Kurs Web Project – Introduction

Projektni onlajn-menadžment ili upravljanje veb-projektima je sve traženija oblast u poslovanju. Ovaj pristup omogućava kompanijama da delimično ili potpuno prenesu svoje poslovanje u digitalnu sferu, čime se olakšavaju i ubrzavaju radni procesi. Tradicionalni projekti su zamenjeni novim digitalizovanim projektima, takozvanim veb-projektima. Ova promena omogućava veću fleksibilnost, pristup širem tržištu i lakšu komunikaciju sa klijentima i partnerima. Upravljanje ovakvim projektima podrazumeva razumevanje digitalnih alata, marketinških strategija i tehnoloških trendova. Sve u svemu, projektni digitalni menadžment postao je ključan za uspešno poslovanje u modernom internet okruženju.

Veb-projekti obuhvataju korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u različite svrhe. To uključuje sajtove, onlajn-platforme, intranet i drugo. Onlajn-upravljanje projektima se odnosi na projekte koji se oslanjaju na internet tehnologiju. Termin onlajn-upravljanje projektima se koristi za upravljanje projektima putem interneta. Bez obzira na to da li je reč o tradicionalnom ili o projektnom onlajn-menadžmentu, osnova je ista. Oba zahtevaju prolazak kroz faze projektnog menadžmenta i primenu istih procesa, iako se pristup upravljanju projektima može razlikovati u zavisnosti od prirode projekta. Svi projekti, bez obzira na to da li se sprovode onlajn, zahtevaju pažljivo planiranje, organizaciju, izvršenje i praćenje kako bi se postigli uspešni rezultati.

Međutim, nije ispravno postaviti znak jednakosti između tradicionalnog i onlajn projektnog menadžmenta. Veb-projekti koriste intenzivno tehnologije interneta, što dovodi do brže realizacije poslovnih obaveza. Digitalni projekti mogu koristiti različite metode, bilo tradicionalne, bilo agilne, što zavisi od složenosti projekta, specifikacija proizvoda, tima, organizacije i drugih faktora. Upravljanje onlajn-projektima uključuje česte promene, fleksibilnost, a pri tome je naglasak na testiranju proizvoda tokom izrade. Prilikom ovakvog upravljanja, od menadžera projekta i članova tima očekuje se da imaju nove veštine. Drugim rečima, onlajn-okruženje doprinosi nesmetanom agilnom pristupu projektima. Onlajn-projekti donose dinamičnost, prilagodljivost i često zahtevaju brze reakcije. Ključna je sposobnost prilagođavanja promenama i izazovima digitalne sredine u kojoj se onlajn-projekti realizuju.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurSocial Media, Online PR & Community ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerContent & SEO ManagerOnline Sales & E-business Development Manager.

Opis i cilj kursa Web Project – Introduction

Na samom početku priče o upravljanju onlajn-projektima predstavljene su fundamentalne postavke i terminologija koja se koristi pri upravljanju onlajn-projektima. Zahvaljujući uvodnom segmentu bićete u prilici da lakše pratite sadržaj, ali i nadogradite svoja znanja u oblasti digitalnog projektnog menadžmenta.  

U okviru kursa, tačnije u uvodnom predstavljanju veb-projekata, upoznaćete se sa ključnim trendovima u ovoj sferi poslovnog delovanja. Takođe, u okviru ovog dela biće razmatrane i osnovne diferencijacije između onlajn i tradicionalnog projektnog menadžmenta. U sklopu uvoda kursa predstavljeno je i istraživanje različitih upravljačkih metoda i njihovih upotreba u tradicionalnom, ali i u digitalnom agilnom pristupu projektnom upravljanju.

U toku kursa upoznaćete se sa značajnim standardom u projektnom upravljanju – PMI standardom (tačnije sa standardom Project Management Institute), stoga će se deo kursa baviti različitim oblastima znanja u projektnom menadžmentu koje čine osnovu ovog prepoznatljivog standarda menadžmenta projekata.

Neka od fundamentalnih pitanja o kojima će biti reči u kursu su: suština projekta, njegove karakteristike i procesi rukovođenja njime. U uvodnom delu kursa biće predstavljeni različiti alati i tehnike rukovođenja projektima, s posebnim fokusom na agilne i lean metode u kontekstu IT projekata. Važno je razumeti terminologiju, metodologiju i praktične pojmove, stoga ćete se u ovom delu kursa bliže upoznati sa ključnim alatima koji se koriste u vođenju onlajn-projekata. Takođe, biće predstavljene razlike između portfolija, programa i projekata i načini na koje se ostvaruje upravljanje tim konceptima.

