Kurs Introduction to Digital Marketing

U kursu Introduction to Digital Marketing obrađuju se osnovni koncepti digitalnog marketinga. Tako ćete kroz kurs moći da se upoznate sa nekim glavnim postavkama savremenog digitalnog marketinga. Internet danas predstavlja neophodan alat za učenje, komunikaciju, informisanje i vođenje savremenog poslovanja. On je jedan od uzroka razvojnih tehnoloških procesa na globalnom nivou. Nove profesije, brz pristup informacijama, onlajn-kupovina, svakodnevne poslovne prakse, komunikacija itd. samo su neki od rezultata koji su postignuti zahvaljujući primeni interneta u različitim sferama savremenog društva. Zato se može reći da se u digitalnom dobu promenio način razmišljanja u oblasti edukacije, ali i poslovanja. 

Danas se marketing razvija u skladu sa savremenim promenama i dobija nove kanale komunikacije, kao i korisne alate koji su u velikoj meri unapredili promociju i prodaju. Digitalni marketing obuhvata sve marketinške aktivnosti koje se izvode preko novijih sredstava komunikacije, kao što su mobilni telefoni, tableti, interaktivni televizori, internet, video-igrice itd. Stoga smo danas okruženi različitim kanalima koji se koriste u marketinške svrhe i preko kojih se razmenjuje veliki broj digitalnih marketinških poruka. Ovi kanali su ključni za digitalni marketing, a razvoj novih tehnologija i platformi omogućava zaposlenima u marketingu da prilagode svoje strategije i plasiraju svoje poruke ciljnoj publici. Osnove digitalnog marketinga omogućavaju bolje razumevanje savremenog poslovanja i načina na koji se promovišu proizvodi i usluge u digitalnom dobu.

Osnove digitalnog marketinga odnose se i na poznavanje načina kreiranja sadržaja koji donosi željene i merljive poslovne rezultate. Pored toga, potrebno je poznavati karakteristike kanala onlajn-komunikacije i tehnike digitalnog marketinga. Takođe, od velike važnosti je i razumevanje ponašanja korisnika, te poznavanje medija preko kojih komuniciraju i koje najviše koriste. Na taj način kompanija može dopreti do ciljne grupe, ponuditi im ono što žele i, konačno, ostvariti željene poslovne rezultate. 

U digitalnom marketingu koriste se različiti kanali za komunikaciju, kao što su: društvene mreže, email marketing, Google oglasi, SMS marketing, video-oglasi itd. Bitno je znati kako se koriste digitalni kanali i koje su im prednosti i mane. Cilj digitalnog marketinga je da se privuče što veći broj korisnika i da se njihova pažnja usmeri na proizvode i usluge kompanije.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Digital Marketing Planner & Account ManagerPPC & Digital Channels ManagerOnline Sales & E-business Development ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerE-commerce Manager & Entrepreneur.

Opis i cilj kursa Introduction to Digital Marketing

Kurs Uvod u digitalni marketing čine četiri celine. U prvoj celini, odnosno segmentu ovog uvoda u digitalni marketing biće prilike da se prvo upoznate sa glavnim terminima i podelama digitalnog marketinga, bez kojih nije moguće razumeti ovu oblast. Pored toga, pominju se i različite marketinške tehnike s njihovim terminološkim odrednicama i definicijama, ali i formulacije kao što su: cilj, strategija, planiranje, zadatak, taktika i tehnika. Sa pojavom interneta razvijale su se, menjale i napredovale različite poslovne prakse u globalnim okvirima. Usled takvog profesionalnog i poslovnog razvoja došlo je i do novih poimanja i mogućnosti marketinga za poslovanja u digitalnom dobu.

Materija osnove digitalnog marketinga pokriva koncepte oglašavanja i promovisanja, kao i fundamentalna pitanja prodaje i marketinga. U sklopu ovih osnova biće objašnjene i česte marketinške odrednice i termini kao što su push i pull oglašavanje, inbound marketing, oglašavanje brenda itd. Osim pomenutih, biće ukazano i na onlajn-nastupe i na adekvatne medijske kanale koje jedno poslovanje može imati. Poseban segment kursa Introduction to Digital Marketing odnosiće se na detaljni prikaz različitih digitalnih marketinških tehnika sa osvrtom na njihovu funkciju u savremenim poslovnim praksama. 

Pred samu završnicu kursa posvećenog uvodu u digitalni marketing pozabavićemo se strategijom i načinom razmišljanja u marketingu, koji se prepoznaje kod većine uspešnijih savremenih poslovnih organizacija. Zato će biti reči o različitim metodologijama kreiranja marketinških strategija na internetu. Kroz kurs ćete saznati i koliki je značaj procesa strateškog planiranja onlajn-nastupa, koji uključuje definisanje ciljeva onlajn-nastupa, strategijskog planiranja pred realizaciju različitih procesa savremene onlajn poslovne prakse. Značaj dobre strateške postavke biće prikazan preko brojnih primera iz poslovne prakse, a oni će se odnositi ne samo na planiranje već i na kasnije korake realizacije različitih poslovnih praksi.

