Kurs PR and Business Communication

Kurs PR and Business Communication polaznike upoznaje sa odnosima s javnošću i poslovnom komunikacijom. Odnosi s javnošću podrazumevaju način komunikacije sa medijima i javnošću kojim se uobličava i održava imidž kompanije, organizacije i pojedinca u očima različitih zainteresovanih delova javnosti. 

PR (public relations, tj. odnosi sa javnošću), baš kao i poslovna komunikacija, u isto vreme je i naučna i praktična disciplina koja stvara i održava reputaciju brenda ili pojedinca. Glavni cilj odnosa sa javnošću je da se ostvari razumevanje i podrška, da se utiče na mišljenje i ponašanje ciljanih javnosti i da se ostvari najbolja moguća komunikacija sa okruženjem. 

Mnogi pogrešno gledaju na public relations kao metodu ulepšavanja slike neke organizacije kojom se pokrivaju problemi u organizaciji, tako da ona po svaku cenu uvek dobro izgleda. Efektan PR se obraća podsvesti, razumu i emocijama, i usmeren je na savršenu kombinaciju sva tri. Osnovu odnosa s javnošću čini komunikacija (lat. communicat – deljen; communis – zajednički). U osnovi svakog procesa komunikacije nalaze se tri elementa: pošiljalac, poruka sa informacijom i primalac.

Da bi poruka stigla do publike na što efektniji način, koriste se, pre svega, masovni mediji. Postoji veliki broj alata koje PR menadžeri koriste prilikom komuniciranja sa medijima. Među njima se nalaze saopštenja za javnost, prosleđivanje prethodno napisanih vesti, izjave, konferencije za novinare, brifinzi s novinarima, događaj i slično. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Content & SEO ManagerPPC & Digital Channels ManagerE-commerce Manager & EntrepreneurDigital Marketing Planner & Account ManagerE-Business & Internet Marketing.

Kurs PR and Business Communication - opis i cilj

Tokom kursa PR and Business Communication, koji možete pohađati online ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, upoznaćete se sa svim potrebnim detaljima neophodnim za odnose sa javnošću. Cilj kursa je da polaznici steknu znanja o osnovnim pojmovima iz ove oblasti i da bolje razumeju okruženje u kojem rade, kao i da steknu sliku o potrebama savremenih odnosa sa javnošću i poslovne komunikacije.

Kurs PR and Business Communication čini šest oblasti koje su grupisane u module: Osnove odnosa s javnošću, Krizni odnosi s javnošću, Onlajn odnosi s javnošću, Korporativni identitet, Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija i Efektivna poslovna komunikacija.

Mediji igraju važnu ulogu u formiranju javnog mnjenja te upravo zbog toga čine privlačnu platformu za stručnjake za odnose s javnošću jer putem medija mogu informisati poslovne partnere, klijente ili glasače i tako doprineti stvaranju imidža klijenta u javnosti. 

Postoji veliki broj alata koje PR profesionalci koriste prilikom komuniciranja sa medijima pa tako među njima nalazimo i objave za medije, vesti, izjave, konferencije za novinare, brifinge s novinarima, događaje, advertorijale i slično. Bitan alat za efikasne odnose s medijima je kvalitetna novinska lista koja sadrži imena i kontakte novinara koji prate određena područja. Uz to važno je imati i pripremljenu mapu za novinare sa svim potrebnim podacima u vezi sa kompanijom. U odnosima s medijima zadužen je portparol organizacije koji profesionalno komunicira s novinarima.

Kurs PR and Business Communication otkriće polaznicima na koji način se kreira reputacija, razvijaju poslovni odnosi u firmi, kao i sa drugim firmama i pojedincima. Strategija odnosa s javnošću opisuje način na koji će se ostvariti prethodno postavljeni ciljevi uspostavljanja i održavanja obostrano korisnih odnosa između organizacije i njene ciljne javnosti.

Da bi se uspešno promovisala kompanija potrebno je da ima jak korporativni identitet. On izražava karakter brenda jedne kompanije kako bi je izdvojio od drugih, učinio prepoznatljivom i

stvorio emotivno povezivanje sa ciljnom grupom potrošača. Korporativni identitet kompanije je zbir svih sredstava koja na likovno-grafički način i drugim vizuelnim sredstvima stvaraju jasnu predstavu o jednoj ustanovi i njenoj delatnosti.

Kurs PR and Business Communication ITAcademy

Plan i program predavanja

1. Osnove PR-a 

 • Definicija i delokrug odnosa s javnošću 
 • Odnos marketinga i PR-a – pojmovna zbrka 
 • Ciljna javnost (interesne grupe) 
 • Funkcije PR menadžera
 • Odnosi s medijima
 • Vrste i karakteristike medija 
 • Tehnike i sredstva odnosa s medijima 
 • Istraživanje javnog mnjenja 
 • Definisanje strategija i taktika 
 • Evaluacija i merenje efikasnosti i efektivnosti odnosa s javnošću 

2. Krizni PR 

 • Pojam i vrste krize 
 • Krizna situacija za PR 
 • Pojam i cilj kriznog PR-a 
 • Komunikacija pre krize 
 • Krizni PR plan 
 • Komunikacija za vreme krize 
 • Krizni PR i mediji 
 • Komunikacija nakon krize 
 • Onlajn krizni PR 

3. Onlajn PR 

 • Pojam i strategija onlajn odnosa s javnošću 
 • Veb-sajt kao alat PR-a 
 • Upravljanje kompanijskim blogom 
 • Društveni mediji i društvene mreže 
 • Facebook

4. Korporativni identitet 

 • Pojam korporativnog identiteta 
 • Logo 
 • Korporativne boje i tipografija 
 • Vizitkarta i poslovna dokumentacija 
 • Direktna prezentacija u skladu sa korporativnim identitetom
 • Korporativni dizajn vozila, uniformi, enterijera i eksterijera 

5. Planiranje i organizacija poslovnih događaja i akcija

 • Pojam specijalnih događaja 
 • Vrste specijalnih događaja
 • Planiranje i organizovanje događaja
 • Poslovni događaji
 • Organizatori specijalnih događaja

ITAcademy PR kurs predavanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok je otvoren!

UpisDa saznate sve o upisu, kliknite ovde