Kurs Informacione tehnologije u poslovanju

Investiranje u informacione tehnologije postala je strategija svih učesnika savremenog poslovnog okruženja, pre svega, jer na taj način ostaju konkurentni na nacionalnom, regionalnom i svetskom tržištu. Permanentno ulaganje u nove tehnologije obezbeđuje veću produktivnost, operativnu efikasnost, kao i značajnije finansijske prihode uz smanjenje troškova. 

Upravo zbog takve situacije, praktično svi poslovi u današnje vreme zahtevaju računarsku pismenost i veštine lične produktivnosti. Sve grane privrede koriste računarsku tehnologiju za sticanje kompetitivne prednosti u svim područjima. Ovakav trend doprineo je tome da lični uspeh i uspeh organizacije u velikoj meri zavise od poznavanja računarskih komponenti, posvećivanja pažnje praćenju računarskih trendova i obaveštenosti o tokovima, smerovima, inovacijama, izazovima i mogućnostima tehnologije. 

Kurs Informacione tehnologije u poslovanju omogućiće vam da upoznate sve elemente primena informacionih tehnologija u poslovanju. To znači da ćete steći detaljnu sliku o uređajima i infrastrukturi koje se koriste u efikasnijem obavljanju poslovnih aktivnosti, kao i o softverskim paketima i programima koji su u svakodnevnoj upotrebi za različite namene.

Drugim rečima, naučićete da na najbolji mogući način iskoristite sav potencijal interneta i svih njegovih servisa, kao i informacionih tehnologija u celini. Stečena znanja moći ćete uspešno da implementirate u svoje poslovne procese i tako uskladite ulaganja, smanjite troškove i povećate efikasnost poslovanja. Korisna znanja koja usvojite na ovom kursu u kombinaciji sa onim sa ostalih kurseva u okviru programa u kome se školujete predstavljaće vaš najvredniji alat tokom uspešne uspešne karijere.

Zanima vas ovaj kurs? Možete ga pohađati u okviru ovih ITAcademy programa: E-Business & Internet Marketing.

Kurs Informacione tehnologije u poslovanju - opis i ciljevi

Tokom ovog kursa Informacione tehnologije u poslovanju, koji možete pohađati kao online kurs ili tradicionalno – u učionici, a koji je deo pripadajućih programa, naučićete da prepoznajete prednosti i mogućnosti informacionih tehnologija i usvojićete sve načine njihove primene. 

Gradivo ovog kursa obrađivaće elemente primene informacionih tehnologija (IT) u poslovanju, odnosno pravilnu primenu hardvera i softvera koji čine jedan kvalitetan informacioni sistem. Na predavanjima, između ostalog, moći ćete da naučite kako da na najbolji način iskoristite potencijal koji računari pružaju u obradi informacija, pravilnog korišćenja interneta i njegovih servisa. Osim toga, saznaćete na koji način generalno možete da iskoristite informacione tehnologije, kao i kako da u isto vreme uskladite ulaganja kroz smanjenje troškova i povećanje efikasnosti poslovanja. 

Da biste pohađali ovaj kurs, nisu vam neophodna bilo kakva predznanja, s obzirom na to da je gradivo podeljeno u nastavne jedinice koje vas postepeno uvode od osnovnih do najkompleksnijih znanja

Prvi modul, odnosno tematska celina ovog kursa baviće se osnovnim pojmovima informacionih tehnologija, i u tom delu imaćete priliku da se upoznate sa različitim tipovima softvera i hardvera. Uz to, prvi deo kursa staviće akcenat na mreže i telekomunikacije, a u ovim lekcijama govoriće se i o prenosu signala, komunikacionim kanalima, ulozi, vrstama i tipovima mreža. 

Nakon toga sledi modul posvećen informacionim sistemima u poslovanju. Ove lekcije predstaviće vam različite vrste informacionih sistema, njihovu vezu sa menadžmentom, kao i tehnike investiranja u IT. Poslednja tematska celina baviće se savremenim poslovanjem i tokom ovog modula saznaćete šta predstavlja pojam e-poslovanja, koje bežične i mobilne tehnologije postoje, kao i kako se obezbeđuje bezbednost, privatnost i etičnost. 

Osnovni cilj kursa je da nakon odslušanih predavanja steknete kompletnu sliku o osnovnim pojmovima koji su u vezi sa informacionim tehnologijama i razumete neke od koncepata implementacije IT-ja. Takođe, fokus kursa biće i na upoznavanju polaznika sa samim značajem investiranja u oblast informacionih tehnologija i njegov sve brži razvoj i doprinos u modernom poslovnom okruženju.

Kurs Informacione tehnologije u poslovanju će vam odgovoriti na pitanja:

1. Koje su glavne komponente računara?

Danas se računarska pismenost podrazumeva kod svake osobe u bilo kojoj sferi poslovanja se nalazila. Sam odabir hardvera može imati bitan uticaj na poslovanje. Hardver možemo definisati kao deo računara koji je opipljiv i bez kojeg računar ne bi funkcionisao. 

