Kurs Digital Media Planning

Digitalni marketing je danas neizostavan deo naše svakodnevice. Kompanije koriste različite medijske kanale kako bi informisale javnost o svojim poslovnim novostima, razvoju ili promenama u sezonskoj ponudi. Postoje brojni načini kako kompanije koriste digitalne kanale. Zahvaljujući digitalnim kanalima, kompanije su u mogućnosti da dođu do svojih ciljnih grupa i privuku njihovu pažnju. Uspešan digitalni marketing zahteva strategiju i razumevanje ciljnih grupa, kao i stalno praćenje trendova i promena na tržištu.

Digitalni marketing predstavlja jedan od ključnih alata za formulisanje i plasiranje misije, vizije i poslovnih pravaca razvoja jednog poslovanja. Bez prisustva na internetu, na poslovnim platformama kao što su Facebook, Instagram ili LinkedIn, kompanija ne može opstati u današnjem poslovnom okruženju. Tradicionalni mediji su još uvek važni, ali su, pored njih, i digitalni sistemi komuniciranja sa ciljnom publikom postali neizostavni deo savremene komunikacione poslovne prakse. Digitalni marketing ima mnoge dobre strane, ali on takođe nosi i izvesne opasnosti koje mogu ugroziti reputaciju poslovanja ako dođe do propusta. Stoga je važno dobro osmisliti i adekvatno kreirati digitalni medijski plan i plan komunikacije kako bi se izbegle greške i očuvala reputacija.

Digitalni marketing ima značajnu ulogu u kreiranju adekvatne medijske slike u javnosti, ali i u unapređenju poslovanja i ostvarivanju postavljenih poslovnih ciljeva. Kroz ovaj modul, polaznici će naučiti kako se stvara medijska slika i na koji način se različiti medijski kanali usklađuju sa potrebama poslovanja jedne kompanije ili određenog projekta.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-commerce Manager & EntrepreneurDigital Marketing Planner & Account ManagerSocial Media, Online PR & Community ManagerContent & SEO ManagerWeb Project Manager & Data Analyst.

Opis i cilj modula Digital Media Planning

Digitalni marketing zahteva planiranje medijske kampanje, određivanje ciljne grupe, te analizu i odabir različitih medijskih kanala. U modulu posvećenom planiranju digitalnih medijskih kampanja, objašnjeni su termini i odlike online alata za oglašavanje. Osim toga, biće reči i o nekim važnijim karakteristikama tradicionalnih kanala komunikacije i njihovom uodnošavanju i povezivanju sa digitalnim medijima. Ovaj modul pomaže u razumevanju mehanizama digitalnog marketinga, prepoznavanju njegovih elemenata ključnih za medijsko planiranje i analitičkom rasuđivanju kojim se proveravaju (ne)ostvareni ciljevi.

Sveobuhvatnu medijsku strategiju dobro bi bilo pripremiti uključivanjem i tradicionalnih i digitalnih kanala komunikacije. U modulu Digital Media Planning, biće mogućnosti da se podsetite značaja tradicionalnih medija u planiranju sveobuhvatne medijske strategije. Takođe, biće objašnjeni termini i karakteristike različitih tradicionalnih i digitalnih medija, a poseban akcenat biće postavljen na važnost istraživanja tržišta i na ciljne grupe u kreiranju medijskog plana. Novi digitalni kanali komunikacije donekle su pojednostavili kreiranje kampanja i njihov monitoring na internetu. Ipak, svakoj kampanji treba da prethode jasan digitalni medijski plan i jasno formulisani indikatori ili ključni pokazatelji kojima se dokazuje da medijska kampanja pruža željene rezultate. 

Cilj modula Digital Media Planning je prepoznavanje i predstavljanje ključnih komponenata digitalnog marketinga, njihovih medijskih odlika i važnih pokazatelja u medijskom planiranju. Modul će biti od koristi za efikasno formulisanje digitalne medijske kampanje i za formulisanje korisnih i važnih digitalnih medijskih planova. Zahvaljujući ovako problematizovanoj i postavljenoj praksi planiranja digitalnih kampanja, imaćete priliku da steknete uvid u razvojni put tradicionalnih medija ka digitalnim medijima, ali i da prepoznate zbog čega je važna sinteza oba vida medijske komunikacije. 

Digitalni mediji olakšavaju sagledavanje prilika na tržištu i omogućuju jednostavnije i brže definisanje ciljne grupe. Ipak, svi ovi benefiti korišćenja digitalnih medija nisu umanjili značaj tradicionalnih medija. S tim u vezi, saznaćete zbog čega su digitalni mediji dragocen alat oglašavanja koji doprinosi komunikaciji i odnosima stvorenim preko tradicionalnih medijskih kanala. Modul se bavi i analitičkim unapređenjima digitalnih kanala komunikacije i razvojnim putevima medijskih kanala. Cilj ovog modula nije pružiti prednost digitalnom marketingu kao jedinom načinu za postizanje ciljeva kampanja, već je ideja da se online marketing prepozna kao korisno i funkcionalno sredstvo savremenog medijskog plana. Posebna pažnja posvećena je demonstraciji i težnji da se digitalni marketing prepozna kao važan deo medijskog plana za uspešnu poslovnu praksu svakog savremenog poslovanja.

