Management and Business Organisation

Menadžment predstavlja proces kojim se upravlja u organizaciji, ali i naučnu disciplinu koja poslednjih nekoliko godina dobija sve veći značaj. Reč menadžment (engl. management) najbolje se može objasniti pomoću pojmova upravljanje i rukovođenje. Pojam menadžmenta podrazumeva konstantno uređenje organizacije, sa osnovnim zadatkom da osposobi što više ljudi za zajednički rad na ostvarenju zacrtanih ciljeva.   

Kurs Management and Business Organisation će vas upoznati sa najvažnijim pojmovima koji se odnose na jednu organizaciju, kao i sa procesima koji se u njoj dešavaju. Na predavanjima će, između ostalog, biti reči o osnovnim modelima organizacione strukture, životnom ciklusu organizacije i svakoj fazi ovog ciklusa. Ovaj kurs će vam omogućiti da se upoznate sa osnovama i primenom strategijskog planiranja, pojmom i podelom kompanijskih resursa, kao i sa planiranjem i kontrolom troškova poslovanja. 

U kursu se obrađuju aktivnosti operacionog menadžmenta koje se povezuju sa upravljanjem procesima i resursima koje organizacije koriste kako bi svojim kupcima isporučile vrednosti koje će zadovoljiti njihova očekivanja. Osim toga, kurs Management and Business Organisation će se baviti i upoznavanjem polaznika sa pojmom i značajem kvaliteta u poslovnom sistemu, kao i standardima koji su u vezi sa kvalitetom. 

Kurs će vam pružiti korisna znanja koja se tiču osnovnih pojmova iz oblasti ekonomije, menadžmenta i organizacije preduzeća. Uz to, upoznaćete se sa načinom na koji preduzeća privređuju, sredstvima kojima raspolažu, kao i sa osnovama upravljanja i organizovanja rada jedne kompanije u savremenim uslovima poslovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: IT Management Program i E-Business & Internet Marketing.

Kurs Management and Business Organisation – opis i ciljevi

Tokom ovog Management and Business Organisation kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa pojmom menadžmenta, organizacije i interesnih grupa. 

Za pohađanje ovog kursa nisu vam neophodna bilo kakva predznanja osim onih koja ćete steći tokom predavajna na prethodnim kursevima ITAcademy koji su u sklopu programa koji pohađate. Zbog lakšeg razumevanja, kompletno gradivo kursa podeljeno je na nekoliko tematskih celina, odnosno modula, čija uloga je da vas postepeno i bez poteškoća uvode u najkompleksnije veštine.

Prvi modul biće fokusiran na uvođenje polaznika u menadžment i poslovnu organizaciju, dok će ih u narednoj tematskoj celini upoznati sa organizovanjem i upravljanjem preduzećem. Nakon toga na red dolazi deo kursa koji će se baviti strategijskim menadžmentom, odnosno pojmom strategijskog planiranja, razvojem koncepta strategije itd. Zatim sledi tematska celina u čijem fokusu će biti planiranje i upravljanje resursima.    

Drugi deo kursa donosi vam module koji će biti okrenuti ka kompleksnijim znanjima iz ove oblasti. Tu vas, pre svega, očekuje nastavna jedinica koja će staviti akcenat na planiranje i kontrolu troškova poslovanja. Zatim na red dolazi tematska celina koja će vas upoznati sa pojmom operacionog menadžmenta, operacionim strategijama i menadžmentom lanca snabdevanja. Na kraju kursa pohađaćete predavanja koja se tiču menadžmenta kvaliteta, odnosno principa sistema kvaliteta, kao i politike, planiranja i razvoja kvaliteta. 

Ovaj kurs ima cilj da vam približi svaku fazu u životnom ciklusu organizacije, kao i metodologiju projektovanja organizacione strukture. Jedan od osnovnih zadataka kursa jeste da se polaznicima približi pojam resursa, ali i troškova koji se mogu naći u procesu poslovanja. 

Pored toga, cilj je i da steknu znanja o upravljanju proizvodnim i uslužnim operacijama u organizaciji, od planiranja i projektovanja do njihove distribucije i isporuke krajnjim korisnicima. Uz to, za vreme predavanja imaćete priliku i da se upoznate sa pojmom i značajem kvaliteta proizvoda, usluga i poslovnog sistema u praksi.

Kurs Management and Business Organisation će vam odgovoriti na pitanja:

1. Šta je menadžment i koje su njegove osnovne funkcije?

Menadžment predstavlja skup akcija kojima se poboljšava realizacija različitih aktivnosti i poduhvata kako bi se na efikasan i efektivan način postiglo funkcionisanje poslovnih sistema. Menadžment se, pre svega, usredsređuje na postizanje organizacionih ciljeva, a to postiže adekvatnim upravljanjem kako zaposlenima, tako i drugim organizacijskim resursima. Postoje četiri osnovne funkcije menadžmenta, a to su planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola.

Planiranje predstavlja osnovnu funkciju menadžmenta, kojom se određuju aktivnosti, ciljevi i vremenki rokovi koje je potrebno realizovati. Funkcija planiranja se fokusira na postizanje ciljeva poslovnog sistema. Organizovanje predstavlja drugu funkciju menadžmenta, kojom se dodeljuju zadaci i aktivnosti definisani tokom planiranja. Organizovanje predstavlja „mehanizam“ za sprovođenje planiranih aktivnosti. Vođenje je usmeravanje aktivnosti članova organizacije i zaposlenih u pravcu koji pomaže organizaciji da ispunjava svoje ciljeva. Kontrola predstavlja funkciju kojom se utvrđuju postignuti rezultati i mere sa planiranim i time određuju odstupanja.

2. Šta su stejkholderi?

Stejkholderi predstavljaju osobu ili grupu koja ima interes ili utiče na poslovni sistem. Stejkholderi, u zavisnosti od uticaja iz okruženja, mogu biti interni (unutrašnji) ili eksterni (spoljašnji). Interni stejkholderi su pojedinici (ili grupa ljudi) koji su deo same organizacije. Na primer, vlasnici i zaposleni su interni stejkholderi.

Eksterni ili spoljašnji stejkholderi, kao što i sam naziv kaže, dolaze iz okruženja, ne rade direkno sa poslovnim sistemom i utiču iz spoljašnjeg okruženja. Na primer, eksterni stejkholderi su obično potrošači, dobavljači, vlada i sl. Očekivanja i zadovoljenje stejkholdera su važni zadaci menadžmenta i menadžera, koji treba posebno da vode računa o uticaju pojedinih stejkholdera na misiju organizacije, što predstavlja prvu fazu planiranja pravaca akcije u modelu strategijskog menadžmenta.

3. Šta je životni ciklus organizacije?

Životni ciklus organizacije predstavlja faze kroz koje organizacija prolazi od osnivanja pa do eventualnog prekida poslovanja. Postoje različite teorije za definisanje faza životnog ciklusa organizacije, a jednu od najčešće korišćenih je razvio Isak Adižes. Prema njemu, definisane su sledeće faze: udvaranje, doba povoja, go-go, adolescencija, top-forma, stabilnost, aristokratija, rana birokratija, birokratija i smrt.

Teorija Isaka Adižesa opisuje kako i zašto se menja organizaciona struktura preduzeća i pomaže organizacijama da identifikuju različite unutrašnje barijere koje ih sprečavaju da budu uspešnije. Ova teorija nebrojano puta je pokazala svoju primenu u praksi, i to je jedan od razloga zašto se ona često koristi. Upravo zato smo je detaljnije razradili u kursu.

Kurs Management and Business Organisation

4. Šta je strategijski menadžment?

Strategijski menadžment predstvlja pristup upravljanja organizacijom i njenim resursima kako bi se postigli ciljevi. Strategijski menadžment možemo da posmatramo ne samo kao pristup već i kao proces. Ukoliko ga posmatramo kao pristup, pod tim se podrazumeva kontinuirano korišćenje informacija o okruženju, a ukoliko strategijski menadžment posmatramo kao proces, pod tim se podrazumevaju strategijska analiza, strategijski izbor i sprovođenje strategije.

Strategijskim menadžmentom se postavljaju ciljevi, analizira konkurentsko okruženje, planira pravac akcija, planiraju, definišu i primenjuju strategije. Pored toga, startgisjkim menadžmentom se određuju misija, vizija i ciljevi organizacije. Misijom poslovnog sistema definiše se svrha poslovanja, odnosno daje odgovor na pitanje zašto poslovni sistem treba da postoji. Vizijom poslovnog sistema određuje se težnja poslovnog sistema. Ciljevima poslovnog sistema izražava se željeno stanje, tj. rezultat koji se želi postići tokom određenog perioda.

5. Koje su osnovne funkcionalne oblasti menadžmenta?

Kao osnovne funkcionalne oblasti menadžmenta izdvajaju se istraživanje i razvoj, proizvodnja, finansije, ljudski resursi i marketing. Istraživanje i razvoj je jedna od osnovnih funkcionalnih oblasti organizacije i od nje zavisi kako će teći dalje funkcionisanje i razvoj čitave organizacije. Proizvodnja je funkcionalna oblast koja se bavi proizvodnjom proizvoda, pri čemu se inputi, odnosno sirovine, pretvaraju u završni proizvod kroz niz proizvodnih proces.