Računari mogu biti konstruisani u različitim veličinama i za različite namene. Razlikujemo dve kategorije – desktop i prenosive (laptop). Komponente unutar računa se mogu razlikovati od modela do modela, međutim, postoji pet osnovnih komponenti, koje će se nalaziti u svakom modelu:

 • CPU – predstavlja procesor čija uloga jeste da upravlja svim logičkim operacijama i instrukcijama na računarskom sistemu;
 • radna memorija (RAM – Random Access Memory) – ovaj tip memorije samo privremeno može čuvati podatke;
 • trajna memorija – u odnosu na radnu memoriju, ova memorija trajno čuva podatke i programe (hard-disk, optički diskovi, magnetne trake);
 • ulazne jedinice – uloga ulaznih jedinica jeste da podatke i instrukcije koje dobiju pretvore u format koji će računar razumeti (tastatura, miš, skener, mikrofon itd.);
 • izlazne jedinice – za razliku od ulaznih jedinica, izlazne jedinice predstavljaju podatke i informacije u obliku koji ljudi mogu da razumeju (monitor, zvučnik, štampač, projektor itd.).

2. Šta je softver, koja je njegova uloga?

Računarski softver sadrži niz instrukcija koje su neophodne hardveru kako bi mogao adekvatno da funkcioniše. Drugim rečima, softver mora biti povezan sa hardverom kako bi efikasno obavljao zadatke koje zadaje korisnik. Bez softvera bi većina računara bila praktično neupotrebljiva. Razlikujemo dve kategorije softvera, aplikativni i sistemski softver.

 • Aplikativni softver – aplikativni program primenjuje računar koji je namenjen za neku specifičnu potrebu. Aplikativni softver može razviti sama organizacija ili ga može kupiti.
 • Sistemski softver – predstavlja skup instrukcija koje su kao neka vrsta posrednika između hardvera i ostalih aplikativnih programa. Operativni sistem predstavlja interfejs između računara koji korisnik koristi i hardvera.

3. Šta predstavljaju skraćenice ERP i TPS i kakvu ulogu imaju u poslovanju?

 • ERP, skraćeno od enterprise resource planning, predstavlja informacioni sistem koji kompanije svakodnevno koriste u upravljanju širokog spektra aktivnosti. Te aktivnosti se mogu odnositi na rukovođenje podacima, evidenciju kupaca, cene proizvoda/usluga itd. ERP, kao informacioni sistem koji služi za planiranje resursa jedne organizacije, za cilj ima da integriše sve funkcionalne celine određene organizacije. Ova vrsta softvera je kreirana da prikuplja i organizuje podatke na različitim odeljenjima organizacije i povezuje poslovne aktivnosti širom odeljenja. Još jedna bitna karakteristika ERP-a jeste da, osim što pomaže organizacijama da poboljšaju efikasnost poslovanja, može im, takođe, dosta uštedeti vremena i novca, jer ovaj pristup upravljanja podacima omogućava dostupnost informacije svim zaposlenima, kao i stalnu dostupnost ključnih pokazatelja učinka. Iako su neke kompanije same razvile ERP sistem, većina se opredeljuje za vodećeg proizvođača ovog softvera koji se naziva SAP.
 • TPS, skraćeno od transaction process system, predstavlja sistem za obradu podataka poslovnih transakcija, koje uključuju aktivnosti kao što su prikupljanje, modifikacija, pronalaženje i skladištenje podataka o transakcijama, koji su potrebni za ažuriranje podataka osnovnih operacija organizacije. Postoje različite vrste transakcija: računi, fakture, plaćanje, kasa na kojoj se izdaje račun i sl. 

Informacione sisteme koji povezuju više organizacija nazivamo IOS – interorganizational information system.

Kurs Informacione tehnologije u poslovanju

4. Šta je CRM i zašto je bitan u upravljanju odnosima sa klijentima?

CRM – customer relationship management, ili upravljanje odnosima sa klijentima, jeste termin koji se odnosi na sistem za analizu i upravljanje podacima o klijentima sa ciljem poboljšanja odnosa sa njima, odnosno zadržavanju već postojećih klijenata. Ovi sistemi su dizajnirani tako da prikupljaju podatke o klijentima kroz različite kanale, kao što su direktna pošta, e-mail, telefon, različiti marketinški materijali itd. Takođe, mogu sadržati lične informacije o klijentima ili kupcima, kao što je istorija kupovine, učestalost proizvoda/usluge koju preferiraju, visina računa i sl. CRM, drugim rečima, nudi mogućnost različitim tipovima poslovanja da svoj proizvod/uslugu modifikuje tačno prema potrebama određenih klijenata.

