Kurs Integrating Digital Media and Marketing Channels

Vidljivost jednog poslovanja zavisi od broja marketinških kanala kompanije preko kojih ona komunicira sa svojim kupcima ili korisnicima, koji mogu biti deo integrisanog marketinga. Kanali komunikacije mogu biti oflajn mediji, u koje ubrajamo štampane materijale, novine, časopise, bliborde i sl. Mediji preko kojih se komunicira mogu biti i različiti virtuelni kanali komunikacije. Na samom početku trebalo bi istaći i da je posedovanje kanala vrlo važno za svaki poslovni okvir, jer se funkcionalnim korišćenjem ovih onlajn-kanala u promotivne svrhe može ostvariti bliža veza sa kupcima ili korisnicima.  

Postoje brojne koristi koje poslovanje može imati od kreiranja i plasiranja poruka do različitih poslovnih kanala komunikacije. Tako se, na primer, zahvaljujući čestoj komunikaciji i plasiranju prodajnih poruka poslovanja stvara i širi svest potrošača o kompaniji, upoznaje se bolje poslovna politika kompanije, artikulišu ideje, ali i ističe kvalitet poslovanja i proizvoda ili usluga kompanije. U savremenom poslovnom kontekstu potrošači su navikli da na brz i jednostavan način dođu do željenih informacija i podataka. Osim toga, i svi medijski kanali u poslovnoj komunikaciji trebalo bi da budu adekvatno združeni i sinhronizovani kako bi na odgovarajući način odgovorili na strateške ciljeve kompanije. Upravo iz razloga što su integrisani marketinški kanali od velike važnosti za jasan i nedvosmislen odgovor, ovom bitnom pitanju biće posvećena posebna pažnja u okviru kursa o integrisanju digitalnih medija i marketinških kanala komunikacije. 

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: Online Sales & E-business Development ManagerDigital Marketing Planner & Account ManagerPPC & Digital Channels ManagerContent & SEO ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj kursa Integrating Digital Media and Marketing Channels

Interpretacija teme o integrisanom marketingu na digitalnim i različitim marketinškim kanalima komunikacije dobro je da počne od terminoloških determinanti koje su u vezi sa marketinškim kanalima i promotivnim tehnikama. Stoga ćemo na početku kursa predstaviti različite tehnike promocije na različitim komunikacijskim kanalima. Jedno od posebno važnih područja kada je reč o integrisanim marketinškim kanalima u savremenom digitalnom kontekstu jeste razlikovanje medijskih kanala kao onih koji su zarađeni, onih koji su plaćeni i onih koji su posedovani.

Integrisana marketinška komunikacija putem digitalnih kanala komunikacije može se odvijati preko jednog ili više kanala komunikacije. U slučajevima kada jedno poslovanje podrazumeva kompleksne poslovne modele, a onda i složene marketinške strategije, tada se može govoriti o cross-channel (ukrštenoj) i omni-channel (sveobuhvatnoj) komunikaciji između kompanije i njenih korisnika ili kupaca. Drugim rečima, marketinške prakse i komunikacija kompleksnih poslovnih modela može se predstaviti kao integrisana marketinška komunikacija. Cross-channel komunikacija predstavlja jedan od vidova komunikacije kompanije sa svojim kupcima ili korisnicima. Složenija od cross-channel komunikacije jeste marketinška omni-channel komunikacija, koja podrazumeva sinhronizaciju marketinških i prodajnih praksi kako u onlajn sferi prodaje, tako i u oflajn okvirima. Sinhronizacija koju omni-channel komunikacija zahteva moguća je zahvaljujući primeni automatizovanih CRM softvera u kojima su objedinjene baze različitih podataka o kupcima ili korisnicima poslovanja.

U okviru ovog kursa imaćete priliku da sagledate zbog čega je važno da se poznaju kupci ili korisnici jednog poslovnog modela. Spoznaćete i koje sve koristi poslovanje može imati od primene integrisanih marketinških komunikacijskih praksi, a pre toga će biti reči i o neophodnosti poznavanja putanja korisnika i svih zajedničkih mesta koja korisnik ili kupac ima sa jednom kompanijom koja plasira svoje proizvode ili usluge na tržištu. Svaka kompanija trebalo bi da dobro poznaje klijenta kome se obraća. Trebalo bi da poznaje njegove navike, pravce kretanja kroz onlajn-prostor, odnosno onlajn kanale komunikacije. 