Modul Digital Media Planning će vam odgovoriti na pitanja:

Šta podrazumeva proces medijskog planiranja?

Medijsko planiranje je proces traganja za najefikasnijim načinima plasiranja bilborda i emitovanja reklamnih spotova, odnosno oglasa u televizijskim, radijskim i društvenim medijima, u određenom vremenskom periodu programa itd., radi dosezanja ciljnih grupa po najnižim mogućim cenama. Cilj medijskog planiranja je precizno određivanje ciljnih grupa i poruka, a onda i medija putem kojih se prenosi odgovarajuća poruka. Zbog savremenih medija i njihovih oglasnih platformi, definisanje ciljne grupe postalo je preciznije i jednostavnije, a onda i povoljnije. Pravi i odgovarajući medij za oglašavanje postao je onaj koji prati ciljna publika, a koji pored toga, po prirodi i karakteru, odgovara proizvodu ili usluzi koji se plasiraju pred budućim i potencijalnim potrošačima. Osim prepoznavanja i korišćenja odgovarajućeg medija ciljne grupe, važno je birati i tačno vreme za komunikaciju, ali i cenu koja se uklapa u ukupni planirani budžet oglašavanja.

Koje analize tržišta je potrebno izvršiti pred sačinjavanje medijskog plana?

Određivanje ciljne grupe (grupe kojoj se poslovanje obraća, koja je definisana na osnovu rezultata dobijenih kroz istraživanja i na osnovu cilja ili ciljeva kampanja) važan je deo u procesu izrade medijskog plana. Uspešan medijski plan je u saglasju sa ciljnom publikom. Upravo zbog toga, važno je da se prvobitno izvede detaljno istraživanje ciljnih grupa. Pored određivanja taktika medijskog plana – kao još jednog važnog faktora u realizaciji prethodno postavljenog cilja – važna je i analiza konkurencije. Bitno je napomenuti da istraživanje može biti primarno ili sekundarno. Primarno istraživanje predstavlja istraživanje koje se sprovodi prvi put zarad sakupljanja osnovnih podataka. Za razliku od primarnog, sekundarno istraživanje podrazumeva osvrt na već postojeće (sekundarne) podatke, odnosno na sistematizovane i dostupne podatke. Dakle, sekundarni podaci su prikupljeni za neke druge potrebe, ali se mogu iznova upotrebiti u novim tumačenjima. Prilikom istraživanja tržišta, dobro je da kompanije tržište sagledaju kroz segmente, odnosno kroz geografsku, demografsku, psihografsku i bihevioralnu segmentaciju.

Koja su dva najvažnija ili ključna indikatora u medijskom planiranju?

S obzirom na to da postoje brojni mediji, kako tradicionalni tako i digitalni, može se reći da postoji i još veći broj indikatora koji mogu ukazati na to da će određeni medij ostvariti uspeh u medijskoj kampanji. Primera radi, pokazatelji uspešnosti prilikom odabira medija mogu biti domet medija ili pokrivenost i učestalost posete / pojavljivanja / zastupljenost. 

Doseg se koristi kada se prilikom planiranja medijskog plana želi ukazati na broj posetilaca na sajtu; zatim, broj gledanja reklamnog video-sadržaja, broj ostvarenih interakcija itd. U slučaju dometa, pitanje na koje treba odgovoriti jeste: „Koliko će internet korisnika videti medijsku poruku?” 

Frekvencija se koristi kada se govori o prosečnom broju puta kada je jedan internet korisnik bio izložen određenom reklamnom sadržaju u određenom, jasno definisanom vremenskom periodu. U ovom slučaju, važno pitanje na koje se odgovara je: „Koliko često će ciljna grupa moći da uoči reklamnu poruku?”

Sa razvojem digitalnih medija i online servisa za oglašavanje, i pokazatelji tradicionalnih kanala su postali precizniji. Zahvaljujući veb-analitici, moguće je sagledati putanje kretanja internet korisnika, vreme posete i trajanje posete, ali i interesovanja, vreme provedeno u gledanju reklamnog sadržaja itd. 

Digital Media Planning

Plan predavanja

1. Advertising Campaign Optimization & Media Mix

 • Uvod u digitalne kampanje
 • Planiranje digitalne kampanje
 • Multi-channel kampanje
 • Praćenje rezultata digitalne kampanje

2. Digital Productivity Tools

 • Kako unaprediti dobijene rezultate digitalnog medijskog plana 
 • Osnovni kvantitativni pokazatelji u medijskom planiranju i korisni online alati
 • Relevantni pokazatelji u medijskom planiranju
 • Alati za veću produktivnost digitalnih medija u okviru plana

3. Integrating Digital Media and Marketing Channels

 • Mono- and Multi-channel
 • Cross- and Omni-channel
 • Single Customer View

* Na stranici određenog smera, u okviru padajuće liste svakog modula, možete pogledati kurseve koji su predviđeni za odabrani smer za dati modul. 

polaznici kursa Digitalni mediji prate predavanje

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je otvoren.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se