Kurs Project Management Basics

Kurs Osnove projektnog menadžmenta tumači neke od fundamentalnih pitanja i koncepata upravljanja projektima koji su danas neophodni za uspešno poslovanje malih i srednjih preduzeća, kao i za planiranje i vođenje različitih projekata u većim poslovnim organizacijama. Danas je teško upravljati poslovanjem bez poznavanja termina i fundamentalnih problemskih okvira projektnog menadžmenta. Kroz ovaj kurs, polaznici će naučiti kako upravljati projektima, odnosno kako ih planirati, nadzirati, kontrolisati i uspešno realizovati, što će im biti od velike koristi u poslovnom svetu.

Termin projekat dobio je šire značenje u savremenom poslovnom svetu. On se odnosi na izvođenje različitih projekata i njihovih brojnih aktivnosti, pri čemu svaki projekat može biti specifičan i drugačiji od prethodnih. Zapravo, u savremenim poslovnim prilikama ne mogu se pronaći primeri realizacije dva ista projekta. Projekat obuhvata aktivnosti koje se realizuju u određenom, prethodno definisanom vremenu, uz uključivanje ljudskih i finansijskih resursa. Projekat se stoga može tumačiti i kao privremena poslovna praksa kojom se izvršavaju unapred osmišljeni i postavljeni ciljevi. Za svaki projekat je svojstveno da ima početak i kraj; takođe, svaki projekat teži postizanju jedinstvenog cilja. 

Upravljanje složenim aktivnostima u okviru projekata je važno za postizanje poslovnih ciljeva. Svaki veći poslovni cilj ili projekat podrazumeva i veliki broj složenih aktivnosti kojima je potrebno organizovano upravljati. Projektni menadžment čine aktivnosti planiranja, organizovanja i kontrolisanja koje su važne za uspešnu realizaciju projekta. Zahvaljujući projektnom menadžmentu, moguće je postići bolju sistematizaciju radnih zadatka, a onda i veću efikasnost u realizaciji poslovnih aktivnosti – i konačno, brže ostvarenje željenih poslovnih uspeha. Zato se projektni menadžment tumači kao poseban koncept od kog poslovne organizacije mogu imati velike koristi.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development ManagerWeb Project Manager & Data AnalystDigital Marketing Planner & Account ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerPPC & Digital Channels Manager.

Opis i cilj kursa Project Management Basics

Kurs Project Management Basics posvećen je osnovnim pojmovima i konceptima upravljanja projektima, tj. projektnom menadžmentu. Ovom prilikom biće sagledane neke od osnovnih komponenata projekata, poput rokova, obima, ciljeva i odlika zadataka, ali i organizacione strukture, resursa i informacionih i kontrolnih projektnih sistema. Takođe, biće objašnjene i varijable vremena, resursa i troškova u okviru projektnog menadžmenta, zahvaljujući kojima se raspoznaje uspeh ili neuspeh realizacije jednog projekta. 

Kroz gradivo kursa posebno će biti razmatrane postavke različitih metoda upravljanja projektima. Stoga će PMI metodologija i njenih devet funkcionalnih oblasti predstavljati zaseban interpretativni okvir. Životni ciklus projekta ima svoje faze: iniciranje, planiranje, izvođenje, kontrola i zatvaranje projekta. Svaki projekat mora da ima svoj početak i kraj, ali i faze unutar ciklusa koji se naziva životni ciklus projekta. Svakoj projektnoj fazi biće posvećen poseban prostor, kako bi se prepoznala njena važnost u osmišljavanju i realizaciji projekta.

Jedan od problemskih nivoa koji će se tumačiti kroz kurs Project Management Basics tiče se projektne organizacione strukture i različitih tipova organizovanja projekta. Definisaće se karakteristike organizacije projekata i benefiti koje ovakvo upravljanje projektima može da donese poslovnoj organizaciji. Osim toga, biće reči i o klasifikaciji projekata prema IPMA (International Project Management Association) metodologiji; projekti će biti klasifikovani kao investicioni, istraživačko-razvojni, organizacioni i informatički. Na osnovu jasne podele, biće znatno lakše doći do zaključaka o razlikama između investicionog projekta i biznis projekata, u kontekstu njihovih odlika, mana i prednosti.

Cilj kursa Osnove menadžmenta projekata je upoznavanje sa konceptom projekta i procesom upravljanja projektom. Pored toga, treba pomenuti i da je jedna od svrha ovog kursa da polaznici razumeju procese planiranja, sprovođenja i praćenja projekata, što ih čini sposobnim da prepoznaju različite faze životnog ciklusa projekta i osmisle organizacionu strukturu u procesu upravljanja projektima. Nakon završetka kursa, polaznici će biti u stanju da samostalno primene stečeno znanje i veštine u upravljanju projektima, što će doprineti njihovoj uspešnosti u obavljanju različitih poslova i projekata.

Kurs Osnove projektnog menadžmenta odgovoriće vam na pitanja:

Koja su glavna obeležja radnih aktivnosti koje se podvode pod pojam projekat?

Neke od ključnih karakteristika svih radnih zadataka koje uključuje projekat jesu jasno osmišljen plan izvođenja i odgovarajuća organizacija kojom se uspešno realizuje projekat. Kontrola je takođe neophodna prilikom realizovanja radnih zadataka, posebno nakon obavljenih aktivnosti. Od kontrolnih provera zavisi dalji tok upravljanja projektima. U slučaju prepoznavanja postojećih ili potencijalnih problema u radnom procesu, moguće je korigovati plan realizacije projekta. Zato se i samo planiranje projekta može smatrati zasebnim projektom, kojim će se definisati plan realizacije radnih aktivnosti, organizovati njihovo izvršenje i sprovoditi dalja kontrola izvršenih projektnih radnji. Upravljanje projektima je proces kojim se osigurava da se radni procesi uspešno realizuju u skladu sa planom, budžetom i zadatim rokovima.

Koje su osnovne karakteristike koncepta upravljanja projektom?

Koncept upravljanja projektima karakterišu organizacijski i informacijski sistem i mrežno planiranje. Svaki projekat mora imati jasno definisanu organizacijsku strukturu, bez koje ne bi bilo moguće sprovesti projekat. Ta organizacijska struktura može biti adaptirana prema vrsti projekta, ali i prema složenosti njegove realizacije. Projekat bi trebalo da ima informacionu potporu, kako softversku tako i tehničku, da bi se nesmetano realizovao, mada treba pomenuti da informacioni sistemi i tehnička podrška nisu neophodni svim projektima. Jedan takav je biznis projekat. Postoje i projekti u kojima se značaj informacionih sistema raspoznaje u realizaciji pojedinačnih faza i monitoringu napretka u njihovom izvršenju. Sa tim u vezi, treba pomenuti i mrežno planiranje, što je jedna od odlika skoro svih projekata. 

Kako se mogu diferencirati investicioni projekti u okviru projektnog menadžmenta?

IPMA – International Project Management Association, odnosno Internacionalna asocijacija za upravljanje projektima, u svom IPMA Competence Baseline priručniku za sertifikaciju projektnih menadžera raspoznaje četiri tipa projekata: investicioni, organizacioni, istraživačko-razvojni i informatički. 

Investicione projekte moguće je podeliti u tri podgrupe, zavisno od toga u šta se ulaže: u izgradnju, u adaptaciju i rekonstrukciju, ili u zamenu postrojenja i instalacija. Investicioni projekti svojstveni su za skoro sve vrste industrija: građevinarstvo, saobraćaj, poljoprivredu, kao i za druge poslovne aktivnosti. Istraživačko-razvojni projekti su oni koji imaju za cilj stvaranje i unapređivanje novih proizvoda, usluga i procesa, dok se organizacioni projekti odnose na promene u organizacionoj strukturi i procesima rada. Informatički projekti su oni koji se odnose na razvoj ili primenu informacionih sistema u organizaciji. Razumevanje različitih tipova projekata ključno je za uspešno upravljanje projektima, jer svaki tip ima svoje specifičnosti, te zahteva prilagođen pristup i metodologiju.

Osoba pokazuje projekat na kursu Project Management Basics

Plan i program predavanja

 • Pojam i osobine projekta
  • Projekat – pojam i osobine
  • Karakteristike i osobine projekata
  • Projekat i stalne operacije
 • Koncept upravljanja projektom
  • Osnovne karakteristike koncepta upravljanja projektom
  • Upravljanje projektima po Project Management Institute metodologiji
 • Životni ciklus upravljanja projektom
  • Pojam i faze životnog ciklusa projekta
 • Organizaciona struktura i tipovi organizacije
  • Klasični pristup
   • Funkcionalna organizacija
   • Projektna organizacija
   • Matrična organizacija
  • Kontingentni pristup
   • Projektni ekspeditor
   • Projektni koordinator
   • Matrična forma
   • Projektna forma
 • Klasifikacija projekata
  • Investicioni i biznis projekti

Polaznici kursa izučavaju projektni menadžment

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se