Ovaj kurs istražuje menadžment portfolija projekata (PPM), njegovu svrhu i resurse za dostizanje strateških ciljeva. Biće objašnjeno šta se podrazumeva pod terminima projekat, program i portfolio, te kako se integrisano upravlja kako bi se postigli strateški ciljevi. Upravljanje portfoliom podrazumeva objedinjeno upravljanje jednim ili sa više portfolija kako bi se ostvarili strateški ciljevi. Nakon što predstavimo termine i postavimo ciljeve digitalnog projektnog menadžmenta, biće lakše da se razumeju ostali aspekti i sfere u vezi sa projektnim menadžmentom.

Kurs Web Project – Introduction odgovoriće na pitanja:

Koje karakteristike i svojstva raspoznajemo u projektima?

Projekat je privremeno nastojanje koje se preduzima kako bi se ostvario neki specifičan cilj. Svojstva i karakteristike projekta uključuju definisan cilj, ograničeno trajanje, unikatnost i jedinstvenost. Projekti imaju jasno definisane početne i završne tačke, sa precizno utvrđenim ciljevima i rezultatima. Oni zahtevaju posebno organizovane resurse, timove i budžete, a često se realizuju u okviru određenih ograničenja, kao što su vreme, budžet, resursi i kvalitet. Projekti se razlikuju od rutinskih operacija po svojoj jedinstvenosti i ograničenom trajanju. Osim toga, projekti su multidisciplinarni, uključujući timove, a neretko i stručnjake različitih oblasti i ekspertiza, dok se uspeh projekta meri postizanjem definisanih ciljeva i isporukom očekivanih rezultata.

Koje su prednosti povezivanja projekata sa korporativnom strategijom?

Projekti se rade u skladu sa korporativnom strategijom, što donosi niz prednosti. Prvo, obezbeđuje se usklađenost projekata sa dugoročnim ciljevima kompanije, a to doprinosi većem uspehu i postizanju strateških ciljeva. Drugo, fokusiranje na projekte koji podržavaju strategiju omogućava optimalno iskorišćavanje resursa i smanjenje rizika. Treće, ovakav pristup omogućava bolje organizovanje prioriteta u projektima, eliminaciju nepotrebnih ili kontraproduktivnih inicijativa i bolju kontrolu nad troškovima. Četvrto, povezivanje sa korporativnom strategijom podstiče bolju komunikaciju između različitih nivoa i sektora u organizaciji, što doprinosi integrisanom radu i boljem timskom duhu. Konačno, ova praksa omogućava kontinuirano praćenje napretka projekata u odnosu na strategijske ciljeve i brže reagovanje na promene u okruženju.

Šta je programski menadžment?

Programski menadžment je pristup upravljanju sa više povezanih projekata kao deo šire strategije. Program se sprovodi radi postizanja specifičnih poslovnih ciljeva, a njegova osnovna svrha je koordinacija, integrisanje i sinhronizacija aktivnosti različitih projekata kako bi se ostvarili zajednički ciljevi. Programski menadžment omogućava efikasno deljenje resursa, iskustava i najboljih praksi između projekata koji su delovi istog programa. Kroz ovakav pristup organizacija može bolje pratiti napredak svih projekata, identifikovati rizike i upravljati tim rizicima na programskom nivou, te mogu brže reagovati na promene u okruženju. Ovaj koncept može povećati ukupnu efikasnost, ali može i eliminisati dupliranje posla i omogućiti bolje upravljanje resursima, što sve doprinosi postizanju sveobuhvatnih poslovnih ciljeva.

Otvoren laptop na stolu

Plan predavanja kursa Web Project

 • Trend projektnog onlajn-menadžmenta
 • Upravljanje IT projektima – izazovi
  • Projektni menadžment u IT oblasti
 • Od tradicionalnog do agilnog upravljanja projektima
 • PMI (Project Management Institute) standard
  • Važni termini upravljanja onlajn-projektima
 • Alati i tehnike upravljanja projektima
 • Agilne i lean metode upravljanja IT projektima
  • Onlajn-alati za vođenje projekata
 • Veb-projekti i aspekti vođenja 

Polaznici kursa Veb-projekti prate predavanje u učionici

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se