Finansije predstavljaju funkcionalnu oblast menadžmenta kojom se planiraju i organizuju finansijska sredstva i izrađuju finansijski izveštaji kompanije. Funkcija ljudskih resursa kompanije je odgovorna za regrutovanje i selekciju zapolsenih, njihovu obuku, uvođenje u posao i sl. Marketing, kao funkcionalna oblast menadžmenta, zadužen je za kreiranje različitih marketinških strategija, njihovu primenu, planiranje promotivnih kampanja, kao i praćenje aktivnosti konkurenta.

6. Šta predstavlja operacioni menadžment, a šta sistem upravljanja kvalitetom?

Operacioni menadžment predstavlja oblast menadžmenta koja se ponekad pogrešno shvata zbog svoje multidisciplinarnosti. Operacioni menadžment se uglavnom bavi planiranjem, organizovanjem i nadzorom u kontekstu proizvodnje proizvoda. Kao takav, operacioni menadžment je fokusiran na isporuku, osiguravajući da organizacija pretvara ulaze u izlaze na efikasan način. Dve ključne oblasti operacionog menadžmenta su upravljanje lancem nabavke i logistika. 

Sistem upravljanja kvalitetom ili skraćeno QMS (Quality Management System) je formalizovani sistem kojim se dokumentuju procesi, procedure i odgovornosti za postizanje politika i ciljeva kvaliteta organizacije. Konkretno, sistem upravljanja kvalitetom se bavi koordinacijom i usmeravanjem aktivnosti organizacije u cilju zadovoljavanja potreba zainteresovanih strana. Adekvatnim upravljanjem sistemom kvaliteta postiže se poboljšanje procesa, smanjenje otpada i troškova, merenje, analiza i unapređenje procesa u organizaciji.

7. Na koji način planiranje troškova utiče na konkurentnost?

Kako bi se vršilo finansijsko planiranje troškova u poslovanju, neizbežna je podela troškova prema vrstama, koje se obuhvataju i prate u finansijskim izveštajima. Pored vrsta troškova nevedenih u nastavnoj jedinici Vrste troškova, za finansijsko obuhvatanje je veoma važna podela troškova na porizvodne i neproizvodne, kao i na redovne i vanredne. Instrumenti za planiranje i korntrolu troškova poslovanja su finansijski izveštaji Bilans stanja, Bilans uspeha i Izveštaji o novčanim tokovima.

Cilj svakog poslovanja je sniziti troškove poslovanja, pod uslovom da kvalitet proizvoda/usluge ostane isti. Samim tim, snižava se i proizvodna cena, što omogućava plasiranje proizvoda/usluga po nižoj ceni, ali uz ostvarivanje što veće cenovne marže, odnosno profita za taj proizvod/uslugu. Svakako, proizvod/usluga koji možemo kupiti po nižoj ceni, a koji je dobrog kvaliteta, predstavlja konkurentan proizvod.

Plan i program predavanja:

1. Uvod u menadžment i poslovnu organizaciju 

 • Uvod u menadžment 
 • Funkcionalne oblasti menadžmenta 
 • Organizacija i dimenzija organizacije 
 • Organizaciona sredina i okruženje 

2. Organizovanje i upravljanje preduzećem 

 • Postupak projektovanja organizacione strukture 
 • Modeli organizacione strukture 
 • Životni ciklus organizacije 
 • Upravljačke uloge 
 • Upravljački informacioni sistem

3. Strategijski menadžment 

 • Pojam strategijskog planiranja 
 • Pojam strategijskog menadžmenta 
 • Razvoj koncepta strategije 
 • Strategija rasta 
 • Strategije stabilizacije i povlačenja 

4. Planiranje i upravljanje resursima 

 • Pojam i planiranje resursa 
 • Konceptualni modeli planiranja resursima 
 • ERP – Enterprise Resource Planning 
 • Planiranje potrebe za materijalima i optimizacija proizvodne tehnologije 
 • Planiranje i upravljanje ljudskim resursima 
 • Planiranje i upravljanje finansijskim resursima 

5. Planiranje i kontrola troškova poslovanja 

 • Pojam troškova 
 • Vrste troškova 
 • Finansijsko planiranje 
 • Značaj upravljanja troškovima za povećanje konkurentnosti 

6. Operacioni menadžment 

 • Pojam operacionog menadžmenta 
 • Operacione strategije 
 • Just in Time i Lean sistemi 
 • Menadžment lanca snabdevanja 
 • Planiranje kapaciteta i inventara 

7. Menadžment kvaliteta 

 • Definisanje kvaliteta 
 • Politika, planiranje i razvoj kvaliteta 
 • Principi sistema kvaliteta 
 • Uvođenje sistema kvaliteta 
 • Menadžment totalnog kvaliteta 
 • Standardi serije ISO 9000 
 • ISO 14000, ISO 22000 i ISO 27000

Polaznici kursa Management and Business Organisation

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se