Kurs Management and Business Organisation

Menadžment predstavlja proces kojim se upravlja u organizaciji, ali i naučnu disciplinu koja poslednjih nekoliko godina dobija sve veći značaj. Reč menadžment (engl. management) najbolje se može objasniti pomoću pojmova upravljanje i rukovođenje. Pojam menadžmenta podrazumeva konstantno uređenje organizacije, sa osnovnim zadatkom da osposobi što više ljudi za zajednički rad na ostvarenju zacrtanih ciljeva.   

Kurs Management and Business Organisation će vas upoznati sa najvažnijim pojmovima koji se odnose na jednu organizaciju, kao i sa procesima koji se u njoj dešavaju. Na predavanjima će, između ostalog, biti reči o osnovnim modelima organizacione strukture, životnom ciklusu organizacije i svakoj fazi ovog ciklusa. Ovaj kurs će vam omogućiti da se upoznate sa osnovama i primenom strategijskog planiranja, pojmom i podelom kompanijskih resursa, kao i sa planiranjem i kontrolom troškova poslovanja. 

U kursu se obrađuju aktivnosti operacionog menadžmenta koje se povezuju sa upravljanjem procesima i resursima koje organizacije koriste kako bi svojim kupcima isporučile vrednosti koje će zadovoljiti njihova očekivanja. Osim toga, kurs Management and Business Organisation će se baviti i upoznavanjem polaznika sa pojmom i značajem kvaliteta u poslovnom sistemu, kao i standardima koji su u vezi sa kvalitetom. 

Kurs će vam pružiti korisna znanja koja se tiču osnovnih pojmova iz oblasti ekonomije, menadžmenta i organizacije preduzeća. Uz to, upoznaćete se sa načinom na koji preduzeća privređuju, sredstvima kojima raspolažu, kao i sa osnovama upravljanja i organizovanja rada jedne kompanije u savremenim uslovima poslovanja.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:IT Management ProgramE-Business & Internet Marketing ProgramE-commerce & Entrepreneurship ProgramOnline Sales & E-business Development Program i Web Project Manager & Data Analyst.

Kurs Management and Business Organisation – opis i ciljevi

Tokom ovog Management and Business Organisation kursa, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa pojmom menadžmenta, organizacije i interesnih grupa. 

Za pohađanje ovog kursa nisu vam neophodna bilo kakva predznanja osim onih koja ćete steći tokom predavajna na prethodnim kursevima ITAcademy koji su u sklopu programa koji pohađate. Zbog lakšeg razumevanja, kompletno gradivo kursa podeljeno je na nekoliko tematskih celina, odnosno modula, čija uloga je da vas postepeno i bez poteškoća uvode u najkompleksnije veštine.

Prvi modul biće fokusiran na uvođenje polaznika u menadžment i poslovnu organizaciju, dok će ih u narednoj tematskoj celini upoznati sa organizovanjem i upravljanjem preduzećem. Nakon toga na red dolazi deo kursa koji će se baviti strategijskim menadžmentom, odnosno pojmom strategijskog planiranja, razvojem koncepta strategije itd. Zatim sledi tematska celina u čijem fokusu će biti planiranje i upravljanje resursima.    

Drugi deo kursa donosi vam module koji će biti okrenuti ka kompleksnijim znanjima iz ove oblasti. Tu vas, pre svega, očekuje nastavna jedinica koja će staviti akcenat na planiranje i kontrolu troškova poslovanja. Zatim na red dolazi tematska celina koja će vas upoznati sa pojmom operacionog menadžmenta, operacionim strategijama i menadžmentom lanca snabdevanja. Na kraju kursa pohađaćete predavanja koja se tiču menadžmenta kvaliteta, odnosno principa sistema kvaliteta, kao i politike, planiranja i razvoja kvaliteta. 

Ovaj kurs ima cilj da vam približi svaku fazu u životnom ciklusu organizacije, kao i metodologiju projektovanja organizacione strukture. Jedan od osnovnih zadataka kursa jeste da se polaznicima približi pojam resursa, ali i troškova koji se mogu naći u procesu poslovanja. 

Pored toga, cilj je i da steknu znanja o upravljanju proizvodnim i uslužnim operacijama u organizaciji, od planiranja i projektovanja do njihove distribucije i isporuke krajnjim korisnicima. Uz to, za vreme predavanja imaćete priliku i da se upoznate sa pojmom i značajem kvaliteta proizvoda, usluga i poslovnog sistema u praksi.

Kurs Management and Business Organisation

Plan i program predavanja:

1. Uvod u menadžment i poslovnu organizaciju 

 • Uvod u menadžment 
 • Funkcionalne oblasti menadžmenta 
 • Organizacija i dimenzija organizacije 
 • Organizaciona sredina i okruženje 

2. Organizovanje i upravljanje preduzećem 

 • Postupak projektovanja organizacione strukture 
 • Modeli organizacione strukture 
 • Životni ciklus organizacije 
 • Upravljačke uloge 
 • Upravljački informacioni sistem

3. Strategijski menadžment 

 • Pojam strategijskog planiranja 
 • Pojam strategijskog menadžmenta 
 • Razvoj koncepta strategije 
 • Strategija rasta 
 • Strategije stabilizacije i povlačenja 

4. Planiranje i upravljanje resursima 

 • Pojam i planiranje resursa 
 • Konceptualni modeli planiranja resursima 
 • ERP – Enterprise Resource Planning 
 • Planiranje potrebe za materijalima i optimizacija proizvodne tehnologije 
 • Planiranje i upravljanje ljudskim resursima 
 • Planiranje i upravljanje finansijskim resursima 

5. Planiranje i kontrola troškova poslovanja 

 • Pojam troškova 
 • Vrste troškova 
 • Finansijsko planiranje 
 • Značaj upravljanja troškovima za povećanje konkurentnosti 

6. Operacioni menadžment 

 • Pojam operacionog menadžmenta 
 • Operacione strategije 
 • Just in Time i Lean sistemi 
 • Menadžment lanca snabdevanja 
 • Planiranje kapaciteta i inventara 

7. Menadžment kvaliteta 

 • Definisanje kvaliteta 
 • Politika, planiranje i razvoj kvaliteta 
 • Principi sistema kvaliteta 
 • Uvođenje sistema kvaliteta 
 • Menadžment totalnog kvaliteta 
 • Standardi serije ISO 9000 
 • ISO 14000, ISO 22000 i ISO 27000

Polaznici kursa Management and Business Organisation

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Jesenji upisni rok je otvoren!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde