Kako da napravite dobar marketing plan sa ograničenim budžetom

Legendarni američki naučnik i državnik Bendžamin Frenklin je jednom prilikom rekao: „Ako ne uspete da se pripremite, pripremate se za neuspeh.” Ovaj citat odnosi se na mnogo aspekata života i poslovanja, a posebno je relevantan za svet marketinga.

marketing plan u IT biznisu

Šta god da želite da postignete u životu, morate imati plan koji propisuje sled koraka koji vode do njegovog ispunjenja. Isto je i u poslu. Ukoliko želite da imate određenu referentnu vrednost prilikom poslovanja, napisaćete detaljan marketing plan kako biste imali definisane ciljeve i jasan proces koji prethodi njihovom ispunjenju. 

Marketing plan je deo biznis plana

Jedan od segmenata koji će vaš biznis plan obuhvatiti jeste i marketinška strategija, odnosno plan oglašavanja i promocije proizvoda ili usluga koje nudite. Preduslov za svaku uspešnu kupovinu jeste da kupci pre svega znaju za proizvod, a ukoliko ne ulažete u marketing, šanse da do toga dođe su male.

Iz tog razloga vam je kao i za svaki drugi, tako i za ovaj aspekt poslovanja, potreban plan. Morate znati šta su prvi koraci, šta su ciljevi i kako da do njih dođete. Navedeni aspekti se predviđaju marketing planom, koji zahteva doslednost, ali i adaptabilnost.

Delovi marketing plana

Iako precizna formula ne postoji, segmenti koji se mogu pronaći u gotovo svakom marketing planu su: kolekcija podataka proizašlih iz istraživanja tržišta, opis ciljnog tržišta i niše, opis proizvoda ili usluge, analiza konkurencije i jedinstvena prodajna pozicija, izjava o misiji, opis strategije marketinga, cena i pozicioniranje brenda, budžet, marketinški ciljevi, kao i razne evaluacije napretka i analize (poput zadovoljstva korisnika, broja poseta sajtu i sl.).

Inspiracija za uspešan marketing plan

Pre nego što se posvetimo strategijama za kreiranje marketing plana u uslovima malog budžeta, simuliraćemo idealne uslove. Sledi nekoliko saveta koji će vam pomoći pri pisanju i ostvarivanju marketing plana, bez ograničavajućih faktora poput budžeta i ostalih resursa.

Neka vas vizija inspiriše

Imajte uvek na umu zašto ste se opredelili za određeni posao. Šta vas je motivisalo na samom početku i kako ste zamišljali svoju budućnost nakon rada na određenom projektu? Sigurno ste razmišljali o dugoročnim ciljevima i načinima kako ćete do njih doći. 

Vizija je važan deo svakog poslovnog, pa i marketing plana. Kada naiđete na krizu i niste sigurni kako da se sa njom izborite, uvek se vratite na svoju originalnu viziju. Šta vas je inspirisalo? Prisetite se početka i dozvolite da vam se ponovo probudi entuzijazam. Nekada ste imali viziju, sada je samo morate probuditi. Iz vizije će se pojaviti odgovori na mnoga pitanja koja ćete dotaći u marketing planu.

Uradite SWOT analizu i definišite poziciju u odnosu na konkurenciju

Odredite snage, slabosti, mogućnosti i pretnje koje se tiču vašeg proizvoda ili usluge. Saznanja i zaključke koji su proizašli iz SWOT analize uključite u kreiranje čuvena „četiri P” marketing plana. U pitanju su product (proizvod), price (cena), promotion (promovisanje), place (distribucija).

Ako već imate proizvod, uradite analizu tržišta i utvrdite kakve je cene formirala vaša konkurencija. Kada vaš proizvod uporedite sa konkurentim, razumećete kakva je vaša cenovna pozicija.

Preko definisanja cene dolazi se do tipa promocije. Ona zavisi od vrste proizvoda. Zapitajte se kakav prodajni objekat odgovar proizvodu koji nudite. Zatim, tu je i odlučivanje o tipu medija. Da li su društvene mreže dobar kanal promocije? Da li su vam potrebni promoteri ili dodatni materijali? Na koji način takav proizvod dolazi do potrošača? 

Odgovori na ova pitanja neizostavni su deo svakog marketing plana.

planiranje sa ograničenim budžetom

Posvetite se svojoj niši

U vezi sa prethodnim, jedan od prvih koraka u definisanju plana promocije jeste konkretizacija ciljne grupe i niše. Kada definišete ova dva elementa, posvetite se komunikaciji s ciljnom publikom. 

Dobar marketing plan ne samo što predviđa kanale komunikacije već i količinu informacija. Ukoliko svoju ciljnu grupu svakodnevno zasipate informacijama o svom brendu, proizvodu ili uslugama, rizikujete da je izgubite. Dobar marketing plan vas kanališe pri nagonu da preterano delite informacije. On služi kao strog kontrolor koji propisuje kada, kako i koliko.

Umesto nasumičnog deljenja sadržaja, dobar marketing plan će vam savetovati da bolje upoznate i profilišete svoje klijente. Zainteresujte se za potrebe svoje ciljne grupe. Saznajte čime se bave, s kojim izazovima se susreću i šta je to što ih na dnevnom nivou dodiruje. 

Postanite ekspert za svoju ciljnu grupu, a ne samo za svoju branšu, i pomozite im u rešavanju problema sa kojima se bore. Na ovaj način ćete sačuvati njihovo poverenje i učiniti da vam se uvek vraćaju.

Pratite konkurenciju i unapređujte marketing plan

Iako morate ostati dosledni svom marketing planu, ne smete ni u jednom trenutku zapostaviti svoju konkurenciju. Uvek pratite šta radi i na koji način privlači svoje potrošače. Ukoliko otkrijete njihov recept, možete prilagoditi svoju strategiju. Iako zahteva doslednost, marketing plan bi trebalo da bude živ i da se razvija kako se trendovi menjaju. Tako su, na primer, Google reklame vrlo važan deo svake ozbiljnije promotivne kampanje.

Ovo su bila načelna pravila primenjiva na svaki marketing plan. U nastavku ćemo se posvetiti kreiranju marketing plana u realim okolnostima savremenog poslovanja.

Marketinški plan sa malim budžetom

Danas mnoge kompanije posluju sa vrlo ograničenim budžetima za marketing, a često su primorane da ih dodatno snižavaju. To primorava stručnjake za marketing da mudro biraju svoje taktike.

Zašto je marketing plan relevantan u uslovima ograničenog budžeta? Od marketinških stručnjaka se traži da dokažu povraćaj investicije (ROI). Uspostavljeni plan im je prevashodno potreban za merenje i prikaz rezultata. Ovo je posebno značajno u uslovima kada je budžet za oglašavanje mali i svaki uloženi dinar mora da se opravda.

Šta dobar plan mora da sadrži?

Uspešan marketing plan baviće se vašim najvećim poslovnim i marketinškim izazovima, usmeravaće vaš tim na najvažnije ciljeve i pomoći će vam da formirate budžet. 

Kako ga napraviti? U nastavku predstavljamo 6 saveta stručnjaka iz kompanije „Skoda Minotti” koji će vam pomoći u izgradnji uspešnog marketing plana.

1. Definišite svoj izazov

Slično tehnici pisanja priča, umesto od početka, u ovoj fazi kreće se od kraja. Počnite sa krajnjim ciljem koji imate na umu. 

Pitanja koja bi trebalo da postavite sebi jesu: Koje probleme želim da rešim? Koji izazovi moraju da se ispune? Koje bi mogućnosti trebalo iskoristiti? Sa kojim se opasnostima treba suočiti? 

Ukoliko niste u stanju da odgovorite na sva pitanja, bez brige. Odgovori će se kristalizovati kroz proces. Važno je da, dok tražite odgovore na pitanja, paralelno radite na svom marketing planu. 

Prva opasnost je da nemogućnost traženja odgovora blokira dalji razvoj marketing plana. Druga je da se u ovoj fazi previše vežete za taktiku, jer ona nužno ne mora da se podudara sa realnošću.

Primera radi, ključni izazov za vašu kompaniju u ovoj fazi mogao bi da bude nedostatak potencijalnih kupaca na sajtu kompanije jer je sajt zastareo i gubi promet zbog nekompatibilnosti sa novim algoritmima Googlea. 

Bez obzira na to koje probleme imate, važno je da ih identifikujte i rešavate.

ciljevi poslovna žena planiranje

2. Definišite svoje SMART ciljeve

SMART ciljevi podrazumevaju specifične, merljive, dostižne, realistične, vremenski određene ciljeve. Da biste svoj tim vodili na pravi način i kreirali održiv marketing plan, važno je da ih se pridržavate. 

Kako definisati SMART ciljeve na najproduktivniji način? Ovi ciljevi bi trebalo da budu povezani sa vašim izazovima, mogućnostima i pretnjama koje ste odredili u prethodnom koraku. Stoga bi trebalo jasno navesti rezultat koji se postiže ispunjenjem svakog od SMART ciljeva.