Jedan od marketinških koncepata sa kojima ćete se susresti u okviru kursa Introduction to Digital Marketing tiče se marketinškog koncepta value-driven. Reč je o marketinškom konceptu dodatne vrednosti i stvaranju poverenja među potrošačima. Kroz primere različitih poslovnih praksi i na osnovu upoređivanja njihove poslovne komunikacije i prezentacije na internetu saznaćete koji su to važni faktori koji donose dobre poslovne rezultate na internetu. Kroz ovaj uvodni kurs o digitalnom marketingu integrisane su i predstavljene sve najvažnije različite strategije marketinškog nastupa i onlajn-promovisanja poslovanja.

Kurs Introduction to Digital Marketing će vam odgovoriti na pitanja:

Koja je najbolja poslovna praksa pokretanja i promovisanja onlajn-poslovanja?

Prilikom analiziranja različitih poslovnih praksi u savremenom poslovnom okruženju i njihovog onlajn-prezentovanja i promovisanja prepoznate su određene konstante, koje se odnose na fokusiranje na potrebe korisnika, upotrebnu vrednost proizvoda ili usluge za korisnika, na rešavanje konkretnih problema koje korisnik može da ima, na proaktivan poslovni pristup i ostvarivanje zadovoljnog korisnika nakon kupovine sa težnjom da postane lojalni kupac. Na osnovu pobrojanog, pokazuje se da uspešne poslovne prakse u onlajn-prostoru nisu usko usredsređene na tehničke aspekte i funkcionalnosti veb-stranica i digitalnih platformi. Umesto toga, uspešne kompanije poslovne ciljeve i intencije predstavljaju stručnjacima koji znaju kako ih postići. Oni nisu prioritetno usredsređeni na onlajn-prodaju, već su usmereni ka stvaranju željene reputacije i pozicije pouzdanih partnera u svesti  potrošača.

Šta je proces strateškog planiranja u onlajn-nastupu?

Strateško planiranje onlajn-prezentovanja jednog poslovanja je proces. Kako bi cilj bio postignut, izdvajaju se neki od ključnih elemenata važnih za postizanje ciljeva i strategija onlajn-marketinga. Cilj je opisan kao rezultat koji se želi postići u određenom vremenskom periodu. Do ostvarenja cilja moguće je doći samo preko jasno postavljene i formulisane strategije. Strategija je, sa druge strane, adaptibilni pristup koji se koristi kako bi se cilj ostvario. Planiranje je definisan šablon koji se koristi za postizanje ciljeva, dok se zadaci koji vode ka ostvarenju cilja ostvaruju kroz strategiju. Taktika je alat koji se koristi kako bi se realizovali zadaci koji su definisani strategijom. Svi ovi elementi ključni su za postavljanje uspešne onlajn marketinške kampanje, a njihovo pravilno korišćenje može dovesti do postizanja ciljeva poslovanja.

Koje prodajne ili marketinške faze postoje?

Osnovne faze u prodaji ili plasmanu proizvoda ili usluga moguće je podeliti u tri glavne faze: 

 • pretprodajna faza ili obećanje pred prodaju; 
 • prodajna faza i 
 • postprodajna faza.

Pretprodajna faza odnosi se na obećanja koja kompanija daje kupcu preko različitih kanala komunikacije kako bi uverila kupca da će iskustvo korišćenja proizvoda ili usluge biti onakvo kakvo očekuje. Kupci pre kupovine imaju izvesna očekivanja koja proizlaze upravo iz ovih obećanja u pretprodajnoj fazi.

Druga faza, prodajna faza, tiče se momenta kada kupac odluči da načini kupovinu. Kupac veruje obećanju kompanije ili brenda iz pretprodajne faze.

Treća faza je postprodajna faza i odnosi se na iskustvo kupca nakon konzumacije proizvoda ili usluge. Ovo iskustvo je prvi utisak koji kupac stiče nakon ostvarene kupovine, zbog čega kompanija očekuje odgovor kupca o tome jesu li ispunjena njegova očekivanja.

Polaznik kursa Introduction to digital marketing za laptopom

Plan i program predavanja

 • Osnove digitalnog marketinga
  • Uticaj interneta i novih tehnologija na savremeno poslovanje
  • Definicije digitalnog marketinga 
  • Kako kompanije nastupaju na internetu
   • Nastupi kompanije bez veb-sajta
   • Nastupi kompanije sa veb-sajtom
  • Najbolja praksa postavke poslovanja na internetu i njegovog onlajn-promovisanja
   • Važne marketinške aktivnosti
 • Osnove digitalne promocije
  • Termini digitalnog marketinga
   • Push vs. Pull Advertising
   • ROI vs. Brand Advertising
   • Osnovna pitanja marketinga
    • Prodaja
    • Brending
    • Unique Selling Proposition (USP)
    • Tehnike digitalnog marketinga
 • Strategija
  • Metodologije kreiranja digitalnih marketinških strategija
  • Proces strateškog planiranja onlajn-nastupa
  • Definisanje ciljeva onlajn-nastupa
  • Primeri digitalnih marketinških strategija
  • Obrasci za kreiranje digitalne marketinške strategije
 • Value-Driven Marketing
  • Evolucija menadžerskog razmišljanja
  • Koncept Unique Selling Proposition
  • Koncept Value Proposition
  • Koncept Lifecycle Marketing
  • Vrste onlajn-medija poslovne organizacije
  • Analiza tržišta i konkurencije
  • Kako se promovisati i zarađivati onlajn
  • Šta je zadatak digitalnog marketinga

Polaznici kursa Osnove digitalnog marketinga prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se