Neke od glavnih tendencija ovog kursa jesu da predoči različite vidove spajanja onlajn marketinških kanala, ali i da predstavi kompleksnost postupaka integrisanja tih kanala. Osim ovih, još jedna od ideja ovog kursa jeste i da predstavi sve koristi koje savremeno poslovanje može imati od primene ovih kompleksnih marketinških strategija. Jedan od ciljeva kursa je i da vam pruži čvrstu osnovu za samostalno razmišljanje i osmišljavanje poslovnih nastupa kroz onlajn medijske kanale i marketinške alate. 

Kurs Integrating Digital Media and Marketing Channels odgovoriće na pitanja:

Koji su zarađeni medijski kanali?

Earned media, ili zarađeni mediji, jesu oni medijski kanali i sadržaji koji su nastali usled posvećenog dugogodišnjeg rada i ostvarene reputacije kompanije i njenog brenda, koji su korisnici prepoznali. Pod zarađenim medijima mogu se podrazumevati i sadržaji deljeni između korisnika, koji u takvim kompanijskim sadržajima prepoznaju dodatnu vrednost i korist koju žele podeliti u okviru svoje zajednice. Pregledi, servisi za lokacijsko obeležavanje poslovanja, ali i objave kojima se prezentuje jedno poslovanje i stvara pozitivno mišljenje o kompaniji – sve su to zarađeni mediji. Drugim rečima, zarađeni mediji su zapravo poklonjena medijska pažnja ili prostor koji je kompaniji pružen na tuđim medijskim kanalima.  

Na koji način je moguće doći do ostvarenja promotivnih ciljeva posredstvom multi-channel komunikacije?

Multi-channel komunikacija i promotivne tehnike su prakse plasiranja sadržaja na pojedinačnim kanalima komunikacije koje podrazumevaju primenu odgovarajućih strategija na osnovu prethodno analiziranih pozicija svakog kanala prema promotivnim tehnikama i stilu komunikacije. Korišćenje multi-channel poslovne komunikacije sa kupcima/korisnicima zahteva izvesno iskustvo u osmišljavanju ciljeva koji bi trebalo da budu u skladu sa mogućnostima pojedinačnih kanala komunikacije, ali i da odgovaraju njihovim promotivnim tehnikama. Vrlo je važno da se pre pristupa stvaranju multi-channel strategije komunikacije dobro poznaju stilovi komunikacije na različitim digitalnim kanalima, načini i metode priređivanja sadržaja i poruka na kanalu, ali i prepoznavanje i jasno definisanje onih mernih jedinica kojima se dokazuje uspešnost ili neuspešnost komuniciranog, tako da kasnije može da usledi i optimizacija efekata za svaki zasebni kanal komunikacije i promotivnu praksu. 

Na koji način je moguće pristupiti optimizovanju cross-channel komunikacija?

Upotreba više digitalnih kanala komunikacije u okviru jednog poslovanja ili njegove ponude podrazumeva primenu unakrsnih kanala komunikacije. Zahvaljujući jasno određenom cilju strategije dolazi se do objedinjenog plasiranja promotivnih aktivnosti preko različitih kanala komunikacije. Optimizovani onlajn nastupi kompanija odgovaraju postavljenom cilju, koji se postiže integracijom kanala i načina komunikacije prilikom plasiranja različitih promotivnih aktivnosti u cross-channel strategiji komunikacije. Vrlo je važno pratiti rezultate svakog pojedinačnog kanala u okviru cross-channel komunikacije kako bi se moglo pristupiti optimizaciji komunikacijskih praksi u okviru unakrsne komunikacijske strategije. Stoga, važno je da se obrati pažnja na svaku zasebnu promotivnu akciju i da se na osnovu stečenog iskustva pristupi njenoj optimizaciji, ukoliko je to potrebno. 

Ruke kucaju na laptopu

Plan predavanja:

 • Marketing Channels and Media Channels
 • Single-channel komunikacija (platforme)
 • Multi-channel komunikacija (sajt)
 • Cross-channel komunikacija
  • Optimizacija kanala
  • Integracija kanala komunikacije – Multikanali/Omnikanali
 • Omnikanali komunikacije
  • Integracija kanala komunikacije i korisnika putem dodirnih tačaka
  • Jedinstveno praćenje korisnika – Single Customer View (SCV)
 • Selekcija onlajn kanala komunikacije 
 • Studija slučaja – Integrisani pristup vođenju onlajn-medija 
  • Proces integracije digitalnih medija
 • Problemi integracije društvenih medija sa biznisom
 • Strategija integracije onlajn kanala komunikacije 

Polaznici kursa izučavaju integrisani marketing

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. se zatvara.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se