Primer SMART ciljeva bio bi: „svakog meseca obezbediti 10 potencijalnih kupaca putem digitalnog marketinga” ili „izgraditi odgovarajuću web stranicu u naredna 4 meseca”. 

Postavljanje SMART ciljeva omogućava vam da prikažete izvodljive dokaze za svoje nadređene i rukovodioce kompanije, i da marketinška potrošnja donese povraćaj ulaganja (ROI).

3. Postavite svoju strategiju

Vaša strategija bi trebalo da podrži vaše odabrane taktike i troškove marketinga. Dok su se prethodne sekcije bavile njihovim profilisanjem, u ovoj sekciji definisaćete kako planirate da rešite izazove i ispunite svoje ciljeve. 

Kako da dođete do efektne strategije? Jedan od načina je da zauzmete kritičku distancu. Pokušajte da razmišljate kao svoja ciljna publika. Zapitajte se kojim bi putem trebalo da nastavite da biste preneli svoju poruku toj ciljnoj grupi i, kao i obično, kako ćete rešiti njihov problem. 

Vaša strategija bi trebalo da stimuliše kreativnost, podstiče razmenu poruka, napravi izbor kanala i definiše druge ključne varijable. 

Kao što se može videti iz priloženog, svaki korak dobrog marketing plana zasigurno vas tera da se vratite na početak priče i istražujete. Pre nego što krenete u izradu bilo kakvog plana, morate da znate ko je vaša ciljna publika, koji su njeni problemi i interesovanja, i kako ih vi možete rešiti. 

Na kraju, vratite se na dosadašnje iskustvo. Pogledajte prethodne kampanje kako biste utvrdili šta je donosilo rezultate, a šta nije.

4. Objasnite svoju taktiku

U ovoj sekciji ćete dalje razraditi detalje svog plana. Vaša taktika su koraci i zadaci koje treba da izvršite kako biste ostvarili svoje namere i ciljeve u skladu sa strategijom. 

Primera radi, delegiranje spada u taktiku. Razmotrite podelu odgovornosti: odredite članove tima koji će upravljati određenim zadacima i dodelite im konkretne zadatke. Neki će razvijati blog, drugi će pokrenuti novu AdWords kampanju s precizno određenim mesečnim budžetom, treći će se baviti kreiranjem sadržaja za novi sajt itd. Pravilno dodeljivanje zaduženja neizostavna je karakteristika dobrog lidera.

5. Uspostavite vremenske okvire

Uvek postavite i kratkoročne i dugoročne okvire. Kratkoročni ciljevi su dobri za održavanje motivacije, ali je i dalje neophodno da se fokusirate na širu sliku. Tome služe dugoročni planovi. Obavezno postavite rokove za aktivnosti kao što su sastanci i vreme distribucije. Najzad, tražite povratne informacije od svog tima u realnim vremenskim okvirima za određene zadatke. 

Ovde bi trebalo da povedete računa o reciprocitetu. Ono što tražite i predviđate svojim marketing planom trebalo bi da i sami poštujete, naročito na nivou pravovremene podele informacija. Zato dajte sebi rokove i izgradite naviku da i sami obaveštavate ostatak tima o celokupnom napretku. Učinite da razumeju u čemu leži njihov doprinos.

6. Procenite svoje resurse

Resursi koje marketing plan uzima u obzir jesu ljudi, tehnologija i budžet za marketing. Relevantna pitanja u ovoj sekciji uključuju:

  • ljudske resurse – Da li imate dovoljno ljudi sa odgovarajućim skupom veština? Da li treba da tražite spoljne saradnike za ispunjenje određenih delova svog plana? Da li su vam potrebne usluge eksterne PR agencije, grafičkog dizajnera ili nešto treće?
  • tehnologiju – Da li je vaša tehnologija ažurirana? Koja je tehnologija potrebna da bi vaša marketing taktika bila uspešna i da li su ciljevi izvodljivi u okviru vašeg budžeta?
  • budžet za marketing – Da li se vaš marketing plan uklapa u unapred određeni budžet ili se budžet formira na osnovu taktike?

Ovo su bila neka od zlatnih pravila kreiranja marketing plana koji donosi rezultate u uslovima ograničenog budžeta.

Planiranje i definisanje ciljeva jedne online makretinške kampanje od presudnog je značaja za njenu efikasnost. Ako želite da steknete veštine koje su vam potrebne da biste sa uspehom kreirali i implementirali marketing plan, stručne obuke na ITAcademy su odlično rešenje. Rad na realnim projektima pod vođstvom mentora najbolja je šansa da se u hodu nauči kako se kreira, razvija i implementira jedan dobar marketing plan.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se