Korišćenje CRM-a takođe može stvoriti visok stepen lojalnosti između brenda i potrošača i, samim tim, uticati na profit poslovanja.

5. Šta je SCP i zašto je bitan u upravljanju lancima nabavke?

SCM, supply chain management ili softver za upravljanje lancem snabdevanja, kombinuje najbolja rešenja u planiranju strategija za snabdevanje. Funkcija SCM-a jeste da na jednostavan način planira, organizuje i optimizuje sve aktivnosti koje se dešavaju u jednom lancu nabavke. S obzirom na to da se u toku upravljanja lancem nabavki mogu javiti problemi kao što je porast troškova, povećanje potrebnog vremena i sl., SCM u tom trenutku može smanjiti rizik tako što će sniziti nivo zaliha, skratiti životni ciklus proizvoda itd. Ovim načinom upravljanja lancem nabavki možete ostvariti veći profit i povećati konkurentnost kompanije, jer na ovaj način smanjujete višak inventara koji direktno utiče na smanjenje troškova proizvodnje, isporuke i skladištenje proizvoda koji se ne mogu prodati.

6. Šta je elektronsko poslovanje i koji modeli elektronskog poslovanja postoje?

Elektronsko poslovanje kao termin prvi put upotrebljava IBM, 1997. godine. Tokom godina doživljava veliku ekspanziju i danas predstavlja veoma popularnu oblast, koja se iz dana u dan sve više razvija. 

Elektronsko poslovanje može biti bilo koji poslovni proces na internetu, koji se temelji na informaciono-komunikacionim tehnologijama. Pored klasične prodaje proizvoda/usluga preko interneta, u elektronsko poslovanje spadaju i ostale aktivnosti koje se tiču obavljanja elektronskih transakcija u okviru organizacija, komunikacije sa klijentima, kao i vođenja računa o klijentima radi unapređenja odnosa i poboljšanja pozicije brenda na tržištu. Takođe, postoje različiti oblici elektronskog poslovanja gde se poslovanje odvija između različitih zainteresovanih strana. Razlikujemo različite modele e-poslovanja:

 • B2B
 • B2C
 • C2C
 • G2B
 • G2C

7. Koji uređaji pripadaju bežičnim i mobilnim tehnologijama?

Bežične tehnologije obuhvataju uređaje koji komuniciraju međusobno bez fizičkog kontakta koristeći radio-talase. Bežične tehnologije koriste različiti moderni uređaji kako bi korisnicima obezbedili pogodnost i veću mobilnost. Ranijih godina u bežične uređaje su spadale posebne kategorije kao što je pejdžer, PDA uređaji, mobilni telefoni itd.

Međutim, s obzirom na to da se tehnologije vrtoglavo razvijaju iz dana u dan, generalno danas smart telefoni kombinuju sve funkcije ranije navedenih uređaja, kao još mnoštvo drugih funkcija koje uključuju GPS sistem, MP3 plejer, video-plejer, pristup internetu 24/7, digitalnu kameru itd. 

U sistemima satelitskog prenosa koristimo komunikacione satelite, koje možemo podeliti na tri kategorije:

 • geostacionarni sateliti (GEO) 
 • sateliti u srednjoj Zemljinoj orbiti (MEO)
 • sateliti u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO).

Plan i program predavanja:

1. Osnovni pojmovi informacionih tehnologija 

 • Upoznavanje polaznika sa hardverom računara i njegovim funkcionisanjem 
 • Šta je uloga softvera i koliki je njegov značaj 
 • Mreže i telekomunikacije. Upoznavanje polaznika sa prenosom signala, komunikacionim kanalima, ulogom, vrstama i tipovima mreža 

2. Informacioni sistemi u poslovanju 

 • Predstavljanje različitih vrsta informacionih sistema 
 • Informacioni sistemi i menadžment. Upoznavanje polaznika sa izveštajima informacionih sistema, kao i sa pojmovima ERP, CRM, SCM i IOS
 • Upoznavanje polaznika sa strategijama za investiranje u informacione tehnologije 

3. Savremeno poslovanje 

 • Upoznavanje polaznika sa osnovama e-poslovanja i e-trgovanja. Predstavljanje ograničenja i prednosti e-trgovanja 
 • Detaljno predstavljanje bežičnih i mobilnih tehnologija, kao i upoznavanje polaznika sa prednostima i nedostacima njihove primene 
 • Šta predstavlja pojam etike i bezbednog poslovanja u oblasti informacionih tehnologija

Polaznici kursa Informacione tehnologije u poslovanj

3 načina da dobijete odlično plaćen posao

Spremili smo dokument koji otkriva tri pouzdana načina za dolazak na dobro plaćenu poziciju za stručan rad sa računarima. Preuzmite izveštaj ovde.

Da li ima mesta? Upisni rok 2024/25. je u toku.

Da saznate sve o upisu, kliknite ovde.

Prijavite se