Financial Management

Opis kursa:

Na kursu Finansijski menadžment obrađuje se problematika pojmova kao što su finasiranje preduzeća, poreski sistemi i poreska politika, organizacija finansijskog menadžmenta, finansijsko tržište i finansijski sistem, organizacija i tehnike platnog prometa, kao i informacioni sistem finansija. Ovaj kurs uspostavlja osnove za uspešno vođenje poslovanja jednog savremenog preduzeća.

Cilj kursa:

Sticanje znanja iz oblasti finansija i računovodstva, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje primene informacionih i komunikacionih tehnologija (i programiranja) u oblasti vođenja finansija i računovodstva u preduzećima. Uvideti značaj izučavanja finansija i računovodstva za poslovanje preduzeća. Shvatiti principe finansiranja i upravljanja finansijskim i materijalnim poslovanjem čiji razvoj danas ide u skladu sa razvojem informacionih tehnologija koje su nezaobilazni faktor u njihovoj poslovnoj primeni.

 • Pojam finansijskog menadžmenta
 • Predmet finansijskog menadžmenta
 • Metod finansijskog menadžmenta
 • Uloga finansija u procesu reprodukcije
 • Finansijski sistem preduzeća i uticaj cena na finansijski menadžment
 • Finansijski ciljevi preduzeća
 • Organizacija finansijskog menadžmenta
 • Finansijsko upravljanje osnovnim i obrtnim sredstvima preduzeća
 • Upravljanje novcem preduzeća
 • Upravljanje zalihama preduzeća i potraživanjima od kupaca
 • Finansijsko prognoziranje i programiranje
 • Pojam finansijskog planiranja i svodno finansijsko planiranje
 • Plan bilansa uspeha i plan bilansa stanja
 • Planiranje novčanih tokova i gotovine
 • Pojam i etape finansijske analize
 • Zadaci i ciljevi finansijske analize
 • Finansijska kontrola i revizija
 • Evidencije i informacije
 • Rizik i leveridž
 • Pojam poreskog sistema
 • Pojam i ciljevi poreske politike
 • Klasifikacija poreza
 • Poreski sistem u našoj zemlji
 • Poreski obveznik
 • Predmet oporezivanja i poreska osnovica
 • Poreska stopa i poreske olakšice
 • Porez na dobit preduzeća
 • Pojam i karakteristike poreza na dodatu vrednost
 • Porez na dodatu vrednost u našem zakonodavstvu
 • Akcize
 • Porez na imovinu
 • Doprinosi
 • Pojam finansijskih tržišta
 • Karakteristike savremenih finansijskih tržišta
 • Finansijska štednja
 • Finansijska aktiva (finansijski instrumenti)
 • Pojam i vrste finansijskih institucija
 • Centralna banka
 • Depozitne finansijske institucije
 • Nedepozitne finansijske institucije
 • Pojam i vrste berzi
 • Berzansko poslovanje
 • Tržište novca
 • Tržište kapitala
 • Devizno tržište
 • Pojam finansiranja preduzeća
 • Vrste finansiranja preduzeća
 • Odnos kratkoročnog i dugoročnog finansiranja preduzeća
 • Načelo sigurnosti finansiranja i načelo stabilnosti finansiranja
 • Načelo likvidnosti i načelo solventnosti
 • Načelo rentabilnosti i načelo fleksibilnosti
 • Načelo rizika finansiranja, načelo povoljne slike finansiranja i načelo nezavisnosti finansiranja
 • Finansiranje najdugoročnijih ulaganja i finansiranje kratkročnih ulaganja
 • Finansiranje emisijom komercijalnih zapisa
 • Finansiranje sopstvenim menicama
 • Finansiranje bankarskim akceptnim kreditom
 • Finansiranje neosiguranim bankarskim kreditima
 • Pojam kratkoročnog osiguranog finansiranja i finansiranje putem faktoringa
 • Lombardni kredit i kredit po tekućem računu
 • Troškovi kratkoročnog finansiranja
 • Finansiranje srednjoročnim kreditima
 • Finansiranje lizingom
 • Finansiranje franšizingom
 • Finansiranje emisijom redovnih akcija
 • Finansiranje emisijom prioritetnih akcija
 • Dugoročni krediti za finansiranje ulaganja u osnovna i stalna obrtna sredstva
 • Politika dividendi
 • Uticaj amortizacije na finansijski rezultat preduzeća
 • Pojam, vrste i ciljevi finansijskog izveštavanja
 • Bilans stanja
 • Bilans uspeha
 • Izveštaj o novčanim tokovima
 • Izveštaj o promenama na kapitalu i napomene uz finansijske izveštaje
 • Analiza bilansa preduzeća
 • Neto obrtni fond
 • Cash flow
Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa:IT Management Program i E-Business & Internet Marketing Program.

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Letnji upisni rok se završava!

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde